Bài giảng Tổ chức sản xuất và tuyển dụng

a. Khái niệm: Phương pháp Gantt nhằm xác định một cách tốt nhất thứ tự thực hiện các công việc khác nhau của một dự án sản xuất hay một kế hoạch sản xuất trong một thời kỳ xác định tuỳ theo: - Thời gian thực hiện mỗi công việc - Các điều kiện trước của các công việc - Thời hạn hoàn thành hoặc đưa vào sản xuất cần phải tuân thủ - Khả năng sản xuất và khả năng xử lý những khó khăn trong sản xuất Thường được sử dụng đối với các sản phẩm tương đối đơn giản và được sản xuất theo loạt nhỏ

ppt64 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2017 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tổ chức sản xuất và tuyển dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan