Bài tập kế toán vĩ mô

Bài 1: Trên lãnh thổ một quốc gia có năm doanh nghiệp A, B, C, D, E sản xuất một loại sản phẩm với xuất một loại sản phẩm với xuất lượng và một số khoản mục chi phí sản xuất như bảng sau: Chi phí của quốc gia để sản xuất sản phẩm Chi phí trung gian Khấu hao Chi phí khác 20 30 25 50 40 5 12 8 15 10 95 68 62 95 80 Xuất lượng 120 110 95 160 130 Trong hệ thống hạch toán quốc gia có các khoản mục sau: - Tiền lương = 280 Tiêu dùng các hộ gia đình = 300 - Tiền lãi = 20 Đầu tư ròng = 25 - Tiền thuê = 15 Xuất khẩu = 10 - Nhập khẩu = 15 Lợi tức chủ doanh nghiệp = 12 - Lợi tức không chia = 4 Thuế thu nhập doanh nghiệp = 8 - Lợi tức cổ phần = 13 Thuế thu nhập cá nhân = 23 - Thuế di sản = 7 Thuế doanh thu = 23 - Thuế xuất nhập khẩu = 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt = 6 - Thuế gián thu khác = 13 Trợ cấp người nghèo = 3

doc15 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 35025 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập kế toán vĩ mô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP CHƯƠNG 2: HẠCH TOÁN SẢN LƯỢNG QUỐC GIA Bài 1: Trên lãnh thổ một quốc gia có năm doanh nghiệp A, B, C, D, E sản xuất một loại sản phẩm với xuất một loại sản phẩm với xuất lượng và một số khoản mục chi phí sản xuất như bảng sau: Chi phí của quốc gia để sản xuất sản phẩm Chi phí trung gian Khấu hao Chi phí khác 20 30 25 50 40 5 12 8 15 10 95 68 62 95 80 Xuất lượng 120 110 95 160 130 Trong hệ thống hạch toán quốc gia có các khoản mục sau: - Tiền lương = 280 Tiêu dùng các hộ gia đình = 300 - Tiền lãi = 20 Đầu tư ròng = 25 - Tiền thuê = 15 Xuất khẩu = 10 - Nhập khẩu = 15 Lợi tức chủ doanh nghiệp = 12 - Lợi tức không chia = 4 Thuế thu nhập doanh nghiệp = 8 - Lợi tức cổ phần = 13 Thuế thu nhập cá nhân = 23 - Thuế di sản = 7 Thuế doanh thu = 23 - Thuế xuất nhập khẩu = 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt = 6 - Thuế gián thu khác = 13 Trợ cấp người nghèo = 3 - Trợ cấp hưu trí = 5 - Chính phủ trợ cấp học bổng cho sinh viên = 2 - Doanh nghiệp đóng góp vào quỹ cứu trợ = 3 - Thu nhập từ các yếu tố nhập khẩu = 38 - Thu nhập từ các yếu tố xuất khẩu = 18 - Chi mua hàng hóa và dịch vụ của chính phủ = 80 Yêu cầu: Tính GDPmp bằng ba phương pháp. Từ GDPmp suy ra GNPmp và GNPfc. Từ GDPmp hãy tính NNPmp, NNPfc, NI, PI, DI? Bài giải Theo công thức tính GDP bằng phương pháp sản xuất Ta có: VA(A) = 120 – 20 = 100 VA(B) = 110 – 30 = 80 VA(C) = 95 – 25 = 70 VA(D) = 160 – 50 = 110 VA(E) = 130 – 40 = 90 Vậy: GDPmp = 100 + 80 + 70 + 110 + 90 = 450 Phương pháp phân phối GDPmp = De + W + R + i + Pr + Ti Ta có: De = 5 + 12 + 8 + 15 +10 = 50 W = 280 R = 15 i = 20 Pr = 12 + 13 +4 + 8 + 3 = 40 (Với: Pr gồm : lợi tức của chủ doanh nghiệp (12);lợi tức cổ phần (13); lợi tức không chia (4); thuế lợi tức (8); đóng góp quỹ cứu trợ (3)) Ti = 23 + 3 +6 + 13 = 45 (Với Ti gồm: Thuế doanh thu (23); thuế xuất nhập khẩu (3); thuế tiêu thụ đặc biệt (6); thuế gián thu khác(13)) Vậy: GDP mp = 50 + 280 + 15 + 20 + 40 + 45 = 450 Phương pháp chi tiêu GDPmp = C + G + I + X –M Với: C = 300 G =80 I = khấu hao + đầu tư ròng = 50 + 25 = 75 X =10 M =15 Vậy: GDPmp = 300 + 80 + 75 + 10 – 15 = 450 Tính GNPmp: Ta có: GNPmp = GDPmp +NIA Với: GDPmp = 450 (từ kết quả câu 1) NIA = Thu nhập từ các yếu tố XK – Thu nhập từ các yếu tố NK = 18 - 38 = -20 Vậy: GNPmp = 450 + (-20) = 430 Tính GNPfc: GNPfc = GNPmp – Ti Với GNPmp = 430 Ti = 23 + 3 +6 + 13 = 45 (Với Ti gồm: Thuế doanh thu (23); thuế xuất nhập khẩu (3); thuế tiêu thụ đặc biệt (6); thuế gián thu khác(13)) Vậy: GNPfc = 430 - 45 = 385 Tính NNP: NNP(mp) = GNPmp – De = 430 – 50 = 380 *Tính NI: NI = NNPmp – Ti = 380 – 45 = 335 Tính PI: PI = NI – Pr (không chia, nộp) + Tr Với: NI = 335 (Kết quả câu trên) Pr (nộp, không chia) = 4 + 8 + 3 = 15 (Với Pr nộp, không chia gồm lợi tức không chia (4), thuế lợi tức (8), đóng góp quỹ cứu trợ (3)) Tr = 5 + 3 + 2 = 10 (Với Tr gồm trợ cấp hưu trí (5), trợ cấp người nghèo (3), trợ cấp học bổng học sinh-sinh viên (2)) Vậy: PI = 335 – 15 + 10 = 330 Tính DI: DI = PI – Td Với PI = 330 (Kết quả câu trên) Td = 23 + 7 = 30 (Td gồm thuế thu nhập (23) và thuế di sản (7)) Vậy: DI = 330 – 30 = 300 Bài 2: Ta có một số số liệu trong một nền kinh tế của một quốc gia như sau: Tổng đầu tư 200 Tiền lương 360 Tiền thuê 22 Tiền lãi 10 Đầu tư ròng 50 Lợi tức doanh nghiệp 10 Lợi tức cổ phần 20 Lợi tức không chia 5 Thuế thu nhập doanh nghiệp 5 Thuế doanh thu 12 Thuế tiêu thụ đặc biệt 8 Thu nhập ròng từ nước ngoài (-50) Thuế thu nhập cá nhân 20 Bù lỗ xí nghiệp quốc doanh 3 Trợ cấp hưu trí 7 Các yếu tố khác 0 Tính : a. GDPmp, GNPmp, NNPmp, NNPfc theo giá thị trường. b. NI, DI, PI là bao nhiêu? Bài giải Tổng đầu tư : I = 200 Tiền lương : W = 360 Tiền thuê : R = 22 Tiền lãi : i = 10 Đầu tư ròng : In = 50 Khấu hao : De = I - In = 200 – 50 = 150 Doanh lợi : Pr = 10 + 20 + 5 + 5 = 40 (Pr bao gồm: Lợi tức DN (10), Lợi tức Cổ phần ( 20), lợi tức không chia ( 5), Thuế TNDN (5)) Thuế gián thu : Ti = 12 + 8 = 20 (Ti bao gồm: Thuế doanh thu (12); Thuế tiêu thụ đặc biệt (8) Thuế trực thu : Td = 20 (bao gồm thuế thu nhập cá nhân) Chi chuyển nhượng : Tr = 3 + 7 = 10 (bao gồm: bù lỗ XN Quốc doanh và trợ cấp hưu trí) Thu nhập ròng từ NN : NIA = - 50 Pr(nộp, ko chia) : 5 + 5 = 10 (Thuế TNDN (5), Lợo tức ko chia (5) 1. Tính GDPmp. GNPmp, NNPmp, NNPfc theo giá trị trường? a, GDPmp = De + W + R + i + Pr + Ti = 150 + 360 + 22 + 10 + 40 + 20 = 602 b, GNPmp = GDPmp + NIA = 602 + (-50) = 552 c, NNPmp = GNPmp – De = 552 – 150 = 402 d, NNPfc = GNPmp – Ti = 552 – 20 = 532 2. Tính NI, PI, DI? a, NI = NNPmp – Ti = 402 – 20 = 382 b, PI = NI – Pr(nộp, ko chia) + Tr = 382 – 10 + 10 = 382 c, DI = PI – Td = 382 – 20 = 362 Bài 3: Ta có một số số liệu trong một nền kinh tế của một quốc gia như sau: Khấu hao 100 Tiền lương 330 Tiền thuê 20 Lợi tức chủ doanh nghiệp 7 Lợi tức cổ phần 14 Thuế thu nhập doanh nghiệp 5 Doanh nghiệp đóng góp quỹ cứu trợ 4 Thuế doanh thu 12 Thuế xuất nhập khẩu 8 Thu nhập từ yếu tố xuất khẩu 12 Thu nhập từ yếu tố nhập khẩu 42 Thuế thu nhập cá nhân 20 Trợ cấp học bổng 4 Các yếu tố khác 0 Tính: a. GDPmp, GNPmp, NNPmp, NNPfc theo giá thị trường. b. NI, DI, PI là bao nhiêu? Bài giải: Theo đề bài ta có: Khấu hao De 100 Tiền lương W 330 Tiền thuê R 20 Lợi tức chủ doanh nghiệp Pr 7 Lợi tức cổ phần Pr chia 14 Thuế thu nhập doanh nghiệp Pr nộp 5 Doanh nghiệp đóng góp quỹ cứu trợ Pr nộp 4 Thuế doanh thu Ti 12 Thuế xuất nhập khẩu Ti 8 Thu nhập từ yếu tố xuất khẩu 12 Thu nhập từ yếu tố nhập khẩu 42 Thuế thu nhập cá nhân Td 20 Trợ cấp học bổng Tr 4 Các yếu tố khác 0 Pr = 14 + 4 + 7 + 5 = 30 ( Pr gồm: lợi tức cổ phần 14 + Doanh nghiệp đóng quỹ bảo trợ 4 + lợi tức chủ doanh nghiệp 7 + thuế thu nhập doanh nghiệp (5) ) Pr nộp và không chia = 4 + 5 = 9 ( Doanh nghiệp đóng góp quỹ cứu trợ 4 + Thuế thu nhập doanh nghiệp 5) Ti = 8 + 12 = 20 ( gồm: Thuế xuất nhập khẩu 8 + thuế doanh thu 12) NIA = 12 – 42 = - 30 ( Thu nhập từ yếu tố xuất khẩu 12 - Thu nhập từ yếu tố nhập khẩu 42) a. Tính GDPmp, GNPmp, NNPmp, NNPfc theo giá thị trường? GDPmp = De + W + R + i + Pr + Ti = 100 + 330 + 20 + 0 + 30 + 20 = 500 GNPmp = GDPmp + NIA = 500 + (- 30) = 470 NNPmp = GNPmp – De = 470 – 100 = 370 NNPfs = NNPmp – Ti = 370 – 20 = 350 b. NI, DI, PI là bao nhiêu? NI = NNPmp – Ti = 370 -20 = 350 PI = NI – Pr k/c + Tr = 350 – 9 + 4 = 345 DI = PI – Td = 345 – 20 = 325 Bài 4: Ta có một số số liệu trong một nền kinh tế của một quốc gia như sau: Tiền lương 500 Tiền thuê 105 Tiền lãi 50 Lợi tức chủ doanh nghiệp 10 Lợi tức cổ phần 10 Thuế thu nhập doanh nghiệp 5 Bù lỗ cho các xí nghiệp quốc doanh 3 Thuế thu nhập cá nhân 5 Thuế xuất nhập khẩu 6 Thuế tiêu thụ đặc biệt 9 Thu nhập từ yếu tố nhập khẩu 20 Lợi tức không chia 5 Trợ cấp hưu trí 2 Các yếu tố khác 0 Tính: a. GDP, GNP, NNP theo giá thị trường. b. Tính NNP theo chi phí các yếu tố sản xuất. c. NI, DI, PI là bao nhiêu? Bài giải Khấu hao (De)= 0 * Tiền lương (W)= 500 * Tiền thuê (R)= 105 * Tiền lãi (i)= 50 * Doanh lợi (Pr)= 10+10+5+5= 30 ( Với Pr gồm: Lợi tức doanh nghiệp(10) + Lợi tức cổ phần(10) + Lợi tức không chia(5) + Thuế thu nhập doanh nghiệp(5)) * Thuế gián thu (Ti)= 6+9= 15 ( Với Ti gồm: Thuế xuất nhập khẩu(6) + Thuế tiêu thụ đặc biệt(9)) * Pr(nộp, không chia)= 5+5= 10 ( Với Pr gồm: Lợi tức không chia(5) + Thuế thu nhập doanh nghiệp(5)) * Chi chuyển nhượng (Tr)= 3+2= 5 ( Với Tr gồm: Bù lỗ cho các xí nghiệp quốc doanh(3) + trộ cấp hưu trí(2)) * Thuế gián thu (Td)= 5 ( Với Td ở đây là Thuế thu nhập cá nhân(5)) * NIA= Thu nhập từ các yếu tố XK – Thu nhập từ các yếu tố NK = 0 – 20 = -20 a.Tính GDP, GNP, NNP theo giá thị trường: * GDPmp= De + W + R + i + Pr + Ti = 0 + 500 + 105 + 50 + 30 + 15 = 700 * GNPmp= GDPmp + NIA = 700 + (-20) = 680 * NNPmp= GDPmp – De = 680 – 0 = 680 b.Tính NNP theo chi phí các yếu tố sản xuất: * NNPfc= NNPmp – Ti =680 – 15 = 665 c.Tính NI, DI, PI là bao nhiêu? * NI = NNPmp – Ti = 680 – 15 = 665 * Pi = NI – Pr(nộp,không chia) + Tr = 665 – 10 + 5 = 660 * Di = PI – Td = 660 – 5 = 655 Bài 5: Ta cĩ một số số liệu trong một nền kinh tế của một quốc gia như sau: Khấu hao 160 Tiền lương 420 Tiền thuê 90 Lợi tức chủ doanh nghiệp 30 Lợi tức cổ phần 85 Thuế thu nhập doanh nghiệp 45 Tiền lãi 60 Thuế doanh thu 22 Xuất khẩu ròng 35 Thuế tiêu thụ đặc biệt 8 Thuế XNK 10 Thuế thu nhập cá nhân 18 Đầu tư ròng 40 Lợi tức không chia 20 Tiêu dùng của hộ gia đình 600 Chi mua hàng hóa và dv của CP 115 Thuế di sản 12 Trợ cấp học bổng 4 Bù lỗ cho XN quốc doanh 5 Thu nhập ròng từ nước ngoài 50 Trợ cấp hưu trí 16 Các yếu tố khác 0 Tính: GDPmp bằng phương pháp phân phối (thu nhập) và phương pháp chi tiêu (tiêu dùng) DI, PI l bao nhiêu? Tính GNPmp và GNPfc. Bài giải: a/ Tính GDPmp bằng phương pháp phân phối và phương pháp chi tiêu? Tính GDPmp bằng phương pháp phân phối (thu nhập) Ta có: De (khấu hao) = 160 W (tiền lương) = 420 i (tiền lãi) = 60 Pr (doanh lợi) = 30 + 85 + 20 + 45 = 180 Pr (nộp, không chia) = 45 + 20 = 65 Ti (Thuế gián thu) = 22 + 10 + 8 = 40 C GDPmp = De + W + R + i + Pr + Ti = 160 + 420 + 90 + 60 + 180 + 40 = 950 Tính GDPmp bằng phương pháp chi tiêu: Ta có: C = 600 G = 115 I = Khấu hao + Đầu tư ròng = 160 + 40 = 200 NX = 35 C GDPmp = C + I + G + X – M = 600 + 200 + 115 + 35 = 950 b/ Tính GNPmp & GNPfc Ta có: GNPmp = GDPmp + NIA = 950 + 50 = 1.000 GNPfc = GNPmp – Ti = 1.000 – 40 = 960 c/ Tính DI & PI Ta có: NNPmp = GNPmp – De = 1.000 – 160 = 840 NI = NNPmp – Ti = 840 – 40 = 800 C PI = NI – Pr (nộp, ko chia) + Tr = 800 – (20 + 45) + 25 = 760 Tr = 5 + 16 + 4 = 25 C DI = PI – Td = 760 – (18 + 12) = 730 Bài 6: Ta có một số số liệu trong một nền kinh tế của một quốc gia như sau: Khấu hao 200 Tiền lương 600 Tiền thuê 30 Thuế cá nhân 20 Chi chuyển nhượng 5 Thuế thu nhập doanh nghiệp 100 Tiền lãi 20 Doanh lợi không chia 20 Xuất khẩu 100 Doanh lợi nộp chính phủ 15 Thu nhập từ các yếu tố xuất khẩu 120 Thu nhập từ các yếu tố nhập khẩu 220 Tiêu dùng của hộ gia đình 550 Chi mua hàng hóa và dv của CP 200 Đầu tư của doanh nghiệp 300 Nhập khẩu 150 Thuế gián thu 50 Các yếu tố khác 0 Tính: a. GDPmp bằng phương pháp phân phối (thu nhập) và phương pháp chi tiêu (tiêu dùng)? b. Suy ra GNPmp c. Suy ra NNPmp, NI, DI, PI là bao nhiêu? Bài giải Ta có: Chỉ tiêu Ký hiệu Chỉ tiêu Ký hiệu Khấu hao De 200 Tiền lương W 600 Tiền thuê R 30 Thuế cá nhân Td 20 Chi chuyển nhượng Tr 5 Thuế thu nhập doanh nghiệp Pr nộp 100 Tiền lãi i 20 Doanh lợi không chia Pr kc 20 Xuất khẩu X 100 Doanh lợi nộp chính phủ Pr nộp 15 Thu nhập từ các yếu tố xuất khẩu 120 Thu nhập từ các yếu tố nhập khẩu 220 Tiêu dùng của hộ gia đình C 550 Chi mua hàng hóa và dv của CP G 200 Đầu tư của doanh nghiệp I 300 Nhập khẩu M 150 Thuế gián thu Ti 50 Các yếu tố khác 0 * GDPmp theo phương pháp phân phối ( thu nhập) Công thức tính GDP theo phương pháp phân phối: GDPmp =  De + W + R + i + Pr + Ti * Pr = 100+20+15=135 (Pr bao gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp(100) + Doanh lợi không chia (20) + Doanh lợi nộp CP(15)) Vậy GDPmp = 200 + 600 + 30 + 20 + 135 + 50 = 1035  * GDPmp theo phương pháp chi tiêu( tiêu dùng) Công thức tính GDP theo phương pháp chi tiêu: GDPmp= C + G+ I + X -M GDPmp = 550 + 200 + 300 -50 = 1000 Tính GNPmp * GNP mp = GDPmp +  NIA Mà NIA = thu nhập từ các yếu tố xuất khẩu – thu nhập từ các yếu tố nhập khẩu         = 120 – 220 = -100  è GNP mp = 1000 – 100 = 900 Tính NNPmp, NI, DI, PI? - NNPmp = GNPmp – De = 900 – 200 = 700 - NI = NNPmp – Ti= 700 – 50 = 650 - PI = NI –Pr(nộp, không chia) + Tr = 650 – 135 +5 = 520 (Với Pr nộp, không chia là 20 + 15 + 100 = 135) - DI = PI – Td = 520 – 20 = 500 Bài 7: Ta có một số số liệu được thống kê theo quyền sở hữu của công dân một nước: Khấu hao 160 Thuế trước bạ 30 Thuế doanh thu 40 GNPmp 2000 Thuế gián thu khác 80 Thuế thu nhập cá nhân 20 Thuế di sản 10 Thuế thu nhập doanh nghiệp 45 Doanh lợi không chia 25 DN đóng góp vào quỹ cứu trợ 5 Bảo hiểm xã hội 15 Chính phủ trợ cấp học bổng 5 Lương hưu 15 Trợ cấp người nghèo 7 Trợ cấp khó khăn cho viên chức nhà nước 3 Các yếu tố khác 0 Tính: PI và DI? Bài giải * Khấu hao (De)= 160 * GNPmp= 2000 * Thuế gián thu (Ti)= 40 + 80 + 30 = 150 (Với Ti gồm: Thuế doanh thu(40) + Thuế gián thu khác(80) + Thuế trước bạ(30)) * Prnộp và,không chia= 15 + 45 + 5 + 25 = 90 (Với Pr gồm: Bảo hiểm xã hội(15) +Thuế thu nhập DN(45) + DN đóng góp vào quỹ cứu trợ(5) + Doanh lợi không chia(25)) * Chi chuyển nhượng (Tr)= 15 + 3 + 5 + 7 = 30 (Với Tr gồm: Lương hưu(15) + Trợ cấp khó khăn cho viên chức NN(3) + Chính phủ trợ cấp học bổng(5) + Trợ cấp người nghèo(7)) FTính PI và DI: NNPmp= GNPmp – De = 2000 – 160 = 1840 NI = NNPmp – Ti = 1840 – 150 = 1690 * PI = NI – Pr(nộp,không chia) + Tr = 1690 – 90 + 30 = 1630 * DI = PI – Td = 1630 – 10 = 1620 Bài 8: Ta có một số số liệu được thống kê theo quyền sỡ hữu của công dân một nước: Tiền lương 500 Tiền thuê 50 Tiền lãi 60 Khấu hao 300 Thuế gián thu 100 Lợi tức chủ doanh nghiệp 20 Doanh lợi không chia 10 Lợi tức cổ phần 65 Thuế thu nhập doanh nghiệp 80 Bảo hiểm xã hội 12 DN đóng góp cho các công trình công cộng 3 Các yếu tố khác 0 Dùng phương pháp phân phối (thu nhập) để tính NI và NNPmp, GNPfc. Bài giải Ta có một số số liệu được thống kê theo quyền sỡ hữu của công dân một nước: Tiền lương (W) 500 Tiền thuê ((R) 50 Tiền lãi (i) 60 Khấu hao (De) 300 Thuế gián thu (Ti) 100 Lợi tức chủ doanh nghiệp (Pr) 20 Doanh lợi không chia (Pr k/c) 10 Lợi tức cổ phần (Pr chia) 65 Thuế thu nhập doanh nghiệp (Pr nộp) 80 Bảo hiểm xã hội (Pr nộp) 12 DN đóng góp cho các công trình công cộng (Pr nộp) 3 Các yếu tố khác 0 FDuøng phöông phaùp phaân phoái (thu nhaäp) ñeå tính NI vaø NNPmp, GNPfc Ta có: Pr = 10+80+3+20+65+12=190 (Doanh lợi không chia (Pr k/c); 10) + (Thuế thu nhập doanh nghiệp (Pr nộp); 80) + (DN đóng góp cho các công trình công cộng (Pr nộp); 3) + (Lợi tức chủ doanh nghiệp (Pr); 20) + (Lợi tưc cổ phần (Pr chia); 65) + (Bảo hiểm xã hội (Pr nộp); 12 ) NNPmp = W + R + i + Pr + Ti + NIA = 500 + 50 + 60 + 190 + 100 + 0 = 900 NI = NNPmp - Ti = 900 - 100 = 800 GNPmp = NNP + De = 900 + 300 = 1200 GNPfc = GNPmp – Ti = 1200 – 100 = 1100 Baøi 9 Treân moät laõnh thoå quoác gia coù caùc khoaûn muïc: Tieàn löông 290 Tieâu duøng cuûa hoä gia ñình 300 Tieàn laõi 22 Ñaàu tö roøng 25 Tieàn thueâ 28 Thueá giaùn thu 30 Xuaát khaåu roøng (-5) Thu nhaäp roøng töø nöôùc ngoaøi (-20) Khaáu hao 50 Thueá thu nhaäp 10 Lôïi nhuaän. 30 Lôïi nhuaän khoâng chia vaø noäp cho CP 10 Tính: Toång ñaàu tö cuûa doanh nghieäp. GDPmp. Chi tieâu cuûa chính phuû laø bao nhieâu? Baøi giaûi: Ta có Tieàn löông (W) 290 Tieâu duøng cuûa hoä gia ñình (C) 300 Tieàn laõi (i) 22 Ñaàu tö roøng (In) 25 Tieàn thueâ (R) 28 Thueá giaùn thu (Ti) 30 Xuaát khaåu roøng (NX) (-5) Thu nhaäp roøng töø nöôùc ngoaøi (NIA) (-20) Khaáu hao (De) 50 Thueá thu nhaäp (Td) 10 Lôïi nhuaän. (Pr) 30 Lôïi nhuaän khoâng chia vaø noäp cho CP (Pr noäp + khoâng chia) 10 Tính toång ñaàu tö cuûa doanh nghieäp: Tổng đầu tư của doanhn nghiệplaø:  I = De + In = 50 + 25 = 75 Tính GDPmp? GDPmp = De + W + R + i + Ti + Pr = 50 + 290 + 28 + 22 + 30 + 40 = 460  Chi tieâu cuûa chính phuû ? Ta coù:  GDPmp = C + G + I + NX Neân chi tieâu cuûa chính phuû laø: G =  GDPmp - C - I – NX = 460 – 300 – 75 + 5 = 90 BAØI TAÄP CHÖÔNG 3: LAÏM PHAÙT- THAÁT NGHIEÄP Baøi 1: Treân laõnh thoå moät quoác gia chæ saûn xuaát 3 loaïi saûn phaåm: baùnh quy, nhöïa ñöôøng vaø khoai taây. Giaù caû (p) vaø saûn löôïng (q) cuûa chuùng ñöôïc cho trong baûng sau: SAÛN PHAÅM 1994 1995 1996 p q p q p q Baùnh quy 1 200 1.5 300 2.5 250 Nhöïa ñöôøng 10 1000 12 1200 12.5 1300 Khoai taây 1 200 2 300 2 400 Choïn naêm1994 laøm naêm goác. a/Tính chæ soá giaù tieâu duøng (CPI) cho naêm 1995 vaø 1996 döïa treân hai maët tieâu duøng? b/ Tính chæ soá ñieàu chænh laïm phaùt theo GDP? c/ Tính tyû leä laïm phaùt naêm 1995 vaø 1996? Baøi 2: Treân laõnh thoå moät quoác gia chæ saûn xuaát 3 loaïi saûn phaåm: taùo, cam vaø theùp. Giaù caû (p) vaø saûn löôïng (q) cuûa chuùng ñöôïc cho trong baûng sau: SAÛN PHAÅM 2000 2001 2002 p q p q p q Taùo 10 2 12 3 10 2 Cam 20 5 25 4 30 6 Theùp 100 10 100 12 120 15 Choïn naêm 2000 laøm naêm goác. a/Tính chæ soá giaù tieâu duøng (CPI) cho naêm 2001 vaø 2002 döïa treân hai maët haøng taùo vaø cam? b/ Tính chæ soá ñieàu chænh laïm phaùt theo GDP? c/ Tính tyû leä laïm phaùt naêm 2001 vaø 2002? Baøi 3: Cho bieát chæ soá giaù tieâu duøng (CPI) cuûa Vieät Nam, Phaùp vaø YÙ ñöôïc cho trong baûng döôùi ñaây. a/ Tính tyû leä laïm phaùt (thep thaùng hoaëc theo naêm) ôû caùc quoác gia treân? b/ So saùnh xu theá laïm phaùt giöõa Phaùp vaø YÙ trong thaäp nieân 1980? VIEÄT NAM PHAÙP YÙ Thaùng CPI %LP Naêm CPI %LP Naêm CPI %LP 1 684,9 1980 65,6 1980 47,3 2 710,9 1981 73,4 1981 55,8 3 724,4 1982 79,7 1982 65,0 4 742,5 1983 83,4 1983 74,6 5 761,8 1984 87,5 1984 82,6 6 777,8 1985 92,8 1985 90,2 7 805,8 1986 96,0 1986 95,5 8 851,8 1987 100 1987 100 9 891,8 1988 104,9 1988 105 10 948,9 1989 113,1 1989 111,6 11 1022,9 - - - - 12 1112,9 - - - - Baøi 4: Duøng ñoà thò toång cung vaø toång caàu theo giaù ñeå bieåu dieãn söï thay ñoåi cuûa giaù vaø toång saûn löôïng khi: a/ Giaù nguyeân lieäu nhaäp taêng? b/ Chính phuû taêng chi tieâu cho quoác phoøng? c/ Luùa bò maát muøa trong khi saûn löôïng cuûa caùc loaïi saûn phaåm khaùc khoâng ñoåi? Baøi 5: Cho soá lieäu sau ñaây: Chæ tieâu 1990 2003 2004 GNP danh nghóa (GNPn) 450 700 730 Chæ soá ñieàu chænh laïm phaùt theo GNP 100 120 125 a/Tính GNP thöïc teá naêm 2003 vaø 2004 theo giaù naêm 1990? b/ Tính toác ñoä taêng tröôûng kinh teá vaø tyû leä laïm phaùt naêm 2004? Baøi 6: Cho bieát chæ tieâu cuûa quoác gia X ñöôïc cho nhö sau: Chæ tieâu 1993 1997 1998 GNP danh nghóa (trieäu USD) 3000 3080 5000 Chæ soá giaù (%) 200 140 250 Daân soá (ngaøn ngöôøi) 1000 1020 1150 a/Tính GNP thöïc teá cho töøng naêm? b/Tính toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cuûa naêm 1998 so vôùi naêm 1997? c/ Tính toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cuûa naêm 1998 so vôùi naêm 1993? d/ Tính toác ñoä taêng tröôûng bình quaân töø naêm 1993 ñeán naêm 1998? e/ Tính GNP danh nghóa bình quaân ñaàu ngöôøi? f/ Töø keát quaû caâu (e) coù theå keát luaän raèng möùc soáng trung bình naêm 1998 cao hôn naêm 1997 hay khoâng? g/Neáu nhö GNP bình quaân ñaàu ngöôøi cuûa quoác gia Z vaøo naêm 1998 laø 2500 USD thì giöõa X vaø Z möùc soáng trung bình ôû ñaâu cao hôn?
Tài liệu liên quan