Chương 2: Nguồn nước & công trình thu nước

Công trình lấy nước từ sông NHẤT THIẾT phải có bộ phận :  ngăn thu nước, bể phản ứng  ống hút, bể phản ứng  bể phản ứng  lưới chắn rác, ngăn thu nước

pdf10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1135 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 2: Nguồn nước & công trình thu nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
112/6/2010 1 TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng - BM KTTNN Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr Web: Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 12/6/2010 2 NỘI DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG 1: Tổng quan về cấp nước CHƯƠNG 2: Nguồn nước & Công trình thu nước. CHƯƠNG 3: Mạng lưới cấp nước khu vực. CHƯƠNG 4: Mạng lưới cấp nước bên trong. CHƯƠNG 5: Mạng lưới thoát nước bên trong. CHƯƠNG 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. CHƯƠNG 7: Tổng quan về xử lý nước thải. CHƯƠNG 8: Phần mềm EPANET và SWMM CẤP THOÁT NƯỚC 12/6/2010 3 NGUỒN & CÔNG TRÌNH THU NƯỚC CẤP THOÁT NƯỚC 12/6/2010 4 NOÄI DUNG Caùc loaïi nguoàn nöôùc: - Nguoàn nöôùc ngaàm. - Nguoàn nöôùc maët. Caùc loaïi coâng trình thu nöôùc (khai thaùc nguoàn nöôùc thoâ): - Khai thaùc nöôùc maët. - Khai thaùc nöôùc ngaàm. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 5 PGS. Dr. Nguyễn Thống CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguồn & Công trình thu nước CHU KYØ TUAÀN HOAØN CUÛA NÖÔÙC 12/6/2010 6 NGUOÀN NÖÔÙC NGAÀM Ñöôïc hình thaønh töø nöôùc maët thaåm thaáu qua caùc taàng ñòa chaát vaø tröû laïi trong caùc taàng ñòa chaát thích hôïp (caùt, aù caùt,…). Thôøi gian nöôùc thaám ñeán taàng nöôùc ngaàm coù theå keùo daøi raát laâu (haøng nhieàu naêm), tuyø theo ñaëc tính caùc taàng ñòa chaát maø nöôùc thaám qua. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 212/6/2010 7 THÔNG SỐ THẤM - HỆ SỐ THẤM k ðất sét: k = 10-6 m/s 10-8 m/s ðất thịt: k = 10-4 m/s 10-6 m/s ðất cát, á cát: k = 10-3 m/s 10-5 m/s CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 8 PHAÂN LOAÏI • Nöôùc ngaàm maïch noâng: naèm ngay trong taàng ñaát treân maët, thöôøng coù ôû ñoä saâu töø 3–10m, khoâng aùp (tröõ löôïng beù). • Nöôùc ngaàm ôû ñoä saâu trung bình: naèm ôû ñoä saâu khoâng lôùn so vôùi maët ñaát, coù ôû ñoä saâu töø 10–20m, thöôøng laø nöôùc ngaàm khoâng aùp, ñoâi khi coù aùp cuïc boä. • Nöôùc ngaàm maïch saâu: maïch nöôùc ngaàm coù chieàu saâu H > 20m, CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 9 Phaân loaïi theo aùp löïc: NÖÔÙC NGAÀM KHOÂNG AÙP CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống Q (2) Möïc nöôùc tænh Maët ñaát töï nhieân (1)1 : taàng chöùa nöôùc ngaàm (ñaát caùt) 2: taàng khoâng thaám (ñaát seùt) Möïc nöôùc tænh khi khai thaùc n. ngaàm 12/6/2010 10 CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống (2) Q (1) (3) NÖÔÙC NGAÀM BAÙN AÙP taàng ñòa chaát thaám yeáu taàng nöôùc ngaàm taàng ñòa chaát khoâng thaám 12/6/2010 11 CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống (2) Q (1) (3) NÖÔÙC NGAÀM COÙ AÙP taàng ñòa chaát khoâng thaám Taàng nöôùc ngaàm coù aùp Taàng ñòa chaát khoâng thaám 12/6/2010 12 Öu ñieåm so vôùi nguoàn nöôùc maët: - Ñoä nhieãm baån ít, trong saïch. - Xöû lyù ñôn giaûn neân giaù thaønh reû. - Coù theå xaây döïng phaân taùn neân ñöôøng kính oáng daãn nhoû. - Ñaûm baûo an toaøn caáp nöôùc. Khuyeát ñieåm so vôùi nguoàn nöôùc maët : - Thaêm doø, khai thaùc khoù khaên. - Thöôøng bò nhieãm saét, nhieãm maën nhaát laø caùc vuøng ven bieån. - Tröõ löôïng khai thaùc haïn cheá. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 312/6/2010 13 NGUOÀN NÖÔÙC MAËT Ñaëc ñieåm vaø phaân loaïi • Nöôùc soâng: - Giöõa caùc muøa coù söï cheânh leäch lôùn veà möïc nöôùc, löu löôïng, haøm löôïng caën vaø nhieät ñoä nöôùc. - Haøm löôïng muoái khoaùng vaø saét nhoû. - Ñoä ñuïc cao neân vieäc xöû lyù phöùc taïp vaø toán keùm. - Nöôùc soâng laø nguoàn tieáp nhaän nöôùc möa vaø caùc loaïi nöôùc thaûi xaû vaøo. So vôùi nöôùc ngaàm, nöôùc maët thöôøng coù ñoä nhieåm baån cao hôn. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 14 Nöôùc suoái: - Khoâng oån ñònh veà: chaát löôïng nöôùc, möùc nöôùc, löu löôïng, vaän toác doøng chaûy giöõa muøa luõ vaø muøa kieät. - Veà muøa luõ, nöôùc suoái thöôøng bò ñuïc vaø thöôøng coù nhöõng dao ñoäng ñoät bieán veà möùc nöôùc vaø vaän toác doøng chaûy. - Veà muøa khoâ thì nöôùc suoái laïi raát trong nhöng möïc nöôùc thaáp. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 15 Nöôùc hoà, ñaàm (thieân nhieân, nhaân taïo): Öu ñieåm: - Tröõ löôïng nöôùc phong phuù - Khai thaùc, vaän haønh deã daøng Khuyeát ñieåm: - Ñoä nhieãm baån veà vi truøng lôùn - Haøm löôïng caën cao - Coâng trình xöû lyù lôùn vaø ñaét tieàn CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 16 BAÛO VEÄ NGUOÀN NÖÔÙC NGAÀM Khu vöïc baûo veä I : - neáu taàng baûo veä daøy > 6m, baùn kính baûo veä 50m. - neáu taàng baûo veä daøy ≤ 6m, baùn kính baûo veä 100m. trong khu vöïc naøy nghieâm caám xaây döïng. Khu vöïc baûo veä II : • Laø khu vöïc haïn cheá quanh khu vöïc I, chæ cho pheùp xaây döïng caùc coâng trình cuûa heä thoáng caáp nöôùc neáu taàng baûo veä coù baùn kính 300m. Neáu ñaát khu vöïc II thaám nöôùc thì tuøy theo ñoä thaám maø baùn kính baûo veä laáy töø 50300m (phuï thuoäc vaøo côõ haït cuûa taàng baûo veä). CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 17 ÑOÁI VÔÙI NGUOÀN NÖÔÙC MAËT Khu vöïc I: Nghieâm caám xaây döïng, taém giaët, laøm beán baõi vaø xaû nöôùc vaøo nguoàn trong phaïm vi veà thöôïng nguoàn ≥ 200500m, veà haï nguoàn ≤ 100200m tuøy löu löôïng, vaän toác vaø aûnh höôûng cuûa thuûy trieàu ñeán doøng soâng. Khu vöïc II: - Töø 15 20 Km ñoái vôùi soâng lôùn - Töø 20 40 Km ñoái vôùi soâng vöøa - Ñ/v soâng beù thì toaøn boä thöôïng nguoàn khoâng cho pheùp xaû nöôùc baån. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 18 Khu vöïc III: • Haïn cheá nhöng cho xaû nöôùc thaûi coù xöû lyù vaø phaûi tính toaùn hieäu quaû töï laøm saïch. Ñoái vôùi hoà chöùa: - Nghieâm caám xaû nöôùc baån vaøo hoà. - Nghieâm caám xaây döïng, chaên nuoâi, troàng troït trong phaïm vi 30500m gaàn bôø neáu vuøng ñaát baèng phaúng vaø toaøn boä löu vöïc neáu maët ñaát doác veà phía hoà. - Khu vöïc haïn cheá laø 300500m keá tieáp ñoù. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 412/6/2010 19 Bài tập: Một giếng khoan có ñường kính ống là 200mm, chiều dài ñoạn ống thu là L=5m. Biết rằng hệ số thấm tầng nước ngầm là k =1.5.10-2 m/s, ñộ dốc thủy lực trung bình khi nước vào giếng J=0.9. Tính lưu lượng vào giếng. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 20 CÔNG TRÌNH THU NƯỚC Thu nước ngầm Thu nước mặt CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 21 COÂNG TRÌNH THU NÖÔÙC NGAÀM • Gieáng khôi : Coù ñöôøng kính D=0,82,0m, chieàu saâu H=320m. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 4 21 Möïc nöôùc tænh Maët ñaát töï nhieân 3 1 : ñaùy gieáng thu nöôùc 2: thaønh gieáng 3: vaùch 4 : gia coá, thu nöôùc baån TAÀNG CHÖÙA NÖÔÙC NGAÀM 4 12/6/2010 22 CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc SÔ ÑOÀ CAÁU TAOÏ GIEÁNG KHOAN PGS. Dr. Nguyễn Thống 1. Mieäng gieáng; 2. OÁng vaùch; 3. Ñai lieân keát; 4. OÁng loïc; 5. OÁng laéng; 6. Coân noái. TAÀNG CHÖÙA NÖÔÙC NGAÀM DÖÔÙI SAÂU 12/6/2010 23 PHÂN LOẠI CT THU NƯỚC MẶT CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 24 - Theo nguoàn thu: keânh, soâng, hoà chöùa,… - Theo tính chaát xaây döïng: coá ñònh, noåi, di ñoäng. - Theo thôøi gian phuïc vuï: laâu daøi, taïm thôøi. - Theo vò trí laáy nöôùc: gaàn bôø, xa bôø. - Theo caùch boá trí coâng trình: rieâng bieät, keát hôïp (coâng trình laáy nöôùc & TB caáp I). CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 512/6/2010 25 YÊU CẦU CT. THU NƯỚC MẶT CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 26 VÒ TRÍ ÑAËT COÂNG TRÌNH THU - Baûo ñaûm laáy ñuû löôïng nöôùc yeâu caàu cho tröôùc maét vaø töông lai coù chaát löôïng toát vaø coù ñieàu kieän baûo veä nguoàn nöôùc. - Cheá ñoä thuûy löïc nguoàn nöôùc thuaän doøng. Treân ñoaïn soâng cong neân boá trí ôû 1/3 ñoaïn cuoái bôø soâng loõm. - Bôø soâng, loøng soâng oån ñònh. - Ñòa chaát toát. - Gaàn nôi tieâu thuï, nguoàn ñieän, giao thoâng,… - Quaûn lyù, vaän haønh thuaän lôïi. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 27 CỐNG THU NƯỚC VEN BỜ LOẠI KẾT HỢP Bôø soâng doác saâu Chaát löôïng nöôùc cuõng toát nhö giöõa soâng. Ñiaï chaát bôø soâng toát. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 28 CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống MNCN MNTN MNCN MNTN 1 2 2 1 3 3 4 4 a/ b/ Khi ñaát chaéca/ b/ Khi ñaát luùn khoâng ñeàu vôùi maùy bôm ñaët ngang 66 LAÁY NÖÔÙC BÔØ SOÂNG 12/6/2010 29 COÁNG THU NÖÔÙC VEN BÔØ Coâng trình thu nöôùc vaø nhaø maùy bôm coù theå boá trí keát hôïp khi bôø coù ñòa chaát toát hoaëc boá trí taùch bieät khi coù bôø ñaát xaáu. a. Loaïi keát hôïp: Thöôøng coù theå boá trí theo caùc sô ñoà sau: - Gian maùy ñöôïc boá trí cao hôn möïc nöôùc thaáp nhaát trong gian huùt. Coâng trình loaïi naøy ñöôïc söû duïng vôùi neàn ñaát chaéc, oån ñònh. Khi vaän haønh maùy bôm phaûi moài nöôùc. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 30 Gian maùy coù cao ñoä saøn baèng cao ñoä ñaùy coâng trình thu: thöôøng coù chieàu cao huùt Hs < 0 (Hs= Cao ñộ ñặt máy bơm - Cao ñộ mực nước nguồn) neân khi khởi ñộng vaän haønh maùy bôm khoâng caàn moài nöôùc. Loaïi naøy coù khoái löôïng xaây döïng lôùn vaø ñieàu kieän ñòa chaát keùm hôn loaïi treân. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 612/6/2010 31 - Gian maùy bôm keát hôïp vôùi gian thu vaø gian huùt nöôùc coù 2 tröôøng hôïp: + Dao ñoäng möïc nöôùc soâng nhoû, saøn ñoäng cô boá trí cao hôn möïc nöôùc lôùn nhaát vaø coù chieàu cao huùt Hs ≤ Hck-cp (chieàu cao chaân khoâng cho pheùp). + Dao ñoäng möïc nöôùc lôùn, söû duïng loaïi bôm chìm. Coâng trình thu loaïi naøy coù khoái löôïng giaûm hôn nhieàu so vôùi 2 loaïi treân. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 32 CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống MNCN MNTN MNCN MNTN 1 2 2 1 3 3 4 4 a/ b/ Khi ñaát chaéca/ b/ Khi ñaát luùn khoâng ñeàu vôùi maùy bôm ñaët ngang 66 Hs>0 Hs<0 LAÁY NÖÔÙC BÔØ SOÂNG LOAÏI KEÁT HÔÏP Bể hút bơm Ống hút Ống ñẩy a 12/6/2010 33 CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống MNTN MNCN 2 1 3 5 c/ Khi ñaát luùn khoâng ñeàu vôùi maùy bôm ñaët ngang 6 (a) Neàn chaéc (b) Neàn luùn khoâng ñeàu, bôm truïc ngang (c) Neàn luùn khoâng ñeàu, bôm truïc ñöùng. 4: Bôm ly taâm truïc ngang 5: Bôm ly taâm truïc ñöùng 6: Cöûa thu nöôùc 1: Ngaên thu nöôùc 2: Phoøng ñaët maùy bôm 3: Löôùi chaén raùc 12/6/2010 34 CỐNG THU NƯỚC VEN BỜ LOẠI TÁCH RỜI Chaát löôïng nöôùc cuõng toát nhö giöõa soâng. Ñiaï chaát bôø soâng khoâng toát. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 35 CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc 5 Traïm bôm caáp 1 2 Ngaên huùt MNCN MNTN 5 3 4 Maùy bôm 1 Ngaên thu nöôùc 1 2 4 3 oáng huùt 5 4 1 2 COÂNG TRÌNH THU NÖÔÙC LOAïI TAÙCH BIEÄT PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 36 CỐNG THU NƯỚC XA BỜ LOẠI TÁCH RỜI Chaát löôïng nöôùc gaàn bôø xaáu so vôùi giöõa soâng. Ñiaï chaát bôø soâng khoâng toát. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 712/6/2010 37 CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống oáng töï chaûy1 4 1 Traïm bôm caáp 1 Hoïng thu nöôùc Ngaên huùt5 2 2 3 Löôùi chaén raùc Ngaên thu 6 3 6 5 MNCN MNTN 4 COÂNG TRÌNH THU NÖÔÙC XA BÔØ LOAÏI TAÙCH BIEÄT 12/6/2010 38 CỐNG THU NƯỚC XA BỜ LOẠI KẾT HỢP Chaát löôïng nöôùc gaàn bôø xaáu so vôùi giöõa soâng. Ñiaï chaát bôø soâng toát. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 39 CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống MNTN MNCN 1 3 1 oáng xi phoâng Bôm chaân khoâng2 Gian maùy3 2 COÂNG TRÌNH THU NÖÔÙC XA BÔØø LOAïI KEÁT HÔïP 12/6/2010 40 ÁP SUẤT CHÂN KHÔNG, HIỆN TƯỢNG KHÍ THỰC & ðỊNH NGHĨA [HCK] CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 41 Gọi pA là áp suất tuyệt ñối (so với 0) tại một vị trí trong chất lỏng (ví dụ là nước). Khi áp suất pA < áp suất khí trời pa: Người ta ñịnh nghĩa áp suất CHÂN KHÔNG là: (pa – pA) ðịnh nghĩa cột nước chân không tương ứng là: [Hck] =(pa – pA)/ρg (m) CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 42 Gọi pA là áp suất tuyệt ñối (so với 0) tại một vị trí trong chất lỏng (ví dụ là nước). Khi áp suất pA < áp suất khí trời pa: Người ta ñịnh nghĩa áp suất CHÂN KHÔNG là: (pa – pA) ðịnh nghĩa cột nước chân không tương ứng là: [Hck] =(pa – pA)/ρg (m) CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 812/6/2010 43 HIỆN TƯỢNG KHÍ THỰC NƯỚC sôi (chuyển thể lỏng sang thể hơi) ở 1000C khi áp suất mặt thoáng là pa (áp suất khí trời) Khi áp suất mặt thoáng giảm (áp suất trong môi trường nước cũng giảm) nhiệt ñộ sôi T<1000C (Áp suất càng giảm T càng nhỏ). CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 44 HIỆN TƯỢNG KHÍ THỰC Ví dụ khi áp suất trong nước giảm xuống còn 3mH2O Nhiệt ñộ sôi của nước (chuyển thể) là 270C. Khi áp suất giảm ñột ngột xuống tại giá trị mà nước ở nhiệt ñộ ñang có chuyển thể sinh ra sự “BÙNG NỔ” của chất lỏng chuyển qua thể khí Sinh ra sự xâm thực các bề mặt mà nước tiếp xúc : “KHÍ THỰC” Hệ quả Thiết bị xuống cấp. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 45 HIỆN TƯỢNG KHÍ THỰC CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống Mặt chuẩn1 1 2 2 Bơm OmH g2 V g p zE 2 2 + ρ += p1=pa p2 < pa E2 < = E1 z2 12/6/2010 46 Bài tập 1: Một bơm ly tâm có [Hck] cho phép là 8m. Bơm hoạt ñộng với lưu lượng thiết kế là 40l/s. ðường ống hút dài L=25m, d=150mm. Biết rằng tổn thất ñường dài dhL theo Hazen Williams có CHW=100 và tổn thất cục bộ do van 1 chiều có ζc=4. Tính cao trình ñặt bơm so với mực nước bể hút. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 85.1 HW 87.4L C Q d L68.10dh       = g2 Vdh 2 CC ζ= 12/6/2010 47 Bài tập 2: Một bơm ly tâm có [HCK] cho phép là 8m. Bơm hoạt ñộng với lưu lượng thiết kế là 36l/s. ðường ống hút dài L=12m, d=120mm. Biết rằng tổn thất ñường dài dhL theo Manning có λ=10-2 và tổn thất cục bộ do van 1 chiều có ζc=2. Tính cao trình ñặt bơm so với mực nước bể hút. g2 V . d L .dh 2 L λ= CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống g2 Vdh 2 CC ζ= 12/6/2010 48 Bài tập 3: Một bơm ly tâm hoạt ñộng với lưu lượng thiết kế là 36l/s. ðường ống hút dài L=12m, d=120mm. Biết rằng tổn thất ñường dài dhL theo Manning có λ=1.5.10-2 và tổn thất cục bộ do van 1 chiều có ζc=1.5. Cao trình ñặt bơm so với mực nước bể hút là 6m. Tính áp suất chân không tại miệng vào của bơm. g2 V . d L .dh 2 L λ= CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống g2 Vdh 2 CC ζ= 912/6/2010 49 CÂU HỎI ÔN Về nguồn nước, phát biểu nào sau ñây là SAI : Nước sông có lưu lượng lớn, dễ khai thác Nước sông nhiễm bẩn nhiều Nước ngầm chứa nhiều sắt, ít vi trùng Nước ngầm chứa hàm lượng cặn lớn CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 50 CÂU HỎI ÔN Công trình lấy nước từ sông thường: ñặt ở bờ lõm của sông dùng hình thức ñặt bờ sông khi bờ thoải, nước nông dùng hình thức ñặt lòng sông khi bờ thoải, nước sâu, mực nước dao ñộng CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 51 CÂU HỎI ÔN Công trình lấy nước từ sông NHẤT THIẾT phải có bộ phận : ngăn thu nước, bể phản ứng ống hút , bể phản ứng bể phản ứng lưới chắn rác, ngăn thu nước CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 52 CÂU HỎI ÔN Công trình lấy nước từ sông thường: ðặt ở bờ lõm của sông Dùng hình thức ñặt bờ sông khi bờ thoải, nước nông dùng hình thức ñặt lòng sông khi bờ thoải, nước sâu, mực nước dao ñộng 1 & 3 CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 53 CÂU HỎI ÔN Công trình lấy nước từ sông NHẤT THIẾT phải có bộ phận : ngăn thu nước, bể phản ứng ống hút, bể phản ứng bể phản ứng lưới chắn rác, ngăn thu nước CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 12/6/2010 54 CÂU HỎI ÔN Veà nguoàn nöôùc , phaùt bieåu naøo sau ñaây laø SAI : Nöôùc ngaàm chöùa nhieàu saét , ít vi truøng Nöôùc soâng coù löu löôïng lôùn , deã khai thaùc Nöôùc soâng nhieãm baån nhieàu Nöôùc ngaàm chöùa haøm löôïng caën lôùn CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống 10 12/6/2010 55 HEÁÁT CHÖÔNG 2 CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Nguoàn & Coâng trình thu nöôùc PGS. Dr. Nguyễn Thống
Tài liệu liên quan