Bài tập trắc nghiệm Vật Lý 3 – Nhiễu xạ - Lê Quang Nguyên

5. Một nguồn sáng ñiểm phát ánh sáng có bước sóng λ = 0,5 µm, nằm ở trước và trên trục lỗ tròn, cách lỗ 2 m. Trên trục và phía sau lỗ, ở cách lỗ 2 m là ñiểm tối nhất. Bán kính lỗ bằng : (a) 0,71 mm (b) 1 mm (c) 1,41 mm (d) 1,225 mm 6. Giữa nguồn sáng ñiểm ñơn sắc S và ñiểm M là một màn chắn có lỗ tròn nằm trên trục SM. Lỗ tròn chứa một ñới cầu Fresnel, ta có : (a) M là ñiểm tối nhất. (b) M là ñiểm có cường ñộ sáng trung bình. (c) M là ñiểm gần như tối. (d) M là ñiểm sáng gấp 4 lần khi không có màn chắn. 7. Chiếu một chùm tia sáng trắng song song có bước sóng từ 0,4 µm ñến 0,76 µm thẳng góc với một lỗ tròn có bán kính r = 1 mm. Sau lỗ tròn ñặt một màn quan sát vuông góc với trục của lỗ và cách lỗ 1 m. Lỗ tròn chứa một số nguyên ñới cầu Fresnel của bức xạ nào trong dãy sóng này : (a) 0,5 µm (b) 0,6 µm (c) 0,4 µm (d) 0,7 µm

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập trắc nghiệm Vật Lý 3 – Nhiễu xạ - Lê Quang Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trắc nghiệm Vật Lý 3 – Nhiễu xạ Biên soạn: Lê Quang Nguyên 15/10/2006 1 1. Trong hệ vân tròn ñồng tâm của hình nhiễu xạ qua lỗ tròn, ñiểm giữa: (a) luôn luôn là ñiểm sáng. (b) luôn luôn là ñiểm tối. (c) là ñiểm sáng hoặc tối. (d) luôn luôn là ñiểm tối nhất. 2. Giữa nguồn sáng ñiểm O và ñiểm M, ta ñặt một màn chắn có khoét một lỗ tròn chứa 6 ñới cầu Fresnel. Nếu hai ñới cầu ñầu tiên bị che khuất hoàn toàn bởi một ñĩa tròn chắn sáng thì cường ñộ sáng tại M là : (a) 2 63 22       −= aa I (b) 2 63 22       += aa I (c) 23aI = (d) 2 3 2       = a I 3. Giữa nguồn sáng ñiểm O và ñiểm M, ta ñặt một màn chắn có khoét một lỗ tròn chứa 8 ñới cầu Fresnel. Nếu ba ñới cầu ñầu tiên bị che khuất hoàn toàn bởi một ñĩa tròn chắn sáng thì cường ñộ sáng tại M là : (a) 4 2 4aI = (b) 2 2 4aI = (c) 2 84 22       += aa I (d) 2 84 22       −= aa I 4. Chiếu một chùm sáng song song bước sóng λ tới vuông góc với một màn chắn có lỗ tròn bán kính r. Tâm hình nhiễu xạ M ở trên trục của lỗ và cách lỗ một khoảng b ñang tối nhất. Muốn M sáng nhất thì ta phải di chuyển M trên trục lỗ tròn như thế nào ? Trắc nghiệm Vật Lý 3 – Nhiễu xạ Biên soạn: Lê Quang Nguyên 15/10/2006 2 (a) Tiến lại gần lỗ một ñoạn bằng b. (b) Tiến lại gần lỗ một ñoạn bằng b/2. (c) Ra xa lỗ một ñoạn bằng b/2. (d) Ra xa lỗ một ñoạn bằng b. 5. Một nguồn sáng ñiểm phát ánh sáng có bước sóng λ = 0,5 µm, nằm ở trước và trên trục lỗ tròn, cách lỗ 2 m. Trên trục và phía sau lỗ, ở cách lỗ 2 m là ñiểm tối nhất. Bán kính lỗ bằng : (a) 0,71 mm (b) 1 mm (c) 1,41 mm (d) 1,225 mm 6. Giữa nguồn sáng ñiểm ñơn sắc S và ñiểm M là một màn chắn có lỗ tròn nằm trên trục SM. Lỗ tròn chứa một ñới cầu Fresnel, ta có : (a) M là ñiểm tối nhất. (b) M là ñiểm có cường ñộ sáng trung bình. (c) M là ñiểm gần như tối. (d) M là ñiểm sáng gấp 4 lần khi không có màn chắn. 7. Chiếu một chùm tia sáng trắng song song có bước sóng từ 0,4 µm ñến 0,76 µm thẳng góc với một lỗ tròn có bán kính r = 1 mm. Sau lỗ tròn ñặt một màn quan sát vuông góc với trục của lỗ và cách lỗ 1 m. Lỗ tròn chứa một số nguyên ñới cầu Fresnel của bức xạ nào trong dãy sóng này : (a) 0,5 µm (b) 0,6 µm (c) 0,4 µm (d) 0,7 µm 8. Chiếu chùm sáng ñơn sắc song song, bước sóng λ = 0,5 µm vuông góc với một khe hẹp có bề rộng b = 2,5 µm. Số các cực ñại quan sát ñược trên màn là : (a) 7 (b) 8 (c) 9 (d) 10 9. Khảo sát hiện tượng nhiễu xạ qua một khe hẹp. Phát biểu nào sau ñây là ñúng : (a) Màn quan sát ñặt ở vị trí bất kỳ nào sau khe cũng thu ñược ảnh nhiễu xạ. Trắc nghiệm Vật Lý 3 – Nhiễu xạ Biên soạn: Lê Quang Nguyên 15/10/2006 3 (b) Trong vùng giữa các cực ñại nhiễu xạ là các cực ñại giao thoa. (c) Cực ñại chính giữa có cùng ñộ rộng nhưng sáng hơn các cực ñại khác rất nhiều. (d) Không có phát biểu ñúng. 10. Trên hình nhiễu xạ qua một khe hẹp có bề rộng b, vị trí trên màn quan sát ứng với sinφ = λ/(2b) là vị trí của : (a) cực tiểu thứ nhất. (b) cực ñại thứ nhất. (c) một nơi trong cực ñại giữa. (d) không có câu nào ñúng. 11. Trên hình nhiễu xạ qua một khe hẹp có bề rộng b, vị trí trên màn quan sát ứng với sinφ = 5λ/(2b) là vị trí của : (a) vân tối thứ ba. (b) vân tối thứ hai. (c) vân sáng thứ hai. (d) vân sáng thứ nhất. 12. Chiếu chùm sáng ñơn sắc song song, bước sóng λ = 0,42 µm vuông góc với một khe hẹp có bề rộng b = 3 µm. Số các cực ñại tối ña quan sát ñược trên màn là : (a) 6 (b) 7 (c) 12 (d) 13 13. Chiếu chùm sáng ñơn sắc song song, bước sóng λ = 0,75 µm vuông góc với một khe hẹp có bề rộng b = 2,5 µm. Số các cực tiểu tối ña quan sát ñược trên màn là : (a) 3 (b) 6 (c) 7 (d) 5 14. Trong nhiễu xạ của ánh sáng ñơn sắc phẳng qua một khe hẹp, nếu dịch chuyển khe song song với chính nó (các thành phần còn lại của thí nghiệm ñược giữ nguyên không ñổi) thì : (a) hình nhiễu xạ dịch chuyển theo cùng chiều với khe. (b) hình nhiễu xạ dịch chuyển ngược chiều với khe. Trắc nghiệm Vật Lý 3 – Nhiễu xạ Biên soạn: Lê Quang Nguyên 15/10/2006 4 (c) hình nhiễu xạ không ñổi. (d) hình nhiễu xạ thay ñổi không theo quy luật nào. 15. Chiếu một chùm sáng ñơn sắc song song ñến vuông góc với một khe hẹp có bề rộng 0,1 mm. Sau khe ñặt một thấu kính hội tụ tiêu cự 1m. Bề rộng vân cực ñại giữa trên tiêu diện thấu kính là 1,2 cm. Bước sóng ánh sáng bằng : (a) 0,4 µm (b) 1,2 µm (c) 0,06 µm (d) 0,6 µm 16. Chiếu một chùm tia song song gồm hai bước sóng λ1 = 0,45 µm và λ2 = 0,75 µm ñến vuông góc với một khe hẹp có ñộ rộng b = 3 µm. Số cực ñại của hai sóng trùng nhau kể cả cực ñại giữa là : (a) 1 (b) 7 (c) 5 (d) 3 17. Trong hình nhiễu xạ qua 5 khe hẹp có d = 5b (b là bề rộng mỗi khe, d là khoảng cách giữa hai khe liên tiếp), số cực ñại chính giữa hai cực tiểu chính (liên tiếp, ở cùng một phía) và số cực ñại phụ giữa hai cực ñại chính là : (a) 4 và 3 (b) 5 và 3 (c) 5 và 4 (d) 4 và 4 18. Một cách tử có chu kỳ d = 6 µm và bề rộng một khe là b = 1,2 µm. Ánh sáng ñơn sắc chiếu thẳng góc với mặt cách tử có bước sóng λ = 0,6 µm. Số cực ñại chính cho bởi cách tử là : (a) 17 (b) 19 (c) 21 (d) 23 19. Một cách tử có chu kỳ d = 7,2 µm và bề rộng một khe là b = 1,2 µm ñược chiếu bằng chùm sáng ñơn sắc thẳng góc với mặt cách tử. Số cực ñại chính giữa hai cực tiểu chính ñầu tiên (bậc 1) là : (a) 13 Trắc nghiệm Vật Lý 3 – Nhiễu xạ Biên soạn: Lê Quang Nguyên 15/10/2006 5 (b) 11 (c) 9 (d) 7 20. Một chùm sáng song song ñược rọi vuông góc với một cách tử. Biết rằng góc nhiễu xạ ñối với vạch quang phổ λ1 = 0,6 µm trong quang phổ bậc hai là φ1 = 30°. Vậy góc nhiễu xạ ứng với vạch quang phổ λ2 = 0,5 µm trong quang phổ bậc ba là: (a) 38,68° (b) 48,68° (c) 28,68° (d) 58,68° 21. Chiếu chùm sáng song song gồm hai bước sóng λ1 = 0,72 µm và λ2 = 0,48 µm ñến vuông góc với một cách tử. Theo phương nhiễu xạ φ = 30° có hai vạch quang phổ bậc bé nhất của hai bước sóng trùng nhau. Chu kỳ của cách tử bằng : (a) d = 2,88 µm (b) d = 7,2 µm (c) d = 3,6 µm (d) d = 5,4 µm Trắc nghiệm Vật Lý 3 – Nhiễu xạ Biên soạn: Lê Quang Nguyên 15/10/2006 6 Trả lời 1. (c) 2. (a) 3. (c) 4. (d) 5. (b) 6. (d) 7. (a) 8. (c) 9. (d) 10. (c) 11. (c) 12. (d) 13. (b) 14. (c) 15. (d) 16. (d) 17. (a) 18. (a) 19. (b) 20. (a) 21. (a)