Bài tập lớn Vi xử lý Thiết kế bảng quảng cáo, hiển thị một dòng chữ chạy

Các đặc điểm của hệ Vi Xử Lý 89C51 : - Là IC có tích hợp trên đó hệ vi xử lý - Có 40 chân. - 4KB ROM trong , có thể ghi xoá được 1000 lần - Dải tần số hoạt động từ 0MHz đến 24Mhz - 128x8 bit RAM trong . - 4 cổng vào ra 8 bit - 2 bộ định thời 16 bit - Có 6 nguyên nhân ngắt - Có thể lập trình được qua cổng nối tiếp - 210 bit được địa chỉ hoá - Giao Tiếp nối tiếp

doc19 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2343 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập lớn Vi xử lý Thiết kế bảng quảng cáo, hiển thị một dòng chữ chạy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường đại học bách khoa hà nội Khoa Điện Tử Viễn Thông ----- ( ----- Báo cáo BÀI TẬP VXL GV Hướng Dẫn: Thầy Phạm Ngọc Nam Nhóm Sinh viên: Trần Văn Thông Nguyễn Thị Thanh Thuý Nguyễn Công Chiến Đào Xuân Vũ Nguyễn Vũ Lớp : ĐT09-K47 Hà Nội 11/2005 Chủ đề: Thiết kế bảng quảng cáo, hiển thị một dòng chữ chạy Phần I:Giới Thiệu Linh Kiện Sử Dụng Vi Xử Lí AT89C51 1. Các đặc điểm của hệ Vi Xử Lý 89C51 : - Là IC có tích hợp trên đó hệ vi xử lý - Có 40 chân. - 4KB ROM trong , có thể ghi xoá được 1000 lần - Dải tần số hoạt động từ 0MHz đến 24Mhz - 128x8 bit RAM trong . - 4 cổng vào ra 8 bit - 2 bộ định thời 16 bit - Có 6 nguyên nhân ngắt - Có thể lập trình được qua cổng nối tiếp - 210 bit được địa chỉ hoá - Giao Tiếp nối tiếp 2. Cơ bản về cấu tạo của AT89C51: Hình : Sơ đồ chân của 89C51 Hình2 : Sơ đồ khối của 89C51 Cấu Tạo Chân của AT89C51 : GND(chân 20) Chân nối với 0v potr 0(chân 32 – chân 29) port 0 là port xuất nhập 8 bit hai chiều. Port 0 còn được cấu hình làm bus địa chỉ( byte thấp) và bus dữ liệu đa hợp trong khi truy xuất bộ nhớ dữ liệu ngoài và bộ nhớ chương trình ngoài. Port cũng nhận các byte mã trong khi lập trình cho Flash và xuất các byte mã trong khi kiểm tra chương trình ( các điện trở kéo lên bên ngoài được cần đến trong khi kiểm tra chương trình). Port 1( chân 1- 8) port 1 là port xuất nhập 8 bit hai chiều. Port1 cũng nhận byte địa chỉ thấp trong thời gian lập trình cho Flash. Port 2 ( chân 21 – 28) Port 2 là port xuất nhập 8 bit hai chiều. Port 2 tạo ra các byte cao của bus địa chỉ trong thời gian tìm nạp lệnh từ bộ nhớ chương trình ngoài và trong thời gian truy xuất bộ nhớ dữ liệu ngoài, sử dụng các địa chỉ 16 bit. Trong thời gian truy xuất bộ nhớ dữ liệu ngoài sử dụng các địa chỉ 8 bit, port 2 phát các nội dung của các thanh ghi đặc biệt, port 2 cũng nhận các bits địa chỉ cao và vài tín hiệu điều khiển trong thời gian lập trình cho Flash và kiểm tra chương trình. Port 3 ( chân 10- 17) Port 3 là port xuất nhập 8 bit hai chiều, port 3 cũng còn làm các chức năng khác của AT89C51. các chức năng này được nêu như sau: Chân Tên Chức năng  P3.0 RxD Ngõ vào port nối tiếp  P3.1 TxD Ngõ ra port nối tiếp  P3.2 INT0 Ngõ vào ngắt ngoài 0  P3.3 INT1 Ngõ vào ngắt ngoài 1  P3.4 T0 Ngõ vào bên ngoài của bộ định thời 1  P3.5 T1 Ngõ vào bên ngoài của bộ định thời 0  P3.6 WR Điều khiển ghi bộ nhớ dữ liệu ngoài  P3.7 RD Điều khiển đọc bộ nhớ dữ liệu ngoài  Port 3 cũng nhận một vài tín hiêu điều khiển cho việc lập trình Flash và kiểm tra chương trình. RST ( chân 9) Ngõ vào reset. Mức cao trên chân này trong hai chu kỳ máy trong khi bộ dao động đang hoạt động sẽ reset AT89C51 . ALE/PROG( chân 30) ALE là một xung ngõ ra để chốt byte thấp của địa chỉ trong khi xuất bộ nhớ ngoài. Chân này cũng làm ngõ vào chân lập trình (PROG) trong thời gian lạp trình cho Flash. Khi hoạt động bình thường xung ngõ ra luôn có tần số không đổi là 1/6 tần số của mạch dao động, có thể được dùng cho các mục đích định thời bên ngoài. Khi cần, hoạt động chân ALE có thể được vô hiệu hoá bằng cách set bit 0 của thanh ghi chức năng đặc biệt có địa chỉ 8Eh. Khi bit này được set, ALE chỉ tích cực trong thời gian thực hiện lệnh MOVX hoặc MOVC. Ngược lại chân này sẽ được kéo lên cao. Việc set bit không cho phép hoạt động chôt byte thấp của địa chỉ sẽ không có tác dụng nếu bộ vi điều khiển đang ở chế độ thực thi chương trình ngoài. PSEN(chân 29) PSEN (program Store Enable) là xung điều khiển truy xuất chương trình ngoài. Khi AT89C51 đang thực thi chương trình từ bộ nhớ chương trình ngoài, PSEN được kích hoạt hai lần mỗi chu kỳ máy, nhưng hai hoạt động PSEN sẽ bị bỏ qua mỗi khi truy cập bộ nhớ dữ liệu ngoài. EA vpp(chân 31) Là chân cho phép truy xuất bộ nhớ chương trình ngoài ( địa chỉ từ 0000h tới ffffh) EA = 0 cho phép truy xuát bộ nhớ chương trình ngoài, ngược lại EA = 1 sẽ thực thi chương trình bên trong chip Tuy nhiên, lưu ý rằng nếu bít khoá 1 được lập trình EA được chốt bên trong khi reset XTAL1& XTAL2 Là hai ngõ vào ra của hai bộ khuyếch đại đảo của mạch dao động, được cấu hình để dùng như một bộ tạo dao động trên chip 3. Tổ chức bộ nhớ của 89C51: 7F RAM ẹA DUẽNG 30  2F 7F 7E 7D 7C 7B 7A 79 78  2E 77 76 75 74 73 72 71 70  2D 6F 6E 6D 6C 6B 6A 69 68  2C 67 66 65 64 63 62 61 60  2B 5F 5E 5D 5C 5B 5A 59 58  2A 57 56 55 54 53 52 51 50  29 4F 4E 4D 4C 4B 4A 49 48  28 47 46 45 44 43 42 41 40  27 3F 3E 3D 3C 3B 3A 39 38  26 37 36 35 34 33 32 31 30  25 2F 2E 2D 2C 2B 2A 29 28  24 27 26 25 24 23 22 21 20  23 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18  22 17 16 15 14 13 12 11 10  21 0F 0E 0D 0C 0B 0A 09 08  20 07 06 05 04 03 02 01 00  1F BANK 3 18  17 BANK 2 10  0F BANK 1 08  07 Bank thanh ghi 0 ( maởc ủũnh cho R0-R7) 00  CAÁU TRUÙC RAM NOÄI  F0 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0   E0 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0   D0 D7 D6 6D 6C 6B 6A 69 68   B8 - - - BC BB BA B9 B8   B0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0   A8 AF AE AD AC AB AA A9 A8   A0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0   99 Khoõng coự ủũa chổ hoựa tửứng bit  98 9F 9E 9D 9C 9B 9A 99 98   90 97 96 95 94 93 92 91 90   8D Khoõng ủửụùc ủũa chổ hoựa tửứng bit  8C Khoõng ủửụùc ủũa chổ hoựa tửứng bit  8B Khoõng ủửụùc ủũa chổ hoựa tửứng bit  8A Khoõng ủửụùc ủũa chổ hoựa tửứng bit  89 Khoõng ủửụùc ủũa chổ hoựa tửứng bit  88 8F 8E 8D 8C 8B 8A 89 88  87 Khoõng ủửụùc ủũa chổ hoựa tửứng bit   83 Khoõng ủửụùc ủũa chổ hoựa tửứng bit  82 Khoõng ủửụùc ủũa chổ hoựa tửứng bit  81 Khoõng ủửụùc ủũa chổ hoựa tửứng bit  80 87 86 85 84 83 82 81 80  THANH GHI CHệÙC NAấNG ẹAậC BIEÄT  Bộ phân kênh 74LS154 Là một bộ giải mã phân kênh tích cực mức thấp, với bốn ngõ vào và 16 ngõ ra, sơ đồ sắp xếp chân như trên hình top view Dựa vào bốn bit đầu vào A,B,C,D đưa ra đầu ra 16 bit ở mức thấp Mỗi khi có một đầu ra trong 16 đầu ra được chọn thì chỉ có đầu ra được chọn ở mức thấp còn các đầu ra khác đều đặt ở mức cao. Dựa vào bảng chân lý dưới đây ta có thể xác định được trạng thái đầu ra tại từng thời điểm, cụ thể ta có thể xem qua sơ đồ logic III. Giải mã địa chỉ 74LS139 : Là vi mạch giải mã 16 chân , gồm hai khối giải mã riêng rẽ ,dùng 74139 sẽ có ít đầu vào hơn so với 74138 dưới đây la sơ đồ chân linh kiện Bảng sự thật : IV. Ma trận LED 1588AB : Sử dụng ma trận led 8x8 với các hàng cột được kết nối với nhau ,trong trừong hợp bài làm ,có bốn ma trận led được kết nối để tạo thành 8 hàng và 32 cột . ma trận 1588AB là ma trận loại catot  Phần ii. Sơ đồ khối và chức năng các khối Nguồn  Hiển thị  VDK 89C51  Khuếch đại dòng  Chọn chip  GiảI mã địa chỉ  1.Khối nguồn :sử dụng nguồn máy tính để đảm bảo khả năng ổn định cao 2.Khối VDK 89C51 :bao gồm các linh kiện kèm với VDK như dao động TA ,tụ ,reset 3.Khối chọn chip :do 74LS139 đảm nhận ,nó sẽ nhận tín hiệu từ VDK để chọn 1 trong hai IC 74154 phục vụ cho giảI mã 4. Khối giải mã : gồm 2 IC 74154 giải nã địa chỉ 16 đầu ra sẽ chọn 1 tron 32 cột của khối hiển thị để VDK xuất dữ liệu ra (hiên thị ) 5 Khối hiển thi :gồm 4 ma trận 8*8 mức thành 8 hàng và 32 cột sẽ hiển thị chữ mà ta muốn 6 .Khối khuếch đại : để đảm bảo cho đền sáng bình thường ,phải cung đủ dòng cho nó ,dòng ra từ các chân của các IC ,VDK nói chung đều nhỏ vi vạy phải khuếch đại chúng trước khi đưa qua đèn việc này đảm nhận bởi các Transitor PHầN 3: Sơ đồ nguyên lí và nguyên lí hoạt động : I.Sơ đồ nguyên lí : thực hiện bằng phần mềm Proteus : II. Mô tả nguyên lí hoạt động : Tín hiệu chọn chip từ VDK đến 74139 được giảI mã sẽ chọn 1 trong hai Ic 74154 sau đó tín hiệu chọn cột được VDK đưa vào bốn đầu vào của 74154 , sẽ giảI mã để chọn một cột trong 32 cột Khi một cột đã được chọn ,dữ liệu từ cổng P0 đén các Bazơ của các đèn khuếch đại ở đó dòn gđược khuch đại và ra ở Emitơ của đèn ,chảy qua đèn về đất (cột được chọn Hiển thị động : như đã biết , khi có dòng chảy qua led sẽ sáng ,tùy theo vi trí các led sáng phối hợp với nhau tạo thành hình ảnh chữ . Nhưng một htời điểm ta không thể cho bao nhiêu led sáng cũng được vì : + Dòng cung rất tốn kém :mỗi led 10 mA có tất cả 32*8=256 led thì cực đại cần 2,56 A +Dòng quá lớn sẽ gây hỏng IC do mỗi IC chỉ cho phép dòng vào giới hạn +phải dùng nhiều VDK phối hợp với nhau rất phức tạp Mặt khác do đặc điểm thi giác của con người không thể phân biệt sự đứt đoạn của hình ảnh nếu nó dược quét >= 24 lần /giây .Chính vì vậy việc hiển thị đồng loạt là đIề không cần thiết ,thay vào đó các cột đèn sẽ luân phiên nhau nhận dữ liệu hiển thi ,và như vậy việc sử dụng các chân của VDK và việc lập trình sẽ đon giản hơn *Quá trình truy xuất dữ liệu ở 89C51 :  III. Mã chương trình : *Mô tả chương trình :chương trình được thực hiện bằng phần mềm Reads51 các chữ mã hóa dựa trên bảng sau cổng p2 quản lí việc chọn chip và dữ liệu đầu vào của 74154 ,cổng p0 quản lí việc xuất dữ liệu ,dữ liệu trước khi đua ra được đẩy vào các thanh ram của bank 0 Code: #include org 0h MOV tmod,#01 MOV p2,#10100000B;dia chi bat dau cua chuoi tu ngoai cung ben phai lap1: MOV R7,#24;so lan quet chuoi lap: ACALL chuoi MOV A,p2 SUBB A,#64 MOV p2,A DJNZ R7,lap DEC p2 CLR p2.7 LJMP lap1 delay2: MOV tl0,#09Bh ;nap gia tri can tre MOV th0,#0ffh SETB tr0 here2: JNB tf0,here2 CLR tr0 CLR tf0 RET goi: ;dua du lieu tu ram ra cong P0 INC p2 MOV p0,R0 acall delay2 INC p2 MOV p0,R1 acall delay2 INC p2 MOV p0,R2 acall delay2 INC p2 MOV p0,R3 acall delay2 INC p2 MOV p0,R4 acall delay2 INC p2 MOV p0,R5 acall delay2 INC p2 MOV p0,R6 acall delay2 RET napd: MOV R0,#01001001B MOV R1,#01111111B MOV R2,#01111111B MOV R3,#01001001B MOV R4,#01100011B MOV R5,#00111110B MOV R6,#00011100B RET napi: MOV R0,#01000100B MOV R1,#01111101B MOV R2,#01111101B MOV R3,#01000000B MOV R4,#00111000B MOV R5,#01111110B MOV R6,#11010101B RET nape: MOV R0,#11010101B MOV R1,#01011110B MOV R2,#00011000B MOV R3,#00000000B MOV R4,#01111100B MOV R5,#01111100B MOV R6,#00000100B RET napn: MOV R0,#00000100B MOV R1,#01111100B MOV R2,#01111000B MOV R3,#00000011B MOV R4,#01000001B MOV R5,#01111111B MOV R6,#01111111B RET napt: MOV R0,#01000001B MOV R1,#00000011B MOV R2,#00111100B MOV R3,#01111100B MOV R4,#01000101B MOV R5,#01000011B MOV R6,#01111100B RET napu: MOV R0,#01111100B MOV R1,#00000110B MOV R2,#00000000B MOV R3,#00000110B MOV R4,#01001111B MOV R5,#01001001B MOV R6,#00101001B RET nap9: MOV R0,#00111111B MOV R1,#00011110B MOV R2,#01000001B MOV R3,#01111111B MOV R4,#01111111B MOV R5,#00001000B MOV R6,#00011100B RET napk: MOV R0,#01110111B MOV R1,#01100011B MOV R2,#00011000B MOV R3,#00011100B MOV R4,#01010110B MOV R5,#01111111B MOV R6,#01111111B RET nap4: MOV R0,#01010000B MOV R1,#00000011B MOV R2,#00000011B MOV R3,#01110001B MOV R4,#01111001B MOV R5,#00001111B MOV R6,#00000111B RET chuoi: ;dua cac chu ra P0 ACALL napd ACALL goi ACALL napi ACALL goi ACALL nape ACALL goi ACALL napn ACALL goi ACALL napt ACALL goi ACALL napu ACALL goi ACALL nap9 ACALL goi ACALL napk ACALL goi ACALL nap4 ACALL goi inc p2 mov p0,#0B RET END Thời gian trễ của delay2: 0ffffh-0ff37h=200d khoảng trễ sẽ là 0. 2ms Để tạo chữ chạy ta chọn cỏc bộ định thời để tạo trễ sao cho 1 chuỗi ( 50 cột: 10 kớ tự ) được quột ớt nhất 24 lần trong 1s sau đú trễ 1 rồi dịch sang vị trớ tiếp (đặt thời gian quột 1 lần chuỗi là T1=1/ 24 Trong một lần quột chuỗi mỗi cột sẽ được quột trong T1/ ( 50x2 ) do giữa mỗi lần quột cú một khoảng nghỉ (Như vậy khoảng trễ của một lần quột cột là 1/2400 khoảng 0. 4ms ( 370 chu kỡ mỏy ) Một lần quột chuỗi khoảng 40ms ( 38000 chu kỡ mỏy ) Tuy nhiờn khi tớnh đến trễ gõy ra bởi bản thõn cỏc lệnh thỡ ta được kết quả như phần mó
Tài liệu liên quan