Bài giảng Quản lý Vận hành - Module F: Mô phỏng

Những điểm chính Mô phỏng là gì? Những thuận lợi và bất lợi của mô phỏng Mô phỏng Monte Carlo Mô phỏng của bài toán xếp hàng Mô phỏng và phân tích tồn kho Vai trò của máy điện toán trong Mô phỏng

ppt18 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Lượt xem: 820 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quản lý Vận hành - Module F: Mô phỏng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458F-*Quản lý Vận hành Mô phỏng Module FTransparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458F-*Những điểm chínhMô phỏng là gì?Những thuận lợi và bất lợi của mô phỏngMô phỏng Monte CarloMô phỏng của bài toán xếp hàngMô phỏng và phân tích tồn khoVai trò của máy điện toán trong Mô phỏng Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458F-*Các mục tiêu học tậpKhi học xong chương này bạn sẽ có thể:Nhận biết được hoặc định nghĩa:Mô phòng Monte CarloCác số ngẫu nhiênKhoảng số ngẫu nhiênPhần mềm mô phỏng giải thích hoặc có thể sử dụng:Thuận lợi và bất lợi của mô hình hoá bằng mô phỏngSử dụng bảng tính Excel trong mô phỏngTransparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458F-*Kỹ thuật thử nghiệm bằng sốThử sao chép một hệ thốngCác tính năngCách hoạt độngCần phải mô tả hệ thốngNhiều lĩnh vực ứng dụngQuản lý vận hànhTài chính & kinh tếMô phỏngTransparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458F-*Một vài ứng dụng của mô phỏngVò trí xe cöùu thöông vaø göûi xe cöùu thöông ñeánÑieàu ñoä xe buyùtCaân baèng daây chuyeàn laép raùpThieát keá hoaït ñoäng thö vieänThieát keá baõi ñaäu xe vaø beán caûngGöûi haøng baèng taéc xi, xe taûi, vaø ñöôøng xe löûaThieát keá heä thoáng phaân phoáiÑieàu ñoä phöông tieän saûn xuaátÑieàu ñoä maùy bayBoá trí maùy moùc, thieát bòQuyeát ñònh thueâ lao ñoängÑaàu tö cô baûn (voán)Ñieàu ñoä nhaân vieânÑieàu ñoä saûn xuaátTính thôøi ñieåm tín hieäu giao thoângDöï baùo doanh soáDöï ñoaùn maãu hình boû phieáuHoaïch ñònh vaø kieåm soaùt toàn khoTransparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458F-*Mô phỏngÝù tưởng nằm ở phía sau mô phỏng là:Bắt chước trạng thái ở thế giới thực sử dụng toán họcNghiên cứu các tính chất và đặc tính vận hànhRút ra kết luận và đề xuất hành động dựa trên các kết quả của mô phỏngTransparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458F-*Quy trình mô phỏngXác địnhvấn đềĐưa racác biến quan trọngXây dựngmô hìnhmô phỏngĐịnh giá trịcủa các biến cần thử nghiệmTiến hành mô phỏngXem xétcác kết quảLựa chọn đường lối hành động tốt nhấtTransparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458F-*Thuận lợi của mô phỏngMô phỏnglinh hoạt, không phức tạpcó thể phân tích các vấn đề lớn, phức tạp của thế giới thực mà không có lời giải phân tích dạng đóng (closed-form analytical solutions)có thể đưa vào các điều phức tạp của thế giới thực mà hầu hết các kỹ thuật khác không thể làm đượccho phép “rút ngắn thời gian lại”cho phép đặt câu hỏi kiểu “nếu thì”không can thiệp vào hệ thống của thế giới thực cho phép nghiên cứu các mối liên hệTransparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458F-*Mô phỏng:Có thể tốn rất nhiều tiền và cần nhiều thời gian Không cho giải pháp tối ưuCần đến yếu tố quản trị ở đầu vào tốtKết quả không thể suy rộng cho các trạng thái khác© 1984-1994 T/Maker Co.Bất lợi của mô phỏngTransparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458F-*Kỹ thuật mô phỏng Monte CarloLập phân bố xác suất cho các biến quan trọng Lập phân bố tích lũy cho từng biếnXác lập khoảng các số ngẫu nhiên cho từng biếnTạo ra các số ngẫu nhiênMô phỏng một loạt các công việc làm thử (a series of trials)Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458F-*Một phần bảng số ngẫu nhiên (góc trên bên trái)52065088533010479937669135376328027435240329607485908257682805940311277990879269023649719932107521959094989490360678236789852921259652628749564923787172905733692721116095896848178934503350951344346263395529308832185062573456623115409090303624608251743035368501504861188523085417128069242788216269644831127302680045144632134966627441869892Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458F-*Các biến của thế giới thực vốn dĩ mang tính xác suấtNhu cầu tồn khoThời gian chờ đơn đặt hàng đếnThời gian giữa hai lần hỏng máyThời gian giữa hai lần khách đến ở một cơ sở dịch vụThời gian phục vụ (Service times)Thời gian hoàn thành các hoạt động của dự ánSố nhân viên vắng mặt ở nơi làm việc mỗi ngàyTransparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458F-*Mô phỏng và phân tích tồn kho – mô hình cơ bảnBắt đầuTăng tồn khohiện thời bằnglượng đặt hàng Tồn kho cuối kỳ =tồn kho đầu kỳ – nhu cầuLượng doanh sốbị mấtTồn kho cuối kỳ = 0Tạo rathời gian chờ ngẫu nhiênĐặtđơn hàngTính các số trung bìnhĐủ ngàytrong mô phỏng?Đơn hàng đã đặtnhưng chưa đến?Tồn kho cuối kỳ tồn kho đầu kỳ?Đơn hàngđến?Số ngẫu nhiêncho nhu cầuhôm nayTransparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458F-*Mô phỏng – Ví dụSau những cuộc hành trình dài xuôi dòng sông Mississippi từ các thành phố công nghiệp vùng trung tâm phía Bắc Hoa Kỳ, những xà lan chở đầy hàng đến New Orleans. Thời gian giữa hai lần xà lan đến (inter-arrival times for the barges) được cho ở Dist. 1 (Phân bố 1). Trên cùng bảng này, các xác suất tích lũy và các khoảng số ngẫu nhiên tương ứng cũng được cho. Dist. 2 (Phân bố 2) cung cấp thông tin tương tự về thời gian cần có để dỡ hàng ở xà lan xuống.Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458F-*Ví dụ: Dist. 1 – Thời gian giữa hai lần đếnThôøi gian giöõa hai laàn ñeán (Giôø)Xaùc suaátXaùc suaát tích luõyKhoaûng soá ngaãu nhieân360,130,1301 – 13240,170,3014 – 30120,150,4531 – 4580,250,7045 – 7060,200,9071 - 9040,101,0091 - 00Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458F-*Ví dụ: Dist. 2 – Thời gian dỡ hàngThôøi gian dôõ haøng (Giôø)Xaùc suaátXaùc suaát tích luõyKhoaûng soá ngaãu nhieân240,050,0501 – 05120,150,2006 – 2080,500,7021 – 7060,200,9071 – 9040,101,0091 - 00Transparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458F-*Ví dụ: Mô phỏngSoá ngaãu nhieânThôøi gian giöõa hai laàn ñeánThôøi gian ñeánBaét ñaàu dôõ haøngSoá ngaãu nhieânThôøi gian dôõ haøngKeát thuùc dôõ haøngThôøi gian chôø5288837816006364444638520502468682887608867476022498253882987461041630241061063581140103614214224815004781501500324174099415417429818220Từ Dist. 1Từ Dist. 2Từ bảng sốngẫu nhiênTransparency Masters to accompany Heizer/Render – Principles of Operations Management, 5e, and Operations Management, 7e© 2004 by Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, N.J. 07458F-*Ví dụ: vài số liệu thống kê đơn giảnThôøi gian trung bình giöõa hai laàn ñeán (Giôø)Thôøi gian dôõ haøng trung bình (Giôø)Toång thôøi gian chôø (Giôø)Thôøi gian chôø trung bình (Giôø)Thôøi gian trung bình naèm ôû caûng154/9 giôø102/9 giôø38 giôø38/9 giôø11,3 + 4,2 giôø17,1 giôø11,3 giôø4,2 giôø15,5 giôø
Tài liệu liên quan