Báo cáo Quản lý khách sạn

I. MAN HÌNH CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 1 Màn hình chính của chương trình: 2 Danh sách các biến cố: II. XÉT YÊU CẦU LẬP DANH MỤC PHÒNG 1 Thiêt kế dữ liệu với tính đúng đắn 2.1 Biểu mẫu liên quan 2.2 Sơ đô luồng dữ liệu 2.3 Các thuộc tính mới 2.4 Sơ đồ lớp 2.5 Thuộc tính trừu tượng 2.6 Sơ đồ logic. 2 thiêt kế dữ liệu với tính tiến hoá 2.1. Qui định liên quan 2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu

doc43 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2464 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Quản lý khách sạn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP_HCM (227 NGUYỄN VĂN CỪ) -------O0O------- Môn: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Đề Tài: (Báo cáo lần 3) Hướng dẫn: Thầy: Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Thực hiện: SV: Phạm Đạo Quang MSSV: 0112318 Email: dquangct@yahoo.com Lớp : 01CT1 Ngay 01 Tháng 6 Năm 2005 LỜI NÓI ĐẦU -----(---- Trong quá trình học tập, và làm bài báo cáo nay gặp không ít khó khăn,song dưới sự giúp đỡ tận tình của thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang và của các bạn học chung đã giúp Em hoàn thành bài báo cáo này. Tuy nhiên trong quá trình hoàn thanh bài báo cáo này và trong 1 khoảng thời gian quá ngắn ngủi do đó còn nhiều thiếu xót,và chưa đi xâu thực tế.Kính mong thầy và các bạn góp ý để bài báo cáo làn sau hoàn thành tốt hơn. Em chân thành cảm ơn thầy TP.HCM,Ngày 16 Tháng 05 năm 2005 Sinh Viên: Phạm Đao Quang BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH MAN HÌNH CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH Màn hình chính của chương trình: Danh sách các biến cố: STT Biến Cố Mô Tả Xử Lý  1 Nhẫn vào Label tạo mới phòng Khi rê chuột vào Label thì Text sẻ chuyển sang màu đỏ (kiểu dạng Web) nhăm giúp người dùng biết được minh đang chọn mục Thực hiên mở màn hinh tạo mới phòng  2 Nhấn vào label Xoá phòng  Thực Hiện Mở màn hình Xoá Phòng  3 Nhấn vào label Tiếp Nhận Khách  Thực hiện mở màn hình tiếp nhận khách  4 Nhấn vào label Trả phòng  Thực hiện mở mà hình trả phòng  5 Nhấn vào label Tra Cứu Phòng  Thực hiện mở màn hinh tra cứu  6 Nhân vào label Báo cáo doanh thu  Thực hiện mở màn hinh báo cáo doanh thu  7 Nhấn vào Label Quản Trị  Thực hiên Xử lý trả vê màn hình quản trị  8 Nhấn vào label Giới thiệu về chương trinh  Thực hiên mở màn hinh giói thiệu vè chương trinh  9 Nhấn vào label Đóng chương trinh  Thực hiện đóng màn hinh và kết thúc chương trình  10  In ngày giờ hiện tại trên mfn hình chính  XÉT YÊU CẦU LẬP DANH MỤC PHÒNG Thiêt kế dữ liệu với tính đúng đắn Biểu mẫu liên quan Biểu mẫu 2 Danh mục phòng  STT Phòng Loại phòng Đơn giá Ghi chú     Sơ đô luồng dữ liệu D1: loạiphong,phong,Dongia D2: Không có. D3: Danh sách các thông tin về qui dinh 2 (có 3 loại phong và giá tương ứng) từ bộ nhớ phụ D4: Lưu D1 +D3 xuống bộ nhớ phụ D5: không có D6: D4 Thuật toán: B1: Nhận D1 từ người dùng B2: Kết nối cơ sở dữ liệu. B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ B4: Xuất dữ liêu có được B3 (D3) ra thiết bị xuất. B5: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu. B6: Kết thúc. Các thuộc tính mới Tenphong, Loaiphong,Dongia,Ghichu Sơ đồ lớp Thuộc tính trừu tượng Maphong Sơ đồ logic. thiêt kế dữ liệu với tính tiến hoá Qui định liên quan Có ba loại phòng A,B,C với giá tương ứng (150000,170000,200000) Sơ đồ luồng dữ liệu Các thuộc tính mới Tenloaiphong Sơ đồ lớp Các thuộc tính trừu tượng Maloaiphong Sơ đồ logic Thiết Kế màn hình lập danh mục phòng Thiết kế mà hình tạo mới phòng Danh sách các biến cố: STT BIẾN CỐ XỬ LÝ  1 Nhập vào Textbox Tên Phòng Mới  2 Chọn Combobox Maloại phòng Mã loại phòng được load tử cơ sơ dữ liêu đưa vào, khi chọn mã loại phong phát sinh sự kiên Combobox_Change() lấy giá tiền tương ứng của loại phòng đó đưa vào cơ sở dữ liệu  3 Ở trạng thái Disible Ứng với việc chọn mã loai phòng sẽ có một tên phòng nhất định và được lấy lên từ cơ sở dữ liệu.  4 Ở trạng thái Disible Ứng với việc chọn mã loai phòng sẽ có một giá nhất định và được lấy lên từ cơ sở dữ liệu.  5 Nhấn vào Buttom Lưu Khi nhấn vào Button Lưu sẽ xuất hiện Message gồm ba buttom Yes,No,Cancel, Nếu nhấn Yes thì dữ liệu sẽ được lưu xuống cơ sở dữ liệu, Nếu nhấn No dữ liệu sẽ không được lưu, Nhấn Cancel sẽ không lam gì cả (Chú ý ở đây default la Yes)  6 Nhấn vào Buttom Xoá Khi nhấn vào Button Xoá sẽ xuất hiện Message gồm hai buttom Yes,No, Nếu nhấn Yes nội dung các textbox,Combobox sẽ được xoá, Nếu nhấn No thì sẽ không lam gì cả (Chú ý ở đây default là No)  7 Nhấn vào Button Thoát Khi nhấn Buttom Thoát sẽ xuất hiện Message thông báo bạn có muốn lưu không gồm ba buttom Yes,No,Cancel, Nếu nhấn Yes thì dữ liệu sẽ được lưu xuống cơ sở dữ liệu và đóng màn hình, Nếu nhấn No dữ liệu sẽ không được lưu và đóng màn hinh , Nhấn Cancel sẽ không lam gì cả (Chú ý ở đây default la Yes)  Thiết kế màn hình Xoá phòng Danh sách các biến cố. STT Biến Cố Xử Lý  1 Nhấp chuột vào Combobox để chọn mã loại phòng (cmbMaloaiphong) Các giá trị trong Combobox được Load lên từ cơ sở dữ liệu, khi click vào Combobox chọn mã loại phòng sẽ phát sinh ra sự kiện CmbMaploaihong_Change() sự kiện này dùng để add Tên loại phòng tương ứng vao Textbox tên phòng (txtTenphong), và add danh sách các mã phòng tương ứng với lo phòng đó vào cmbBox Mã phòng (cmbMaphong)  2  TextBox (txtTenloaiphong) ở trang thái visible  3 Clich vào Combobox (cmbMaphong) để chọn phòng Xoá Khi Click vào đây sẽ phát sính sự kiện cmbMaphong_Change() sự kiện này sẽ add Tên phòng tương ứng với phòng và loai phong vào textBox (txtTenphong)  4  Textbox Tên Phòng (txtTenphong) ở trạng thái visible  5 Click vào Buttom Thực hiện Khi nhấn vào Button THỰC HIỆN sẽ xuất hiện Message gồm hai button Yes,No, Nếu nhấn Yes thì phòng này sẽ được xoá, Nếu nhấn No sẽ không lam gì cả (Chú ý ở đây default là No)  6 Click vào Buttom Đóng Khi nhấn Buttom Thoát sẽ xuất hiện Message thông báo “bạn có muốn Đóng màn hình này không ?” gồm hai button Yes,No Nếu nhấn Yes thì màn hình Xoá phòng sẽ được đóng đóng màn hình, Nếu nhấn No sẽ không lam gì cả (Chú ý ở đây default là No)  XÉT YÊU CẦU TIẾP NHẬN KHÁCH (LẬP PHIẾU THUÊ PHÒNG) Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn Biểu mẫu liên quan Phiếu thuê phòng   Phòng: Ngày bắt đầu thuê Phòng:  Stt Khách hàng Loại khách CMND Địa chỉ     Sơ đồ luồng dữ liệu Sơ đồ luông dữ liệu cho yêu cầu kiểm tra phòng trống D1: Mã phòng, Mã loại phòng,Thời gian muiốn kiểm tra phòng D2: Không có D3: Tinh trạng phòng: Ngày bắt đầu thuê, ngày kết thúc, tình trạng phòng (Phòng có người ở, phòng đã được đặt trước). D4: Không có. D5: Không có. D6: Phòng có thể cho thuê , hoặc phong có thể cho thuê. Thuật toán Bước 1: Nhận D1 Bước 2: Mở kết nối cơ sở dữ liệu Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ Bước 4: Với D1 nhận vào, và D3 nhận được thực hiện kiểm tra: Nếu trong thời gian kiểm tra tinh trạng phòng khách với: Phòng có người ở, phòng được đặt trước.thì trả về D6 phòng có thể cho thuê. Ngược lại D6 là phòng không thể cho thuê. Bước 5: Xuất D6 ra màn hình. Bước 6: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu. Bước 7: Kết thúc. Sơ đồ luồng dữ liệ cho yêu câu lập phiếu thuê phòng D1: phòng,tên khách hàng,loại khách hàng,CMND,địa chỉ ,diện thoại,giói tính. D2: Không có. D3: Danh sách các loại khách,và số người tối đa trong 1 phòng. D4: D1+Ngày thuê phòng. D5: D4 D6: D4 Thuật toán: Bước 1: Nhận D1 từ người dùng. Bước 2:Kết nối cơ sở dữ liệu Bước 3: Dọc D3 từ bộ nhớ phụ Bước 4: Kiểm tra phòng có còn trống hay không Bước 5: Tính xem số người tối da trong 1 phong. Bước 6: nếu thoả mãn bứơc 3 và 4 thì sang bước 7 ngược lại thi theo bước nào đó. Bước 7: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ. Bước 8: Xuất D5 ra máy in Bước 9: Xuất D6 về phía người dùng Bước 10: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu Bước 11K Kết thúc Các thuộc tính mới Ngaybatdauthue,Tenphong,Loaiphong,CMND,Diachi Sơ đồ lớp Các thuộc tính trừu tượng Maphieuthue,Machitietphieuthue,Makhachhang Sơ đồ logic Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoá Qui định liên quan Có 2 loại khách ( Nội địa ,nước ngoài). Mỗi phòng có tối đa ba khách. Sơ đồ luồng dữ liệu Các thuộc tính mới Tenloaikhach,Sokhachtoida Sơ đồ lớp Các thuộc tính trừu tượng Maloaikhach Sơ đồ logic Thiết kế giao diện cho yêu câu tiếp nhận khách Danh sách các biến cố: STT Biến Cố Xử Lý Biến Cố  1 Tiếp tân click vào Combobox (cmbLoaiphong) dể chọn mã phòng Tât cả các loại phòng ở đây đã được Load lên tư cơ sở dữ liệu,khi click vào combobox loại phòng sẽ phát sinh sự kiện cmbMaLoaiphong_Change() , sự kiên nay giúp add vào Textbox giá tiền (txtGia) tương ứng với loại phong mà ta chọn., và add Tên Laoi phòng vào TextBox (txtTenloaiphong) và add danh sách maphong tương ứng với loaiphong vào cmbMaphong  2  Tên Loại Phòng (txtTenloaiphong ) ở trạng thái readonly, được load len khi có sự kiện click vào cmbMaloaiphong  3  Giá tiền Phòng (txtGia) ở trạng thái readonly, được load lên khi có sự kiện click vào cmbMaloaiphong  4 Tiếp tân click vào Combobox (cmbMaphong) để chọn mã phòng click vào combobox (cmbMaphong) sẽ phát sinh sự kiện cmbMaphong_Change() , sự kiên nay giúp add vào Textbox Tên Phòng (txtTenphong) tương ứng với mã phong mà ta chọn  5 Chọn vào Combobox (cmbNgayo) để chọn ngày ở . Ngày mặc dinh lây ngày giở hiện tại, người dùng chỉ có thể chọn ngày lớn hơn hay bằng ngày hiện tại (Chường trinh đã được ràng buộc).  6 Nhập số ngày ở để đăng kí xử lý ràng buộc chỉ cho nhập số ngày ở >=1, lấy mặc định là 1  7 Nhập Họ tên khách hàng vào Textbox (txtKhachhang)  8 Nhập Địa chỉ khách hàng vào Textbox (txtĐiachi)  9 Nhập Nghề nghiệp khách hàng vào Textbox (txtNghenghiep)  10 Nhập số CMND khách hàng vào Textbox (txtCMND) Ràng buộc chỉ cho nhập 9 số  11 Click chọ loại khách vào cmbLoaikhach Loại khách được Load từ cơ sở dữ liệu lên.  12 Nhấn vào Buttom Đồng Ý Sẽ thực hiện một loạt các kiểm tra Xem các thông tin về đăng kí phòng đã nhập đầy đủ chưa,hoặclà phòng còn trống không, nếu không hộp lệ sẽ thông báo người dùng nhập lại,ngược lại sẽ thông báo người dùng Băng 1 mesg lưu thanh công.  13 Nhấn vào Buttom Xoá Kho nhấn vào Buttom Xoá se xuất hiện 1 message thông báo gồm hai Buttom Yes/No ? người dùng có chắc chắn muốn xoá không , nếu nhân Yes Thì nộ dung tất cả các TextBox và Combobox sẽ được xoá. ngược lại sẽ không làm gì hết.  14 Nhấn vào Buttom Thoát Đóng màn hinh ứng dụng Tiêp nhận khách trọ.  15  Load tất cả cấc phòng ,loại phòng , và ngay đăng kí ở, ngay hết hạn, tinh trạng của tất cả cấc phòng có từ cơ sở dữ liệu ,chú ý ngày hết hạn có thẻ thay đổi nêu như khác trả phòng trước.  XÉT YÊU CẦU TRA CỨU PHÒNG Thiết kế dữ liệu với tính dúng đắn. Biểu mẫu liên quan Tra Cứu Phòng  Stt Phòng Loại phòng Dơn giá Tình trạng        Sơ đồ luồng dữ liệu D1: Tiêu chuẩn tra cứu phòng trọ: loại phòng,và thời gian ,phong D2: không có D3: Danh sách các khách trọ thoả mãn đối tượng tìm kiếm (D1) D4: không có D5: không có D6: trả kết quả tìm kiếm cho người dùng bíêt. Thuật toán: Bước 1: Đọc D1 từ phía người dùng Bước 2: Mở kết nối có sở dữ liệu Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ. Bước 4: Xuất kết qua tìm kiếm(D6) ra màn hình cho ngưòi dùng Bước 5: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu Bước 6: Kết thúc. Các thuộc tính mới Loaiphong, Thoigian, Tinhtrangphong Sơ đồ lớp Các thuộc tính trừu tượng Sơ đô logic Thiết kế dao diện cho yêu cầu tra cứu phòng. Vì việc tra cứu phòng ở đây theo biểu mảu trên ta có thể tra cứu theo một trong 3 cách sau: tra cứu theo thời gian, tra cứu theo loại phòngm tra cứu theo phòng ở đây dùng 1 màn hình có 3 tab tra cứu Màn hình tra cứu theo thời gian (tab tra cứu theo thời gain) Danh sách các biến cô STT Biến Cố Xử Lý Các Biến Cố  1 Click vào Combobox Từ ngày (dtpTungay) để chon ngày Khi người dung click vào Combobox chon ngày (dtpTungay) , ta ràng buộc chỉ cho phép người dùng chon ngày nhỏ hơn ngày hiện tại, nếu chon ngacy > ngày hiện tại , thi sẽ tự trả về ngày hiện tại  2 Click vào Combobox Đến ngày (dtpĐenngay) để chon ngày Khi người dung click vào Combobox chon ngày (dtpDenngay) , ta ràng buộc chỉ cho phép người dùng chon ngày>=Den ngày, nếu người dùng chọn ngày nhơ hơn dtpTungay thi ta trả dtpDenngay bằng ngày hiện tại  3 Click vào Button TRA CỨU chường trinh sẽ dựa vào dtpTungay và dtpDenngay dê duyệt vào Cơ sở dữ liều để tìn dữ liêu thoả và xuất ra như lưới như màn hình được thiết kế trên  4 Click vào Button XÓA Chường trình sẽ xúât hiện 1 message “bạn có chác chắn muốn xoá không ?” gồm 2 button Yes/No , nếu nhấn Yes thì lưới bên dưới sẽ trả về rổng (lưới bây giờ không còn dữ liệu), nếu người dùng nhấn No sẽ không làm gi cả, chú ý ở đây Default là button No  5 Click vào button ĐÓNG Chường trình sẽ xúât hiện 1 message “bạn có chác chắn muốn đsong không ?” gồm 2 button Yes/No , nếu nhấn Yes thì thì Màn hinh tra cứu sẽ được đóng, ngược lại nhấn button No thi chương trinh sẽ không lam gì cả, chú ý ở đây Default là button No  Màn hình tra cứu theo Loại phòng (tab tra cứu theo loại phòng) Danh sách các biên cố STT Biến Cố Xử Lý Các Biên Cố  1 Click vào combobox mã loại phòng (cmbMaloaiphong) Khi click vào Combobox mã loại phòng sẽ phát sinh ra sự kiên cmbMaloaiphong_change() sự kiên nay có chức năng add tên loại phòng tương ứng vào textbox tên loại phòng (txtTenloaiphong)  2  Text box (txtTenloaiphong) ở trang thái ReadOnly  3 Click vào Button TRA CỨU chường trinh sẽ dựa vào cmbMaloaiphong dê duyệt vào Cơ sở dữ liều để tìm dữ liêu thoả và xuất ra như lưới (6) như màn hình được thiết kế trên  4 Click vào Button XÓA Chường trình sẽ xúât hiện 1 message “bạn có chác chắn muốn xoá không ?” gồm 2 button Yes/No , nếu nhấn Yes thì lưới bên dưới (6) sẽ trả về rổng (lưới bây giờ không còn dữ liệu), nếu người dùng nhấn No sẽ không làm gi cả, chú ý ở đây Default là button No  5 Click vào button ĐÓNG Chường trình sẽ xúât hiện 1 message “bạn có chác chắn muốn đsong không ?” gồm 2 button Yes/No , nếu nhấn Yes thì thì Màn hinh tra cứu sẽ được đóng, ngược lại nhấn button No thi chương trinh sẽ không lam gì cả, chú ý ở đây Default là button No  Màn hình tra cứu theo phòng (tab tra cứu theo phòng) Danh sách các biến cố : STT Biên Cố Xử Lý Biến Cố  1 Chọn vào combobox Mã loại phòng (cmbMaloaiphong) Mã Loại phòng được Load lên từ cở sở dữ liệu , khi bạn chọn vào cmbMaloaiphong thì sẽ phat sinh ra sư kiện cmbMaloaiphong_Change() sự kiên này sẽ lấy tất cả các Mã phòng tướng ứng với loại phòng đó đưa vào cmbMaphong, Tên laọi phong tương ứung đưa vào txtTenphong.  2  Text Box (txtTenloaiphong) ở trạng thái ReadOnly,Tên loại Phòng được Load lên từ cở sở dữ liệu ứng với mỗi mã loai phòng tương ứng,  3 Chọn vào combobox phòng (cmbMaphong) Loại phòng được Load lên từ cở sở dữ liệu ưng với Mã loại phòng, khi bạn chọn Mã loại phòng thì sẽ phat sinh ra sư kiện cmbMaphong_Change() sự kiên này sẽ lấy Tên phòng của mã phòng tướng ứng với loại phòng đó đưa vào textbox (txtTenphòng)  4  Text Box (txtTenphong) ở trạng thái ReadOnly,Tên Phòng được Load lên từ cở sở dữ liệu ứng với mỗi mã phòng tương ứng  5 Người dùng click vào Buttom tra cứu Chương trình sẽ kiểm tra các Combobox , dựa vào các giá trị trên Combox để tim tìm kiếm, kết quả sẽ tìm kiếm sẻ trả về vào bảng bên dưới (bàng 8).  6 Người dùng click vào Buttom Xoá . Người dùng bấm vào nút xoá sẽ xuất hiện 1 message thông báo bạn có chắc chắn muốn xoá không gồm 2 buttom Yes/No, nếu nhấn Yes thì các Combobox và lưới bên dưới (8) sẽ được xoá., Ngược lại thì không làm gì cả., lưu ý ỏ dây Default la button No  7 Người dùng click vào Buttom Đóng . Người dùng bấm vào nút xoá sẽ xuất hiện 1 message thông báo bạn có chắc chắn muốn đóng không gồm 2 buttom Yes/No, nếu nhấn Yes thì các màn hình tra cứu sẽ đóng., Ngược lại thì không làm gì cả., lưu ý ỏ dây Default la button No  XÉT YÊU CÂU LẬP HOÁ ĐƠN Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn Biểu mẫu liên quan Hoá Đơn Thanh Toán  Khách hàng/Cơ quan:…… Địa chỉ….. Địa chỉ:………  Stt Phòng Số ngày Đơn giá Tiền        Sơ đồ luồng dữ liệu D1: Tên khách trọ/cơ quan,địa chỉ D2: Không có D3: Đọc thông tin khách trọ từ bộ nhớ phụ D4: D3 và giá tiền phòng tương ứng D5: D4 D6: D4 Thuật toán: Bước1: Nhận D1 từ người dùng Bước 2: Nhân D1 tư người dùng Bước 3: Mở kết nối cơ sở dữ liệu Bước 4: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ Bước 5: lấy ngày hệ thống hiện tai. Bước 6: Tính toán số ngày mà khách trọ đã ở và tinh thanh tiền Bước 7: lưu D4 xuống bộ nhớ phụ Bước 8: Xuất D4 ra thiết bi máy in Bước 9: Xuất D4 ra màn hình người sử dụng Bước 10: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu Bước 11: Kết thúc chương trinh Các thuộc tính mới Ngaytraphong, Tien Sơ đồ lớp Các thuộc tính trừu tượng Mahoadon, Machitiethoadon Sơ đồ logic Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoá Qui đinh liên quan Đơn giá phòng cho hai khách,khách thứ ba phụ thu 25%. Khách nước ngaòi chỉ cần có 1 người trong phòng được nhân với hệ số 1.5 Sơ đồ luồng dữ liệu D1: Loaikhach D2: Không có D3: Dọc dữ liệu từ bộ nhớ (lay tỉ lệ phụ thu của loai khách cần lập hoá đơn) D4: Không có D5: Không có D6: D3 Thuật toán Bước 1: Nhận D1 từ người dùng. Bước 2: Mở kết nối Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ Bước 4: Dựa vào D3 lập hoá đơn gia khach hàng Bước 5: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu kết thúc chương trình Các thuộc tính mới Tilephuthu Sơ đồ lớp Các thuộc tính trừư tượng Maphuthu Sơ đồ logic Thiết kế màn hình cho yêu câu lập hóa đơn XÉT YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO THÁNG Thiết kế dữ liệu với tinh đúng đắn. Biểu mẫu liên quan Báo Cáo Doanh Thu Theo Loai Phòng  Tháng:….  Stt Loại phòng Doanh thu Tỉ lệ        Báo Cáo Mật Độ Sử Dụng Phòng  Tháng:….  Stt Phòng Số ngày thuê Tỉ lệ        Sơ đồ luồng dữ liệu D1: Tháng cần báo cáo D2: Không có D3: Đọc từ bộ nhớ phụ tất cả cấc danh sách khách trọ của tháng,và thởi gian trọ,trọ phòng nào,.., D4: Doanh thu theo loại phòng,doanh thu theo phòng, số ngày thuê phòng,và tỉ lệ D5: D4 D6: D4 Thuật toán: Bước 1: Nhân D1 từ người dùng Bước 2: Mở kết nối cơ sở dữ liệu Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ Bước 4: Dựa vào D3 tính doanh thu theo loại phòng,danh theo phòng,số ngày thuê của phòng,và tính tỉ lệ Bước 5: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ Bước 6: Xuất ra thiết bị máy in (xúât 2 bảng báo cáo:1 Báo cáo danh thu theo phong , 2 Báo cáo maạt độ sử dụng phòng) theo như biểu mẫu trên. Bước 7: Xuất D4 ra màn hình người sử dụng Bước 8: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu Bước 9: Kết thúc chương trinh Các thuộc tính mới Sơ đồ lớp Các thuộc tính trừu tượng Sơ đồ logic Thiêt kế màn hình cho yêu cầu lập báo cáo tháng Danh sách các biến cố: STT Biến Cố Xử Lý Biến Cố  1 Click vào Combobox (cmbTungay) để chọn khoảng thời gian cần thống kê. Chương trình sẽ ràng buộc không cho người dùng chọn ngày nhỏ hơn ngay hiện tại  2 Click vào Combobox (cmbDenngay) để chọn khoảng thời gian cần thống kê Chương trình sẽ ràng buộc không cho người dùng chọn ngày nhỏ hơn ngay hiện tại và txtDenngay có giá trị phải lớn hơn giá trị trong txtTungay  3  TextBox này ỏ dạng ReadOnly, cấc giá trị sẽ được gán khi Buttom thóng kê được nhấn  4  TextBox này ỏ dạng ReadOnly, cấc giá trị sẽ được gán khi Buttom thóng kê được nhấn  5  TextBox này ỏ dạng ReadOnly, cấc giá trị sẽ được gán khi Buttom thóng kê được nhấn  6  TextBox này ỏ dạng ReadOnly, cấc giá trị sẽ được gán khi Buttom thóng kê được nhấn  7  Datagrip này ỏ dạng ReadOnly, cấc
Tài liệu liên quan