Chương 1: C# và.Net Framework

Common Language Runtime .NET Framework Class Library ADO.NET: Data and XML Web Forms and XML Web Services User Interface for Windows

ppt12 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1456 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 1: C# và.Net Framework, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
01/06/2006 Ngôn ngữ C# * Ngôn ngữ C# Trần Văn Tèo tvteo@agu.edu.vn 01/06/2006 Ngôn ngữ C# * Chương 1: C# và.Net Framework Giới thiệu .Net platform. Tổng quan .Net Framework. Lợi ích của .Net Framework. Các thành phần trong .Net Framework. Các ngôn ngôn ngữ trong .Net Framework. 01/06/2006 Ngôn ngữ C# * Giới thiệu .Net platform. .NET Framework. .NET My Services. .NET Interprise Servers. Visual Studio.NET 01/06/2006 Ngôn ngữ C# * Tổng quan .Net Framework. 01/06/2006 Ngôn ngữ C# * Lợi ích của .Net Framework Windows API Visual Basic Forms MFC/ATL ASP .NET Framework 01/06/2006 Ngôn ngữ C# * Các thành phần của .Net Framework Common Language Runtime .NET Framework Class Library ADO.NET: Data and XML Web Forms and XML Web Services User Interface for Windows 01/06/2006 Ngôn ngữ C# * Common Language Runtime 01/06/2006 Ngôn ngữ C# * .NET Framework Class Library System.Globalization System.Diagnostics System.Configuration System.Collections System.IO System.Reflection System.Net System System.Threading System.Text System.Security System.Runtime. InteropServices 01/06/2006 Ngôn ngữ C# * ADO.NET: Data and XML ADO.NET: Data and XML System.Xml.Schema System.Xml.Serialization System.Xml 01/06/2006 Ngôn ngữ C# * ASP.NET Web Forms and XML Web Services System.Web Configuration SessionState Caching Security Services Description Discovery Protocols UI HtmlControls WebControls 01/06/2006 Ngôn ngữ C# * User Interface for Windows System.Windows.Forms System.Drawing 01/06/2006 Ngôn ngữ C# * Các ngôn ngữ trong .Net Framework C# – Designed for .NET New component-oriented language Managed Extensions to C++ Enhanced to provide more power and control Visual Basic .NET New version of Visual Basic with substantial language innovations JScript .NET New version of JScript that provides improved performance and productivity J# .NET .NET Java-language support enabling new development and Java migration Third-party Languages 01/06/2006 Ngôn ngữ C# * Hết chương Hỏi & Đáp