Bài tập nhập môn asp

5.1 Bài tập 1: Làm quen với ASP 5.1.1 Nội dung Sử dụng lệnh <%Response.Write “ chuỗi” %> và <%=”chuỗi” %>. Xuất thông báo chào “Buổi sáng” hoặc “Buổi chiều” tùy theo thời gian nhận được từ WEBSERVER 5.1.2 Các bước thực hiện 1. Bước 1: Tạo file hello.asp  Thiết kế trang hello.asp  Đặt bảng mã cho trang là UTF-8, ngôn ngữ lập trình sử dụng

doc11 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2349 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập nhập môn asp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP NHẬP MÔN ASP Bài tập 1: Làm quen với ASP Nội dung Sử dụng lệnh và . Xuất thông báo chào “Buổi sáng” hoặc “Buổi chiều” tùy theo thời gian nhận được từ WEBSERVER Các bước thực hiện Bước 1: Tạo file hello.asp Thiết kế trang hello.asp Đặt bảng mã cho trang là UTF-8, ngôn ngữ lập trình sử dụng Chèn code thực hiện kiểm giờ <% T = now() ‘ Lấy giờ hiện hành của hệ thống if T >=#12:00:00 AM# And T < #12 :00:00 PM# then greeting ="Chào buổi sáng!" else greeting ="Chào buổi chiều!" end if %> ‘ Ghi chú: Kiểm tra ngày, giờ với hằng chuỗi được bao đóng bởi dấu : #...# Tạo lệnh xuất kết quả về cho Client Browser Bước 3: Upload file hello.asp Dùng FTP upload file hello.asp lên webserver (địa chỉ ftp://webclass:webclass@172.29.9.8) Nếu sử dụng Macromedia Dreaweaver thì sử dụng chức năng upload server Gọi thực thi file hello.asp từ trình duyệt Bước 3: Thực thi file hello.asp Gọi thực thi file hello.asp từ trình duyệt: , trong đó là nơi upload lên server Thay đổi cách sử dụng kết hợp ASP – HTML Sử dụng mã ASP kết hợp HTML để điều khiển hiển thị. <% T = now() ‘ Lấy giờ hiện hành của hệ thống if T >=#12:00:00 AM# And T < #12 :00:00 PM# then %> Chào buổi sáng! Chào buổi chiều! Chạy lại file trên và kiểm tra kết quả hiển thị ở trình duyệt Bài tập 2: Sử dụng hàm và thủ tục trong ASP Nội dung Thiết kế 2 trang WEB: Trang baitap2.htm: là 1 form nhập liệu nhập 2 số (như hình vẽ) Trang baitap2.asp: tiếp nhận dữ liệu từ trang baitap2.htm và xử lý phép cộng 2 số, xuất ra kết quả: Kết quả hiển thị gồm 2 số nhận được và kết quả tổng Xây dựng hàm tính tổng 2 số Các bước thực hiện Tạo trang baitap2.htm như hình vẽ Lưu ý: để tạo ra dạng form frame bao các field trong form, ta dùng tag ... như sau: Hiển thị label của form frame Đặt tên 2 textfield là : txtNum1, txtNum2 Đặt action cho form chỉ đến file baitap2.asp để nhận xử lý Viết xử lý cho file baitap2.asp Đặt các chỉ thị đầu trang Lưu ý đặt charset là UTF-8 Xây dựng hàm tính tổng <% function Sum(a,b) Dim c c = CLng(a) + CLng(b) ‘ CLng : đổi kiểu dữ liệu sang số Long Sum = c end function %> Viết đoạn xử lý tiếp nhận dữ liệu và gọi hàm tính tổng <% Dim Num1,Num2, Res Num1 = Request("txtNum1") Num2 = Request("txtNum2") Res = Sum(Num1,Num2) %> Lưu ý: tùy theo giao thức post, get mà có thể nhận với QueryString hay Form Thực hiện điều khiển xuất dữ liệu kết quả ra trang web: SV tự thực hiện Trong trang kết quả có sử dụng 1 link quay về trang trước, tạo 1 hyperlink như sau: Quay lại trang trước Thực thi trang web và kiểm tra kết quả Bổ sung chức năng Do dữ liệu nhập tới là kiểu chuỗi, do đó trước khi thực hiện tính tổng hãy kiểm tra xem dữ liệu có hợp lệ hay không. Thực hiện kiểm tra ở mức server side Xử lý trong trường hợp là số thực và điều khiển xuất dữ liệu với hàm FormatNumber Chuyển đổi kiểu dữ liệu: CLng, CInt, CDbl, CByte, CBool, CCur, CDate, CStr IsNumeric(expr), IsDate(expr) IsEmpy(expr) : kiểm tra biến chưa được khởi tạo IsNull(expr) : kiểm tra có là NULL Sử dụng hàm FormatNumber Cú pháp: Kq = FormatNumber(Expression [,NumDigitsAfterDecimal [,IncludeLeadingDigit [,UseParensForNegativeNumbers [,GroupDigits]]]]) NumDigitsAfterDecimal : Số chữ số thập phân IncludeLeadingDigit,UseParensForNegativeNumbers,GroupDigits: có thể mang giá trị: -1 (false), 0 (true), -2 (default) Sử dụng hàm FormatDateTime Cú pháp: Kq = FormatDateTime(expr, [NamedFormat]) NamedFormat có giá trị: vbGeneralDate = 0, vbLongDate = 1, vbShortDate = 2, vbLongTime = 3, vbShortTime = 4 Bài tập 3: Xử lý dữ liệu trên Form: phân biệt method POST,GET Các lưu ý về đặt chỉ thị đầu trang ... Nội dung Tiếp nhận dữ liệu theo phương thức POST và GET Các bước thực hiện Thực hiện tiếp trên bài tập 2 Sử dụng phương thức POST Đặt phương thức cho FORM trong baitap2.htm là POST (method = POST) Thực hiện nhận dữ liệu trong baitap2.asp là Request.Form(“FieldName”) Kiểm tra kết quả khi dùng Request.QueryString(“FieldName”) Sử dụng phương thức GET Đặt phương thức cho FORM trong baitap2.htm là GET (method = GET) Thực hiện nhận dữ liệu trong baitap2.asp là Request.Querytring(“FieldName”) Thực hiện gọi xử lý trực tiếp trang baitap2.asp bằng câu lệnh QueryString từ Address Bài tập 4: Xử lý dữ liệu trên FORM Nội dung Thực hiện nhận dữ liệu từ 1 form có nhiều dạng input Các bước thực hiện Tạo file baitap4.htm mô tả một form nhập liệu như sau Tạo trang tiếp nhận dữ liệu baitap4.asp Nhận dữ liệu từ trang baitap4.htm và hiển thị kết quả nhận được Xử lý nhận dữ liệu từ các control: text, password, radio, checkbox, dropdown listbox Bài tập 6: Điều khiển xuất dữ liệu TABLE Nội dung Điều khiển xuất dữ liệu TABLE Thực hiện Xuất dữ liệu theo dạng kết quả như hình vẽ sau Yêu cầu sử dụng CSS cho TABLE bao gồm STYLE cho table HEADER STYLE cho CELL Bài tập 7: Điều khiển xuất dữ liệu TABLE và FORM Nội dung Xuất dữ liệu dạng TABLE Tạo các FIELD động Các bước thức hiện Tạo trang web baitap7.asp Xử lý xuất dữ liệu có dạng hình vẽ sau (tương tự bài 5) Tạo FORM bao đóng TABLE với action chỉ đến trang baitap7update.asp Khai báo 1 mảng để lưu thông tin sinh viên <% Dim arrSV(100,2) ‘ Để lưu 100 sinh viên, mỗi sinh viên lưu MSSV, HoTen ‘ Dùng vòng lặp để gán giá trị vào mảng cho từng SV %> Các checkbox sẽ có cùng tên là chkSV, mỗi checkbox mang value là giá trị mã số sinh viên Liệt kê danh sách sinh viên từ dữ liệu mảng arrSV trên Tạo trang baitap7update.asp để xử lý dữ liệu Nhận dữ liệu từ trang baitap7.asp Liệt kê danh sách mã số sinh viên của các sinh viên cần xóa Yêu cầu nâng cao Xây dựng thủ tục xuất bảng dữ liệu sinh viên gồm 2 thủ tục chính Thủ tục tạo TABLE chính Thủ tục tạo từng dòng dữ liệu sinh viên
Tài liệu liên quan