Bài giảng Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Ba bạn Daisy, Lêna, Mary cùng từ trường học trở về nhà. Trong một thời gian như nhauDaisy, Lêna, Mary xuất phát từ Dlần lượt đến đường quốc lộ tại các vị trí lần lượt là A, B, C. Biết rằng góc ACD là góc tù. Hỏi ai đi nhanh hơn, ai đi chậm hơn? Hãy giải thích

pdf14 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 1 Chương III : Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tamgiác 1 Môn: Hình học Lớp:7 Bài 1 - Chương III Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác I. Yêu cầu trọng tâm: – Nắm vững nội dung hai định lý, vận dụng được vào bài tập. – Hiểu phép chứng minh định lý 1. – Biết vẽ hình đúng yêu cầu, dự đoán nhận xét tính chất qua hình vẽ. – Biết cách viết giả thuyết kết luận. II. Cơ sở vật chất. – Giấy, thước đo góc, thước đo độ dài. – Phim, máy chiếu hắt. – File Qhgc.gsp, Qhgc.ppt – Giáo viên và từng học sinh chuẩn bị cho cá nhân một tam tam giác bằng giấyvới kích thước bất kì. III. Tổ chức lớp: Nhóm Công việc Công cụ 1 Chứng minh định lý trên giấy A0 Giấy A0 2 Thực hành trên máy vi tính Máy tính 3 Nhóm cắt dán, đo đạc IV. Tiến trình tiết dạy: Các hoạt động Thờ i gian Công việc Giáo viên học sinh 5’  Kiểm tra bài cũ  Yêu cầu học sinh nêu khái niệm góc ngoài tam giác và nêu trường hợp bằng nhau thứ 2 của tam giác.  Trả lời câu hỏi 5’  Bài mới  Yêu cầu học sinh so sánh quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.  Học sinh thực hành và dự đoán theo hướng dẫn sách giáo khoa. Bài 1 Chương III : Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tamgiác 2 20’  Phát hiện định lý 1,2  Nêu định lý, gợi ý chứng minh định lý1 Các nhóm tiến hành hoạt động. 15’  Chứng minh địnhlý  Giáo viên yêu cầu các nhóm trình bày hoạt động. Lần lượt các nhóm cử đại diện trình bày hoạt động. 2’  Củng cố  Đưa ra kết luận.  Củng cố địnhlý 1, 2 trên cơ sở viết giả thuyết kết luận.  Nghe và ghi chép 5’  Trắc nghiệm  Đưa ra bài tập  Từng học sinh trong lớp làm Tóm tắt bài học Tãm t¾t bµi häc §Þnh lý 1: Trong mét tam gi¸c, gãc ®èi diÖn víi c¹nh lín h¬n lµ gãc lín h¬n. §Þnh lý 2: Trong mét tam gi¸c, c¹nh ®èi diÖn víi gãc lín h¬n lµ c¹nh lín h¬n Quan hÖ gi÷a gãc vµ c¹nh ®èi diÖn trong mét tam gi¸c B C A Bài 1 Chương III : Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tamgiác 3 Nhóm I: Thực hiện trên giấy 1. Nhiệm vụ: – Làm bài tập trên giấy A0 2. Công cụ, tài liệu: – 7 tờ giấy A0 – Bút thước đo góc, thước đo độ dài. 3. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 1 8’ Hoạt động 2 7’ Hoạt động 3 5’ Trình bày hoạt động 5’ Hoạt động 1: Cho  ABC (AB < AC). Kẻ tia phân giác AM. Lấy B’Ac sao cho AB = AB’ a. Chứng minh  ABM =  AB’M b. So sánh  AB’M và C. Từ đó suy ra mối quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong một tam giác. Hoạt động 2 Cho ABC ( CˆBˆ  ). áp dụngkết quả bài toán 1 để chứng minh AC > AB. Gợi ý phương pháp chứng minh: Dùng phương pháp phản chứng. Hoạt động 3: Ba bạn Daisy, Lêna, Mary cùng từ trường học trở về nhà. Trong một thời gian như nhauDaisy, Lêna, Mary xuất phát từ D lần lượt đến đường quốc lộ tại các vị trí lần lượt là A, B, C. Biết rằng góc ACD là góc tù. Hỏi ai đi nhanh hơn, ai đi chậm hơn? Hãy giải thích . ........................................................................................................ ........................................................................................................ ....................................................................................................... ....................................................................................................... ................................................................................................... ............................................................................................. ......................................................................................... .................................................................................... ............................................................................. ......................................................................... A B C D Bài 1 Chương III : Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tamgiác 4 Nhóm II: Thực hành trên máy vi tính 1. Nhiệm vụ: – Làm bài tập trong phiếu bài tập do giáo viên phát. 2. Công cụ, tài liệu: – Phần mềm Sketchpad 3. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 1 10’ Hoạt động 2 5’ Hoạt động 3 5’ Trình bày hoạt động 5’ Hoạt động 1 Vẽ ABC có hai cạnh không bằng nhau. Đo số đo các góc và cạnh của tam giác(sắp xếp theo thứ tự giảm dần của cạnh) rồi điền vào bảng sau: Cạnh Góc đối diện với cạnh – Thay đổi độ dài các cạnh của tam giác, quan sát sự thay đổi số đo các góc từ đó rút ra kết luận về độ lớn của cạnh và góc đối diện với cạnh đó. ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Hoạt động 2 Vẽ ABC có hai cạnh không bằng nhau. Đo số đo các góc và cạnh của tam giác (sắp xếp theo chiều tăng dần của góc) rồi điền vào bảng sau: Góc Cạnh đối diện với góc Bài 1 Chương III : Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tamgiác 5 – Thay đổi độ lớn của các góc của tam giác, quan sát sự thay đổi số đo các cạnh từ đó rút ra kết luận về độ lớn của góc và cạnh đối diện với góc đó. ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Hoạt động 3: Ba bạn Daisy, Lêna, Mary cùng từ trường học trở về nhà. Trong một thời gian như nhauDaisy, Lêna, Mary xuất phát từ D lần lượt đến đường quốc lộ tại các vị trí lần lượt là A, B, C. Biết rằng góc ACD là góc tù. Hỏi ai đi nhanh hơn, ai đi chậm hơn? Hãy giải thích . ........................................................................................................ ........................................................................................................ ....................................................................................................... ....................................................................................................... ................................................................................................... ............................................................................................. ......................................................................................... .................................................................................... ............................................................................. ......................................................................... A B C D Bài 1 Chương III : Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tamgiác 6 Nhóm I: Thực hiện trên giấy 1. Nhiệm vụ:  Thực hành đo đạc trên các tam giác cụ thể và rút ra nhận xét. 2. Công cụ, tài liệu:  Học sinh chuẩn bị các tam giác thường, tam giác vuông, tam giác cân, đều  Thước đo độ, thước đo độ dài. 3. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 1 9’ Hoạt động 2 6’ Hoạt động 3 5’ Trình bày hoạt động 5’ Hoạt động1: Miếng bìa hình tam giác Số đo các góc, các cạnh Sắp xếp theo chiều tăng của góc, chiều tăng của cạnh Tam giác thường 1 Tam giác thường 2 Tam giác Bài 1 Chương III : Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tamgiác 7 cân. Tam giác đều Tam giác vuông Bài 1 Chương III : Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tamgiác 8 Hoạt động 2: Điền vào chỗ trống để được kết luận đúng sau khi đã thực hiện hoạt động trên: + Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn nhất là ............................................................................................................................. .......... + Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn nhất là ............................................................................................................................. .......... + Tại sao trong tam giác vuông cạnh huyền là cạnh lớn nhất? ............................................................................................................................. ..................... ............................................................................................................................. ..................... Hoạt động 3: Ba bạn Daisy, Lêna, Mary cùng từ trường học trở về nhà. Trong một thời gian như nhauDaisy, Lêna, Mary xuất phát từ D lần lượt đến đường quốc lộ tại các vị trí lần lượt là A, B, C. Biết rằng góc ACD là góc tù. Hỏi ai đi nhanh hơn, ai đi chậm hơn? Hãy giải thích . ........................................................................................................ ........................................................................................................ ....................................................................................................... ....................................................................................................... ................................................................................................... ............................................................................................. ......................................................................................... .................................................................................... ............................................................................. ......................................................................... A B C D Bài 1 Chương III : Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tamgiác 9 Nhóm hoạt động ii 1) Tổ chức: 15 học sinh, ba học sinh một nhóm nhỏ. 2) Cơ sở vật chất cho mỗi nhóm nhỏ: 1 tờ giấy khổ A0, bảng gim, gim, dây, thước thẳng, thước đo góc, bút dạ. 3) Phân phối thời gian: hoạt động Thời gian Hoạt động 1 9’ Hoạt động 2 6’ Hoạt động 3 5’ Trình bày hoạt động 5’ Hoạt động 1:  Cắt các tam giác thường, vuông, cân, đều, tù  Mỗi tam giác hãy dùng thước đo các góc và các cạnh đối diện với các góc đó.  Trong mỗi tam giác, so sánh các góc, các cạnh và rút ra nhận xét về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác. góc A góc B góc C sắp xếp các góc ............ ............ ............ .............................................. cạnh a cạnh b cạnh c sắp xếp các cạnh Tam giác thường ............ ............ ............ ............................................. Tam góc A góc B góc C sắp xếp các góc Bài 1 Chương III : Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tamgiác 10 ............ ............ ............ ............................................. cạnh a cạnh b cạnh c sắp xếp các cạnh giác cân ............ ............ ............ ............................................. góc A góc B góc C sắp xếp các góc ............ ............ ............ ............................................. cạnh a cạnh b cạnh c sắp xếp các cạnh Tam giác đều ............ ............ ............ ............................................. góc A góc B góc C sắp xếp các góc ............ ............ ............ ............................................. cạnh a cạnh b cạnh c sắp xếp các cạnh Tam giác vuông ............ ............ ............ .............................................. Hoạt động 2: Bài 1: Cho tam giác MNP với MN < MP. Hãy nhìn vào bảng đo đạc ở trên và cho biết dự đoán nào sau đây là đúng? a) góc N = góc P b) Góc N > Góc P c) Góc N < góc P Bài 2: Cho tam giác MNP với góc N > góc P. Hãy nhìn vào bảng đo đạc ở trên và cho biết dự đoán nào sau đây là đúng? a) MN = MP b) MN > MP c) MN < MP Hoạt động 3: Ba bạn Daisy, Lêna, Mary cùng từ trường học trở về nhà. Trong một thời gian như nhauDaisy, Lêna, Mary xuất phát từ D lần lượt đến đường quốc lộ tại các vị trí lần lượt là A, B, C. Biết rằng góc ACD là góc tù. Hỏi ai đi nhanh hơn, ai đi chậm hơn? Hãy giải thích . ........................................................................................................ ........................................................................................................ D Bài 1 Chương III : Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tamgiác 11 ....................................................................................................... ....................................................................................................... ................................................................................................... ............................................................................................. ......................................................................................... .................................................................................... ............................................................................. ......................................................................... Bài 1 Chương III : Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tamgiác 12 Bài tập trắc nghiệm. 1.Trong tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc loại gì? a) Nhọn b) Vuông c) Tù 2.Cho tam giác ABC với A = B. Dự đoán nào sau đây là đúng? a) CA > CB b) CA < CB c) CA = CB 3.Cho tam giác MNP với MN = 2cm, NP = 4cm, MP = 5cm. Trong các kết luận sau kết luận nào là đúng? a) M > N > P b) M > P > N c) N < M < P d) P < M < N 4. Cho tam giác ABC biết rằng A = 800, B = 450. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần của các cạnh của tam giác là: a) BC > AC > AB b) BC < AB < AC c) BC > AB > AC d) AC < BC < AB Bài 1 Chương III : Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tamgiác 13 Tiêu chuẩn đánh giá Nội dung Kỹ năng đo đạc, dựng hình Không đo được độ lớn các cạnh, các góc Đo được độ lớn các cạnh, các góc nhưng còn chưa chính xác đo được độ lớn các cạnh, các góc Kiến thức Không làm được cácyêu cầu và không đưa ra được kết luận Làm được các bài tập. Kết luận còn thiếu Làm đúng các yêu cầu. Kết luận đúng, chính xác Trình bày Không trình bày được kết quả hoạt động Trình bày được nhưng chưa rõ ràng,mạch lạc Trình bày rõ ràng,mạch lạc Bảng kết quả Hoạt động 1 Hoạt động 2 Kết quả Nội dung Kiến thức Kỹ năng Trình bày Kiến thức Kỹ năng Trình bày Nhóm (máy tính) Nhóm I Bài 1 Chương III : Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tamgiác 14 Nhóm II
Tài liệu liên quan