Bài giảng Quản lý Vận hành - Chương 5: Thiết kế hàng hoá và dịch vụ

Những điểm chính MÔ TẢ SƠ LƯỢC CÔNG TY TẦM CỠ THẾ GIỚI: REGAL MARINE LỰA CHỌN HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ Các phương án chiến lược sản phẩm khuyến khích lợi thế cạnh tranh Vòng đời sản phẩm Vòng đời và chiến lược Phân tích sản phẩm theo giá trị TẠO SẢN PHẨM MỚI Những cơ hội sản phẩm mới Tầm quan trọng của sản phẩm mới

ppt78 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Lượt xem: 1273 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Quản lý Vận hành - Chương 5: Thiết kế hàng hoá và dịch vụ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Quản lý Vận hành Thiết kế hàng hoá và dịch vụ Chương 5PowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Những điểm chínhMÔ TẢ SƠ LƯỢC CÔNG TY TẦM CỠ THẾ GIỚI: REGAL MARINELỰA CHỌN HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤCác phương án chiến lược sản phẩm khuyến khích lợi thế cạnh tranhVòng đời sản phẩmVòng đời và chiến lượcPhân tích sản phẩm theo giá trịTẠO SẢN PHẨM MỚINhững cơ hội sản phẩm mớiTầm quan trọng của sản phẩm mớiPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Những điểm chính – Tiếp theoPHÁT TRIỂN SẢN PHẨMHệ thống phát triển sản phẩmTriển khai chức năng chất lượng (QFD)Tổ chức phát triển sản phẩmNăng lực sản xuất và kỹ thuật giá trịCÁC VẤN ĐỀ TRONG THIẾT KẾ SẢN PHẨMThiết kế vững chãiThiết kế theo môđunThiết kế với sự hỗ trợ của máy tính (CAD)Sản xuất với sự hỗ trợ của máy tính Công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality Technology)Phân tích giá trịThiết kế thân thiện với môi trườngPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Những điểm chính – Tiếp theoCạnh tranh dựa vào thời gianMua công nghệ by Acquiring FirmLiên doanhLiên minhĐịnh nghĩa sản phẩmQuyết định làm hay muaNhóm công nghệTÀI LIỆU SẢN XUẤTTHIẾT KẾ DỊCH VỤTài liệu dịch vụÁp dụng cây quyết định vào thiết kế sản phẩmChuyển sang sản xuấtPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Các mục tiêu học tậpKhi học xong chương này bạn sẽ có thể:Nhận biết được hoặc định nghĩa:Vòng đời sản phẩmNhóm phát triển sản phẩm Năng lực sản xuất và kỹ thuật giá trịThiết kế vững chãi (Robust design)Cạnh tranh dựa vào thời gianThiết kế theo môđunThiết kế với sự hỗ trợ của máy tínhPhân tích giá trịNhóm công nghệQuản lý cấu hình (Configuration management)PowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Các mục tiêu học tập - Tiếp theoKhi học xong chương này bạn sẽ có thể:Giải thích:Liên minhKỹ thuật song hành (Concurrent engineering)Phân tích sản phẩm theo giá trịTài liệu sản phẩmPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Regal MarineThị trường toàn cầuCAD 3 chiều giảm thời gian phát triển sản phẩmgiảm bớt những vấn đề với sự gia công bằng máygiảm bớt những vấn đề trong sản xuấtDây chuyền lắp rápJITPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Như bộ phận kỹ thuật thiết kế nó.© 1984-1994 T/Maker Co.Như bộ phận vận hành chế tạo nó.© 1984-1994 T/Maker Co.Như bộ phận tiếp thị diễn giải nó.© 1984-1994 T/Maker Co.Như khách hàng muốn nó.© 1984-1994 T/Maker Co.Sự hài hước trong thiết kế sản phẩmPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Cái do một tổ chức sản xuất ra (offering) nhằm thoả mãn nhu cầuVí dụ P&G không bán chất tẩy quần áo (laundry detergent)P&G bán cái lợi của quần áo sạchKhách hàng mua sự thoả mãn, chứ không phải các bộ phận (not parts)Có thể là một hàng hoá hoặc một dịch vụMột sản phẩm là gì?PowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Các phương án chiến lược sản phẩmKhác biệt hoá sản phẩmChi phí thấpPhản hồi nhanhPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Những cơ hội tạo ra sản phẩm mớiThay đổi về kinh tếThay đổi về xã hội và dân sốThay đổi về công nghệThay đổi về chính trị/pháp luậtThay đổi vềtập quán thị trườngcác tiêu chuẩn nghề nghiệp (professional standards)nhà cung cấp và nhà phân phốiPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Luaät/ Ngaøy thi haønhMuïc ñích tuyeân boáChæ trích trong ngaønhChæ thò chaát thaûi lieân quan tôùi ñieän (2006)Laøm cho caùc thieát bò ñieän deã taùi cheá hôn moät phaàn nhôø caám moät soá chaát nguy hieåmBans some common flame retardants, raising the likelihood of firesChæ thò baûo veä döõ lieäu vieãn thoâng (giöõa naêm 2003)Baûo veä söï rieâng tö treân thö ñieän töû vaø internetMakes surfing more onerous by restricting use of “cookies” to remember peoples preferencesLuaät daùn nhaõn Biotech-Labeling laws (2003)Taêng cöôøng luaät nhaõn thöïc phaåm hieän taïi vaø introduces labeling for animal feed containing genetically modified contentEncourages food processors and supermarkets to avoid using genetically modified ingredients, and farmers could stop growing themSaùng kieán baûo veä khaùch boä haønh (2001-2012) (khi toaøn boä xe hôi môùi baùn ôû chaâu AÂu phaûi tuaân theo)Giaûm bôùt nhöõng toån thöông vaø thöông vong trong caùc tai naïn ñöôøng xaùRaises costs of cars and restricts automaker’s design freedomChemicals review (staggered through 2012)Loaïi tröø nhöõng moái nguy hieåm cho söùc khoeû do hoaù chaátRestricts even minute use of dangerous substances, such as ethanol, in products such as cosmetics and detergentsWarningPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Sản phẩmÝ tưởngsản phẩmBao bìHàng hoáhiện vậtTính năngđặc biệtMứcchất lượngDịch vụ(Bảo hành)Nhãn(Tên)Các phần hợp thành sản phẩmPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Vòng đời của sản phẩmGiới thiệuTăng trưởngChín muồiSuy tànPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Vòng đời sản phẩm Giới thiệuTinh chỉnhnghiên cứuphát triển sản phẩmbiến cải và nâng cao quá trìnhphát triển nhà cung cấpPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Vòng đời sản phẩm Tăng trưởngThiết kế sản phẩm bắt đầu ổn địnhDự báo có hiệu lực công suất trở nên cần thiếtTăng thêm hoặc nâng công suất có thể là cần thiếtPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Vòng đời sản phẩm Chín muốiLúc này các đối thủ cạnh tranh đã chắcSản lượng cao, sản xuất có tính chất đổi mới có thể được cần đếnKiểm soát chi phí tốt hơn, giảm bớt những lựa chọn, giảm dần mặt hàngPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Vòng đời sản phẩm Suy tànTrừ phi sản phẩm có đóng góp đặc biệt, phải đặt kế hoạch chấm dứt cái được sản xuất ra (offering)PowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Vòng đời sản phẩm, doanh thu, chi phí, và lợi nhuậnDoanh thu, chi phí & lợi nhuận Giới thiệuChín muồiSuy tànTăng trưởngChi phíphát triển& sản xuấtDoanh thuThời gianNgân lưuThua lỗLợi nhuậnPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*% doanh thu từ sản phẩm mới0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%Vị thế của công ty trong ngànhIndustry LeaderTop ThirdMiddle ThirdBottomThird PowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Các sản phẩm ở các giai đoạn khác nhau trong vòng đờiTăng trưởngSuy tànThời gianDoanh sốVirtual RealityRoller BladesJet SkiBoeing 727Giới thiệuChín muồiPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Ít thành công0500100015002000Giai đoạn phát triểnSố lượng1000nhu cầuthị trườngXem xét lại thiết kế,thử nghiệm, giới thiệu251750ý tưởng100tài liệu kỹ thuật sản phẩm500tài liệu kỹ thuật thực dụngChỉ có một thành công!PowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Phân tích sản phẩm theo giá trị (Product-by-Value Analysis)Lập danh sách các sản phẩm theo thứ tự giảm dần của phần đóng góp cho công ty tính bằng tiền.Giúp ban giám đốc đánh giá các phương án chiến lược (alternative strategies).PowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Các giai đoạn phát triển sản phẩmNảy sinh ý tưởngĐánh giá khả năng thực hiện của công tyCác yêu cầu của khách hàngĐặc tính kỹ thuật thực dụngNhững đặc tính kỹ thuật của sản phẩmXem xét lại thiết kếThử nghiệm thị trườngTung ra thị trườngĐánh giáPhạm vi của nhóm phát triển sản phẩmPhạm vi thiết kế năng lực sản xuất và các nhóm kỹ thuật giá trịPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Triển khai chức năng chất lượngNhận ra ước muốn của khách hàngXác định bằng cách nào hàng hoá/dịch vụ sẽ thoả mãn ước muốn của khách hàngLiên hệ ước muốn của khách hàng với việc làm sao tạo ra được sản phẩm/dịch vụ (hows)Xác định mối quan hệ giữa các hows của công tyPhát triển các đánh giá mức độ quan trọngĐánh giá các sản phẩm cạnh tranhPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Ngôi nhà chất lượng của QFDPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Dãy ngôi nhà chất lượng chỉ cách triển khai nguồn lực để đạt được yêu cầu của khách hàngPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Giai đoạn tạo ý tưởngThiết lập cơ sở để thâm nhập vào thị trườngNguồn ý tưởngNhu cầu thị trường (60-80%); kỹ thuật & vận hành (20%); công nghệ; đối thủ cạnh tranh; phát minh, sáng chế; nhân viênKết quả theo lôgic của chiến lược tiếp thịNhận biết, định rõ, & lựa chọn những cơ hội thị trường tốt nhấtPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Giai đoạn các yêu cầu của khách hàngNhận biết & xác định vị trí những lợi ích chủ yếu của sản phẩmĐược nói rõ trong lời tuyên bố những lợi ích cốt lõi (CBP)Ví dụ: Long lasting with more power (Aéc quy Die Hard của Sears)Nhận biết danh sách chi tiết về các thuộc tính của sản phẩm mà khách hàng mong muốn Phỏng vấn nhóm theo trọng tâm hay (1-on-1)Ngôi nhà chất lượngCác yêu cầu của khách hàngĐặc tínhsản phẩmPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Giai đoạn đặc tính kỹ thuật thực dụngĐịnh rõ sản phẩm dưới dạng sản phẩm sẽ đáp ứng được các thuộc tính mong muốn tới mức độ nàoNhận biết các đặc tính kỹ thuật của sản phẩmVí dụ: tiếng ồn máy in (dB)Xếp thứ tự các đặc tính kỹ thuật theo mức độ quan trọngCó thể đánh giá sản phẩm bằng cách so sánh với các đối thủ cạnh tranhNgôi nhà chất lượngCác yêu cầu của khách hàngĐặc tínhsản phẩmPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Xác định cách sản phẩm sẽ được chế tạo thế nàoCung cấp đặc điểm kỹ thuật vật lý của sản phẩm Ví dụ: các kích thước, nguyên vật liệu, v.vĐược định rõ trong bản vẽ kỹ thuậtThường được thực hiện trên máy vi tínhThiết kế với sự hỗ trợ của máy tính (CAD)Giai đoạn đặc điểm kỹ thuật sản phẩmNgôi nhà chất lượngCác đặc tínhSản phẩmĐặc điểm kỹ thuật bộ phậnPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Triển khai chức năng chất lượngQuy trình thiết kế sản phẩm sử dụng các nhóm chức năng chéoTiếp thị, kỹ thuật, sản xuấtChuyển những sở thích của khách hàng thành các đặc tính sản phẩm cụ thểĐòi hỏi phải tạo ra 4 ‘ma trận’ hay ‘ngôi nhà’ được trình bày thành bảngChia thiết kế sản phẩm ra thành các cấp chi tiết tăng dần (increasing levels of detail)PowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Bạn vừa được phân công tạm thời vào một nhóm QFD. Mục tiêu của nhóm là thiết kế một máy ảnh mới. Hãy xây ngôi nhà chất lượng.© 1984-1994 T/Maker Co.Ví dụ về ngôi nhà chất lượngPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Ví dụ về ngôi nhà chất lượng Mối quan hệ cao  Mối quan hệ vừa phải  Mối quan hệ thấpCác yêu cầucủa khách hàngMức độ quan trọngtheo khách hàngCác giá trị mục tiêuPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Ví dụ về ngôi nhà chất lượngCác giá trị mục tiêuTrọng lượng nhẹDễ sử dụngChắc chắnNhững gì khách hàng mong muốn (‘tường’)Các bộ phậnbằng nhômTiêu cựtự độngSự phơi sángphim tự độngCác yêu cầucủa khách hàngMức độ quan trọngtheo khách hàng Mối quan hệ cao  Mối quan hệ vừa phải  Mối quan hệ thấpPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Ví dụ về ngôi nhà chất lượng312Đánh giá độ quan trọng của khách hàng trung bình Mối quan hệ cao  Mối quan hệ vừa phải  Mối quan hệ thấpCác giá trị mục tiêuTrọng lượng nhẹDễ sử dụngChắc chắnCác yêu cầucủa khách hàngMức độ quan trọngtheo khách hàngCác bộ phậnbằng nhômTiêu cựtự độngSự phơi sángphim tự độngPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Ví dụ về ngôi nhà chất lượng321Mối liên hệ giữa các thuộc tính của khách hàng & các đặc tính kỹ thuật (‘các phòng’) Mối quan hệ cao  Mối quan hệ vừa phải  Mối quan hệ thấpCác yêu cầucủa khách hàngMức độ quan trọngtheo khách hàngTrọng lượng nhẹDễ sử dụngChắc chắnCác bộ phậnbằng nhômTiêu cựtự độngSự phơi sángphim tự độngPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Ví dụ về ngôi nhà chất lượngChắc chắn321511Các giá trị mục tiêu cho các đặc tính kỹ thuật (‘móng’); đầu ra chủ yếu Mối quan hệ cao  Mối quan hệ vừa phải  Mối quan hệ thấpCác yêu cầucủa khách hàngMức độ quan trọngtheo khách hàngTrọng lượng nhẹDễ sử dụngCác giá trị mục tiêuCác bộ phậnbằng nhômTiêu cựtự độngSự phơi sángphim tự độngPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Ví dụ về ngôi nhà chất lượng321511 Mối quan hệ cao  Mối quan hệ vừa phải  Mối quan hệ thấpCác yêu cầucủa khách hàngMức độ quan trọngtheo khách hàngChắc chắnTrọng lượng nhẹDễ sử dụngCác giá trị mục tiêuCác bộ phậnbằng nhômTiêu cựtự độngSự phơi sángphim tự độngPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Tổ chức phát triển sản phẩmVề mặt lịch sử – các phòng/bộ phận riêng biệtPhận sự và trách nhiệm được định rõKhó nuôi dưỡng tư duy tiên tiến (forward thinking)Ngày nay – các tiếp cận theo nhómCác đại diện từ tất cả các ngành kiến thức hoặc các lĩnh vực chức năngKỹ thuật song hành – nhóm chức năng chéoPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Tính có thể sản xuất và kỹ thuật giá trịNhững lợi ích:mức độ phức tạp của sản phẩm giảmbổ sung tiêu chuẩn hoá sản phẩmcác khía cạnh chức năng của sản phẩm được cải thiệnthiết kế công việc và độ an toàn của công việc được cải thiệntính có thể bảo dưỡng của sản phẩm được cải thiệnthiết kế vững chãi (robust design)PowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Sự giảm bớt chi phí của giá đỡ nòng súng qua kỹ thuật giá trịPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Các vấn đề trong phát triển sản phẩmThiết kế vững chãiCạnh tranh dựa vào thời gianThiết kế theo môđunThiết kế với sự hỗ trợ của máy tínhPhân tích giá trịThiết kế thân thiện với môi trường (Environmentally friendly design)PowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Thiết kế vững chãiSản phẩm được thiết kế sao cho những thay đổi sản xuất hay lắp ráp nhỏ không ảnh hưởng bất lợi đến sản phẩmPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Thiết kế theo môđunSản phẩm được thiết kế theo các bộ phận dễ phân cắt.Tăng thêm sự linh hoạt trong cả hoạt động sản xuất lẫn hoạt động tiếp thịPowerPoint presentation to accompany Heizer/Render - Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 074585-*Thiết kế sản phẩm tại thiết bị cuối của máy điện toán hay trạm công tácKỹ sư thiết kế phát triển bức phác hoạ sản phẩmSử dụng máy điện toán để vẽ sản phẩmThường được sử dụng với CAM© 19
Tài liệu liên quan