Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng - Tuần 8: Bài tập kế thừa và đa xạ - Phạm Tú San

Bài tập 8.4 Một chiếc xe máy chạy 100km tốn 2lit xăng, cứ chở thêm 10kg hàng xe tốn thêm 0.1lit xăng.Một chiếc xe tải chạy 100km tốn 20lit xăng, cứ chở thêm 1000kg hàng xe tốn thêm 1lit xăng. Dùng kế thừa xây dựng lớp XeMay và XeTai cho phép: Chất một lượng hàng lên xe. Bỏ bớt một lượng hàng xuống xe. Đổ một lượng xăng vào xe. Cho xe chạy một đoạn đường. Kiểm tra xem xe đã hết xăng chưa. Cho biết lượng xăng còn trong xe.

pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 436 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng - Tuần 8: Bài tập kế thừa và đa xạ - Phạm Tú San, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 08: Bài tập kế thừa và đa xạ Bài tập 8.1 }; class A { public: A(int iX) { } //(1) }; class B: public A { public: B(): A(0) { } //(2) B(int iX, int iY): A(iX) { } //(3) }; class C: public B { public: C() { } //(4) C(int iZ) { } //(5) C(int iX, int iY, int iZ): B(iX, iY) { } //(6) Cho biết thứ tự gọi hàm dựng với: a) void main() { C c(1, 2, 3); } b) void main() { C c(4); } c) void main() { C c; } 3Bài tập 8.2 class GiaoVien {private: string mHoTen; float mMucLuong; int mSoNgayNghi; public: float TinhLuong() { return mMucLuong – mSoNgayNghi * 10000; } }; class GVCN: public GiaoVien {private: string mLopCN; }; Xây dựng hàm dựng cho lớp GiaoVien, khởi tạo với: - Họ tên cho trước, mức lương 500000, số ngày nghỉ 0. - Họ tên, mức lương cho trước, số ngày nghỉ 0. - Họ tên, mức lương, số ngày nghỉ cho trước. Xây dựng hàm dựng cho lớp GVCN, khởi tạo với: - Họ tên, lớp chủ nhiệm cho trước, mức lương 500000, số ngày nghỉ 0. - Họ tên, mức lương, lớp chủ nhiệm cho trước, số ngày nghỉ 0. - Họ tên, mức lương, số ngày nghỉ, lớp chủ nhiệm cho trước. Bài tập 8.3 Cho sơ đồ lớp như hình bên. Hãy viết code cho các lớp bên Viết hàm main cho phép người dùng khởi tạo rồi điều khiển 1 loại xe bất kì Bài tập 8.4 Một chiếc xe máy chạy 100km tốn 2lit xăng, cứ chở thêm 10kg hàng xe tốn thêm 0.1lit xăng.Một chiếc xe tải chạy 100km tốn 20lit xăng, cứ chở thêm 1000kg hàng xe tốn thêm 1lit xăng. Dùng kế thừa xây dựng lớp XeMay và XeTai cho phép: Chất một lượng hàng lên xe. Bỏ bớt một lượng hàng xuống xe. Đổ một lượng xăng vào xe. Cho xe chạy một đoạn đường. Kiểm tra xem xe đã hết xăng chưa. Cho biết lượng xăng còn trong xe. Bài 8.5 Hãy viết chương trình nuôi thú (chó & mèo) sao cho tính tái sử dụng được cao nhất: Mỗi con Chó và Mèo đều có tên và trọng lượng của nó. Mỗi tháng ta đều phảimua thức ăn để nuôi chúng với số tiền  Chó: Trọng lượng × 15000₫, và  Mèo: Trọng lượng × 12000₫ – số chuột ×1000₫ • Ở đây “số chuột” là tổng số chuột bắt được trong tháng. Và mỗi tháng (sau khi mua thức ăn xong) thì số chuột được reset lại thành 0. Ngoài ra, chúng còn có các hành động khác:  Kêu: In tiếng kêu ra màn hình.  Mèo bắt chuột: tăng số chuột bắt được lên 1 lượng xác định. Bài 8.6 Một nông trại chăn nuôi có 2loại gia súc: bò, cừu. Mỗi con đều có cân nặng, giới tính riêng. Tất cả gia súc ở mỗi loại đều sinh con, số lượng sinh của mỗi gia súc là ngẫu nhiên. Bò có thể cho sữa, số lít sữa là ngẫu nhiên Yêu cầu: Cho tất cả các gia súc trong nông trại kêu đói Tìm gia súc nặng nhất trong nông trại Đếm số gia súc mỗi loại Cho các gia súc sinh con. Sau một đợt sinh, thống kê lại số bò và cừu trong nông trại. Bài 8.7 Công ty ABC cần xây dựng một ứng dụng quản lý nhân sự và tính lương cho nhân viên trong công ty như sau: Quản lý thông tin nhân viên (mã, họ tên, ngày sinh, địa chỉ) Tính lương cho nhân viên Hiện công ty có 3 loại nhân viên và cách tính lương như sau: Nhân viên sản xuất : số sản phẩm * 20.000 đ Nhân viên công nhật : số ngày * 50.000 đ Hãy viêt chương trình quản lý và tính tổng lương nhân viên Xuất bảng lương nhân viên Đếm số lượng nhân viên sản xuất trong công ty Tìm nhân viên có lương cao nhất Bài 8.8 Một doanh nghiệp có một quỹ lương chung cần quản lý. Quỹ lương bao gồm số tiền dư hiện tại, cho phép thu thêm tiền và chi lương cho nhân viên. Mỗi khi thu thêm hoặc chi lương thì chi tiết thu chi (số tiền, ngày) sẽ được lưu xuống file log.txt. Sử dụng mẫu singleton viết lớp mẫu lương. Sau đó viết hàm main minh họa cho phép nhiều đối tượng cùng truy xuất và sử dụng quỹ lương.
Tài liệu liên quan