Báo cáo Thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu lao động tiên tiến

Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Quê quán Nơi thường trú Điện thoại Đơn vị công tác

doc8 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 3229 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu lao động tiên tiến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phßng: gd&®t .......... tr­êng: .......... céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ........, ngµy ... th¸ng ... n¨m 2011 b¸o c¸o thµnh tÝch ®Ò nghÞ tÆng th­ëng danh hiÖu lao ®éng tiªn tiÕn (CST§ CS) n¨m häc 20....- 20.... I. S¬ l­îc lý lÞch: - Hä vµ tªn: ........... - Giíi tÝnh: ...... - Ngµy, th¸ng, n¨m sinh: ... / .... /.... - Quª qu¸n: .......... - ............ - ............. - - N¬i th­êng tró: .............. ...................- .............. §iÖn tho¹i: ....................... - §¬n vÞ c«ng t¸c: ............. §iÖn tho¹i: .................. - Chøc vô hiÖn nay: ................. - Tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô: ....................... - Ngµy vµo §¶ng chÝnh thøc: (HoÆc tham gia c«ng t¸c ®oµn thÓ) ...../...../..... * Qu¸ tr×nh c«ng t¸c: (nªu tãm t¾t qu¸ tr×nh c«ng t¸c vµ thêi gian gi÷ chøc vô chÝnh trong 3 n¨m häc gÇn nhÊt) + Tõ ........./19... ®Õn 01/19......... lµ gi¸o viªn tr­êng ............... + Tõ ........../.... ®Õn ..../.... lµ gi¸o viªn tr­êng .................... + Tõ ........../.... * Nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô:(nªu nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi chÝnh trong thêi gian gi÷ chøcvô hoÆc ®¶m nhËn nhiÖm vô c«ng t¸c) + ThuËn lîi: §¬n vÞ cã phong trµo thi ®ua “D¹y tèt - Häc tèt”, viÖc häc tËp cña häc sinh ®­îc c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng quan t©m. §­îc sù gióp ®ì cña Ban gi¸m hiÖu vµ ®éi ngò gi¸o viªn nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c. + Khã kh¨n: Häc sinh thuéc vïng ................. gia ®×nh mét sè häc sinh cßn gÆp khã kh¨n nªn häc sinh cßn thiÕu s¸ch vë ®å dïng häc tËp ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ häc tËp, mét sè gia ®×nh ch­a thùc sù quan t©m ®Õn viÖc häc tËp cña con em m×nh nªn ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ c«ng t¸c gi¶ng d¹y. II. Thµnh tÝch ®¹t ®­îc: 1/ S¬ l­îc thµnh tÝch cña ®¬n vÞ: ( §èi víi c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý cÇn nªu tãm t¾t thµnh tÝch cña ®¬n vÞ minh qu¶n lý, ®èi víi c¸n bé kh«ng lµm c«ng t¸c qu¶n lý nh­ gi¸o viªn, nh©n viªn... th× nªu tãm t¾t thµnh tÝch cña tËp thÓ tæ, tæ m×nh ®ang sinh ho¹t vµ nh÷ng ®ãng gãp cña m×nh vµo thµnh tÝch chung cña tæ, tËp thÓ ®ang sinh ho¹t - Nªu tãm t¾t danh hiÖu thi ®ua vµ h×nh thøc khen th­ëng trong giai ®o¹n ®Ò nghÞ khen th­ëng, ®èi víi danh hiÖu L§TT 01 n¨m; CST§ cÊp c¬ së 02 n¨m; CST§ cÊp tØnh 03 n¨m) - §¬n vÞ ......thùc hiÖn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao n¨m häc 20..- 20... KÕt qu¶ 2 mÆt gi¸o dôc: Tæng sè häc sinh : .... em h¹nh kiÓm Häc lùc Tèt : ...... ≈ .... ..% Giái : ... ≈ .....% Kh¸ : .... ≈ .....% Kh¸ : ..... ≈ .... % TB : ..... ≈ ....% TB : .... ≈ .... % YÕu : ... ≈ ....% * VÒ ®¬n vÞ (tæ): Thanh tra toµn diÖn ®­îc Phßng GD&§T .... xÕp lo¹i ........ *VÒ gi¸o viªn(tæ): Trong n¨m häc 201..-201.., tËp thÓ c¸n bé, gi¸o viªn cña tæ ............... ®· thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c cuéc vËn ®éng vµ phong trµo thi ®ua, phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc. Nhê vËy chÊt l­îng gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn ®­îc n©ng lªn, thÓ hiÖn: - Gi¸o viªn giái cÊp huyÖn: ............... ®/c (c¸c m«n .....). - KÕt qu¶ xÕp lo¹i thanh tra chuyªn m«n cña tr­êng: Tæng sè gi¸o viªn ®­îc thanh tra: ...®/c, trong ®ã xÕp lo¹i XuÊt s¾c: .... Kh¸: ...., §¹t yªu cÇu: ... - KÕt qu¶ xÕp lo¹i c«ng chøc n¨m häc 20.....-20...: Tæng sè CB-GV-NV lµ ........ ®/c, trong ®ã: + XÕp lo¹i c«ng chøc XuÊt s¾c: ........ + XÕp lo¹i c«ng chøc Kh¸: ............ + XÕp lo¹i c«ng chøc Trung b×nh: .......... - KÕt qu¶ xÕp lo¹i thi ®ua cuèi n¨m häc 20... -20... nh­ sau: + ChiÕn sÜ thi ®ua c¬ së: ............. ®/c + Lao ®éng tiªn tiÕn: .............. ®/c - Tæ chuyªn m«n thùc hiÖn ®­îc .......... chuyªn ®Ò ®ã lµ c¸c m«n: ....., - T¹o c¶nh quan m«i tr­êng: Xanh - S¹ch - §Ñp. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc. * VÒ ®oµn thÓ : + C«ng ®oµn : Tæ c«ng ®oµn v÷ng m¹nh ®Ò nghÞ ......... ( tÆng ..khen) * VÒ häc sinh: - KÕt qu¶ xÕp lo¹i hai mÆt gi¸o dôc cña häc sinh trong n¨m häc 201...-201.... ®· ®­îc n©ng lªn. - Sè häc sinh ngåi nhÇm líp nhÇm m«n cuèi n¨m häc gi¶m. - Hoµn thµnh c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc trung häc c¬ së. 2/ Thµnh tÝch ®¹t ®­îc cña c¸ nh©n trong n¨m häc 20....- 20....: 2.1. QuyÒn h¹n, nhiÖm vô ®­îc giao: *NhiÖm vô ®­îc giao: - Gi¶ng d¹y : V¨n khèi 7, To¸n khèi 8, Nh¹c khèi 9,........... - ChØ tiªu phÊn ®Êu bé m«n: V¨n khèi 7, To¸n khèi 8, Nh¹c khèi 9,......... KÕt qu¶ Khèi Häc lùc Tæng sè Giái Kh¸ TB YÕu SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) V¨n khèi 7 ..... .. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... To¸n khèi 8 ... ... ..... ..... ..... ..... ..... .... .... Nh¹c khèi 9 ... .. ..... ..... ..... ..... ..... .... .... Tæng sè ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 2.2. Thµnh tÝch ®¹t ®­îc: 2.2.1. KÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô chuyªn m«n: - §Ó n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc cña bé m«n, ngay tõ ®Çu n¨m häc t«i ®· giµnh nhiÒu thêi gian cho viÖc nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa, t­ liÖu tham kh¶o nh»m cung cÊp thªm cho häc sinh nh÷ng hiÓu biÕt kiÕn thøc bé m«n lµm cho giê d¹y thªm sinh ®éng hÊp dÉn g©y høng thó cho c¸c em khi häc bé m«n. - Bªn c¹nh ®ã t«i còng t×m c¸ch ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña häc sinh trong giê d¹y b»ng c¸c h×nh thøc nh­ th¶o luËn nhãm, phiÕu häc tËp, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em tù tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh, sö dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo bµi d¹y nªn ®· ph¸t huy tÝnh tÝch cùc s¸ng t¹o cña häc sinh, t¹o høng thó cña c¸c em víi bé m«n. - Thùc hiÖn tèt kiÓm tra ®¸nh gi¸ n¾m râ c¸c ®èi t­îng häc sinh cã kÕ ho¹ch thùc båi d­ìng häc sinh giái, phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm. T×m tßi ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc míi n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y. Víi nh÷ng nç lùc trªn, kÕt qu¶ häc tËp n¨m häc 20...-20.. cña bé m«n ®­îc giao cô thÓ nh­ sau: KÕt qu¶ Khèi Häc lùc Tæng sè Giái Kh¸ TB YÕu SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) V¨n khèi 7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... To¸n khèi 8 .... .... .... .... .... .... .... .... .... Nh¹c khèi 9 .... .... .... .... .... .... .... .... .... Tæng sè ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... Víi kÕt qu¶ trªn t«i ®· hoµn thµnh nhiÖm vô chuyªn m«n ®­îc giao. KÕt qu¶ xÕp lo¹i thanh tra n¨m häc 201..-201.. t«i ®­îc Ban gi¸m hiÖu vµ Tæ chuyªn m«n xÕp lo¹i .......... 2.2.2. KÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ: - T«i lu«n cã ý thøc tèt h­ëng øng vµ tham gia ®Çy ®ñ néi dung c¸c cuéc vËn ®éng, phong trµo thi ®ua do Bé GD&§T, C«ng ®oµn ngµnh ph¸t ®éng, nh­ cuéc vËn ®éng x©y dùng “Kû c­¬ng, t×nh th­¬ng, tr¸ch nhiÖm”, “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”, cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng”, “Mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng ®¹o ®øc, tù häc vµ s¸ng t¹o” vµ phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”…. 2.2.3. Nh÷ng biÖn ph¸p ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý; nh÷ng s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt hoÆc¸p dông c«ng nghÖ míi; ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc: (Kª khai liÖt kª c¸c s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn, kü thuËt, ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc...) - SKKN : (........................... ®­îc Héi ®ång .... xÕp lo¹i ...) 2.2.4. ViÖc thùc hiÖn chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc: - Lµ mét c«ng d©n n­íc Céng hßa X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, t«i lu«n chÊp hµnh ®óng mäi chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, lu«n sèng vµ lµm viÖc theo HiÕn ph¸p vµ Ph¸p luËt, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quyÒn vµ nghÜa vô c«ng d©n, tuyªn truyÒn ®éng viªn gia ®×nh, ng­êi th©n, b¹n bÌ vµ mäi ng­êi xung quanh thùc hiÖn theo. - Lu«n t«n träng vµ thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¬ së trong mäi viÖc lµm ®Òu lÊy ý kiÕn cña tËp thÓ, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó mäi ng­êi cïng bµn b¹c vµ ®i ®Õn thèng nhÊt kÕ ho¹ch thùc hiÖn. - B¶n th©n t«i lu«n ®Ò cao viÖc thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ trong c«ng t¸c vµ cuéc sèng h»ng ngµy, h­ëng øng vµ thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” ®¹t kÕt qu¶. 2.2.5. C«ng t¸c båi d­ìng, häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, phÈm chÊt ®¹o ®øc: - Häc tËp n©ng cao tr×nh ®é: Nh»m n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc chuyªn m«n nghiÖp vô, n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng tin míi nhÊt, t«i lu«n tham gia ®Çy ®ñ c¸c líp tËp huÊn do Phßng GD&§T .... vµ Së GD&§T tØnh ..... tæ chøc, tham gia sinh ho¹t c¸c chuyªn ®Ò do tæ chuyªn m«n tiÕn hµnh. Bªn c¹nh ®ã t«i cßn tù häc, tù t×m hiÓu, nghiªn cøu tµi liÖu liªn quan ®Õn bé m«n, häc hái kinh nghiÖm cña ®ång nghiÖp, theo dâi s¸t c¸c th«ng tin trªn c¸c ph­¬ng tiÖn ®¹i chóng nh»m ®­a ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò míi nhÊt vµo bµi gi¶ng. Khai th¸c vµ sö dông tèi ®a c¸c thiÕt bÞ d¹y häc theo ph­¬ng ph¸p ®æi míi lÊy häc sinh lµm trung t©m. Tù häc n©ng cao tr×nh ®é tin häc, c«ng nghÖ th«ng tin ¸p dông vµo c«ng t¸c gi¶ng d¹y nh»m n©ng cao chÊt l­îng cña bé m«n. - PhÈm chÊt ®¹o ®øc, lèi sèng: Lµ mét ng­êi §¶ng viªn - Gi¸o viªn t«i lu«n rÌn luyÖn t­ c¸ch ®¹o ®øc tèt, gi÷ v÷ng phÈm chÊt trong s¹ch cña ng­êi §¶ng viªn - ng­êi Gi¸o viªn nh©n d©n, lµ tÊm g­¬ng cho häc sinh noi theo. Cã lèi sèng trong s¹ch lµnh m¹nh, cã tinh thÇn ®oµn kÕt, g­¬ng mÉu, chÊp hµnh mäi chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. 2.2.6. Ch¨m lo ®êi sèng c¸n bé c«ng chøc trong c¬ quan, ®¬n vÞ, tËp thÓ: B¶n th©n lu«n cã tinh thÇn ®oµn kÕt t­¬ng th©n, t­¬ng ¸i quan t©m tíi ®ång chÝ ®ång nghiÖp, kÞp thêi an ñi ®éng viªn gióp ®ì vÒ vËt chÊt, tinh thÇn cho mäi ng­êi nh÷ng lóc khã kh¨n, ho¹n n¹n. 2.2.7. Vai trß cña c¸ nh©n trong c«ng t¸c x©y dùng §¶ng vµ c¸c ®oµn thÓ, c«ng t¸c tham gia ho¹t ®éng x· héi: - C«ng t¸c x©y dùng §¶ng: B¶n th©n t«i ®· cã nhiÒu cè g¾ng gãp phÇn x©y dùng chi bé nhµ tr­êng ngµy cµng ®oµn kÕt, ®¹t chi bé trong s¹ch, v÷ng m¹nh. Nh­ tham gia ®Çy ®ñ c¸c ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ cña ®¶ng bé, chi bé tæ chøc. Tham gia ®ãng ®¶ng phÝ ®Çy ®ñ. Kh«ng lµm nh÷ng ®iÒu §¶ng viªn kh«ng ®­îc lµm. Lu«n gi÷ ®óng ®¹o ®øc t¸c phong §¶ng viªn. - C«ng t¸c C«ng ®oµn: B¶n th©n t«i ®· cã nhiÒu cè g¾ng gãp phÇn x©y dùng tæ chøc c«ng ®oµn ngµy cµng v÷ng m¹nh. Nh­ tham gia ®Çy ®ñ c¸c buæi sinh ho¹t cña c«ng ®oµn c¸c cÊp tæ chøc. H­ëng øng tÝch cùc c¸c cuéc vËn ®éng, phong trµo thi ®ua cña c«ng ®oµn c¸c cÊp tá chøc.Tham gia ®ãng c«ng ®oµn phÝ ®Çy ®ñ. - C«ng t¸c Thanh niªn, Phô n÷: Quan t©m, ñng hé c¸c ho¹t ®éng cña chi ®oµn thanh niªn, tæ chøc héi phô n÷ nhµ tr­êng, ®Þa ph­¬ng. - Ho¹t ®éng x· héi, tõ thiÖn: B¶n th©n t«i lu«n tham gia nhiÖt t×nh vµo nh÷ng ho¹t ®éng tõ thiÖn nh©n ®¹o, ®ãng gãp ñng hé c¸c quü tõ thiÖn do c¸c cÊp ph¸t ®éng, ngoµi ra cßn tuyªn truyÒn cho mäi ng­êi xung quanh thªm hiÓu vµ cã nh÷ng hµnh ®éng ®ãng gãp tÝch cùc cho nh÷ng ho¹t ®éng ®ã. 3/ KÕt qu¶ b×nh xÐt xÕp lo¹i c«ng chøc: - N¨m häc 20....-20... ®­îc c¬ quan b×nh xÐt xÕp lo¹i c«ng chøc: XuÊt s¾c III. c¸c h×nh thøc khen th­ëng ®· ®­îc ghi nhËn: 1. Danh hiÖu thi ®ua: (§èi víi danh hiÖu L§TT 01 n¨m, CST§ CS 02 n¨m, CST§ cÊp tØnh 03 n¨m liÒn tr­íc) - N¨m häc 20..- 20... : Lao ®éng tiªn tiÕn. 2. H×nh thøc khen th­ëng: (§èi víi danh hiÖu L§TT 01 n¨m, CST§ CS 02 n¨m, CST§ cÊp tØnh 03 n¨m liÒn tr­íc) - N¨m häc 20....- 20.....: §­îc tÆng danh hiÖu Lao ®éng tiªn tiÕn do chñ tÞch UBND huyÖn cÊp Q§ sè .... ngµy ..../ .../ ....... Víi nh÷ng thµnh tÝch xuÊt s¾c cña c¸ nh©n ®· ®¹t ®­îc trong n¨m häc, ®Ò Héi ®ång T§-KT ngµnh GD&§T .........., xÐt tr×nh Héi ®ång T§-KT, UBND HuyÖn ......... xÐt tÆng th­ëng Danh hiÖu: “Lao ®éng tiªn tiÕn” cho c¸ nh©n t«i n¨m häc 201.. - 201.... Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Ng­êi viÕt b¸o c¸o thµnh tÝch NguyÔn Quang Huy X¸c nhËn cña phßng GD&§T
Tài liệu liên quan