Bài giảng Quản lý Chuỗi Cung ứng

1. Tổng quan về chuỗi cung ứng 2. Hoạt động chuỗi cung ứng 3. Cấu trúc chuỗi cung ứng 4. Những đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng 5. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp chiến lược kinh doanh

pdf125 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1994 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Quản lý Chuỗi Cung ứng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn học: Quản lý Chuỗi Cung ứng Giảng viên phụ trách: Ths. Đỗ Đình Nam donam0709@yahoo.com 0903984693 Chuỗi Cung ứng là gì? Chương 1: Tổng quan về Quản lý Chuỗi Cung ứng (SCM) 1. Tổng quan về chuỗi cung ứng 2. Hoạt động chuỗi cung ứng 3. Cấu trúc chuỗi cung ứng 4. Những đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng 5. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp chiến lược kinh doanh Hệ thống bán lẻ Việt Nam Hệ thống phân phối lẻ tại Việt Nam 2006 (nguồn: Bộ Công thương) Phân phối qua cửa hàng truyền thống 44% Phân phối qua kênh khác 6% Phân phối qua siêu thị, TTTM 10% Phân phối qua chợ 40% Theo Bộ Công thương: VN có  2005  200 siêu thị, 30 TTTM, 1.000 cửa hàng tiện ích  11-2008  400 siêu thị, 60 TTTM, 2.000 cửa hàng tiện ích  2010  700-750 siêu thị, 150 TTTM, >10.000 cửa hàng tiện ích Theo Sở Công thương tp.HCM, Tp.HCM có  Chợ  2009: 238  2010: 235  TTTM  2009: 22  2010: 80  2015: 163  siêu thị  2009: 82  2010: 121  2015: 177 Bán lẻ hiện đại đang thay dần chợ truyền thống  Đó là nhận định của ông Richard Leech, Giám đốc điều hành phụ trách dịch vụ kinh doanh bán lẻ của Công ty TNHH CB Richard Ellis VN (CBRE), tại cuộc hội thảo về thị trường bán lẻ VN, tổ chức ngày 7-11-2007 tại TPHCM Bán lẻ hiện đại đang thay dần chợ truyền thống "Ngành công nghiệp bán lẻ Việt Nam đóng góp trên 15% GDP hàng năm, tương đương với đóng góp của ngành công nghiệp chế biến" Trong lúc chờ đến phiên “sở hữu quả táo” iPhone 3G tháng 7-2008, họ đọc sách, lướt web Wi- Fi, ăn uống, nói chuyện phiếm...iPhone từng gây cơn sốt tương tự ngày 29/6/2007 khi đoàn người không ngại trời mưa ngủ lại hè phố để chờ mua được chiếc điện thoại của "Quả táo" Việt Nam là thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới (Hãng tư vấn Mỹ A.T. Kearney-6/2008 )  2008: Việt Nam đứng đầu, sau đó là Ấn Độ, Nga, Trung quốc, Ai Cập, Ả Rập-Xê út  Doanh số thực tế 55 tỷ USD năm 2008 (Bộ Công thương) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng  (đơn vị: triệu USD)-Nguồn: Tổng cục Thống kê Định nghĩa về Chuỗi Cung ứng (SC)  “Quản lý chuỗi cung ứng-SCM” xuất hiện từ 1980 và phổ biến 1990  SC bao gồm mọi vấn đề liên quan trực tiếp hay gián tiếp nhằm thỏa mãn nhu cầu KH  SCM là sự kết hợp chiến lược nhằm cải tiến hoạt động trong dài hạn cho nhiều cty cũng như cho toàn SC  SCM là kết hợp SX, tồn kho, địa điểm và vận tải giữa các thành viên nhằm đạt hiệu quả nhất trong thị trường phục vụ 1. Tổng quan về Chuỗi Cung ứng  Đường Hồ Chí Minh xuyên qua 21 tỉnh trên lãnh thổ ba nước, tổng chiều dài các trục đường gần 20000 km gồm 9 cụm căn cứ rải suốt đông-tây Trường Sơn.  lToàn tuyến có tổng chiều dài 1350 km đường ống xăng dầu, 600 km đường sông, 1500 km đường dây thông tin tải ba.  Bộ đội Trường Sơn đã đưa vào miền Nam hơn 1,3 triệu tấn vũ khí-vật chất, đưa đón trên 2 triệu lượt người gồm bộ đội, các binh đoàn chủ lực, binh khí-kỹ thuật, cán bộ lãnh đạo chỉ huy, chuyên môn kỹ thuật vào chiến trường, và hàng chục vạn thương binh và đồng bào miền Nam ra miền Bắc.  Mùa xuân 1975, bộ đội Trường Sơn đã vận chuyển cho các hướng chiến trường 167000 tấn vũ khí đạn dược và lương thực, đáp ứng kịp thời pháo lớn cho chiến dịch, cung cấp cho mặt trân 68000 tấn xăng dầu, 4219 xe ôtô vận tải, tổ chức hành quân thần tốc vằng xe cơ giới đến vị trí tập kết trước thời gian quy định Tầm quan trọng của SCM? Cung öùng laø moät hoaït ñoäng quan troïng, khoâng theå thieáu trong moïi toå chöùc Cung öùng laø moät nhaân toá coù aûnh höôûng quyeát ñònh ñeán hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp Cung öùng ñoùng vai troø ngöôøi quaûn lyù hoaït ñoäng saûn xuaát töø beân ngoaøi SCM là gì? Quản lý Chuỗi Cung ứng -Supply Chain Management -SCM là nghệ thuật quản lý dòng vật liệu và sản phẩm, thông tin và tài chính từ nguồn cho đến người sử dụng .r. SCM tích hợp -Integrated Supply Chain Management – là một qui trình tích hợp các thành phần của SC để chia sẻ thông tin từ đầu này đến đầu kia. 3 dòng chính lưu chuyển giữa các thanh phần của SCM Có 5 thành phần chính trong SC $1.2 – 1.4/kg $3.2 – 3.4/kg $15 - 17/kg SCM là chiến lược, qui trình hay hoạt động? Điều tra mới đây đối với 750 nhà cung ứng chuyên nghiệp: “ Theo bạn, vai trò đầu tiên của SCM trong tổ chức là gì?” % 9.1 Là chức năng hay hoạt động của tổ chức 15.6 Là chiến lượcvượt trên các hoạt động chức năng trong tổ chức 72.8 Là tổng hợp chiến lược và hoạt động trong tổ chức 2.5 Chưa rõ. Moái quan heä vôùi nhaø cung caáp & lieân minh chieán löôïc Moái quan heä giöõ khoaûng caùch Moái quan heä cộâng taùc Ngöôøi baùn haøng nhoû Nhaø cung caáp truyeàn thoáng Nhaø cung caáp ñöôïc baûo ñaûm Moái quan heä kieåu ñoái taùc Caùc lieân minh chieán löôïc Giaù trò gia taêng thaáp Giaù trò gia taêng cao Lợi ích của SCM  Taïo ñieàu kieän naâng cao chaát löôïng/ haï giaù thaønh saûn phaåm  Taïo ñieàu kieän naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa ñôn vò  Mua haøng moät caùch khoân ngoan, hiệu quả  Döï tröõ ôû möùc toái öu  Taêng cöôøng hôïp taùc vôùi caùc phoøng ban khaùc trong doanh nghieäp Sự khác nhau giữa Hậu cần và Quản lý chuỗi cung ứng Hậu cần (Logistics) Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) Phạm vi Hoạt động của tổ chức riêng lẻ Hệ thống các cty làm việc và kết hợp các hoạt động để phân phối sản phẩm ra TT Chức năng 1. Thu mua+phân phối+ bquản+qlý tồn kho 2. Là 1 phần SCM Logistics+ Tiếp thị+ Phát triển SP mới+ TC+DV 2. Hoạt động xuyên suốt toàn bộ HĐ SXKD Thiên về chức năng • Vận chuyển • Tồn trữ • Nhà kho • Sản xuất • v.v... Logistics SCM 1950 1970 1980 1990 20001940 1960 Xa hơn Tập trung Các giai đọan phát triển của SCM Giai ñoaïn 1: Ñoái phoù  Trình ñoä trung hoïc  Xöû lyù giaáy tôø  Nhieäm vuï vaên phoøng  Phöông phaùp thuï ñoäng  Baùo caùo ôû caáp ñoä thaáp Các giai đọan phát triển của SCM Giai ñoaïn 1: Ñoái phoù  Trình ñoä trung hoïc  Xöû lyù giaáy tôø  Nhieäm vuï vaên phoøng  Phöông phaùp thuï ñoäng  Baùo caùo ôû caáp ñoä thaáp Giai ñoaïn 2: Maùy moùc  Trình ñoä ñaïi hoïc  Xöû lyù baèng maùy tính  Coâng vieäc coù ñònh höôùng  Choïn tröôùc heä thoáng mua haøng  Baùo caùo ôû caáp ñoä thaáp  Muïc tieâu: duy trì lieân tuïc daây chuyeàn saûn xuaát  Chaïy theo söï bieán ñoäng cuûa giaù caû thu mua  Döõ lieäu “ngheøo naøn” Các giai đọan phát triển của SCM Giai ñoaïn 1: Ñoái phoù  Trình ñoä trung hoïc  Xöû lyù giaáy tôø  Nhieäm vuï vaên phoøng  Phöông phaùp thuï ñoäng  Baùo caùo ôû caáp ñoä thaáp Giai ñoaïn 2: Maùy moùc  Trình ñoä ñaïi hoïc  Xöû lyù baèng maùy tính  Coâng vieäc coù ñònh höôùng  Choïn tröôùc heä thoáng mua haøng  Baùo caùo ôû caáp ñoä thaáp  Muïc tieâu: duy trì lieân tuïc daây chuyeàn saûn zuaát  Chaïy theo söï bieán ñoäng cuûa giaù caû thu mua  Döõ lieäu “ngheøo naøn” Giai ñoaïn 3: Tieân phong  Ñ äi nguõ chuyeân nghieäp  Ñöôøng loái tieân phong, tích cöïc  Coù hôïp ñoàng daøi haïn  Ñònh giaù giaù trò quyeàn sôû höõu  Ñaùnh giaù nhaø cung caáp  Baùo caùo cho laõnh ñaïo caáp cao hôn  Coù hoã trôï nhoùm chöùc naêng cheùo  Huaán luyeän vaø ñaøo taïo  Döõ lieäu söû duïng haïn cheá  Coù chieán löôïc haøng hoaù Các giai đọan phát triển của SCM Giai ñoaïn 1: Ñoái phoù  Trình ñoä trung hoïc  Xöû lyù giaáy tôø  Nhieäm vuï vaên phoøng  Phöông phaùp thuï ñoäng  Baùo caùo ôû caáp ñoä thaáp Giai ñoaïn 2: Maùy moùc  Trình ñoä ñaïi hoïc  Xöû lyù baèng maùy tính  Coâng vieäc coù ñònh höôùng  Choïn tröôùc heä thoáng mua haøng  Baùo caùo ôû caáp ñoä thaáp  Muïc tieâu: duy trì lieân tuïc daây chuyeàn saûn zuaát  Chaïy theo söï bieán ñoäng cuûa giaù caû thu mua  Döõ lieäu “ngheøo naøn” Giai ñoaïn 3: Tieân phong  Ñoäi nguõ chuyeân nghieäp  Ñöôøng loái tieân phong, tích cöïc  Coù hôïp ñoàng daøi haïn  Ñònh giaù giaù trò quyeàn sôû höõu  Ñaùnh giaù nhaø cung caáp  Baùo caùo cho laõnh ñaïo caáp cao hôn  Coù hoã trôï nhoùm chöùc naêng cheùo  Huaán l yeän vaø ñaøo taïo  Döõ lieäu söû duïng haïn cheá  Coù chieán löôïc haøng hoaù Giai ñoaïn 4: Chieán löôïc  Cung öùng ñöôïc xem laø vuõ khí caïnh tranh  Chieán löôïc cung öùng keát hôïp vôùi chieán löôïc kinh doanh  Ñoäng löïc: phaùt trieån vaø saûn xuaát  Caûi tieán lieân tuïc  Toái öu hoùa chi phí  Chieán löôïc cung öùng taäp trung  Phaân caáp hoaït ñoäng thu mua  Döõ lieäu ñaày ñuû vaø ñöôïc söû duïng  Cung öùng döïa treân cô sôû thieát keá  Moâi tröôøng ñöôïc giaùm saùt  Ñieàu khieån caùc moái quan heä Các giai đọan phát triển của SCM Xu höôùng phaùt trieån cuûa SCM?  Chuyeån töø taäp trung vaøo caùc quaù trình noäi taïi sang taäp trung vaøo lôïi ích  Chuyeån töø chuù troïng ñeán chieán thuaät sang chuù troïng ñeán chieán löôïc  Chuyển từ lối tư duy thiết lập giao dịch chuyển sang lối tư duy thiết lập quan hệ  Chuyển từ một doanh nghiệp tự mình tìm cách đáp ứng nhu cầu khách hàng thành một doanh nghiệp cùng với khách hàng tìm ra cách đáp ứng nhu cầu của họ  Chuyển từ “chuỗi cung ứng” (supply chains) thành “chuỗi nhu cầu” (demand chains) 3 höôùng phaùt trieån trong SCM  Tham gia vaøo caùc nhoùm ña chöùc naêng/ quaûn lyù chöùc naêng cheùo (Cross Funtional Teams)  Phaùt trieån chuỗi cung öùng (Supply chains)  Phaùt trieån moái quan heä vôùi caùc nhaø cung caáp vaø caùc lieân minh chieán löôïc (Supplier Partnerships and Strategic Alliance) Sự phát triển của Chuỗi Cung ứng Functional Excellence Process Excellence Channel ExcellenceIntegration Excellence Time Value Performance Deliver Value Effective Efficient Deliver Product Network Excellence Integrate Sự phát triển của Chuỗi Cung ứng  SCM có thể thực hiện theo các bước  Hoà nhập … trong các doanh nghiệp thương mại  Hợp tác … giữa các xí nghiệp/tổ chức trong SC  Đồng bộ … hệ thống có mối quan hệ rộng; đào tạo về “gía trị mạng” nhằm sản xuất thấy được qua SC Đồng bộ mạng là một thách thức • Tập trung vào khách hàng • “Sản xuất kéo ” • Nhanh chóng • Hòa nhập các mối hợp tác Đồng bộ Mạng tài nguyên Providers Company Customers Các dòng chính Sản phẩm Dịch vụ Thông tin Vốn SCM?  Tính đáp ứng >< Tính hiệu quả  Dịch vụ KH >< Hiệu quả điều hành nội bộ  5 lĩnh vực cty cần hướng đến trong mọi SC:  Sản xuất  Tồn kho  Địa điểm  Vận tải  Thông tin  Mục tiêu của SCM là tăng thông lượng đầu vào và giảm đồng thời hàng tồn kho và chi phí vận hành- TỐT HƠN, NHANH HƠN và RẺ HƠN so với đối thủ cạnh tranh của công ty.  Hoạch định phối hợp, nhu cầu về truyền thông và hợp tác …hợp lý hóa các điểm tiếp cận sản phẩm  Giảm thời gian tồn trữ và vận chuyển của sản phẩm …lọai bỏ chi phí và đạt hiệu quả cao  …cải tiến mức độ hài lòng của khách hàng  Gia tăng sự có sẵn của sản phẩm, nhìn thấy được, và tốc độ đáp ứng nhanh chóng 2. Các hoạt động của SCM 2. Các hoạt động của SCM 5. Thông tin 2. Tồn kho1. Sản xuất 3. Địa điểm4. Vận tải 5 tác nhân thúc đẩy chính của SCM Sản xuất  SX (nhà xưởng+kho): Đáp ứng >< Hiệu quả?  Nhà xưởng được xây dựng theo 2 phpháp  Tập trung vào sản xuất (phát triển chuyên sâu 1 SP)  Tập trung vào chức năng (sx nhóm bộ phận, lắp ráp, phtriển chức năng đặc biệt của SP)  Nhà kho: 3 phpháp sử dụng  Đơn vị tồn trữ-SKU (stock keeping unit): SP cùng loại  Tồn trữ theo lô: SP liên quan đến nhu cầu 1 KH  Cross-docking: dùng kho đệm, gọi là gom hàng nhanh cho nhiêù loại SP khác nhau Tồn kho  Tồn kho chu kỳ  Tồn kho an toàn  Tồn kho theo mùa Địa điểm  Đây là quyết định chiến lược, dài hạn  Xem xét các yếu tố liên quan chi phí, gần nhà cung cấp hay người tiêu dùng  Là cơ sở để xác định số lượng kênh phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng Vận tải  Chi phí vận tải có thể ~ 1/3 chi phí vận hành SC  Có 6 phương thức chọn lựa  Tàu thủy  Xe lửa  Xe tải  Máy bay  Đường ống dẫn  Vận chuyển điện tử  Nguyên tắc  Tính đáp ứng cao cho SP giá trị cao khi mạng lưới vận chuyển càng nhiều  Tính hiệu quả cao cho SP giá trị thấp khi mạng lưới vận chuyển càng nhiều Sedan hạng sang Mercedes S-class mới đang ra khỏi tàu chở hàng->đưa lên xe tải để đến các đại lý tại Mỹ Thông tin  Là yếu tố cơ bản có thể quyết định bốn tác nhân còn lại.  Trong mọi SC, thông tin được sử dụng cho hai mục đích:  Điều phối hoạt động hàng ngày liên quan đến chức năng bốn tác nhân kia.  Dự báo và hoạch định để dự đoán và đáp ứng nhu cầu tương lai.  Trong SC, cần lưu ý việc tỉ lệ chia sẻ thông tin cho các thành viên và tránh việc đối thủ lợi dụng SCM có thực sự hoạt động?  Có! Hãy nghiên cứu kết quả của một tổ chức đã thầu bên ngoài về SCM…  MMI cung cấp hoạch định nhu cầu, mua hàng, kiểm soát tồn kho, và giao hàng cho xí nghiệp về phần mềm tin học và các phụ tùng lắp ráp cho nhà máy sản xuất micronpc.com SCM có thực sự hoạt động? Tiêu chí đánh gía Trước MMI Hợp tác với MMI Hệ thống tồn kho 75 ngày 21 ngày Chu kỳ đặt hàng 14-35 ngày 3-8 ngày Vòng quay kho 10 năm 52 năm Giao hàng đúng hẹn 78% 95% Mức tin cậy của Dự báo 35-45% 65-75% Lưu chuyển tiền mặt +23 ngày -21 ngày  Giảm chi phí  Giao hàng nhanh chóng  Ít lãng phí sản phẩm  Khách hàng hài lòng  Hoạch định tốt hơn  Thanh toán nhanh chóng Các hoạt động của SCM Vận chuyển Hoạch định nhu cầu Kho hàng Dịch vụ khách hàng Quản lý tồn khoQui trình đặt hàng Chia sẻ thông tin Mua hàng 3. Cấu trúc của SC Nguyên vật liệu Vận tải Sản xuất Phân phối Cửa hàng bán lẻ Cty ngvật liệu Cty vận tải Cty sản xuất Nhà phân phối độc lập Nhà bán lẻ độc lập Thị trường đại trà, biến đổi chậm Thị trường biến đổi nhanh, nhỏ lẻ Liên kết dọc chuyển sang “liên kết ảo” Chuỗi cung ứng cũ và mới  Nhà cung cấp – Suppliers: là nguồn cung cấp nguyên liệu, các chi tiết, bán thành phẩm và các chủng loại hàng khác.  Nhà sản xuất – Manufacturers là người sản xuất ra sản phẩm. Nhiều người cho rằng đây là nhà lãnh đạo của SCM.  Nhà phân phối -Distributors có trách nhiệm đóng gói, tồn trữ và vận chuyển hàng hóa tại nơi tiếp nhận hàng, kho, cửa hàng bán lẻ.  Nhà bán lẻ -Retailers là khách hàng của nhà sản xuất – các cửa hàng hay công ty thương mại điện tử mua các sản phẩm.  Người tiêu thụ - Consumers là người sử dụng cuối cùng, người mua sản phẩm.  Nhà cung cấp dịch vụ - Service Providers là tổ chức cung cấp dịch vụ cho nhà sx, nhà pp, nhà bán lẻ và KH. 4. Đối tượng tham gia trong SC Focus on Costs Focus on Profits Suppliers Manufacturers Distributors Retailers Consumers 4. Đối tượng tham gia trong SC Qui trình của SCM là gì?  Thành phần tham gia của SCM …mua các chi tiết và nguyên vật liệu (cung ứng) …lắp ráp sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng (sản xuất) …hoàn tất việc trao đổi với thành viên của SCM (bán) …vận chuyển vật tư, qua SCM (phân phối) Ñaàu vaøo Ñaát ñai Lao ñoäng Voán, .. Quaù trình chuyeån hoùa Ñaàu ra Haøng hoùa/ Dòch vuï Kieåm soaùt Phaûn hoài Phaûn hoàiPhaûn hoài Giaù trò gia taêng Chuỗi Cung ứng (SC) Cấu trúc SC  Xem phụ lục .doc Display System TV Control System Internal + Remote Signal Reception System Television Power Supply System Sound System Sub-component Manufacturers Component Manufacturers Consumer Electronics Manufacturers Circuit City Bob's Wholesale TVs Consumers US Electronics Distributors LTD Best Buy TV Town Distributors Retailers Ví dụ họat động của SCM SC của mua hàng qua mạng DC Intranet Nhà cung cấp XN XNXN Intranet Nhà sản xuất XN DCXN DC Intranet Bán lẻ Store DC DC Store Khách hàng Nguồn: Ernst & Young LLP. Giao hàng tại nhà Khách hàng trực tiếp DSD/Phân phối Giao hàng tận nhà Mua hàng tại nhà Thương mại điện tử Mua hàng tại nhà/Khách hàng Hàng hóa Nhu cầu Tại sao SC của Wal-Mart hiệu quả và trở thành dẫn đầu?  WM đưa ra 4 khái niệm nay trở thành tiêu biểu  Chiến lược mở rộng quanh các trung tâm phân phối  Trao đổi thông tin điện tử với nhà cung cấp (EDI)  Hình thành cửa hàng dạng “hộp lớn”, kiêm chức năng trữ hàng nhằm hạn chế giao trễ và phí phí khi chuyển hàng từ kho chứa đến cửa hàng  “Giá thấp hơn mỗi ngày” Figure 7.3 The Wal-Mart Supply Chain 5. Thiết lập SC phù hợp chiến lược kinh doanh Ví dụ  Chuyện kể rằng, có một thương gia buôn bán giầy dép đã cho 2 đồng sự của mình sang Châu Phi tìm hiểu nhu cầu tiêu dùng mặt hàng này. Một người khi trở về đã cho rằng, kinh doanh giày tại thị trường này không khả thi vì chẳng ai mang giày cả. Trong khi đó, người còn lại đánh giá đây là thị trường rất tuyệt vời để kinh doanh, bởi mọi người đều chưa có giày để mang, tại sao không làm ra những đôi giày cho họ . i i ì i ì i i . t i i tr c i i i ị i ì i i r g i ó, ời cò l i á i ây là ị i i i i i i i l i i Ví dụ  SC của cty 7-Eleven và Sam’s Club  Wal-Mart  Dell  SC của nước rửa chén Mỹ Hảo và Young Fashion (FY)  SC phải đáp ứng yêu cầu thị trường và chiến lược kinh doanh cty  Chiến lược KD xuất phát từ nhu cầu KH mà cty phục vụ  Dựa vào nhu cầu KH, SC phải đáp ứng nhanh+hiệu quả  SC nào đáp ứng nhu cầu KH càng hiệu quảdành thị phần+lợi nhuận nhiều hơn 5. Thiết lập SC phù hợp chiến lược kinh doanh  Xem phu lục p.29 3 Bước để SC phù hợp CLKD  Hiểu thị trường mà cty bạn phục vụ  Xác định năng lực cạnh tranh cốt lõi của cty  Phát triển khả năng cần thiết trong SC 3 Bước để SC phù hợp CLKD Mục tiêu của SCM  Đúng sản phẩm  Đúng chất lượng  Đúng yêu cầu  Đúng thời gian  Đúng nguồn cung cấp  Đúng dịch vụ  Đúng nơi It isn’t enough to satisfy the customer – we must delight them. SCM cung cấp chiến lược đáp ứng cho Thế giới thay đổi  Kinh doanh thay đổi từ hệ thống tồn kho “đẩy” sang “kéo”  Công ty có thể kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất  Khách hàng yêu cầu những sản phẩm đáp ứng cho họ, chu kỳ nhanh hơn và chi phí thấp  Chu kỳ sống của sản phẩm đang được rút ngắn SCM hỗ trợ cho tổ chức . . .  Hợp lý hóa dòng sản phẩm từ nguồn cung cấp đến nơi tiêu thụ cuối cùng  Thực hiện một cách hoàn hảo  Giảm thời gian chu kỳ  Quản lý chi phí và lãng phí 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% Telecom Semiconductor Pharmaceutical Packaged Goods Computer Chemical Appliances Automotive % of company revenue spent on supply-chain activities Average Best in Class Xây dựng chuỗi cung ứng cho DN của anh chị? Thanh long, loại trái cây tươi tiên phong vào thị trường Mỹ-Nhật. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Thế Ngọc (bìa phải) tham quan vùng chuyên canh thanh long Chợ Gạo (Tiền Giang) Hết chương 1 Chương 2: Hoạt động điều hành SC: Lập KH & Tìm nguồn cung cấp 1. Mô hình hoạt động chuỗi cung ứng 2. Dự báo nhu cầu trong lập kế hoạch 3. Định giá sản phẩm 4. Quản lý tồn kho 5. Tìm nguồn cung ứng 6. Tín dụng và các khoản phải thu Tìm nguồn lực Cung ứng Tín dụng & khoản phải thu Hoạch định -Dự báo nhu cầu -Định giá sản phẩm -Quản lý tồn kho Thực hiện Thiết kế sản phẩm Lịch trình sản xuất QL dây chuyền & mmóc thiết bị Vận tải Quản lý đơn hàng Lịch giao hàng 4 yếu tố chính của hoạt động SC Mô hình hình nghiên cứu hoạt động cung ứng-”SCOR” (Supply Chain Operating Research) 1. Mô hình hoạt động SC 1. Hoạch địnhDự báo nhu cầu  Các quyết định quản lý cung ứng đều dựa vào dự báo. Dự báo trong quản lý chuỗi cung ứng nhằm:  xác định số lượng sản phẩm yêu cầu,  cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm?  khi nào cần sản phẩm này?  Có 4 biến chính để tiến hành dự báo:  Nhu cầu: Nhu cầu tổng quan thị trường cho sản phẩm  Cung ứng: xđ thông qua số lượng NSX+thời gian sx sp đó  Đặc tính sản phẩm: Đặc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfscm_qtmhccu_chuong_1_2_compatibility_mode_759.pdf
  • pdfscm_qtmhccu_chuong_3_sv_compatibility_mode_5074.pdf
  • pdfscm_qtmhccu_chuong_4_compatibility_mode_1189.pdf
  • pdfscm_qtmhccu_chuong_5_compatibility_mode_0734.pdf
Tài liệu liên quan