Bài giảng Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu - Đào Thị Kim Thoa

. Maleic anhydride: Maleic anhydride: chất rắn nóng chảy ở 53oC, tan trong nước, alcohol và acetone, không tan trong dung môi hydrocarbon. Điều chế: oxy hóa xúc tác n-butenes To: 400-440oC P: 2-4 atm Xt: MoO3, V2O5 (hỗn hợp), P2O5 (chất xúc tiến) HS: 45% MA

ppt25 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2551 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu - Đào Thị Kim Thoa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên