Bảy chủ đề nói tiếng anh

I studies during this week, and I have only sunday of. I go to the school every morning. Sometime I was work even on sunday. And I am attending an evening class improve my english. I am very busy with my study. When I have free time, I read book, newspaper, magazine, listen to music. There are many kinds of music avaliable on tapes including everything : rock, pop, dance . Sometime I go to shopping with my friends and my relative. We often go to the supermaket example : Big C, Vincom, Metro . Sometime I go to the zoo, park. but my favourite entertaiment is collection stamp. I collection stamp when I 15 year old. Now I have 500 in collection stamp : bird, tree, person…

doc9 trang | Chia sẻ: nhungnt | Lượt xem: 13564 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bảy chủ đề nói tiếng anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢY CHỦ ĐỀ NÓI TIẾNG ANH 1. Your favourite entertainment in your free time. (Trò giải trí bạn thích trong thời gian rảnh) I studies during this week, and I have only sunday of. I go to the school every morning. Sometime I was work even on sunday. And I am attending an evening class improve my english. I am very busy with my study. When I have free time, I read book, newspaper, magazine, listen to music. There are many kinds of music avaliable on tapes including everything : rock, pop, dance ... Sometime I go to shopping with my friends and my relative. We often go to the supermaket example : Big C, Vincom, Metro ... Sometime I go to the zoo, park... but my favourite entertaiment is collection stamp. I collection stamp when I 15 year old. Now I have 500 in collection stamp : bird, tree, person… Tôi bận học suốt trong tuần, và tôi chỉ có một ngày nghỉ chủ nhật. Tôi đi đến trường mỗi buổi sáng, đôi khi tôi phải làm việc ngay cả ngày chủ nhật. Và tôi tham dự một lớp học buổi tối cải thiện tiếng anh cho bản thân. Tôi rất bận rộn với việc học tập. Khi tôi có thời gian rảnh, tôi đọc sách, tạp chí, nghe nhạc. Có nhiều loại âm nhạc có sẵn trên băng như: rock, pop, dance... Đôi khi, tôi đi mua sắm với bạn bè và người thân. Chúng tôi thường xuyên đi đến các siêu thị như : Big C, Vincom, Metro... Đôi khi tôi đi đến vườn thú, công viên... nhưng giải trí yêu thích của tôi là sưu tập tem. Tôi sưu tập tem khi tôi 15 tuổi. Bây giờ tôi có 500 con tem bộ sưu tập: chim, cây, người… 2. Your idea of an interesting job. (Ý kiến của bạn về một công việc thú vị) To prepare for a good job, we must be highly education acording to me. Most people who are going to do professional work must have additional formal education beyond the high school level. The amount of time needed for with their education varies acording to me the profesion for with they are preparing themselves. They must go to colleges and universities to became an engineer, a architect, a lawyer a professor, a science. I opinion an interesting job it tobe helpful to ourselves, our families, our country and the society. We will be able to choose a career that suits us best and to lead a happy and useful life. As for my career : I would like to become a businessman. I will travel to foreign countries to transact business, visit various places of interest, contact with all kinds of people and have chances to communicate with them in english. I hope that my dream would came true in the very near future. Để chuẩn bị tốt cho một công việc, theo tôi chúng ta phải đánh giá cao giáo dục. Hầu hết những người làm công tác chuyên môn phải có thêm tri thức giáo dục vượt ra ngoài cấp trung học. Lượng thời gian giáo dục cần thiết của họ thay đổi tùy theo mức chuyên môn nghề nghiệp. Họ phải đi đến các trường cao đẳng và đại học để trở thành một kỹ sư, một kiến trúc sư, một luật sư, một giáo sư, một nhà khoa học. Ý kiến của tôi về một công việc thú vị là nó hữu ích cho tương lai bản thân, gia đình, đất nước và xã hội. Chúng ta sẽ có thể chọn một nghề nghiệp phù hợp nhất để sống một cuộc sống hạnh phúc và hữu ích. Đối với sự nghiệp của tôi : tôi muốn trở thành một doanh nhân. Tôi sẽ đi du lịch ra nước ngoài để giao dịch kinh doanh, tham quan nhiều nơi, liên lạc với tất cả đối tác và có cơ hội để giao tiếp với họ bằng tiếng Anh. Tôi hy vọng rằng ước mơ của tôi sẽ thành sự thật trong tương lai rất gần. 3. Your favourite sport. (Môn thể thao bạn yêu thích) Sport is necessary for everyone. Sport not only brings good heath for every body but also brings joy ment for many elderly to live longer so acording to me. Sport is good for our heath. Most people like sport. So do I, I like sport because sport is my favourite entertaiment in my free time. Futhermore sport is good health for me. I like two sport, it is soccer and badminton. When I have free time I play badminton with my roommate. I play soccer at the last week, I play soccer with my friends class room. We are formation the team football. I like many football team national example : Manchester United-it football team in england and Real Madrit-it football team in Spain. I would like to become a footballer. I wish my dream can be true. Thể thao là cần thiết cho tất cả mọi người. Theo tôi, thể thao không chỉ mang lại sức khỏe tốt cho cơ thể mà còn mang lại niềm vui cho nhiều người cao tuổi là sống lâu hơn. Thể thao tốt cho sức khỏe của chúng tôi. Hầu hết mọi người thích thể thao. Tôi cũng vậy, tôi thích thể thao vì thể thao là trò giải trí tôi yêu thích trong thời gian rảnh. Hơn nữa thể thao tốt cho sức khỏe của tôi. Tôi thích hai môn thể thao, đó là bóng đá và cầu lông. Khi tôi có thời gian rảnh tôi chơi cầu lông với bạn cùng phòng. Tôi chơi bóng đá vào cuối tuần, tôi đá bóng với bạn bè của lớp tôi. Chúng tôi đã hình thành một đội tuyển bóng đá. Tôi thích nhiều đội tuyển bóng đá quốc gia như : Manchester United-nó là đội tuyển bóng đá ở Anh và Real Madrit-nó là đội tuyển bóng đá ở Tây Ban Nha. Tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Tôi mong ước mơ của tôi có thể là trở thành hiện thực. 4. What would you do if you were a rich person. (Bạn làm gì khi bạn trở thành người giàu có) A rich person. No, I don't think because I am not rich. But if I were a rich person. I would buy a big house in capital and a new limosine. Second : I would go to the shopping with my relationship and my friend. We go to the some supermaket pasion, vimac, metro. I would to travel by air, It more comfortable. I would visit to all beautiful places in our country; an around the world : I would travel to Paris, Rome, Newyork, Moscow, China. I would see The Eiffel tower, Vatican city, the Statue of Liberty, the Red Square and the temple Tamahal. Further more if I were a rich person, I would like go to South Africa see World Cup. Một người giàu có. Không, tôi không nghĩ như vậy bởi vì tôi không giàu. Nhưng nếu tôi là một người giàu. Tôi sẽ mua một căn nhà lớn tại thủ đô và một chiếc limosine mới. Điều thứ hai : tôi sẽ đi mua sắm với người thân cùng bạn bè. Chúng tôi đi đến các siêu thị như : Pasion, Vimac, Big C. Tôi sẽ đi du lịch bằng đường hàng không, nó thật thoải mái. Tôi đi thăm tất cả những thắng cảnh của nước tôi; đi vòng quanh thế giới : tôi sẽ đi du lịch đến Paris, Rome, NewYork, Moscow, Trung Quốc. Tôi sẽ nhìn thấy tháp Eiffel, thành phố Vatican, tượng nữ thần tự do, Quảng Trường Đỏ và đền Tamahal. Hơn nữa nếu tôi là một người giàu có, tôi muốn đi đến Nam Phi xem World Cup. 5. Advantages and disadvantages of living in a big city. (Những thuận lợi và khó khăn của cuộc sống trong một thành phố lớn) As we know, living in a big city is supplied move facilities than anywhere esle. However, there are advantages and disadvantages of living in a big city. First, I think living in a big city dwellers are provided a lot of society services, such as health care, education, good job and they have much chance to contac or work with foreigners, residents can easily travel fast, thanks to good infrastructure. In addtion that, social services help life be easy and comfortable. On the other hand, people living in a big city have to suffer from many disadvantages : smoke rising from factories and all kinds of vehicle on the streets makes environment polluted and influence people's health. The noise all day and night makes their minds tense. Traffic jams happen every day. Như chúng ta biết, sống trong một thành phố lớn được cung cấp phương tiện di chuyển tốt hơn so với bất cứ nơi nào khác. Tuy nhiên, có thuận lợi và khó khăn khi sinh sống tại một thành phố lớn. Trước tiên, tôi nghĩ rằng cư dân sống trong một thành phố lớn được cung cấp rất nhiều dịch vụ xã hội, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, công việc tốt và họ có nhiều cơ hội để liên lạc hoặc làm việc với người nước ngoài, các cư dân có thể dễ dàng đi du lịch nhanh chóng, nhờ vào cơ sở hạ tầng tốt. Bên cạnh đó, dịch vụ xã hội giúp cuộc sống dễ dàng và thoải mái. Mặt khác, người dân sống ở thành phố lớn phải gánh chịu nhiều bất lợi : khói tăng từ các nhà máy và các loại xe trên các đường phố làm cho môi trường ô nhiễm và ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Tiếng ồn cả ngày và đêm làm cho tâm trí của họ căng thẳng. Ùn tắc giao thông xảy ra hàng ngày. * Advantage of tv - is a huge source of information, knowledge and entertainment - there are plenty of chanel with different topics - It provides every kind of information and entertainment: films, science programs, cartoon - you can watch the newest information from all the world, it helps you to be up to date - watching television can be also great way to spend a free time -there are some really interesting programs about for example our hobbies - it can by also good way to spend evening * Disadvantages - people spend to much time watching stupid programs and shows - the whole families watches television eating dinner, spending their free time in this way instead of going to the park, to the lake, for a trip. - young children are watching full of brutality cartoons and movies. They spend whole day sitting in front of screen Translate: * Lợi thế của tv - Là một nguồn rất lớn của các kiến thức, thông tin và giải trí - Có rất nhiều kênh với các chủ đề khác nhau - Nó cung cấp mọi loại thông tin và giải trí: bộ phim, các chương trình khoa học, phim hoạt hình - Bạn có thể xem các thông tin mới nhất từ khắp thế giới, nó giúp bạn cập nhật - Xem truyền hình là cách tốt nhất để sử dụng một thời gian rảnh rỗi -Có một số chương trình thực sự thú vị ví dụ như về sở thích của chúng ta - Nó có thể cũng là cách tốt để dành buổi tối * Nhược điểm - Mọi người dành cho nhiều thời gian xem các chương trình ngớ ngẩn - Toàn bộ các gia đình xem tv trong bữa ăn tối, dành thời gian tự do của họ theo cách này thay vì đi công viên, ... - Trẻ nhỏ đang xem những bộ phim, phim hoạt hình đầy bạo lực .Chúng dành cả ngày ngồi trước màn hình ==== Chin chu đề 1. What are the advantages and disadvantages of TV? (Những ưu điểm và nhược điểm của truyền hình là gì?) What would you do after a hard day at school and you want to entertaining. It simple, just turn on your TV. Music channel, comedy channel or cartoon channel... is your choice, just pick a channel. And not only entertaining, TV can also help you update the news from all over the world in the end of the day. When you bore you can go anywhere you like: Paris, New York, London just pick travel channel. As you can see TV have many advantages but you still can deny it have a disadvantage. Now you have about 30 channel with you favorite program and you don't want to miss. And you end up spend all day long to watch TV, and you forget to do other thing. Like hang out with your friend, sea everything with your own eye, or just forget to focus study for the exam. You can control your life, you are the boss, so you should find the best way to rise your TV, so it only have advantages. Lợi ích và tác hại của TV Bạn sẽ làm gì sau 1 ngày học tập vất vả ở trường và bạn muốn giải trí. Thật đơn giản, chỉ cần bật tivi lên. Kênh âm nhạc, hài kịch, phim hoạt hình... là sự lựa chọn của bạn, chỉ cần bật 1 kênh. Không chỉ giải trí, tivi còn giúp bạn cập nhật những tin tức từ khắp nơi trên thế giới vào cuối mỗi ngày. Khi bạn chán bạn có thể đi khắp nơi bạn thích: Paris, New York, London… chỉ cần chọn kênh du lịch. Bạn có thể thấy nhiều lợi ích của tivi nhưng bạn kô thể phủ nhận những tác hại của nó. Bây giờ bạn có khoảng 30 kênh với những chương trình yêu thích của bạn và bạn kô muốn bỏ lỡ chúng. Bạn xem tivi cả ngày mà quên làm những thứ khác. Như thể là đi chơi với bạn bè, ngắm nhìn mọi vật với con mắt của bạn, hoặc chỉ cần quên xem để tập trung học tập cho kỳ thi... B ạn có thể kiểm soát cuộc sống của mình, bạn là ông chủ, vì vậy bạn nên tìm ra cách tốt nhất để sử dụng tivi của mình để nó chỉ có những mặt tốt. 2. The relationship between parents and their children? (Các mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái?) 3. The traffic problems in our city and how to solve them? (Vấn đề giao thông trong thành phố của chúng ta & làm thế nào để giải quyết chúng?) After finish my study, I go back home at 5 pm. And all I can see is people with diffrent vehicle: motorbike, car, bicycle... I really hate rush hour, but what can I do traffic jam always is a major problem in the city. And until now I still can find a solution to fix this problem. The population is increasing so the vehicle is increasing. But the road is still tiny for a huge amount of vehicle. It not enough space for every one, and then you have it, traffic jam. In this state the only thing we can do now is encourage people using public vehicle instead of personal vehicle. The authority should open a private road for the public vehicle and then people will using a public vehicle. And slowly we can fix this problem. Vấn đề giao thông trong thành phố Sau khi học xong, tôi về nhà lúc 5h chiều. Tất cả những gì tôi thấy là mọi ng` với đủ các loại phương tiện giao thông: ô tô, xe máy, xe đạp… Tôi thực sự ghét giờ cao điểm, nhưng tôi có thể làm đk gì, ách tắc giao thông luôn là vấn đề lớn trong thành phố. Mãi tới bây giờ mà tôi vẫn ko tìm ra giải pháp nào đê giải quyết vấn đề này. Dân số tăng vì thế phương tiện giao thông cũng tăng. Nhưng đường thì vẫn thế cho một lượng lớn phương tiện kô đủ chỗ cho mọi ng` và như vậy là ách tắc giao thông. Trong trạng thái này, việc duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là khuyến khích mọi ng` sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì phương tiện cá nhân. Chính quyền nên mở những con đường riêng cho phương tiện giao thông công cộng và sau đó mọi người sẽ sử dụng chúng. Và dần dần chúng ta có thể khắc phục vấn đề. 4. The advantages and disadvantages of working at the part time job while studying at a university? (Những thuận lợi & bất lợi của công việc bán thời gian trong khi học tại 1 trường đại học?) When you studing in the university you have a small allowance every month from your family. And you can survive after one month, of course. But you need more money in order to buy present or flower for you girlfriend. Buy birthday present for your friend and other thing. So you must have a part time job to earn money, not much but it all your. And not only you have money but also you have more social experience when you fully enter the social network after you find a job. You can meet new people, you can make friend... But if you don spent you time right between studying or working then your part-time job is not good as it used to be. Just always remind yourself studing is more important than working, you must have a best result after the exam. Or else you should quit. Lợi ích và tác hại của công việc làm thêm Khi bạn học tập ở Đại học bạn nhận đk sự trợ cấp nhỏ từ gia đình. Dĩ nhiên, bạn có thể sống sau 1 tháng. Nhưng bạn cần tiền để mua quà, hoa cho bạn gái, mua quà sinh nhật cho bạn bè và những thứ khác. Vì thế bạn cần 1 công việc để kiếm tiền, không nhiều nhưng nó giúp ích tới bạn. Bạn ko chỉ có tiền mà bạn có kinh nghiệm xã hội sau khi bạn đã hoàn toàn bước vào cuộc sống. Bạn có thể gặp mọi ng`, có nhiều bạn bè… Nhưng nếu bạn kô quản lý tốt thời gian giữa việc học và làm thì công việc của bạn sẽ kô tốt như nó đã từng. Luôn luôn nhớ rằng công việc học của bạn là quan trọng hơn đi làm thêm, bạn phải có một kết quả tốt nhất sau kỳ thi hoặc là bạn nên thôi học. 5. Our environment is bring polluted day by day reasons? (Môi trường chúng ta ô nhiễm từng ngày, lý do?) Our environment is polluted every single day. Air, water, soil... everything is polluted. For example, air polluted because it is the most important thing for us, no air no breath. Everytime we burn gasoline it release a huge amount of CO2 and it not friendly with our atmosphere. But with no gasoline we can operate our vehicle, all the factory will be shut down because the don't have energy to operate the machine. But we still have another way, we just have to find a new source of energy more friendly with the environment. We can use solar energy, wind energy and convert to the electricity. This energy is easy to get, easy to convert maybe it unstable but we still can use this energy. All we have to do is find a source of energy that don't destroy our environment everytime we use it. Môi trường bị ô nhiễm Môi trường của chúng ta bị ô nhiễm mỗi ngày. Kô khí, nước, đất… mọi thứ đều bị ô nhiễm. Ví dụ, kô khí ô nhiễm, nó l à thứ quan trọng nhất đối với chúng ta, kô có kô khí thì ko thể thở. Mỗi khi chúng ta đốt xăng, nó sẽ thải ra một lượng lớn CO2 và khí này kô thân thiện với môi trường. Nhưng nếu kô có xăng, phương tiện sẽ kô thể hoạt động đk. Tất cả nhà máy sẽ bị đóng của vì kô có năng lượng để vận hành máy móc. Nhưng chúng ta vẫn có những cách khác. Chúng ta phải tìm ra những nguồn năng lượng mới thân thiện hơn với môi trường. Chúng ta có thể sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và chuyển nó thành điện. … Tất cả chúng ta phải làm là tìm một nguồn năng lượng không phá hủy môi trường mọi lúc khi sử dụng nó. 6. Which do you thing is more valuable, health or wealth? (Bạn nghĩ điều gì giá trị hơn, sức khỏe & sự giàu có?) Health and wealth, both of them is very important so it very hard to choose. But I think health is more important, with health I can do anything, I can go anywhere. I can find a job to earn money and maybe I can be a billionaire and then I have both of them health and wealth, impossible? No, I think it possible. Maybe some of you think wealth is the most important, but you are wrong. Of course wealth is important but is not everything. Just imagine how do you live with wealth and without health. Your lungs have problem, your liver have problem, your heart, your stomach and even your brain. You spend all day in the hospital, you have breakfast with drug, you have lunch with drug, you have dinner with drug. So next time if some one ask you what is more important between wealth and health, you know the answer. Tiền bạc và sức khỏe Tiền bạc và sức khỏe, cả 2 thứ đều rất quan trọng vì thế thật khó để chọn lựa. Nhưng tôi nghĩ rằng sức khỏe quan trọng hơn, có sức khỏe tôi có thể làm bất cứ điều gì, tôi có thể đi bất cứ nơi nào. Tôi có thể tìm 1 công việc để kiếm tiền, có lẽ tôi sẽ trở thành 1 tỷ phú và sau đó tôi sẽ có cả tiền bạc và sức khỏe. Không thể ư? Không, tôi nghĩ là có thể. Có thể bạn nghĩ rằng tiền bạc là quan trọng hơn, nhưng tôi nghĩ bạn đã sai. Dĩ nhiên, tiền bạc là quan trọng nhưng nó không phải là tất cả. Chỉ cần hình dung rằng bạn sẽ sống ntn với sự giàu có mà sức khỏe kô tốt. Phổi của bạn có vấn đề, gan của bạn có vấn đề, tim bạn, dạ dày của bạn và thậm chí cả bộ não của bạn. Bạn phải ở cả ngày trong bệnh viện, bữa ăn sáng của bạn là thuốc, bữa trưa của bạn là thuốc, bữa tối của bạn cũng là thuốc. Vì thế lần tới nếu có ai hỏi bạn rằng tiền bạc và sức khỏe cái gì quan trọng hơn thì bạn biết câu trả lời của mình rồi đấy. 7. The career you would like to choose after leaving university? (Bạn thích chọn công việc gì khi rời khỏi trường đại học?) 8. Why do the young people prefer living in the big city? (Tại sao những người trẻ tuổi thích sống ở những thành phố lớn?) The big city always is the heaven for the young people. The big city have everything the young people need, you can find everything in the mall, supermarket and convinient store. This is the thing that country side don't have, country side is like the old man and the big city like a teenager. And the big city have a exciting night life, every time sun down the city is light up with the light from the park, building, street... You can work, study in the morning and relax, hang out with your friend when the nigh fall. You can go to the cinema, go to the park or shopping. A exciting life are waiting in the big city. So the young people really love the big city. And when they get older they will want to move to the country side, but it doesn't matter. Like myself, when you were young you always prefer living in the big city, who don't? 9. There is no place like home? (Không có nơi nào như quê nhà?) You can
Tài liệu liên quan