Bài giảng Thiết lập hệ thống mạng ngang hàng

Full Control : Cho phép mọi người được toàn quyền trên thư mục này Change : cho phép sửa đổi và xoá tập tin trong thư mục này Read : Chỉ được đọc tài liệu, không được phép xóa hay sửa đổi

ppt38 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2365 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Thiết lập hệ thống mạng ngang hàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên