Bài tập Trắc nghiệm Java

Kết quả khi dịch vụ và chạy chương trình sau là gì ? Public class WeirdQuiz{ Public WeirdQuiz(){} Public void testFunction(){ System.out.printf(“Can this be true”); For(int I =0; i<1; i++) { System.out.printf(“Yahoo.com”); }} Public static void main(String [] args) { WeirdQuiz wQ = new WeirdQuiz(); testFunction(); } }

pdf29 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2534 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập Trắc nghiệm Java, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu Kết quả khi dịch vụ và chạy chương trình sau là gì ? Public class WeirdQuiz{ Public WeirdQuiz(){} Public void testFunction(){ System.out.printf(“Can this be true”); For(int I =0; i<1; i++) { System.out.printf(“Yahoo.com”); }} Public static void main(String [] args) { WeirdQuiz wQ = new WeirdQuiz(); testFunction(); } } A Lỗi biên dịch do không thể tham chiếu tới phương thức không tĩnh(non static) B In ra : Can this be true Yahoo.com Yahoo.com C Xuất hiện ngoại lê khi chạy(runtime error) D Tất cả đều sai Câu Cho đoạn mã như bên dưới . hãy cho biết dòng nào gặp lỗi biên dịch 1. Object ob = new Object(); 2. String stringarr[] = new String [50]; 3. Float floater = new Float(3,141); 4. Ob=stringarr; 5. Ob=stringarr[5]; 6. Floatter = ob; 7. Ob=floater; A Dòng 4 B Dòng 5 C Dòng 6 D Dòng 7 Câu Cho đoạn mã sau 1. For(int I ; i<2; i++){ 2. For (int j=0;j<3;j++){ 3. If(i==j){ 4. Contiue; 5. System.out.printf(“i=”+i+”j=”+j); 6. } 7. } Dòng nào sẽ là một trong số các kết quả được in ra ? A I=0 j=0 B I=0 j=1 C I=2 j=2 D I=1 j=1 Ko hiểu Câu Cho đoạn mã sau(Racoon SwampThing Washer là tên của các lớp) 1. Racoon rocky 2. SwampThing popo 3. Washer w; 4. Rocky = new Racoon(); 5. W= rocky; 6. Popo= w; A Dòng 5 , 6 gặp lỗi biên dịch B Dòng 6 sẽ không biên dịch C Đoạn mà sẽ biên dịch nhưng sẽ phát sinh Exception ở dòng 6 D Đoạn mã biên dịch và chạy thành công Câu Đoạn chương trình sau biên dịch gặp lỗi do 1. Public class MyClass{ 2. Public static void main(String arguments[]){ 3. Amethod(arguments); 4. } 5. Public void amethod(String [] arguments) 6. { 7. System.out.println(arguments); 8. } 9. } A Không tạo ra đối tượng tham chiếu tới lớp không tĩnh (non static class) B Truy cập tới phần tử vượt quá chỉ số của mảng C 2 đúng D 2 sai Câu Cho biết kết quả sau khi biên dịch và thi hành chương trình sau 1. Public class Conditionnal{ 2. Public static void main(String [] args) 3. Int x=4; 4. System.out.println(“value is”+); 5. ((x>4)?99.9 :9) 6. } 7. } A Value is 99,9 B Value is 9 C Value is 9.0 D Lỗi biên dịch tại dóng số 5 Câu Phát biểu đúng về hệ phân tán A Hệ phân tán là một hệ thống có chức năng và dữ liệu phân tán trên các trạm (máy tính) được kết nối với nhau qua mạng máy tính B Hệ phân tán là một tập hợp các máy tính tự trị kết nối với nhay bởi mạng máy tính và được cài đặt phần mềm hệ phân tán C Hệ phân tán = Mạng máy tính + phần mềm hệ phân tán D Cả 3 đều đúng Câu Hệ thống phân tán là A Một hệ thống gồm các thành phần xử lý phân tán , giao tiếp với nhau qua một cơ sở hạ tầng truyền thông chung B C D Câu Đâu là đặc điểm của hệ phân tán A Tính chia sẻ tài nguyên B Tính mở C Tính tượng tranh D Tất cả Câu Đâu là đặc điểm của hệ phân tán A Khả năng nhận lỗi B Tính trong suốt C Tính chia sẻ về tài nguyên D Cả 3 Câu Một hệ thống phân tán được gọi là hệ thống có độ tin cậy cao thì nó phải thỏa mãn yêu cầu nào sau đây ? A Đảm bảo tính sẵn sàng B Đảm bảo tính bảo trì được C Đảm bảo tính an toàn D Cả 3 Câu Khi thiết kế hệ thống phân tán , ta cần chú ý các vấn đề sau đây ? A Độc lập platform B Quản lý bộ nhớ C Tính quốc tế hóa và chuẩn hóa D Cả 3 Câu Các đối tượng trong mô hình phân tán được gọi là A Đơn vị phân tán B Node trên mô hình phân tán C Tài nguyên phân tán D Cả 3 Câu ORB (Object Remote Broker) trong hệ thống phân tán được gọi là A Đối tượng môi giới yêu cẩu B Đối tượng tái tạo C Đối tượng tự trị D Đối tượng di trú Câu ORB (Object Remote Broker) có các chức năng nào sau đây A Quản lý đối tượng (tạo , kích hoạt, xóa bỏ các đối tượng) B Xác định và tìm các đối tượng kết buộc Client C Thực hiện các phương thức triệu gọi trên đối tượng D Cả 3 Câu RPC (Remote Procedure Call) là gì ? A Cơ chế triệu gọi trên 2 máy tính B Cơ chế kết nối 2 máy tính trên mạng C Cơ chế liên lạc giữa các máy tính D Cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các máy tính Câu Hệ thống nào sau đây là RPC (Remote Procedure Call) ? A Sun RPC B Microsoft . net Remotine C D Câu Những loại dịch vụ nào cần một hệ thống RPC A Hoạt động đặt tên dịch vụ, hoạt động ràng buộc hoạt động đầu cuối B Hoạt động bảo mật , trao đổi dữ liệu C Hoạt động quản lý bộ nhớ, viết chương trình truy cập vào RPC D Cả 3 Câu Hệ thống nào sau đây là RPC A CORBA B Microsoft DCOm C SOAP D Tất cả đều đúng Câu Trong hệ thống phân tán người ta sử dụng kỹ thuật bản sao để xây dựng nhắm mục đích gì sau đây A Tăng độ tin cậy B Tăng tính sẵn sàng của hệ thống C Tăng hiệu năng(Tăng quy mô hệ thống) D Cả 3 đều đúng Câu Điều khiển tương tranh trong hệ thống phân tán là A Quá trình cho phép nhiều giao tác đồng thời mà không xảy ra sự tranh chấp giữa các giao tác B Quá trình xử lý lưu trạng thái đối tượng (Object ‘s state) thành các chuỗi byte C Quá trình tái cấu trúc lại từ các bytes thành một đối tượng trong chương trình D Cả 3 là đúng Câu Hệ thống nào sau đây không phải là RPC A CORBA B Microsoft DCOm C SOAP D Socket Câu Để xây dựng giao diện đồ họa trong Java chúng ta xử dụng thư viện nào sau đây A AWT B Swing C Java 2D D Cả 3 đều đúng Câu Chọn phát biều đúng sau đây A Component là một đối tượng có biểu diễn đồ họa được hiện thị trên màn hình mà người dùng có thể tương tác được B Container là đối tượng vật chữa hay những đối tượng có khả năng quản lý và nhóm các đối tượng khác lại C 1 , 2 đều đúng D 1 , 2 đều sai Câu Đối tượng nào là đối tượng Component A Button B Panel C Frame D Dialog Câu Đối tượng nào là đối tượng Container A Button B ScrollPanel C Lable D CheckBox Câu Phát biểu nào sau đây là sai đối với flow layout A Các Component gắn vào được sắp xếp theo một thứ tự từ trái sang , từ trên xuống dưới B Các Component có kích thước như mong muốn C Nếu chiều rộng của Component không đủ chỗ cho các Component thì các Component sẽ hiển thị chồng lên nhau D Chúng có thể điều chỉnh khoảng cách giữa các Component Câu Phát biểu nào sau đây sai với Border Layout ? A Border Layout cho phép sắp xếp và thay đổi kích thước của component chứa trong nó sao vừa 5 vùng ĐÔNG TÂY NAM BẮC TRUNG TÂM B Các component ở vùng NORTH và SOUTH có chiều cao tùy ý nhưng cs chiều rộng bằng chiều rộng vùng chứa C Các component ở vùng EAST và WEST có chiều rộng tùy ý nhưng có chiều cao đúng bằng chiều cao của vùng chứa D Các component ở vùng CENTER có chiều cao và chiều rộng cố định không phụ thuộc vào các vùng xung quanh Câu Chọn phương thức dùng đề gán nội dung cho Lable A setText(); B setLable(); C setTextLable(); D setLableText (); Câu Chọn phát biểu đúng A Lơp CheckBoxGroup dùng để định nghĩa các RadioButton B Lớp RadioGruop dùng đề định nghĩa các RadioButton C 1, 2 đều đúng D 1,2 đều sai Câu Lớp nào trong swing cung cấp đối tượng cho phép chọn màu A JcolorChooser B Swatches C HSB D RGB Câu Chọn phát biểu đúng A Mỗi đối tượng của TextField có thể phát sinh ActionEvent B Mỗi đối tượng của TextArea có thể phát sinh ActionEvent C Một đối tượng của Button có thể phát sinh ActionEvent D 3 câu đúng Câu Cấu trúc nào sau đây là sai A JFC (Java Foundation Classes) được giới thiệu từ JDK 2.0 B JFC (Java Foundation Classes) hỗ trợ 2D Graphics C JFC (Java Foundation Classes) là một Graphical framework D JFC (Java Foundation Classes) là nền tảng của swing Câu Awt (abstract windown toolkit) A Không phụ thuộc vào Platform B Gồm các thành phần lightweght C Gồm các thành phần heavyweight D Gồm các thành phần có thể thay đồi viền Câu Cài đặt lại layout của một đối tượng Container sử dụng phương thức nào ? A layout(alayoutManager) B setLayout(alayoutManager) C add Layout(alayoutManager) D set LayoutManager (alayoutManager) Câu Làm thế nào để chỉ ra vị trí của component khi sử dụng FlowLayuot A North,South,East,West B Gán dòng và cột trong ô (Grid) C Sử dụng tỷ lệ x/y để thêm vào phương thức D Không có cách nào,FlowLayout sẽ tự sắp xếp các component Câu Sử dụng FlowLayout Manager dùng phương thức nào để thêm component vào một Containner ? A Add(component, Containner) B Set(component) C Add(x,y, component); D Câu Đối tượng Jtree có thể sử dụng để hiển thị ? A Hệ thống file trong 1 hệ điều hành B Cấu trúc phân nhánh C Cả 1 và 2 đúng D Cả 1 , 2 sai Câu Thành phần nào sau đây thuộc vào cấu trúc của một JTree A Nút gốc(Root node) B Nút Nhánh(Branch Node) C Nút lá(Leaf Node) D Tất cả Câu Java hỗ trợ RMI, RMI là gì A Random Memory Interface B Remote Method Invocation C Random Method Invocation D Remote Memory Interface Câu Chọn phát biểu đúng A RMI là ngôn ngữ đặc tả và là ngôn ngữ định nghĩa giao diện chung cho các ngôn ngữ lập trình B RMI là ngôn ngữ đặc tả giao diện C RMI là ngôn ngữ định nghĩa giao diện chung cho các ngôn ngữ lập trình D RMI là cơ chế gọi phương thức từ xa giữa 2 máy càu đặt máy áo Java Câu Các phát biểu đúng trong các phát biểu sau A RMI là kiến trúc Client- Sever 3 tầng B EJB là kiến trúc 3 tầng (Enterprise java beans) C RMI là ngôn ngữ đặc tả giao diện D Tất cả đều sai Câu Làm thế nào để ngăn chặn tuần tự hóa một biến (Serialized) A Khai báo private B Khai báo là volatile C Khai báo là transient D Không thể ngăn được Câu Gói nào trong Java chứa các lớp và giao diện cần thiết kế hỗ trợ xử lý phân tán trong java A Gói r m i B Gói net C Gói javaMail D Gói IO Câu Tầng nào thuộc vào kiến trúc của RMI A Stub and Skeleton B Remote Refernce C Transport Protocol D Tất cả Câu Để xây dựng ứng dụng RMI thì phải xây dựng giao diện kế thừa giao diện nào sau đây ? A Java r mi Remote B Java r m I Stub C Java. Net Remote D Java.net.Socket Câu Để đối tượng Remote Server tạo ra một Java RMI Registry , ta cần sử dụng phương thức của lớp nào sau đây ? A Socket B ServerSocket C LocalRegistry D Registry Câu Stub tạo ra bởi trình biên dịch riêng biệt nhờ lệnh ? A Rmic B Rmiregistry C Invocation D Naming Câu Trong ứng dụng RMI , để thực hiện triệu gọi (invocation) đối tượng từ xa , ta sử dụng lệnh A Rmic B Rmiregistry C Invocation D Naming Câu Giao diện (interface) nào mà tất cả các giao diện chi dịch vụ từ xa (Remote service) đều phải kế thứa A Java.rmi.RemoteService B Java.rmi.Remotable C Java.rmi.server.Remote D Java.rmi.Remote Câu Đâu là câu lệnh đúng để tạo được địa chỉ mail A Adress ioAddress = new InternetAddress( “lan@yahoo.com”); B Adress ioAddesss = new InternetAddress(“yahoo.com”); C Adress ioAddesss = new InternetAddress(“lan.ictu.edu.vn”); D Adress ioAddesss = new InternetAddress(“”); Câu SMIP cần khai báo nào sau đây A Import .java.net.smtp.*; B Import .java.net.Message.*; C Import .sun.net.smtp.*; (.sun) D Import.sun.net.pop3.*; Câu Để lấy nội dung của mail cần dùng phương pháp nào? A getStore B getMessages C getContent D getFoder Câu Đâu là đặc tính của javamain A Hỗ trợ đa thư mục cho người dùng B Định nghĩa kiểu nội dung của thông điệp C API D Hỗ trợ maibox đơn Câu Gói nào sau đây cung cấp các lớp Session để định nghĩa một session mail cơ bản A Java mail B Java socket C Java.net D Java.mainAPI Câu Đâu đặc tính của giao thức SMTP A Hỗ trợ đa thư mục cho mỗi người dùng B Định nghĩa kiểu nội dung của thông điệp C Phân phối email (Delivering of email) D Hỗ trợ maibox đơn Câu Đâu là đặc tính của giao thức POP A Hỗ trợ thư mục cho mỗi người dùng B Định nghĩa kiểu nội dung của thông điệp C Phân phối email (Delivering of email) D Hỗ trợ maiibox đơn Câu Đâu là đặc điểm của giao thức IMAP A B C D Câu Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau đây ? A IMAP(Internet Message Access Protocol) được sử dụng để nhận email B IMAP(Internet Message Access Protocol) là giao thức nâng cao của giao thức thư tín điện tử C IMAP(Internet Message Access Protocol) hỗ trợ đa thư mục cho mỗi người dùng và người dùng có thể chia sẻ nhiều người dùng khác D IMAP(Internet Message Access Protocol) hỗ trợ một maibox đơn cho mỗi người dùng Câu Phát biểu nào sau đây là sai A JavaMail API là một phần của gói lõi java(core package) B JavaMail API là một chuẩn mở rộng và được tải về riêng biệt với lõi java C JavaMail API được sử dụng để xây dựng ứng dụng đọc soạn gửi tín điện tử D JavaMail API được sử dụng để tạo chương trình kiểu MUA(Main User Agent) giống như Microsoft OutLook Câu Main protocols sử dụng trong javaMail là gì ? A SMTP B POP C IMAP D Tất cả Câu Đối tượng nào sau đây làm cho BufferedReader đọc từng phương thức readLine của nó có thể đọc một dòng text trả về kiểu String A A File object B A Reader object C A String object D Any object Câu A B C D Câu 1 Chọn câu phát biểu đúng A một lớp trừu tượng ko thế chữa phương thức final(a) B một lớp final khong thể chứa các phương thức trừu tượng (b) C a, b đều đúng D a, b đều sai đ/a b Câu 2 câu nào sau đây là đúng A float f=1.3 B char c=*a* C byte b= 257 D int = 10 đ/a d Câu 3 Chọn câu phát biểu đúng A một đối tượng của lớp file có thế được dùng để truy cập các tập tin trong thư mục hiện hành (1) B khi môt đối tượng của lớp file được tạo ra thì một tập tin tương ứng cũng được tạo ra trên đĩa 2 C Các đối tượng của lớp file được dùng truy cập các đến các tập tin và thư mục trên đĩa 3 D câu 1 và 3 đúng đ/a d Câu 4 muốn lưu trữ một biến số nguyên dương mà có giá trị lớn nhất là một triệu thì sử dụng kiểu dữ liệu nào là tiết kiệm bộ nhớ nhất A int B float C Double D Byte đ/a A Câu 5 Trong các khai báo giao diện sau khai báo nào là đúng. A Public abtract MyInterface{} B Public class MyInterface {} C Public interface MyInterface {} D Public interface MyInterface() đ/a c Câu 6 Dòng lệnh nào sau đây sẽ không thể biện dịch 1. byte b= 5; 2. char c =’5’; 3. short s= 55; 4. Int t =555; 5. float f=555,5f 6. b=5 7. t=c; 8. if (f>b) 9. f=1; A Dòng 3 B 4 C 5 D 6 đ/a d Câu 7 Chọn vòng lặp đúng cú pháp A Int I =2 ; While int I <7 { I ++; System.out.println(“ I la”+i); } B Int I =3; While { System.out.println(“ I la”+i); } C Int j = 3; for (int k =0; j+k != 10 , j++,k++); System.out.println(“j is”+j+ “k is” +k); } D Int j =0; Do { System.out.println(“j is”+ j ++); If(j==3) continue; } while(j<10) đ/a D Câu 8 Cho biết kết xuất của đoạn mã sau , chương trình in ra giá trị khi chạy? 1. Int x =0 , y =4, z=5, 2. If(x>2){ 3. If(y<5){ 4. System.out.println(“message one”); 5. } 6. Else{ 7. System.out.println(“message two”); 8. } 9. } 10. Else if(z>5){ 11. System.out.println(“message three”); 12. } 13. Else{ 14. System.out.println(“message four”); 15. } A Message one B Message two C Message three D Message four đ/a d Câu 9 Đoạn chương trình sau biên dịch gặp lỗi do 1. Public class MyClass{ 2. Public static void main (string arguments[]){ 3. Amethod(argument). 4. } 5. Public void amethod(string [] arguments){ 6. System.out.println(arguments), 7. System.out.println(arguments[1]) 8. } 9. } A Không tạo ra đối tượng tham chiếu tới lớp không tĩnh(non static class) B Truy cập tới phần tử vượt quá chỉ số của mảng C Cả 2 đều đúng D Cả 2 đều sai đ/a a Câu 11 Cho biết kết quả sau khi biên dịch và thi hành chương trình sau 1. Pulic class Conditionnal{ 2. Public static void main (string []args) 3. Int x=4; 4. System.out.println 5. (“value is” +((x>4?99,99 :9)); 6. } 7. } A 99,99 B 9 C 9,0 D Lỗi biên dịch tại dòng số 5 đ/a d Câu 12 Cho biết kết quả sau khi hình thành chương trình sau 1. Public clas Short{ 2. Public static void main (String [] args ) 3. StringBuffert s = new StringBuffert(“Hello”); 4. If(s.lengh()>5)&& s.sppend(“three”) equals(“false”)); 5. System.out.println(“value is”+s); 6. } 7. } A Value is Hello B Lỗi biên dịch tại dòng 4 và 5 C Không có giá trị xuất D Thông báo NullPointerException đ/a A Câu 13 Đâu là ứng đụng phân tán A Phần mềm chạy trên hệ điều hành phân tán 1 B Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 2 C Hệ điều hành phân tán 3 D 1 2 3 đ/a D Câu 14 IDL trong kiến trúc phân tán là viết tắt của cụm từ A Interface tional Definition Language B Interface Definition Language C Interface Define Language D Tất cả 1 2 3 đ/a D Câu 15 Các loại dịch vụ nào cần một hệ thống RPC A Hoạt động đặt tên dịch vụ , hoạt động rằng buộc, hoạt động đầu cuối 1 B Hoạt động báo mặt , trao đổi dữ liệu 2 C Hoạt động quản lý bộ nhớ,viết chương trình truy cập RPC D Tất cả 1 2 3 đ/a D Câu 16 Thành phần nào sau đây là thành phần phần của một đối tượng phân tán A State (1) B Method (2) C Interface(3) D Cả 1 2 3 đ/a D Câu 18 Chọn phương thức trong lớp Frame để hiển thị Frame lên màn hình A setVisible (1) B Display (2) C Display Frame (3) D Tất cả 1 2 3 đ/a A Câu 19 Sử dụng phương thức nào sau đây để bố trí cách trình bày các đối tượng trong đối tượng Container A SetLayout(aLayoutManager) B Layout(aLayuotManager) C addLayuot(aLayoutManager) D setLayoutManager(aLayoutManager) đ/a A Câu 20 Chọn phát biểu đúng A MouseListenner interface định nghĩa các phương thức để xử lý sự kiện nhấn chuột (1) B MouseMotionListenner interface đinh nghĩa các phương thức để xử lý sự kiện nhấn chuột (2) C MouseClickListenner interface định nghĩa các phương thức để xử lý sự kiện nhấn chuột (3) D Tất cả 1 2 3 đ/a A Câu 21 Màn hình sau sử dung kiểu trình bày nào ? A GridLayout B FlowLayout C Border Layout D GridBagLayout đ/a B Câu 22 Import Java awt. *; Public class FrameTest extend Frame{ Public FrameTest(){ setSize(200,500); add(new Button(*first*)) add(new Button(*Second*));} public static void main (String arg[]){ FrameTest f=new FrameTest(), f.setVisible(true); f.add(new.Buffen(“third ”)) }} kết quả khi chạy chương trình à A Cả 3 button được hiển thị B Chỉ có First button được hiển thị C Chỉ có second button được hiện thị D Nút “second ” và nút “third” hiển thị đ/a D Câu 23 Đoạn chương trình sau đây có nội dung gì ? JColorChooser corColor, Color crBlue, crBlue = new Color(31,217,237); crColor= new JcolorChooser(crBlue); A Khởi tạo một đối tượng bảng chọn màu(JColorChooser) với màu khởi tạo là màu xanh B Khởi tạo một đối tượng bảng chọn màu với màu khởi tạo mặc định C Tạo màu mặc định cho hệ thống là màu xanh D Khởi tạo mộ Applet với mầu nền là màu xanh đ/a A Câu 28 Chọn phát biểu đúng A Thể hiện các TextField có thể phát sinh ActionEvent (1) B Thể hiện các TextArea có thể phát sinh ActionEvent (2) C Thể hiện các button có thế phát sinh ActionEvent (3) D 1 và 3 đ/a D Câu 29 Kích thước được ưu tiên của một component là gì ? A Mini B Normal C Max D Tất cả đ/a A Câu 30 Giả sử chúng ta có thể hiện e của bộ lắng nghe sự kiện TextEvent là thể hiện r của lớp TextArea. Cho biết các để gắn bộ lắng nghe e vào r ? A r.addTextListenner (e) B e.addTextListenner(t) C addTextListenner(e,t); D addTextListenner(t,e); đ/a A Câu 31 Lớp NumberFomat được sử dụng để tạo ra các định dạng địa phương (Local fomat) cụ thể nào ? A con số B Tiền tệ C Tỷ lệ phần trăm D Ngày A A,b,c B B,c,d C A,b,d D A,b,c,d đ/a A Câu 36 Một locale mô tả A Một từ ngữ (1) B Tùy chọn vị trí(2) C Tuỳu chọn biến thể khác nhau(option variant)(3) D 1 2 3 đ/a D Câu 37 Để thực hiện quốc tế hóa(International) java sử dụng mã(codes) theo chuẩn nào ? A ISO-69 (1) B ISO -3166 (2) C Sử dụng cả (1) và (2) D Không sử dụng (1) và (2) đ/a A Câu 38 Muốn lấy đối tượng Locate mặc định của hệ thông thì dùng phương thực nào sau đây A Static Locate getDefaul
Tài liệu liên quan