Bài giảng Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

Cuối thế kỷ V, đế quốc Ro-ma bị người Giéc-man xâm chiếm. Năm 476, bị diệt vong. Những việc làm của người Giéc-man: + Thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, lập nên nhiều vương quốc mới. + Chiếm ruộng đất của chủ nô + Tiếp thu Ki-tô giáo => Hình thành tầng lớp quí tộc vũ sĩ và tăng lữ

ppt26 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1484 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NỘI DUNG CHÍNHSỰ HÌNH THÀNH CÁC VƯƠNG QUỐC PHONG KIẾN Ở TÂY ÂUXà HỘI PHONG KIẾN TÂY ÂUSỰ XUẤT HIỆN CÁC THÀNH THỊ TRUNG ĐẠIBài 10THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂUSở giáo dục và đào tạo Đăk NôngTrường thpt Krông NôLớp giảng dạy:10B9Giáo viên soạn: Đỗ Văn Đào1. SỰ HÌNH THÀNH CÁC VƯƠNG QUỐC PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU Cuối thế kỷ V, đế quốc Ro-ma bị người Giéc-man xâm chiếm. Năm 476, bị diệt vong.Những việc làm của người Giéc-man:+ Thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, lập nên nhiều vương quốc mới.+ Chiếm ruộng đất của chủ nô+ Tiếp thu Ki-tô giáo=> Hình thành tầng lớp quí tộc vũ sĩ và tăng lữ1. SỰ HÌNH THÀNH CÁC VƯƠNG QUỐC PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU- Các giai cấp mới ra đời: lãnh chúa phong kiến và nông nô => Quan hệ sản xuất phong kiến bắt đầu được hình thành ở châu Âu2. Xà HỘI PHONG KIẾN TÂY ÂU THẢO LUẬN NHÓMNhóm 1: Thế nào là lãnh địa phong kiến? Mô tả cuộc sống của nông nô trong các lãnh địa phong kiến?Nhóm 2: Mô tả cuộc sống của lãnh chúa trong các lãnh địa?Nhóm 3: Đặc trưng kinh tế của lãnh địa là nền kinh tế như thế nào? Giải thích?Nhóm 4: Tại sao nói: lãnh địa là một đơn vị chính trị độc lập? 2. Xà HỘI PHONG KIẾN TÂY ÂU Lãnh địa là một khu đất rộng lớn, bao gồm đất của lãnh chúa và đất khẩu phần.Đời sống trong lãnh địa:+ Nông nô: là người sản xuất chính, bị gắn chặt với ruộng đất và lệ thuộc vào lãnh chúa.+ Lãnh chúa sống cuộc đời nhàn rỗi, xa hoa; bằng việc bóc lột tô thuế và sức lao động của nông nô2. Xà HỘI PHONG KIẾN TÂY ÂU Đặc điểm của lãnh địa:+ Là một cơ sở kinh tế mang tính chất tự nhiên, tự cung, tự cấp.+ Là một đơn vị chính trị độc lập.3. SỰ XUẤT HIỆN CÁC THÀNH THỊ TRUNG ĐẠI Nguyên nhân ra đời: + Sự tiến bộ về kĩ thuật sản xuất.+ Năng suất lao động tăng.+ Có sản phẩm thủ công thừa.+ Dân số trong lãnh địa tăng.Tổ chức của thành thị:+ Có phố xá, cửa hàng, chợ...+ Cư dân chủ yếu là thương nhân và thợ thủ công.3. SỰ XUẤT HIỆN CÁC THÀNH THỊ TRUNG ĐẠI Vai trò của thành thị:+ Phá vỡ nền kinh tế tự nhiên, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển.+ Góp phần tích cực xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền => thống nhất quốc gia, dân tộc.+ Mang không khí tự do và mở mang tri thức, tạo tiền đề hình thành một số trường đại học lớn®Õ quèc r«ma tr­íc tk iii.Người Hung Nô Ăng-glô Xắc-xông Phơ - răngTây Gốt Đông Gốt Chú thích Người Hung-Nô ở thảo nguyên châu Á Sự di cư ồ ạt của người Giéc-manBẢN ĐỒ SỰ XÂM NHẬP CỦA NGƯỜI GIÉC-MANLÔ röa téi cña ClovisLâu đài của một lãnh chúa phong kiếnKhu kinh tÕ l·nh ®Þa cña mét l·nh chóa phong kiÕn.C¸c giai cÊp trong x· héiN«ng n«L·nh chóaLµ ng­êi s¶n xuÊt chÝnh trong c¸c l·nh ®Þa.bÞ g¾n chÆt vµ lÖ thuéc vµo l·nh chóa.Sèng nhµn rçi, xa hoaDùa trªn sù bãc lét n«ng n«.ĐỜI SỐNG CỦA NÔNG NÔNông nô làm ruộngNướng bánhCảnh sinh họat của quí tộc phong kiếnCảnh đi sănMỘT THÀNH THỊ TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠIMỘT CẢNH BUÔN BÁN CỦA THƯƠNG NHÂN TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI Hiệp sĩ Câu 1: Đế quốc Rô-ma bị diệt vong vào năm nào?476477467466BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 2: Vai trò của thành thị trung đại ở Tây Âu:A. Phá vỡ nền kinh tế tự nhiên, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển.B. Góp phần tích cực xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền.C. Mang không khí tự do, mở mang tri thức, tạo tiền đề hình thành một số trường đại học lớnD. Cả A, B và C.Câu 3: Lực lượng sản xuất chính trong lãnh địa là:Nông dân công xãNông nôNô lệLãnh chúa phong kiếnKinh tÕ trong thµnh thÞ trung ®¹iL·nh chóa phong kiÕnN«ng n«Kinh tÕ l·nh ®Þa¤ng vua nhá§ãng kÝn, tù nhiªn, tù cÊp, tù tóc.Kinh tÕ hµng hãa gi¶n ®¬n ph¸t triÓnNh÷ng ng­êi s¶n xuÊt chÝnh trong c¸c l·nh ®ÞaH·y nèi nh÷ng néi dung d­íi ®©y cho ®óngKinh tÕ trong thµnh thÞ trung ®¹iL·nh chóa phong kiÕnN«ng n«Kinh tÕ l·nh ®Þa¤ng vua nhá§ãng kÝn, tù nhiªn, tù cÊp, tù tóc.Kinh tÕ hµng hãa gi¶n ®¬n ph¸t triÓnNh÷ng ng­êi s¶n xuÊt chÝnh trong c¸c l·nh ®ÞaH·y nèi nh÷ng néi dung d­íi ®©y cho ®óngChuùc thaày coâ söùc khoûe Chào tạm biệt
Tài liệu liên quan