Bài tập kinh tế lượng biến giả

Để nghiên cứu nhu cầu của một loại hàng người ta tiến hành khảo sát giá cả và lượng hàng bán được ở 20 khu vực bán hàng và thu được các số liệu cho trong bảng dưới đây: Yi 20 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 12 12 15 16 12 10 11 Xi 2 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 5 4 7 8 8 Zi 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Trong đó Y là lượng hàng bán được (tấn/tháng) X là giá bán (ngàn đồng/kg) a. Tìm các hàm hồi qui b. Cho biết ý nghĩa các hệ số hồi qui và là gì? c. Dùng hệ số xác định hồi qui bội điều chỉnh kết hợp với kiểm định giả thiết hệ số hồi quy của biến Z bằng 0 để kết luận xem có nên đưa biến Z vào mô hình không? d. Dùng hàm (1) để dự báo hàng bán được trung bình của một khu vực khi giá bán là 7 ngàn đồng/kg với độ tin cậy 95%?

doc6 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Lượt xem: 1725 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập kinh tế lượng biến giả, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG BIẾN GIẢ BÀI TẬP I Để nghiên cứu nhu cầu của một loại hàng người ta tiến hành khảo sát giá cả và lượng hàng bán được ở 20 khu vực bán hàng và thu được các số liệu cho trong bảng dưới đây: Yi 20 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 12 12 15 16 12 10 11 Xi 2 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 5 4 7 8 8 Zi 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Trong đó Y là lượng hàng bán được (tấn/tháng) X là giá bán (ngàn đồng/kg) ,nếu khu vực bán hàng ở nông thôn ,nếu khu vực bán hàng ở thành thị Tìm các hàm hồi qui Cho biết ý nghĩa các hệ số hồi qui và là gì? Dùng hệ số xác định hồi qui bội điều chỉnh kết hợp với kiểm định giả thiết hệ số hồi quy của biến Z bằng 0 để kết luận xem có nên đưa biến Z vào mô hình không? Dùng hàm (1) để dự báo hàng bán được trung bình của một khu vực khi giá bán là 7 ngàn đồng/kg với độ tin cậy 95%? BÀI TẬP II Bảng dưới đây là số liệu về mức lương giảng viên đại học,trong đó Y-lương khởi điểm (ngàn USD), X-số năm kinh nghiệm giảng dạy (năm), Z-giới tính (1=nam;0=nữ) Y 23 19,5 24 21 25 22 26,5 23,1 25 28 29,5 26 27,5 31,5 29 X 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 Z 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 Với mức ý nghĩa 5%,giới tính có ảnh hưởng đến mức lương của giảng viên đại học hay không? b. Dự báo mức lương trung bình của một giảng viên đại học nam có số năm kinh nghiệm giảng dạy là 18 năm với độ tin cậy 95% c.Dự báo mức lương trung bình của 1 giảng viên đại học nữ có số năm kinh nghiệm giảng dạy là 19 năm với độ tin cậy 95% BÀI GIẢI BÀI I: A)N=20 Dạng tổng quát của 1 ma trận nghịch đảo Ví dụ Hàm hồi qui mẫu có dạng Từ các số liệu trên ta tìm được hàm hồi qui (1) B) cho biết với giá bán như nhau lượng hàng bán được trung bình ở thành phố cao hơn ở nông thôn là 0.09733 tấn/tháng cho biết khi giá bán tăng lên 1 ngàn đồng/kg thì lượng hàng bán được trung bình của mặt hàng này sẽ giảm 1,5328 tấn/tháng.Các hệ số nêu trên phù hợp với lý thuyết kinh tế C) Kiểm định Với =>Chấp nhận giả thiết H0.Vậy khu vực quan sát thực sự không ảnh hưởng đến lượng hàng bán được trung bình Tính R2 và cho mô hình (1) và (2) Mô hình (1) Mô hình (2) So sánh ta thấy hệ số điều chỉnh của (1) lớn hơn (2),đồng thời kiểm định hệ số của biến Z cũng không có ý nghĩa,nên ta không nên đưa biến Z vào mô hình.Do vậy chúng ta dùng mô hình (1) để dự báo. D)Dự báo trung bình X0=7 ngàn đồng/kg và Dự báo trung bình của DỰ BÁO BẰNG PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN E(Y/X,Z) KHI X=5 ,Z=6, TSS=144 ;ESS=136,6143 Dự báo điểm:
Tài liệu liên quan