Bài giảng Quản lý chiến lược (tiếp theo)

Khái niệm về Chiến lược và Quản lý chiến lược 2. Các mô hình Phân tích và Hoạch định chiến lược 3. Hoạch định chiến lược Công ty 4. Cỏc chiến lược cạnh tranh

pdf29 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1343 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Quản lý chiến lược (tiếp theo), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 1 QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NÔI KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 2 GIỚI THIỆU GIẢNG VIÊN GIẢNG VIÊN: DR. NGUYỄN VĂN NGHIẾN 1 ĐÀO TẠO  1978 TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KINH TẾ TẠI ĐHBK HÀ NỘI  1992 TỐT NGHIỆP QUẢN LÝ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TẠI ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CHÂU ÂU PARIS, FRANCE  1997 TỐT NGHIỆP CAO HỌC QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC TẠI ĐH TỔNG HỢP PIÈRRE MENDÈS FRANCE GRENOBLE, FRANCE  1999 TIẾN SĨ KINH TẾ ĐHBK HÀ NỘI  2000 THỰC TẬP TẠI ĐH CÔNG NGHỆ SWINBURNE, AUSTRALIA 2 KINH NGHIỆM  CBGD QUẢN LÝ SẢN XUẤT TỪ 1979  CN BM QUẢN LÝ CỤNG NGHIỜP–  GIẢNG DẠY TẠI TRUNG TÂM PHÁPVIỆT ĐÀO TẠO VỀ QUẢN LÝ CFVG) TỪ NĂM 1993  GIẢNG DẠY TẠI ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ CHÂU Á (AITCV) TỪ NĂM 1996.  THAM GIA GIẢNG DẠY Ở NHIỀU TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC (UNIDO, VCCI, SEAQIP, SMEDEC, HIỀU DOANH NGHIỆP..) 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 3 1. Khái niệm về Chiến lược và Quản lý chiến lược 2. Các mô hình Phân tích và Hoạch định chiến lược 3. Hoạch định chiến lược Công ty 4. Cỏc chiến lược cạnh tranh NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 4 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 5 1- KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC Thuật ngữ Chiến lược đem lại cho bạn ý nghĩa gì? 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 6 DOANH NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG M«i tr­êng quèc tÕ M«i tr­êng vÜ m« M«i tr­êng ngµnh Doanh nghiÖp 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 7 CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG  MÔI TRƯỜNG NGÀNH KINH DOANH - CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH - KHÁCH HÀNG - NHÀ CUNG CẤP - SẢN PHẨM THAY THẾ - ĐỐI THỦ TIỀM NĂNG  MÔI TRƯỜNG KINH TẾ QUỐC DÂN VÀ QUÓC TẾ - CÁC YẾU TỐ KINH TẾ - CÁC YẾU TỐ CHÍNH TRỊ - CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN - CÁC YẾU TỐ VHXH - CÁC YẾU TÔ CÔNG NGHỆ 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 8 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH LÀ CÔNG CỤ CẠNH TRANH 1. Michael Porter : “Chiến lược kinh doanh là nghệ thuật xây dựng lợi thế cạnh tranh”. 2. K. Ohmae: “Mục đích của chiến lược kinh doanh là mang lại điều thuận lợi nhất cho một phía, đánh giá đúng thời điểm tấn công hay rút lui, xác định gianh giới của sự thoả hiệp” Không có đối thủ cạnh tranh thì không cần chiến lược, Mục đích của chiến lược là đảm bảo thắng lợi trước đối thủ cạnh tranh. 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 9 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH LÀ MỘT PHẠM TRÙ QUẢN LÝ 1. Alfred Chandler: “Chiến lược kinh doanh là xác định các mục tiêu cơ bản và dài hạn của doanh nghiệp, lựa chọn các chính sách, chương trình hành động nhằm phân bổ các nguồn lực để đạt được các mục tiêu đó”. 2. James B.Quinn: Chiến lược kinh doanh là một dạng thức hay là một kế hoạch phối hợp các mục tiêu chính, các chính sách và các hành động thành một tổng thể kết dính lại với nhau. 3. William J. Glueck: Chiến lược kinh doanh là một kế hoạch mang tính thống nhất, tính toàn diện và tính phối hợp được thiết kế để đảm bảo các mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp sẽ được thực hiện. 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 10 Phân biệt  Chiến lược (Strategy)  Chính sách (Policy) 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 11 Chẩn đoán chiến lược Chiến lược kinh doanh Kế hoạch theo thời gian Kế hoạch theo mục tiêu Kế hoạch ngắn hạn Kế hoạch dài hạn Dự án Chương trình CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 12 TÝnh chÊt QuyÕt ®Þnh chiÕn l­îc QuyÕt ®Þnh t¸c nghiÖp Anhh­ëng Toµn bé Côc bé Thêi gian Dµi h¹n Ng¾n h¹n Kha n©ng chuyÓn ®æi ThÊp Cao M«i tr­êng BiÕn ®æi X¸c ®Þnh Môc tiªu NhiÒu, mê, tæng qu¸t Ýt , râ rµng Th«ng tin Tæng hîp, kh«ng ®Çy ®ñ DÇy ®ñ, chÝnh x¸c TÝnh chÆt chÏ YÕu Cao M« hinh Heureustique ThuËt to¸n Ban chÊt S¸ng t¹o Khai th¸c Sè l­îng Ýt NhiÒu KÕt qu¶ L©u dµi Tr­íc m¾t ThÊt b¹i NÆng nÒ, cã thÓ bÞ chÕt Cã thÓ kh¾c phôc Rñi ro Lín H¹n chÕ Ng­êi ra quyÕt ®Þnh Kh¸i qu¸t vÊn ®Ò Ph©n tÝch tû mû toµn diÖn TÝnh chÊt lÆp l¹i Mét lÇn, kh«ng lÆp l¹i LÆp l¹i 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 13 BÀI TẬP TÌNH HUỐNG INNKEEPERS 30 PHÚT 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 14 2- Ý NGHĨA CỦA QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC MANG LẠI GÌ CHO CÔNG TY? Cải thiện hình ảnh của công ty Tăng lợi ích kinh tế Tăng năng suất Chiếm lĩnh ưu thế cạnh tranh Cải thiện môi trường Nhiều cái khác 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 15 PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT THÀNH CÔNG CỦA CÁC ĐỐI THỦ CẠNHTRANH THAY ĐỔI NHU CẦU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TIỀM NĂNG THÀNH CÔNG HIỆN TẠI XÂY DỰNG NHỮNG TIỀM NĂNG THÀNH CÔNG MỚI XÂY DỰNG TIỀM NĂNG THÀNH CÔNG LÀ MỤC ĐÍCH CỦA QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 16 GIAI ĐOẠN LẬP CHIẾN LƯỢC Thắng lợi dựa trên những tiềm năng thắng lợi mới Đầu tư để duy trì và dựng xây những tiềm năng thành công mới GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC Thành công dựa trên những tiềm năng thắng lợi hiện có CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA CHIẾN LƯỢC 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 17 Ưu thế cạnh tranh dài hạn về nguồn lực Ưu thế cạnh tranh dài hạn về SP- thị trưòng Vị thế cạnh tranh mạnh trên thị trường mục tiêu Vấn đề quan trọng của chiến lược kinh doanh Vấn đề quan trọng của chiến lược công ty KẾT CẤU TIỀM NĂNG THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 18 Vị trí mạnh về phương diện chiến lược và phát triển công ty Mắm chắc tình hình Trình độ kiến thức cao, tự chủ về phương pháp Tiếp xúc tốt với các thành viên của ban lãnh đạo Giá cao Các tổ dự án theo khách hàng Ngân hàng dự liệu Các chi nhánh ở khắp thế giới Nhân viên chất lượng cao Nguyên tắc lên cao hoặc ra ngoài, Cấu trúc hình tháp của nhân viên Hình ảnh tốt đối với sinh viên Quy trình tuyển dụng chặt chẽ TIỀM NĂNG THÀNH CÔNG CỦA MC. KINSEY 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 19 3- CÁC YÊU CẦU CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH  CLKD phải xác định rõ những mục tiêu cơ bản cần phải đạt được trong từng thời kỳ và cần phải quán triệt ở mọi cấp, mọi lĩnh vực hoạt động trong doanh nghiệp hoặc cơ quan.  CLKD phải bảo đảm huy động tối đa và kết hợp một cách tối ưu việc khai thác và sử dụng các nguồn lực trong kinh doanh, nhằm phát huy được những lợi thế, nắm bắt những cơ hội để dành ưu thế trong cạnh tranh.  CLKD của doanh nghiệp (cơ quan) được phản ánh trong một quá trình liên tục từ xây dựng đến thực hiện, đánh giá, kiểm tra, điều chỉnh chiến lược.  CLKD được lập ra cho một khoảng thời gian tương đối dài thường là 3 năm, 5 năm hay 10 năm. 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 20 E2- Môi trường (Cơ hội và đe doạ) E1- Doanh nghiệp (Điểm mạnh, điểm yêú) E3- Lãnh đạo (mong muốn, giá trị, niềm tin) 4- CÁC TÍNH CHẤT CỦA CHIẾN LƯỢC E1- Enterprise E2- Environnement E3- Entrepreneur 4.1chiến lược doanh nghiệp là sự tương hợp của 3E 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 21 5 “P” CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH  Kế hoạch Plan  Mưu lược Ploy  Hình mẫu Pattern  Vị thế Position  Triển vọng Perspective 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 22 Vấn đề kinh doanh Lựa chọn lĩnh vực hoạt động: Sản phẩm/Thị trường Vấn đề quản lý Tính chất hợp lý của cơ cấu và quá trình quản lý Vấn đề kỹ thuật Chọn công nghệ sản xuất và phân phối sản phẩm 4.3 Thống nhất các vấn đề chiến lược 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 23 Chiến lược Marketing Chiến lược tài chính Chiến lược con người Chiến lược sản xuất Chiến lược Logistics Chiến lược công nghệ 4.4 CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP LÀ SỰ THỐNG NHẤT CỦA 6 CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 24Support Documents 4.5 THỐNG NHẤT THEO QUÁ TRÌNH Lập kế hoạch Thực hiện Kiểm tra và khắc phục Xem xét điều chỉnh LIÊN TỤC CẢI THIỆN Chíến lược Chính sách 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 25 Hoạch định chiến lược Thực hiện chiến lược Kiểm tra chiến lược Quản lý tác nghiệp Quản lý chiến lược QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN LÝ TÁC NGHIỆP 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 26 KẾT THÚC CHƯƠNG 1 Chóc c¸c b¹n thµnh c«ng vµ ch©n thµnh c¶m ¬n 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 27 BÀI TẬP TÌNH HUỐNG  TẬP ĐOÀN COLT 30 PHÚT  NHẬN DẠNG 5 P 30 PHÚT 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 28 Bài tập tình huống:  Xác định tiềm năng thành công  Nhận dạng 5 P 3/18/2014 Dr Nguyen Van Nghien 29 Vị trí thị trường mạnh về nối mạng giữa các trung tâm thương mại và tài chính ở Châu Âu với các công ty Tiếng tăm về dịch vụ cao cấp Chất lượng cao, độ tin cậy lớn Dịch vụ viễn thông rộng lớn Đầy đủ dịch vụ mạng Chuyên gia Liên minh chiến lược giữa các công ty để kết nối với nhau và phân bổ chi phí Sôi động của nhu cầu dịch vụ mạng ở các thành phố Mạng tiềm năng thành công của colt telecom