Bài giảngchương 4: Khái lược lịch sử triết học Mác - Lênin

“Dĩ nhiên không nên quên rằng tiêu chuẩn về thực tiễn, xét về thực chất, không bao giờ có thể xác nhận hoặc có thể bác bỏ một cách hoàn toàn một biểu tượng nào đó của CN, dù biểu tượng đó là thế nào chăng nữa. Tiêu chuẩn đó cũng khá ‘không xác định’ để không cho phép các hiểu biết của CN trở thành một cái tuyệt đối”. “VC là một phạm trù TH dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho CN trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”. “Đương nhiên, sự đối lập giữa VC & YT chỉ có ý nghĩa tuyệt đối trong những phạm vi hết sức hạn chế: trong trường hợp này, chỉ giới hạn trong vấn đề nhận thức luận cơ bản là thừa nhận cái gì có trước và cái gì có sau/ Ngoài giới hạn đó, thì không nghi ngờ gì nữa rằng sự đối lập đó là tương đối”.

ppt48 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảngchương 4: Khái lược lịch sử triết học Mác - Lênin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan