Bài giảng Sử dụng và bảo quản bản đồ địa chính

Bản đồ địa chính là tài liệu quan trọng, được sử dụng thường xuyên hàng ngày ở các cấp xã, huyện, tỉnh và TW để giải quyết các nhiệm vụ: - Đăng ký đất đai - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Giao đất, cho thuê đất - Giải quyết các khiếu kiện, tranh chấp đất đai

pdf31 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2299 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sử dụng và bảo quản bản đồ địa chính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 5 SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 5.1 Sử dụng bản đồ địa chính 1. Sử dụng bản đồ địa chính Bản đồ địa chính là tài liệu quan trọng, được sử dụng thường xuyên hàng ngày ở các cấp xã, huyện, tỉnh và TW để giải quyết các nhiệm vụ: - Đăng ký đất đai - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Giao đất, cho thuê đất - Giải quyết các khiếu kiện, tranh chấp đất đai Sử dụng bản đồ địa chính để nắm rõ các thông tin về thửa đất cần quan tâm: - Số thứ tự thửa để đối chiếu với hồ sơ đăng ký - Diện tích của thửa đất và loại đất sử dụng - Chủ hộ sử dụng đất - Mối quan hệ với các thửa đất lân cận Trên bản đồ địa chính cho biết một số đặc điểm tự nhiên (địa hình, thủy văn, giao thông…) và các yếu tố về kinh tế, văn hóa… Trên bản đồ địa chính ta có thể xác định được tọa độ các điểm góc thửa, chiều dài các cạnh của thửa đất, diện tích thửa đất, phục vụ công việc lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất, và các mục đích khác như xác định chiều dài, chiều rộng của dòng sông, vị trí phân bố của các đối tượng… Ngoài các thông tin cơ sở dữ liệu không gian, trên bản đồ địa chính số còn có dữ liệu thuộc tính, giúp người quản lý có thể nắm chắc các thông tin phục vụ quản lý đất đai Trong các trường hợp cần thiết, bản đồ địa chính phải được mang ra ngoài thực địa để kiểm tra đối chiếu giữa các thửa ngoài thực tế và các thửa được vẽ trên bản đồ 2. Hiệu chỉnh bản đồ Một trong các yêu cầu quan trọng đối với bản đồ địa chính là thông tin phải chính xác, mang tính thời sự, do đó thông tin phải thường xuyên được cập nhật. Bản đồ địa chính phải được hiệu chỉnh khi có các biến động về thửa đất và các thông tin liên quan như thay đối ranh giới, diện tích, số thứ tự thửa, mục đích sử dụng đất… 5.2 Phương pháp tính diện tích trên bản đồ địa chính 1. Mét sè yªu cÇu khi tÝnh diÖn tÝch trªn BDDC - DiÖn tÝch thöa ®Êt lµ yÕu tè quan träng hµng ®Çu trong hå s¬ qu¶n lý ®Êt ®ai. Nã lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh quyÒn sö dông ®Êt, ®Þnh gi¸ thöa ®Êt, tÝnh thuÕ... - DiÖn tÝch thöa ®Êt cÇn ®•îc x¸c ®Þnh ngay sau khi ®o vÏ vµ nghiÖm thu b¶n ®å ®Þa chÝnh gèc. Khi tÝnh to¸n diÖn tÝch vµ thÓ hiÖn sè liÖu diÖn tÝch trªn b¶n ®å cÇn ®¶m b¶o yªu cÇu sau: - DiÖn tÝch thöa ®Êt tÝnh tõ tim ranh giíi thöa ®Êt. Nh• vËy nÕu ta tÝnh diÖn tÝch b»ng ph•¬ng ph¸p ®å gi¶i trªn b¶n ®å th× ph¶i tÝnh tõ tim cña nÐt liÒn thÓ hiÖn ranh giíi thöa ®Êt trªn b¶n ®å. Tuú theo tû lÖ b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ tÝnh chÊt quan träng c¸c lo¹i ®Êt mµ khi tÝnh to¸n diÖn tÝch sÏ lµm trßn sè cho phï hîp, ë khu vực n«ng th«n, thöa ®Êt réng, ®o vÏ b¶n ®å tû lÖ 1:1000 ®Õn 1:5000 khi tÝnh diÖn tÝch lµm trßn tíi 1m2, ë khu vùc ®« thÞ, thöa ®Êt nhá, ®Êt cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, ®o vÏ b¶n ®å tû lÖ lín 1: 200, 1: 500 cÇn tÝnh diÖn tÝch chÝnh x¸c tíi 0,1m2 DiÖn tÝch tõng thöa ®Êt ®•îc ghi trong hå s¬ kü thuËt thöa ®Êt còng nh• trong c¸c tµi liÖu liªn quan ph¶i thèng nhÊt víi sè liÖu ghi trªn b¶n ®å. Trªn b¶n ®å diÖn tÝch thöa ®Êt ®•îc ghi cïng víi sè thø tù thöa, diÖn tÝch lµ mÉu sè cßn sè hiÖu thöa lµ tö sè. 2. Ph•¬ng ph¸p x¸c ®Þnh diÖn tÝch trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh §Ó tÝnh diÖn tÝch thöa ®Êt, ta cã thÓ dïng c¸c lo¹i m¸y ®o diÖn tÝch, ph•¬ng ph¸p ®å gi¶i trªn b¶n ®å hoÆc ph•¬ng ph¸p tÝnh diÖn tÝch theo to¹ ®é c¸c ®iÓm gãc thöa. DiÖn tÝch ®Êt ®ai ®•îc tÝnh theo tõng tê b¶n ®å. Do vËy, viÖc tÝnh diÖn tÝch trªn mçi tê b¶n ®å sÏ thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: a. TÝnh diÖn tÝch tæng thÓ cña tê b¶n ®å b. TÝnh diÖn tÝch tæng thÓ cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh c. TÝnh diÖn tÝch c¸c l« ®Êt d. TÝnh diÖn tÝch thöa ®Êt - TÝnh diÖn tÝch theo täa ®é c¸c ®iÓm gãc thöa - TÝnh diÖn tÝch theo kÕt qu¶ ®o chiÒu dµi c¹nh thöa +Tam gi¸c ®o 3 c¹nh + Tam gi¸c ®o c¹nh ®¸y vµ chiÒu cao + Thöa ®Êt h×nh thang, h×nh ch÷ nhËt… - TÝnh diÖn tÝch theo kÕt qu¶ ®o gãc vµ chiÒu dµi c¹nh thöa. - TÝnh diÖn tÝch theo l•íi « vu«ng - TÝnh diÖn tÝch theo ph•¬ng ph¸p ph©n m¶nh dµi n iii n iii xxyyyx 1 11 1 11 )( 2 1 2 1 Khi sö dông ph•¬ng ph¸p ®å gi¶i ®Ó tÝnh diÖn tÝch thöa ®Êt trªn b¶n ®å giÊy, diÖn tÝch cña mçi thöa ®Êt ph¶i tÝnh 2 lÇn, ®é chªnh diÖn tÝch gi÷a 2 lÇn tÝnh kh«ng v•ît qu¸ giíi h¹n: )(0004,0 2mPMgh Trong ®ã: M lµ mÉu sè tû lÖ b¶n ®å P lµ diÖn tÝch thöa ®Êt NÕu sai sè tÝnh diÖn tÝch tháa m·n yªu cÇu trªn thi lÊy kÕt qu¶ trung binh cña hai lÇn tÝnh lµ kÕt qu¶ cuèi cïng Khi kiÓm tra tæng diÖn tÝch ®Êt theo tõng tê b¶n ®å ta cã thÓ dïng c«ng thøc sau ®Ó xem xÐt ®é chÝnh x¸c cña viÖc tÝnh diÖn tÝch: 0 PPP i 400 1 0 P P Trong ®ã: Pi lµ diÖn tÝch thöa nhá P0 lµ diÖn tÝch lý thuyÕt cña vïng hay cña tê b¶n ®å NÕu chªnh lÖch v•ît qu¸ h¹n sai ph¶i ®o, tÝnh l¹i diÖn tÝch. NÕu tháa m·n h¹n sai theo c«ng thøc trªn th× tiÕn hµnh hiÖu chØnh diÖn tÝch theo diÖn tÝch khu, côm thöa hoÆc tê b¶n ®å. Sè hiÖu chØnh ®•îc tÝnh theo tû lÖ thuËn víi diÖn tÝch. C¨n cø vµo diÖn tÝch tê b¶n ®å ®Ó hiÖu chØnh diÖn tÝch côm thöa, c¨n cø vµo diÖn tÝch côm thöa ®Ó hiÖu chØnh diÖn tÝch c¸c thöa ®Êt. KÕt qu¶ cuèi cïng lµ tæng diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt trong tê b¶n ®å ph¶i b»ng diÖn tÝch lý thuyÕt cña nã. 5.3 Qu¶n lý th«ng tin t• liÖu ®Þa chÝnh §Ó gióp viÖc cho ChÝnh phñ vµ UBND c¸c cÊp tØnh, huyÖn, x· trong c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai, nhµ n•íc tæ chøc ra c¸c c¬ quan chuyªn m«n qu¶n lý ®Êt ®ai trùc thuéc ChÝnh phñ vµ UBND c¸c cÊp. HÖ thèng c¬ quan chuyªn m«n bao gåm: - CÊp c¬ së x·, ph•êng cã c¸n bé chuyªn tr¸ch lµm c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai, lµ nh©n viªn UBND - CÊp huyÖn, quËn cã Phßng tµi nguyªn m«I tr•êng trùc thuéc UBND huyÖn - CÊp tØnh cã Së tµi nguyªn m«i tr•êng trùc thuéc UBND tØnh - CÊp trung •¬ng cã Bé tµi nguyªn m«I tr•êng trùc thuéc ChÝnh phñ Môc tiªu c«ng t¸c qu¶n lý gåm: - Nghiªn cøu ra hÖ thèng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai. - T¹o lËp hÖ thèng th«ng tin t• liÖu ®Êt ®ai gåm b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ c¸c hå s¬ ®Þa chÝnh kh¸c. - Qu¶n lý, khai th¸c hÖ thèng th«ng tin ®Êt ®ai, theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai vÒ c¸c yÕu tè kh«ng gian, yÕu tè ph¸p lý, kinh tÕ, x· héi. - Nghiªn cøu ph©n lo¹i, ph©n h¹ng, ®Þnh gi¸, ®¸nh thuÕ sö dông ®Êt. - Quy ho¹ch sö dông ®Êt. TÊt c¶ môc tiªu trªn gãp phÇn qu¶n lý chÆt chÏ nguån tµi nguyªn ®Êt, ®¶m b¶o cho ®Êt ®ai ®•îc sö dông ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶ cao. 1. Hå s¬ ®Þa chÝnh Hå s¬ ®Þa chÝnh lµ tµi liÖu cÇn thiÕt ®•îc lËp ra nh»m thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n•íc vÒ ®Êt ®ai. Theo quan ®iÓm kü thuËt, cã thÓ chia hå s¬ ®Þa chÝnh thµnh 3 nhãm: Nhãm thø nhÊt: gåm c¸c tµi liÖu c¬ b¶n thÓ hiÖn tæng hîp c¸c th«ng tin phôc vô qu¶n lý ®Êt ®ai, chóng ®•îc sö dông th•êng xuyªn ®Ó qu¶n lý biÕn ®éng ®Êt ë c¸c cÊp. Tµi liÖu trong nhãm nµy gåm: - B¶n ®å ®Þa chÝnh hoÆc tµi liÖu ®o ®¹c ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ , h×nh d¹ng, kÝch th•íc vµ diÖn tÝch thöa ®Êt. - Sæ ®Þa chÝnh. - GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ së h÷u nhµ ë Nhãm thø 2: lµ c¸c tµi liÖu phô trî kü thuËt cho yªu cÇu qu¶n lý ®Êt, hå s¬ gåm: - C¸c tµi liÖu gèc vÒ ®o ®¹c - Sæ môc kª ®Êt - B¶ng biÓu thèng kª diÖn tÝch ®Êt - B¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt - B¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt - Tµi liÖu vÒ ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i ®Êt, ®Þnh gi¸ ®Êt - Tµi liÖu thèng kª c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý ®Êt - Sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai Nhãm thø 3: lµ c¸c tµi liÖu vÒ thñ tôc hµnh chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy lµm c¨n cø ph¸p lý ®Ó thµnh lËp c¸c tµi liÖu nhãm thø nhÊt, cã gi¸ trÞ tra cøu l©u dµi trong qu¶n lý ®Êt ®ai. Tµi liÖu nhãm nµy gåm cã: - Hå s¬ chñ sö dông ®Êt gåm c¸c giÊy tê do chñ sö dông ®Êt nép khi ®¨ng ký ®Êt ®ai ban ®Çu vµ ®¨ng ký biÕn ®éng ®Êt ®ai. - C¸c tµi liÖu thÈm tra xÐt duyÖt ®¬n cña cÊp x·, ph•êng. - C¸c quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ n•íc cã thÈm quyÒn liªn quan ®Õn quyÒn cña ng•êi sö dông ®Êt nh•: QuyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt, quyÕt ®Þnh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. - C¸c tµi liÖu kiÓm tra kü thuËt ®èi víi b¶n ®å vµ hå s¬ ®Þa chÝnh. - C¸c v¨n b¶n chÝnh s¸ch ®Êt ®ai, c¸c quy ph¹m, quy tr×nh kü thuËt. - Hå s¬ ®Þa giíi hµnh chÝnh, tµi liÖu quy ho¹ch sö dông ®Êt. - C¸c tµi liÖu thanh tra, gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai ®· ®•îc c¸c c¬ quan nhµ n•íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. C¸c hå s¬ ®Þa chÝnh nãi trªn ®•îc thµnh lËp theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp c¬ së, do UBND x·, ph•êng chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn d•íi sù chØ ®¹o chuyªn m«n cña phßng tµi nguyªn m«I tr•êng vµ kiÓm tra nhiÖm thu cña Së tµi nguyªn m«I tr•êng. C¸c c¸n bé ®Þa chÝnh x·, ph•êng, thÞ trÊn, phßng tµi nguyªn m«i tr•êng vµ së tµi nguyªn m«i tr•êng chÞu tr¸ch nhiÖm tr•íc UBND cïng cÊp vµ c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vÒ viÖc thùc hiÖn l•u tr÷, qu¶n lý toµn bé hå s¬ ®Þa chÝnh c¸c cÊp. 2. Néi dung hå s¬ ®Þa chÝnh a. Sæ môc kª: Sæ môc kª ®Êt ®•îc lËp ra nh»m liÖt kª toµn bé thöa ®Êt trong ph¹m vi ®Þa giíi hµnh chÝnh x·, ph•êng, thÞ trÊn vÒ c¸c néi dung: tªn chñ sö dông, diÖn tÝch, lo¹i ®Êt ®Ó ®¸p øng yªu cÇu tæng hîp, thèng kª diÖn tÝch ®Êt ®ai, lËp vµ tra cøu sö dông c¸c tµi liÖu, hå s¬ ®Þa chÝnh kh¸c mét c¸ch ®Çy ®ñ chÝnh x¸c vµ thuËn tiÖn - Sæ môc kª lËp theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh c¬ së lµ x·, ph•êng, thÞ trÊn ®•îc së TNMT phª duyÖt. - Sæ môc kª lËp thµnh 3 bé l•u ë x· (ph•êng), huyÖn, tØnh. - Sæ môc kª ®Êt ®•îc thµnh lËp ra tõ b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ c¸c tµi liÖu ®iÒu tra ®o ®¹c ®· ®•îc chØnh lý sau khi xÐt duyÖt cÊp giÊy chøng nhËn vµ xö lý c¸c tr•êng hîp vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai. - Sæ môc kª ®•îc thµnh lËp theo thø tù tõng tê b¶n ®å ®Þa chÝnh, tõng thöa ®Êt, mçi thöa mét dßng. HÕt mét tê b¶n ®å sÏ ®Ó trèng mét sè trang råi sang tê b¶n ®å kh¸c. Néi dung trang sæ môc kª gåm c¸c môc sau: - Sè hiÖu tê b¶n ®å ®Þa chÝnh ghi ë ®Êu mçi trang. - Cét 1: ghi sè hiÖu thöa ®Êt, theo tuÇn tù nh• ë tê b¶n ®å. - Cét 2: ghi tªn chñ sö dông ®Êt. NÕu 1 thöa cã nhiÒu chñ th× ghi mçi chñ 1 dßng. §Êt c«ng Ých, c«ng tr×nh c«ng céng th× ghi tªn c«ng tr×nh, ®Êt ch•a giao sö dông th× ghi râ "®Êt ch•a giao", ®Êt giao th«ng, thuû lîi th× tæng hîp ghi ë cuèi trang sæ øng víi mçi tê b¶n ®å. - Cét 3: Ghi diÖn tÝch ®Õn m2. - Cét tiÕp theo: ghi ph©n lo¹i ®Êt theo môc ®Ých sö dông, mçi lo¹i 1 cét nhá, mçi dßng sÏ ghi diÖn tÝch øng víi mçi lo¹i sö dông ®ã. - Cét ghi chó sÏ ghi l¹i nh÷ng chØnh lý, biÕn ®éng c¸c thöa ®Êt nh•: ngµy th¸ng chØnh lý, ghi chuyÓn sang dßng, trang nµo. - PhÇn cuèi mçi trang ghi kÕt qu¶ tæng hîp, ®Æc biÖt cÇn tæng hîp diÖn tÝch tõng lo¹i ®Êt. MÉu trang sæ môc kª Tê b¶n ®å ®Þa chÝnh sè: Trang sè: b. Sæ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt Sæ ®•îc lËp ra ®Ó c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo dâi viÖc xÐt duyÖt, cÊp giÊy chøng nhËn ®Õn tõng chñ sö dông ®Êt, qu¶n lý giÊy chøng nhËn ®· cÊp. Cã 3 cÊp hµnh chÝnh lËp sæ theo dâi cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lµ x·, huyÖn vµ tØnh. PhÇn lín ®Êt ®ai ®•îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë lÇn ®¨ng ký ban ®Çu. C¸c giÊy chøng nhËn nµy ®•îc vµo sæ qu¶n lý cÊp c¬ së x·, ph•êng. CÊp huyÖn vµ tØnh vµo sæ theo dâi cña m×nh nh÷ng giÊy chøng nhËn ®•îc cÊp do thÈm quyÒn cña chÝnh cÊp ®ã. C¸c giÊy chøng nhËn ®•îc vµo sæ theo thö tù giÊy chøng nhËn ®•îc cÊp. Mçi giÊy chøng nhËn c¸ch nhau 3 dßng. TT CÊp GCN Tªn chñ SD§ Hé khÈu th•êng tró Tæng diÖn tÝch (m2) Tæng sè thöa Sè hiÖu thöa Tê b¶n ®å Sè Q§ c¬ quan cÊp th¸ng n¨m BiÕn ®éng 1 2 3 4 5 6 7 MÉu ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt c. Sæ ®Þa chÝnh LËp sæ ®Þa chÝnh nh»m ®¨ng ký toµn bé diÖn tÝch ®Êt ®ai ®· ®•îc nhµ n•íc giao quyÒn sö dông ®Êt cho c¸c tæ chøc, c¸c hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n còng nh• c¸c lo¹i ®Êt ch•a giao, ch•a sö dông. Sæ sÏ ®¨ng ký ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè ph¸p lý cña c¸c thöa ®Êt. Sæ ®•îc lËp trªn c¬ së ®¬n ®¨ng ký sö dông ®Êt ®· ®•îc xÐt duyÖt vµ ®•îc c«ng nhËn quyÒn sö dông theo ph¸p luËt. LËp sæ ®Þa chÝnh theo ®¬n vÞ x·, ph•êng, theo ph¹m vi ®Þa giíi hµnh chÝnh, do c¸n bé ®Þa chÝnh c¬ së thùc hiÖn. Sæ ph¶i ®•îc UBND x· vµ së tµi nguyªn m«I tr•êng phª duyÖt. Sæ ®Þa chÝnh lËp thµnh 3 bé l•u gi÷ ë 3 cÊp x·, huyÖn vµ tØnh. Vµo sæ theo nguyªn t¾c: mçi chñ sö dông ®Êt ghi 1 trang, mçi thöa ®Êt ghi 1 dßng. NhiÒu hé cïng mét côm d©n c• sÏ ghi vµo 1 quyÓn. Nh÷ng hé ë lÎ tÎ sÏ ghi vµo côm d©n c¬ gÇn nhÊt. C¸c lo¹i ®Êt ch•a sö dông, ®Êt chuyªn dïng, ®Êt sö dông cho c«ng Ých th× UBND x· trùc tiÕp ®¨ng ký vµ ghi vµo cuèi quyÓn sæ dµnh cho c¸c tæ chøc kinh tÕ, x· héi. MÉu sæ ®Þa chÝnh TiÕp trang sè...... Trang sè..... I. Chñ sö dông ®Êt Tªn chñ sö dông ®Êt N¨m sinh Hä tªn vî (chång) N¬i th•êng tró Sè qu¶n lý II. §¨ng ký sö dông Ngµy vµo sæ Tê b¶n ®å sè Thöa ®Êt ®Þa danh thöa ®Êt DT thöa (m2) H¹ng ®Êt Môc ®Ých sö dông Thêi h¹n sö dông Can cø ph¸p lý vµo sæ Vµo sæ cÊp GCN sè Chñ sö dông ký tªn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 III. Nh÷ng rµng buéc quyÒn sö dông ®Êt IV. Nhøng thay ®æi trong qu¸ tr×nh sö dông d. Sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai Sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai ®•îc thµnh lËp ra ®Ó theo dâi vµ qu¶n lý chÆt chÏ t×nh h×nh thùc hiÖn ®¨ng ký biÕn ®éng, chØnh lý hå s¬ ®Þa chÝnh vµ tæng hîp c¸c b¸o c¸o thèng kª diÖn tÝch ®Êt ®ai theo ®Þnh kú. BiÕn ®éng ®Êt ®ai lµ nh÷ng thay ®æi c¸c yÕu tè cÇn qu¶n lý cña c¸c thöa ®Êt nh• thay ®æi h×nh thÓ, diÖn tÝch , chia nhá hoÆc gép l¹i, thay ®æi chñ sö dông ®Êt, thay ®æi môc ®Ých sö dông. Mçi x· sÏ lËp mét bé sæ theo dâi biÕn ®éng l•u tr÷ t¹i x· vµ do c¸n bé qu¶n lý ruéng ®Êt x· qu¶n lý. Sæ ®•îc lËp ngay sau khi hoµn thµnh ®¨ng ký ®Êt ®ai ban ®Çu. Néi dung vµo sæ dùa trªn c¬ së kÕt qu¶ ®¨ng ký biÕn ®éng vµo sæ ®Þa chÝnh vµ chØnh lý b¶n ®å ®Þa chÝnh. MÉu trang sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai Thø tù Ngµy vµo sæ Tê b¶n ®å sè Thöa sè Tªn chñ sö dông n¬i th•êng tró (tr•íc biÕn ®éng) Lo¹i ®Êt tr•íc biÕn ®éng Néi dung biÕn ®éng 1 2 3 5 6 7 5.4 B¶o qu¶n b¶n ®å ®Þa chÝnh 1. C¬ quan qu¶n lý b¶n ®å ®Þa chÝnh B¶n ®å ®Þa chÝnh ®•îc qu¶n lý, l•u tr÷ t¹i c¸c c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai cña tØnh, huyÖn x· - ë cÊp tØnh b¶n ®å ®•îc l•u tr÷ t¹i së tµi nguyªn m«I tr•êng - ë cÊp huyÖn b¶n ®å ®•îc l•u tr÷ t¹i phßng tµi nguyªn m«I tr•êng - ë cÊp x· b¶n ®å ®•îc ®Þa chÝnh do c¸n bé ®Þa chÝnh x· trùc tiÕp b¶o qu¶n 2. H×nh thøc b¶o qu¶n B¶n ®å ®Þa chÝnh ®•îc l•u ë hai d¹ng b¶n ®å giÊy: - B¶n ®å ®Þa chÝnh d¹ng giÊy cña mçi x· bao gåm nhiÒu m¶nh sÏ ®•îc ®ãng thµnh quyÓn, theo sè thø tù cña c¸c m¶nh b¶n ®å. - B¶n ®å ®Þa chÝnh d¹ng sè ®•îc ghi trªn ®Üa CD theo h×nh thøc sau: + Mçi m¶nh b¶n ®å ®•îc l•u trong mét tÖp (file) + C¸c m¶nh b¶n ®å cña c¶ x· ®•îc l•u trong cïng mét th• môc mang tªn x·. + C¬ së d÷ liÖu thuéc tÝnh, th«ng tin vÒ b¶n ®å ®Þa chÝnh sè ®•îc l•u tr÷ b»ng phÇn mÒm Famis.
Tài liệu liên quan