Bài thu hoạch Học tập làm theo gương Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng cách mạng, và còn là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hành động, không phân biệt chủng tộc, sắc tộc, giai cấp. Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hóa và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó học tập và làm theo tấm gương đao đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng.

doc3 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 4494 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thu hoạch Học tập làm theo gương Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - Hạnh Phúc ----***---- BẢN THU HOẠCH Cầu Diễn, ngày 10 tháng 09 năm 2010 Nội dung: Học tập làm theo gương " Hồ Chí Minh" Họ và Tên: Nguyễn Xuân Mạnh Chi bộ đảng 17 - Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội I) Nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh: Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng cách mạng, và còn là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hành động, không phân biệt chủng tộc, sắc tộc, giai cấp. Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hóa và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó học tập và làm theo tấm gương đao đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng. II) Ý nghĩa Tầm quan trọng của cuộc vận động: Trải qua các cuộc cải cách đổi mới cách mạng chúng ta phát hiện ra thực trạng hiện nay về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, Đảng viên ảnh hưởng đến uy tính của Đảng, lòng tin của nhân dân và sự phát triển của đất nước. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên hiện nay đang là vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội, nó đang phá hại nhiều hạnh phúc gia đình, làm suy giảm nguồn nhân lực, gây hậu qủa rất lớn đến phát triển kinh tế của đất nước... Nó làm cho nhân dân không an tâm và ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của Đảng. Đến việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội X của Đảng chỉ rõ “thoái hoá, biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ của cán bộ, Đảng viên diễn ra nghiêm trọng kéo dài chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, nhất là trong các cơ quan công quyền, các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý doanh nghiệp Nhà nước và quản lý tài chính, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đó là một nguy cơ lớn, liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ”. III/ Qua học tập, nhận thức và bày tỏ tình cảm kính trọng đặc biệt về tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh : Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ cách mạng kính yêu của dân tộc ta, Người đã hiến vâng tất cả trí tuệ và cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Người đã quan tâm nhiều nhất đến vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẩu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, những tinh hoa văn hóa của nhân loại và thời đại. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ và mỗi con người Việt Nam. Đối với mỗi cán bộ, Đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục rèn luyện mình xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam, là “người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân” IV. Về Liên Hệ Bản Thân, Những Ưu Khuyết Điểm Về Phẩm Chất Đạo Đức, Lối Sống: 1/ Về ý thức trách nhiệm: * Về ý thức tự rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng: Tôn trọng và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ của cơ quan phát huy quyền làm chủ tập thể cán bộ viên chức , thường xuyên phê bình và tự phê bình một cách trung thực , thẳng thắn trên tinh thần đấu tranh , giúp nhau cùng tiến bộ. Tích cực học tập tốt về mọi mặt để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ từ đó nâng cao nhận thức về quan điểm chính trị củng như hiểu biết chuyên môn cho bản thân nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mức cao nhất . * Về phẩm chất chính trị: Có lập trường tư tưởng vững vàng , kiên định với lí tưởng cộng sản ,tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết , quan điểm đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước , tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong công cuộc đổi mới , trên tinh thần quán triệt nội dung chính sách pháp luật nhà nước , các chỉ thị , nghị quyết của cấp trên cũng như của chi bộ đề ra . 2/ Liên hệ về ý thức trong lối sống trong sáng, lành mạnh Tích cực thực hành tiết kiệm trong công tác trên cơ sở thực hiện tốt qui chế chi tiêu nội bộ của cơ quan đã được xây dựng , kiên quyết chống tham nhũng, chống lãng phí , tiêu cực , sách nhiểu và mưu lợi cá nhân , có lối sống trung thực , giản dị và lành mạnh , hoà đồng với tập thể. Ngoài thu nhập từ lương, bản thân đã cùng gia đình lao động sản xuất để có thu nhập thêm từ kinh doanh mua bán, nhằm ổn định cuộc sống và an tâm trong công tác. 3/ Về hành động cụ thể: * Viết bản đăng ký phấn đấu thực hiện của bản thân qua học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: - Về chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng: trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ tổ quốc và xây dựng xã hội mới, cũng như trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Đảng và Nhà nước ta trong mọi hoạt động, đặc biệt là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất đã có rất nhiều cán bộ Đảng viên rất kiên cường anh dũng, gương mẩu đi đầu, không ngại gian khổ, hy sinh đã làm nên thành tích hào hùng, vẻ vang. Đảng và nhân dân ta rất tự hào vì đã có những người con xứng đáng như thế (những người con làm nên lịch sử). - Song bên cạnh những cán bộ, Đảng viên tiêu biểu ấy còn có một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên bị suy thoái về phẩm chất, đạo đức, họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, chạy theo lợi ích vật chất, bất chấp kỷ cương, đạo lý, làm việc gì cũng nghĩ đến lợi ích cá nhân của mình trước. Họ đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích tập thể, do cá nhân chủ nghĩa mà họ ngại khó khăn, gian khổ, và họ sa vào tham danh trục lợi, xem thường tập thể, khinh rẽ quần chúng, độc đoán chuyên quyền, quan liêu mệnh lệnh, tham ô hữu hóa, tự cao tự đại, họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, lười học tập, họ không có tinh thần có gắng vươn lên. Cũng do tính cách cá nhân mà gây mất đoàn kết nội bộ, xem thường tổ chức kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, nói nhiều làm ít, công của mình tội của người khác, không chấp hành và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân. - Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đối lập với đạo đức cách mạng là chủ nghĩa cá nhân trong mối quan hệ chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh cho rằng “ chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội”. Người nhấn mạnh chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng độc, là bệnh chính, bệnh mẹ sinh ra trăm thứ bệnh nguy hiểm khác. Cho nên là cán bộ, Đảng viên chúng ta phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và phải quét sạch nó đi. V. Phương Hướng và Giải Pháp Của Bản Thân Trong Việc Phấn Đấu, Rèn Luyện Tu Dưỡng Đạo Đức, Lối Sống Qua Đợt Học Tập “Tấm Gương Đạo Đức HỒ Chí Minh”: Bản thân là cán bộ, Đảng viên trước hết là thông suốt và quán triệt các chuyên đề về nâng cao đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. Đặc biệt là giải pháp trong bài “nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: - Thứ nhất: mỗi cán bộ, Đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. - Thứ hai: phải đi sâu, đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. 1/ Những việc làm cụ thể: Chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường tư tưởng, có lối sống lành mạnh, hoà đồng cùng tập thể, không quan liêu mệnh lệnh, hách dịch cửa quyền, đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích cá nhân, mỗi người vì mọi người. Đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tổ chức kỷ luật trong Đảng và tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở. Có mối quan hệ gắn bó với nhân dân và chi Đảng bộ nơi cư trú. Bản thân được phân công chuyên quản về khối văn xã và tổng hợp báo cáo thu chi ngân sách trên địa bàn hàng tuần , tháng , quý và năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. ________Hết__________
Tài liệu liên quan