Bài tập Điện xoay chiều hay và khó

C©u 1. Cuộn thứ cấp của một máy biến thế có 110 vòng dây. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng 220V thì hiệu điện thế đo được ở hai đầu ra để hở bằng 20V. Mọi hao phí của máy biến thế đều bỏ qua được. Số vòng dây cuộn sơ cấp sẽ là A. 1210 vòng B. 2200 vòng C. 530 vòng D. 3200 vòng

doc12 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3578 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Điện xoay chiều hay và khó, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®iÖn xoay chiÒu_hay vµ khã C©u 1. Cuộn thứ cấp của một máy biến thế có 110 vòng dây. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng 220V thì hiệu điện thế đo được ở hai đầu ra để hở bằng 20V. Mọi hao phí của máy biến thế đều bỏ qua được. Số vòng dây cuộn sơ cấp sẽ là A. 1210 vòng B. 2200 vòng C. 530 vòng D. 3200 vòng C©u 2. Đặt vào một đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức. Quan hệ giữa các trở kháng trong đoạn mạch này thỏa mãn: A. B. C. D. C©u 3. Một đoạn mạch xoay chiều gồm một tụ điện có điện dung C, mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở thuần và độ tự cảm . Biết tần số dòng điện bằng 50Hz và cường độ dòng điện qua mạch sớm pha hơn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc . Dung kháng của tụ điện là: A. B. C. D. C©u 4. Cho đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn tự cảm L mắc nối tiếp (như hình vẽ). Thay đổi tần số của dòng điện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch đó thì khẳng định nào sau đây không đúng ? L R C A M N B A. Cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa các điểm A, N và M, B bằng nhau C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch lớn hơn giữa hai đầu điện trở R D. Cường độ dòng điện tức thời qua mạch đồng pha hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch. C©u 5. Trong một đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp, gồm điện trở R, một cuộn dây thuần cảm L và một tụ điện C, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn cường độ dòng điện một góc . Kết luận nào sau đây đúng ? A. B. C. D. C©u 7. Trong một đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm thì dòng điện trong mạch A. sớm pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch B. trễ pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch C. sớm pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch D. trễ pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch C©u 8. Đặt hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm L, một điện trở R và một tụ điện mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn dây L và trên tụ điện C bằng nhau và bằng một nửa trên điện trở R. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó bằng: A. 720W B. 360W C. 240W D. không tính được vì chưa đủ điều kiện C©u 9. Công suất P=UIcosj của dòng xoay chiều đăc trưng cho: A. sự biến đổi điện năng thành các dạng năng lượng khác như cơ năng ,nhiệt năng,... B. sự trao đổi năng lượng giữa nguồn với điện trường và từ trường ở tụ điện và cuộn dây. C. khả năng của thiết bị. D. cả ba vấn đề trên. C©uE 10. Cho mạch điện như hình vẽ .Biết uAB=50Ö2cos100pt(v); các hiệu điện thế hiệu dụng UAE=50v; UEB=60v. Góc lệch pha của i so với uAB là: A B L,R C A. 0,2p(rad). B.-0,2p(rad). C. 0,06p(rad). D. -0,06p(rad). C©u 11. Một ống dây có điện trở R và hệ số tự cảm L. Đặt vào hai đầu ống dây một hiệu điện thế một chiều 12V thì cường độ dòng điện trong ống dây là 0,24A. Đặt vào hai đầu ống dây một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50Hz và giá trị hiệu dụng 100V thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong ống dây là 1A. Mắc mạch điện gồm ống dây nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 87mF vào mạch điện xoay chiều nói trên.Công suất tiêu thụ trên mạch là: A. 50W. B. 200W. C. 120W. D. 100W. C©u 12. Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là . Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng lần hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch trên là A. 0. B. . C. . D. . C©u 13.Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng ZL của cuộn dây và dung kháng ZC của tụ điện là A. R2 = ZC(ZL – ZC). B. R2 = ZC(ZC – ZL). C. R2 = ZL(ZC – ZL). D. R2 = ZL(ZL – ZC). C©u 14. Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 600 cm2, quay đều quanh trục đối xứng của khung với vận tốc góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,2T. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là A. B. . C. D. C©u 15. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thế (V) thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là A. 440W. B. W. C. W. D. 220W. C©u 16. Chọn câu sai A. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. B. Khi đo cường độ dòng điện xoay chiều, người ta có thể dùng ampe kế nhiệt. C. Số chỉ của ampe kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều. D. Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng giá trị trung bình của dòng điện xoay chiều. C©u 17. Một đoạn mạch xoay chiều gồm 2 trong 3 phần tử R, L hoặc C mắc nối tiếp . Biểu thức hiệu điện thế 2 đầu mạch và cường độ dòng điện qua mạch là và . Các phần tử trong mạch và tổng trở của mạch là A. R và L , Z = 10 . B. R và L , Z = 15 . C. R và C , Z =10 . D. L và C , Z= 20 . C©u 18. Một máy biến áp có tỉ số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp là 20 ( bỏ qua điện trở thuần của cá cuộn dây ) . Mắc song song vào hai đầu cuộn thứ cấp 2 bóng đèn giống nhau có ghi 12 V- 6 W thì các bóng đèn sáng bình thường . Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn sơ cấp là A. 0,6 A . B. 1/20 A . C. 1/12 A . D. 20 A . C©u 19. Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm , mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung và một điện trở R. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch . Tính điện trở R và công suất trên đoạn mạch, biết tổng trở của đoạn mạch A. B. C. D. C©u 20: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có R thay đổi thì thấy khi R=30W và R=120W thì công suất toả nhiệt trên đoạn mạch không đổi. Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là A. 24W B. 90W C. 150W D. 60W C©u 21: Vào cùng một thời điểm nào đó hai dòng điện xoay chiều i1=I0cos(wt+j1) và i2=I0cos(wt+j2) có cùng trị tức thời 0,5I0, nhưng một dòng điện đang tăng còn một dòng điện đang giảm. Hai dòng điện này lệch pha nhau A. B. C. Vuông pha D. Ngược pha C©u 22: Với UR, UL, UC, uR, uL, uC là các điện áp hiệu dụng và tức thời của điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ điện C, I và i là cường độ dòng điện hiệu dụng và tức thời qua các phần tử đó. Biểu thức sau đây không đúng là: A. B. C. D. C©u 23: Người ta truyền tải điện xoay chiều một pha từ một trạm phát điện cách nơi tiêu thụ 10km. Dây dẫn làm bằng kim loại có điện trở suất 2,5.10-8Wm, tiết diện 0,4cm2, hệ số công suất của mạch điện là 0,9. Điện áp và công suất truyền đi ở trạm phát điện là 10kV và 500kW. Hiệu suất truyền tải điện là: A. 92,28% B. 93,75% C. 96,88% D. 9 C©u 24: Dòng điện xoay chiều là dòng điện có A. cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian. B. chiều biến thiên điều hoà theo thời gian. C. cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian. D. chiều biến thiên tuần hoàn theo thời gian. C©u 25Đặt một điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì thấy khi f=40Hz và f=90Hz thì điện áp hiệu dụng đặt vào điện trở R như nhau. Để xảy ra cộng hưởng trong mạch thì tần số phải bằng A. 27,7Hz B. 60Hz * C. 50Hz D. 130Hz C©u 26: Mối liên hệ giữa điện áp pha Up và điện áp dây Ud trong cách mắc hình sao ở máy phát điện xoay chiều ba pha.A. Ud=3Up. B. Up=Ud. C. Ud=Up. D. Ud=Up.* C©u27: Ở mạch điện R=100W; . Khi đặt vào AB một điện áp xoay chiều có tần số f=50Hz thì uAB và uAM vuông pha với nhau. Giá trị L là: A. B. C. D. C©u28: Ở mạch điện hộp kín X là một trong ba phần tử điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Khi đặt vào AB một điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng 220V thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM và MB lần lượt là 100V và 120V . Hộp kín X là: A. Điện trở. B. Cuộn dây thuần cảm. C. Tụ điện. D. Cuộn dây có điện trở thuần.* C©u 29: Một máy biến áp lý tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là 2:3. Cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ là mạch điện RLC không phân nhánh có R=60W, , cuộn sơ cấp nối với điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng 120V tần số 50Hz. Công suất toả nhiệt trên tải tiêu thụ là: A. 180 W B. 90 W C. 26,7 W D. 135 W C©u 30: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có . Biểu thức dòng điện qua mạch là: A. B. C. D. C©u 31: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm gồm 8 cặp cực, rôto quay với tốc độ 7 vòng/s. Tần số dòng điện do máy phát ra là:A. 50Hz B. 60Hz C. 56Hz D. 87Hz C©u 32: Chọn câu sai trong các câu sau: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu thay đổi tần số của điện áp đặt vào hai đầu mạch thì: A. Cường độ hiệu dụng qua mạch giảm. B. Hệ số công suất của mạch giảm. C. Điện áp hiệu dụng trên R tăng. D. Công suất trung bình trên mạch giảm. C©u 33: Dòng điện xoay chiều i=2cos(110pt) A mỗi giây đổi chiều A. 99 lần B. 120 lần C. 110 lần D. 100 lần C©u 34: Trong truyền tải điện năng đi xa để giảm hao phí điện năng trong quá trình truyền tải người ta chọn cách: A. Thay bằng dây dẫn có điện trở suất nhỏ hơn. B. Tăng điện áp trước khi truyền tải. C. Giảm điện áp trước khi truyền tải. D. Tăng tiết diện dây dẫn để giảm điện trở đường dây. C©u 35: Chọn câu sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha: A. Từ trường tổng hợp quay với tốc độ góc luôn nhỏ hơn tần số góc của dòng điện. B. Nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay. C. Stato có ba cuộn dây giống nhau quấn trên ba lõi sắt bố trí lệch nhau 1/3 vòng tròn. D. Từ trường quay được tạo ra bởi dòng điện xoay chiều ba pha. C©u 36:Cho R = ZL = 2Zc. Xét 3 sơ đồ điện xoay chiều sau: Mạch (RL) (sơ đồ 1); mạch RC (sơ đồ 2) và mạch LC (sơ dồ 3). Thí nghiệm 1: Nối hai đầu mạch vào nguồn điện không đổithì không có dòng điện qua mạch. Thí nghiệm 2: Nối hai đầu mạch vào nguồn điện xoay chiều có u = 100cost thì có dòng điện chạy qua là i = 5cos(t +). Người ta đã làm thí nghiệm trong sơ đồ nào ? A. sơ đồ 1 B. Sơ đồ 2 C. Sơ đồ 3 D. Không có sơ đồ nào thỏa điều kiện thí nghiệm. C©u 37: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R=40Ω, C=(F), Cuộn cảm thuần có L thay đổi được. Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u=120cos100pt(V). Điều chỉnh L để điện áp hai đầu cuộn dây cực đại, giá trị cực đại đó là: A. 200 V . B. 100 V . C. 150 V . D. 120 V . C©u 38 Cho đoạn mạch xoay chiều gồm R,Lmắc nối tiếp ,hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có dạng uAB=100cos(100t ) (v)và cường độ dòng điện qua mạch có dạng i=2cos(100t - /4) (A).R,L có những giá trị nào : A. R=100Ω, L =H B. R=50Ω, L =1H C. R=50Ω, L =H D. R=50Ω, L =H C©u 39 Đặt hai đầu mạch RLC một hiệu điện thế xoay chiều :u =100cos(100t ) (v).Biết R=100Ω, L=2/H (cuộn dây thuần cảm ).Ccó giá trị bao nhiêu thì Ucma x giá trị Uc ma xlà bao nhiêu ? A. C=,Uc ma x=300V B. C=,Uc ma x=30V . C. C= , Uc ma x=240V D. C=10-4/,Uc ma x=100V C©u 40. Người ta thường dùng dụng cụ nào sau đây để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng một chiều A. Điôt bán dẫn B. Trandito bán dẫn C. Thiristo bán dẫn D. Triăc bán dẫn C©u 41. Máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp là 3000 vòng ,cuộn thứ cấp 500 vòng ,được mắc vào mạng điện xoaychiều tần số 50Hz ,khi đó cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp là 12A.cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là : A. 2,00A B. 1,41A C. 2,8A D. 21A C©u 42. Một động cơ không đồng bộ ba pha có công suất 2208 W được mắc hình sao vao mạng điện xoay chiều ba pha có hiệu điện thế dây 190V hệ số công suất của động cơ bằng 0,7. Hiệu điện thê pha và công suất của mỗi cuộn dây là : A. Up=110V, P1=7360W B. Up=110V, P1=760W C. Up= 110 V , P1 =736W D. Up=110V, P1=3760W C©u 43. Khi truyền tải điện năng của dòng điện xoay chiều ba pha đi xa phải dùng ít nhất là bao nhiêu dây : A. Hai dây dẫn B. Ba dây dẫn C. Sáu dây dẫn D. Bốn dây dẫn C©u 44. Chọn câu sai .Trong đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ điện thay đổi và thoả mãn điều kiện wL =1/wC thì : A. Tổng trở của mạch đạt giá trị nhó nhất B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại C. Hiệu điện thê hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm và tụ điện bằng nhau D. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại . C©u 45. Một điện trở thuần R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50Hz ,muốndòng điện trong mạch sớm pha hơn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc /2 A. Người ta phải thay điện trở trên bằng một cuộn cảm B. Người ta phải thay điện trở nói trên bằng một tụ điện C. Người ta phải mắc thêmvào mạch một cuộn cảm nối tiếp với điện trở D. Người ta phải mắc thêm vào mạch một tụ điện nối tiếp với điện trở C©u 46. Cuộn sơ cấp một máy biến thế được nối vào mạng điện xoay chiều 220v .cuộn thứ cấp có 30 vòng dây ,được mắc với tải là một điện trở thuần R. Biết cường độ dòng điện qua R là 1,1A; Hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là 12v .Cường độ dòng điện và số vòng dây cuộn sơ cấp là A. 2A ; 4vòng B. 0,06A ; 5vòng C. 6A ;25vòng D. 0,6A ; 5vòng E. Đáp số khác. C©u 47. Một cuộn dây có độ từ cảm L =95,6mH .nếu đật vào hai đầu cuộn dây một hiệu điện thế một chiều 20v thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 2A .hỏi nếu đặt vào hai đầu cuộn một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50 Hz và có giá trị hiệu dụng của dòng điện qua cuộn dây là : A. I =3,6A B. I =6,3 A C. I = 0,63 A D. I=0,42A C©u 48 Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây ,đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng ? A. Suất điện động B. Hiệu điện thế C. Cường độ dòng điện D. Công suất C©u 49.Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R=20Ωmắc nối tiếp cuộn dây thuần cảm L=0,2/(H).mắc vào hiệu điện thế u =40cos100t (V) .Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là : A. i=cos(100t - /2) (A) B. i=2cos(100t - /4) (A) C. i=2cos(100t + /4) (A) D. i= cos(100t + /2) (A) C©u 50. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm L=1/H,C=F , uAB=120cos(100t ) (v) (cuộn dâythuần cảm). Tìm điện trở để công suất của mạch đạt giá trị cực đại ?và tìm Pma x A. R =60Ω, Pma x=120w B. R =120Ω, Pma x=120w C. R =60Ω, Pma x=1200w D. R =60Ω, Pma x=60w C©u 51. Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất A. Điện trở thuần Rnối tiếp với tụ điện B. Điện trở thuần R1 nối tiếp với điện trở thuần R2 C. Cuộn cảm Lnối tiếp với tụ C D. Điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm C©u 52. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều 1 pha dựa vào : A. Hiện tượng từ cảm B. Khung quay trong điện trường C. Hiện tượng cảm ứng điện từ D. Khung dây chuyển động trong từ trường C©u 53. Đặt hai đầu mạch RLC một hiệu điện thế xoay chiều :u =120cos(100t ) (v).Biết R=20,Zc=60Ω và độ từ cảm thay đổi (cuộn dây thuần cảm ).Tìm Lđể ULma xvà giá trị cưc đại của UL bằng bao nhiêu ? A. L =H ,ULma x=240V B. L =0,6H ,ULma x=240V C. L =H ,ULma x=120V D. L =H ,ULma x=120V C©u 53. Một máy phát điện xoay chiều một pha sản suất ra suất điện động có e =1000cos100t(v) nếu Rô to quay 600 vòng/phút thì số cặp cực là : A. P=5 B. P =10 C. P =8 D. P =4 C©u 54. Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R=60Ω tụ điện C=10-4/(F) và cuộn cảm L=0,2/(H)mắc nối tiếp .đặt vào đoạn mạch AB một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u=50cos100t(v)cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là : A. I =0,25A B. I=0.5A C. I= 0,7A D. I=0,3A C©u 55. Cho mạch điện xoay chiều RLC hiệu điện thế 2đầu điện trở UR =60 v ,hai đầu cuộn cảm UL=100v 2đầu tụ điện Uc=180v Tính U0 và độ lệch pha giữa hiệu điện đối với dòng điện qua mạch A. Uo=50v ; tg= -3/4 B. Uo=200v ; tg= -4/3 C. Uo=100v ; tg= 3/4 D. Uo=100v ; tg= -4/3 C©u 56. Gọi Bolà cảm ứng từ cực đại của một trong ba cuộn dây ở động cơ không đồng bộ ba pha khi có dòng điện vào động cơ .Cảm ứng từ do cả 3 cuộn dây gây ra tại tâm stato có giá trị A. B =0 B. B=3B0 C. B =1,5B0 D. B =B0 C©u 57. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R=100Ωmắc nối tiếp cuộn dây thuần cảm L=2/(H).mắc vào hiệu điện thế u =200sin100t (V) .Biểu thức hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm: A. Uc=200cos(100t +/4) (v) B. Uc=200cos(100t -3/4) (v) C. Uc=200cos(100t -3/4) (v) D. Uc=200cos(100t -/2) (v) C©u 58. Chọn câu đúng trong các câu sau : A. Phần ứng của máy phát điện xoay chiều ba pha là sta to B. Phần ứng của máy phát điện xoay chiều ba pha có thể là rô to hoặc stato C. Nguyên tắc của máy phat điện ba pha dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và từ trường quay D. Dòng điện xoay chiều ba pha là sự hợp lại của ba dòng điện xoay chiều một pha C©u 59. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tăng lên 2 lần thì cường độ dòng điện trongđoạn mạch đó . A. Tăng lên 4 lần B. Giảm đi 4 lần C. Giảm đi 2 lần D. Tăng lên 2lần C©u 60 Cho đoạn mạch xoay chiều gồm R,Lmắc nối tiếp ,hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có dạng uAB=100cos(100t ) (v)và cường độ dòng điện qua mạch có dạng i=2cos(100t - /4) (A).R,L có những giá trị nào : A. R=100Ω, L =H B. R=50Ω, L =1H C. R=50Ω, L =H D. R=50Ω, L =H C©u 61. Đặt hai đầu mạch RLC một hiệu điện thế xoay chiều :u =100cos(100t ) (v).Biết R=100Ω, L=2/H (cuộn dây thuần cảm ).Ccó giá trị bao nhiêu thì Ucma x giá trị Uc ma xlà bao nhiêu ? A. C=,Uc ma x=300V B. C=,Uc ma x=30V C. C= , Uc ma x=240V D. C=10-4/,Uc ma x=100V C©u 62. Máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp là 3000 vòng ,cuộn thứ cấp 500 vòng ,được mắc vào mạng điện xoaychiều tần số 50Hz ,khi đó cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp là 12A.cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là : A. 2,00A B. 1,41A C. 2,8A D. 21A C©u 63. Một động cơ không đồng bộ ba pha có công suất 2208 W được mắc hình sao vao mạng điện xoay chiều ba pha có hiệu điện thế dây 190V hệ số công suất của động cơ bằng 0,7. Hiệu điện thê pha và công suất của mỗi cuộn dây là : A. Up=110V, P1=7360W B. Up=110V, P1=760W C. Up= 110 V , P1 =736W D. Up=110V, P1=3760W C©u 64. Khi truyền tải điện năng của dòng điện xoay chiều ba pha đi xa phải dùng ít nhất là bao nhiêu dây : A. Hai dây dẫn B. Ba dây dẫn C. Sáu dây dẫn D. Bốn dây dẫn C©u 65. Chọn câu sai .Trong đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ điện thay đổi và thoả mãn điều kiện wL =1/wC thì : A. Tổng trở của mạch đạt giá trị nhó nhất B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại C. Hiệu điện thê hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm và tụ điện bằng nhau D. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại C©u 66. Một điện trở thuần R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50Hz ,muốndòng điện trong mạch sớm pha hơn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc /2 A. Người ta phải thay điện trở trên bằng một cuộn cảm B. Người ta phải thay điện trở nói trên bằng một tụ điện C. Người ta phải mắc thêmvào mạch một cuộn cảm nối tiếp với điện trở D. Người ta phải mắc thêm vào mạch một tụ điện nối tiếp với điện trở C©u 67. Cuộn sơ cấp một máy biến thế được nối vào mạng điện xoay chiều 220v .cuộn thứ cấp có 30 vòng dây ,được mắc với tải là một điện trở thuần R. Biết cường độ dòng điện qua R là 1,1A; Hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là 12v .Cường độ dòng điện và số vòng dây cuộn sơ cấp là A. 2A ; 4vòng B. 0,06A ; 5vòng C. 6A ;25vòng D. 0,6A ; 5vòng E. Đáp số khác. C©u 68. Một sóng cơ học có tần số f =1000Hz lan truyền trong không khí .sóng đó được gọi là : A. Sóng hạ âm B. Sóng siêu âm C. Sóng âm D. Chưa đủ điều kiện kết luận C©u 68. Một cuộn dây có độ từ cảm L =95,6mH .nếu đật vào hai đầu cuộn dây một hiệu điện thế một chiều 20v thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 2A .hỏi nếu đặt vào hai đầu cuộn một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50 Hz và có giá trị hiệu dụng của dòng điện qua cuộn dây là : A. I =3,6A B. I =6,3 A C. I = 0,63 A D. I=0,42A C©u 69 Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây ,đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng ? A. Suất điện động B. Hiệu điện thế C. Cường độ dòng điện D. Công suất C©u 70. Cho đoạn mạch xoay chiều g
Tài liệu liên quan