Chương 3 Kháng thể Immunoglobulin (Ig)

Kháng thể là một loại glycoprotein do kháng nguyên kích thích tạo ra và có thể kết hợp một cách đặc hiệu với kháng nguyên ấy - QĐKN Kháng thể được gọi là globulin miễn dịch (immunoglobulin) - Ig Ig gồm: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE

pdf33 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1532 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 3 Kháng thể Immunoglobulin (Ig), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
11 Chương 3 2 2§Þnh nghÜa: Kháng thể là một loại glycoprotein do kháng nguyên kích thích tạo ra và có thể kết hợp một cách đặc hiệu với kháng nguyên ấy - QĐKN Kháng thể được gọi là globulin miễn dịch (immunoglobulin) - Ig Ig gồm: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE 3 4 3B Q§KN Plasmocyte KT IL 5 MỐI QUAN HỆ GIỮA KHÁNG NGUYÊN VÀ LYMPHO B TẠO Ig Kh¸ng thÓ ph¶n øng ®Æc hiÖu víi Q§KN 6 Cã ph¶n øng Kh«ng ph¶n øng 47 Cấu trúc của kháng thể miễn dịch IgG chiếm 80% tổng số Ig trong huyết thanh người, KLPT 160000, Gồm 4 chuỗi polipeptide (2 chuỗi nhẹ, 2 chuỗi nặng) gắn nhau bởi cầu sulfua. Cấu trúc của kháng thể miễn dịchIgG IgA IgM IgE IgD Vị trí chủ yếu máu Các dịch tiết (sữa, nước mắt, nước bọt) Lympho B Máu Bạch cầu eusinophil Lympho B Tỷ lệ 70% đến 75% Loại duy nhấtcó thể xuyên qua nhau thai, qua đó bảo vệ con trong những tuần lễ đầu đời sau khi sinh 15% đến 20% các kháng thể trong huyết thanh 10% < 1% < 1% KLPT 160000 140000- 300000 900000 180000 Vai trò Trung hòa các độc tố, vi khuẩn và virus Ngưng tụ, trung hòa các VK, Virus Ngưng tụ,con đường cổ điển của bổ thể Dị ứng trung hòa các ký sinh trùng Hoạt hóa các tế bào lympho B 59 Chuỗi nhẹ L (light: nhẹ) Các chuỗi nhe ̣ chứa 2 vùng acid amin - Vùng hằng định C (constant): nằm ở sau, có loại và trình tự axxit amin không thay đổi. - Vùng thay đổi V (variable): nằm phía trước, có loại và trình tự axit amin thay đổi tùy theo từng loại kháng thể. Chuçi nÆng: chia thµnh 4 vïng: VH ( vïng biÕn ®æi chuçi nÆng), CH1, CH2, CH3 ( c¸c vïng h»ng ®Þnh). C¸c chuçi ®-îc nèi víi nhau b»ng cÇu S-S- ( disunfua) VÞ trÝ kÕt hîp cña kh¸ng thÓ ®-îc t¹o ra bëi c¸c axit amin n»m trong vïng VL vµ VH 10 611 12 7Hai chuçi nÆng hoµn toµn gièng nhau vµ hai chuçi nhÑ hoµn toµn gièng nhau tõng ®«i mét. Chuçi nÆng ®Æc tr-ng cho líp kh¸ng thÓ (IgG lµ , IgM lµ , IgA lµ , IgD lµ , vµ IgE lµ ). Chuçi nhÑ cña c¶ 5 líp chØ chia thµnh hai type: kappa () hoÆc lambda (). 13               IgG IgG IgM IgM              IgA IgA IgD IgD      IgE IgE 14 815 Khi dïng papain th× ph©n tö IgG bÞ ph©n c¾t thµnh 3 m¶nh peptit : 2 m¶nh gièng nhau (®-îc gäi lµ Fab) vµ mét m¶nh ®-îc gäi lµ Fc 16 Fab Fab Fc 9Fab Fragment of antigen binding (đoạn nhận biết KN) CÊu tróc : 1 chuçi nhÑ vµ 1/2 chuçi nÆng Chøc n¨ng: cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi Q§KN v× cã vÞ trÝ kÕt hîp n»m ë Fab. 17 S - S CÊu trócFab Chuçi nhÑ 1/2 Chuçi nÆng Q§KN VÞ trÝ kÕt hîp 18 VD: Khi chÕ huyÕt thanh ®Ó ®iÒu trÞ ( nh­ huyÕt thanh kháng näc r¾n, uèn v¸n...) ng-êi ta th-êng dïng c¸c emzym ph©n c¾t ph©n tö IgG vµ thu lÊy Fab ®Ó tiªm cho bÖnh nh©n, v× Fab kÕt hîp víi c¸c Q§KN nh- c¸c ph©n tö kh¸ng thÓ nguyªn vÑn => gi¶m ph¶n øng phô ( qu¸ mÉn) do phÇn Fc g©y ra. 10  Fc: Fragment crystalizable (đoạn kết tinh) CÊu tróc: 2 nöa chuçi nÆng Chøc n¨ng: cã c¸c vÞ trÝ gióp cho ph©n tö kh¸ng thÓ cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi c¸c gèc tự do, bæ thÓ, thô thÓ giµnh cho Fc (FcR) vµ b¸m vµo tÕ bµo nhau thai ®Ó vËn chuyÓn qua mµng vµo m¸u thai nhi. ChØ cã IgG míi cã kh¶ n¨ng ®i qua nhau thai, gióp cho trÎ s¬ sinh cã kh¸ng thÓ trong nh÷ng th¸ng ®Çu cuéc sèng 19 Vi khuÈn Monocyte Kh¸ng thÓ opsonin Q§KN FcR FcR 11 IgG cã 4 tiÓu líp: IgG1, IgG2 ,IgG3, IgG4. CÊu tróc: c¸c tiÓu líp cã sè cÇu disulfur (-S-S-) kh¸c nhau. V× vËy c¸c tiÓu líp còng cã c¸c ®Æc tÝnh sinh häc kh¸c nhau ( nh- kh¶ n¨ng kÕt hîp víi bæ thÓ, kh¶ n¨ng g¾n vµo c¸c FcR cña c¸c tÕ bµo kh¸c nhau) 21 IgG1 IgG2 IgG3 IgG4 Cè ®Þnh C + + + – G¾n víi FcR §TB + – + – ChuyÓn qua nhau + + + + % cña IgG 65 - 70 23 - 28 4 - 8 3 - 4 IgM  Cã träng l-îng ph©n tö lín nhÊt trong c¸c líp kh¸ng thÓ: 900.000 Dalton, h»ng sè l¾ng 19S.V× vËy chØ cã mÆt trong lßng m¹ch m¸u  Tån t¹i d-íi d¹ng pentame do 5 ph©n tö IgM monome ®-îc liªn kÕt víi nhau bëi chuçi do ®ã cã tÝnh b¸m cao víi kh¸ng nguyªn.  Cã hai tiÓu líp: IgM1 vµ IgM2. 22 12 23 24 13 IgA  Cã hai d¹ng:  IgA huyÕt thanh: d-íi d¹ng Monomer  IgA tiÕt( sIgA ): dÞch ngo¹i tiÕt (n-íc bät, dÞch tiªu ho¸, dÞch khÝ phÕ qu¶n, dÞch ©m ®¹o...)  IgA tiÕt:  Tån t¹i d-íi d¹ng Dime do hai ph©n tö IgA Monomer  Chuçi s cã 2 chøc n¨ng: gióp cho ph©n tö IgA Dimer ®-îc tiÕt tõ tÕ bµo biÓu m« vµo lßng c¸c èng, vµ tr¸nh ph©n huû do c¸c enzym tiªu ho¸.  Cã vai trß quan träng trong miÔn dÞch t¹i chç => trong phßng t¶ dïng vaccin t¶ uèng ( thay cho vaccin t¶ tiªm) ®Ó kÝch thÝch sinh IgA tiÕt. 25 26 14 27  Qu¸ tr×nh tæng hîp IgA tiÕt  Ph©n tö IgA ®-îc tæng hîp bëi c¸c tÕ bµo Plasma t¹i m¸u vµ c¸c m« lymph« => niªm m¹c (hÖ tiªu ho¸, h« hÊp, tiÕt niÖu, sinh dôc  T¹i tÕ bµo niªm m¹c, g¾n víi IgA Dimer ®Ó thµnh ph©n tö sIgA hoµn chØnh 28 TÕ bµo Plasma M¸u IgA dimer sIgA hoµn chØnh Niªm m¹c Lßng èng 15 IgE  Cã hµm l-îng thÊp nhÊt trong c¸c líp kh¸ng thÓ do tæng hîp Ýt vµ sau tæng h¬p th× IgE g¾n lªn bÒ mÆt tÕ bµo Mast vµ B¹ch cÇu ¸i kiÒm (BCAK) c¸c tÕ bµo nµy cã c¸c FceR ( thô thÓ giµnh cho IgE)  Bµo t-¬ng tÕ bµo Mast vµ BCAK chøa Histamin. Kh¸ng nguyªn kÕt hîp víi IgE t¹o ra m¹ng liªn kÕt KN-KT trªn bÒ mÆt tÕ bµo, dÉn ®Õn thay ®æi chuyÓn ®éng c¸c ph©n tö pr«tªin mµng vµ g©y ra hiÖn t-îng lµm tho¸t Histamin ra gian bµo, ®ång thêi kÝch thÝch tiÕt Prostaglandin, Leukotrien. 29 Gi¶i phãng Histamin T¨ng tæng hîp vµ tiÕt Prostaglandin vµ Leukotrien 30 16 31Mao m¹ch b×nh th-êng Mao m¹ch khi cã Histamin Kháiniệm về bổ thể Thí nghiệm của Buchner - Mẫu 1: Huyết thanh dê có kháng thể kháng vi khuẩn tả + Vk tả. Kết quả: Vi khuẩn tả bị ngưng kết, rồi bị vỡ. - Mẫu 2: Huyết thanh dê có kháng thể kháng vi khuẩn tả, đã được hâm nóng ở 56 độ C trong 30 phút + Vi khuẩn tả. Kết quả: Vi khuẩn tả bị ngưng kết, không bị vỡ. - Nếu cho thêm huyết thanh bình thường vào mẫu 2: Vi khuẩn tả bị vỡ. 32 17 33 Kết luận: Trong huyết thanh bình thường có yếu tố tham gia làm vỡ vi khuẩn. Yếu tố này mất tác dụng khi bị hâm nóng ở 56 độ C trong 30 phút. Buchner đặt tên yếu tố này là Bổ Thể Chúng có vai trò bổ sung cho tác dụng của kháng thể. Bổ thể 34 Bổ thể là những protein đặc biệt, có sẵn trong huyết tương dưới dạng chưa hoạt hóa, chủ yếu do gan sản xuất. - Bổ thể gồm có 9 thành phần: C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8 và C9. Trong đó C1 gồm 3 thành phần khác nhau: C1q, C1r, C1s. - Có khoảng 10 yếu tố tham gia điều h.a sự hoạt hóa các thành phần của bổ thể: C1INH, I, H, B, D, P, C4bp, DAF, CR1 và protein S. - Bổ thể và các yếu điều hòa hợp thành hệ thống bổ thể. 18 Tác dụng sinh học của bổ thể 1. Chống nhiễm trùng - Tác dụng lên tế bào đích gây vỡ tế bào. -Đại thực bào bám vào vi khuẩn gây hiện tượng opsonin hóa đại thực bào qua trung gian các receptor, giúp cho đại thực bào dễ tiếp cận và tiêu diệt vi khuẩn. 2. Tham gia phản ứng viêm Giải phóng histamin từ tế bào mast và bạch cầu ái kiềm, dẫn đến giãn mạch tăng tính thấm, tác dụng hóa ứng động đối với bạch cầu đơn nhân và đa nhân trung tính=> tăng cường phản ứng viêm. §¸p øng t¹o kh¸ng thÓ lÇn ®Çu ( tiªn ph¸t ) vµ lÇn hai ( thø ph¸t ): §¦MD lÇn hai tøc lµ §¦MD sau khi tiªm nh¾c l¹i cïng kh¸ng nguyªn tõ lÇn thø hai trë ®i. §¦MD lÇn hai kh¸c víi §¦MD lÇn đÇu ë 4 ®iÓm:  Thêi gian tiÒm tµng cña §¦MD lÇn hai ng¾n h¬n §¦MD lÇn ®Çu  C-êng ®é t¹o kh¸ng thÓ §¦MD lÇn hai cao h¬n §¦MD lÇn ®Çu  Thêi gian tån t¹i cña kh¸ng thÓ trong §¦MD lÇn hai dµi h¬n §¦MD lÇn ®Çu.  Tû lÖ IgM/IgG trong §¦MD lÇn hai thÊp h¬n §¦MD lÇn ®Çu 36 19 •C¸c quyÕt ®Þnh kh¸ng nguyªn cña ph©n tö kh¸ng thÓ QuyÕt ®Þnh isotyp: quyÕt ®Þnh cã trªn tÊt c¶ c¸c ph©n tö thuéc vÒ mét líp kh¸ng thÓ cña tÊt c¶ c¸c c¸ thÓ thuéc vÒ mét loµi 37 IgG IgG IgG Cã ph¶n øng IgG IgG + 38 20 QuyÕt ®Þnh allotyp: quyÕt ®Þnh cã trªn c¸c ph©n tö kh¸ng thÓ thuéc vÒ mét líp kh¸ng thÓ cña mét sè c¸ thÓ trong mét loµi (kháng thể kháng Ig cùng loài) 39 IgG IgG IgG 40 IgG IgG Kh¸ng thÓ kh¸ng Allotyp 21 QuyÕt ®Þnh idiotyp: QuyÕt ®Þnh cã trªn c¸c ph©n tö kh¸ng thÓ thuéc vÒ mét líp kh¸ng thÓ vµ tån t¹i trong mét c¸ thÓ nh-ng chèng l¹i mét quyÕt ®Þnh kh¸ng nguyªn nhÊt ®inh. Kháng nguyên (X) → Ig1 (anti-X) → Ig2 (anti-anti-X) → Ig3 (anti-anti- anti-X) 41 IgG IgG IgG Vaccin kiÓu kh¸ng idiotyp: kh¸ng idiotyp cã cÊu tróc kh«ng gian b¾t chuíc Q§KN =>dïng kh¸ng idiotyp lµm kh¸ng nguyªn ®Ó kÝch thÝch c¬ thÓ sinh ra kh¸ng thÓ kh¸ng cÊu tróc =>tr¸nh t¸c dông phô do cña vaccin g©y ra. 42 Dïng kh¸ng idiotyp chÕ vaccin Kh¸ng - kh¸ng idiotyp cã cÊu tróc idiotyp kh¸ng l¹i Q§KN ®Æc hiÖu ban ®Çu 22 Kh¶ n¨ng sinh häc cña kh¸ng thÓ G©y ng-ng kÕt kh¸ng nguyªn h÷u h×nh ( tÕ bµo, vi khuÈn ) Opsonin ho¸ : g¾n vµo mét sè tÕ bµo nh- §TB, tÕ bµo B¹ch cÇu trung tÝnh( BCTT ) th«ng qua thô thÓ giµnh cho Fc ®Ó §TB, BCTT dÔ tiÕp cËn vµ nuèt vi khuÈn G©y hiÖn t-îng ADCC (gây độc tế bào bởi tế bào phụ thuộc kháng thể) : tøc lµ g¾n vµo tÕ bµo NK th«ng qua thô thÓ giµnh cho Fc ®Ó tÕ bµo NK tiÕp cËn vµ giÕt tÕ bµo ®Ých . 43 44 Trung hoµ c¸c ®éc tè ChuyÓn qua nhau thai (t¹o miÔn dÞch cho con trong giai ®o¹n ®Çu sau sinh) T¹o hµng rµo b¶o vÖ t¹i niªm m¹c (ng¨n c¶n vi sinh vËt b¸m vµo niªm m¹c vµ x©m nhËp vµo m¸u) Ho¹t ho¸ bæ thÓ ( theo con ®-êng cæ ®iÓn sinh ra c¸c enzym) 23 Kh¸NG THÓ §¥N DßNG MONOCLONAL ANTIBODIES (MoAb) Lµ nh÷ng ph©n tö kh¸ng thÓ do mét dßng lympho bµo B tiÕt ra khi ®-îc kÝch thÝch bëi mét Q§KN vµ chØ ®Æc hiÖu víi Q§KN ®ã. Kh¸ng thÓ ®a dßng lµ mét hçn hîp gåm nhiÒu kh¸ng thÓ ®¬n dßng. 24 +Häc thuyÕt chän lùa dßng cña Burnett Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn bµo thai, c¬ thÓ sÏ h×nh thµnh rÊt nhiÒu lo¹i lymph« bµo , mçi lo¹i ®Æc hiÖu víi mét lo¹i Q§KN Nh÷ng lo¹i lymph« bµo nµo t-¬ng øng víi c¸c Q§KN cña b¶n th©n c¬ thÓ th× sÏ bÞ øc chÕ ( chän läc ©m tÝnh), ®Ó khi ra ®êi chóng hoµn toµn kh«ng ho¹t ®éng. C¬ thÓ chØ cßn l¹i nh÷ng lymph« bµo t-¬ng øng víi c¸c Q§KN l¹. Khi mét Q§KN l¹ x©m nhËp vµo c¬ thÓ, chóng sÏ t-¬ng t¸c víi lymph« bµo t-¬ng øng. Lympho bµo nµy ®-îc kÝch thÝch vµ ph¶n øng b»ng c¸ch nh©n lªn thµnh mét quÇn thÓ tÕ bµo hoµn toµn gièng víi tÕ bµo ban ®Çu =>dßng tÕ bµo 48 25 ab c A,B,C A,B,C Kh¸ng thÓ ®a dßng •C¬ së khoa häc cña quy tr×nh s¶n xuÊt KT§C +Trªn bÒ mÆt mçi tÕ bµo lymph« B chØ cã mét lo¹i SIg ®Æc hiÖu víi mét lo¹i Q§KN B1 B2 B3 26 A B C D E G I ... a b A B C D E G I ... c C C C C C C C C C C C C C C Thêi kú bµo thai Sau khi sinh dßng TB C KT C Häc thuyÕt cña Burnet gi¶i thÝch ®-îc tÝnh ®Æc hiÖu cña kh¸ng thÓ vµ v× sao kh«ng cã c¸c ®¸p øng miÔn dÞch chèng b¶n th©n c¬ thÓ. C¬ së tÕ bµo di truyÒn häc: Khi trén hai lo¹i tÕ bµo víi nhau vµ cã mÆt c¸c chÊt xóc t¸c thÝch hîp th× hai tÕ bµo cã thÓ lai víi nhau ®Ó h×nh thµnh tÕ bµo lai. TÕ bµo lai tiÕp thu ®Æc tÝnh cña c¶ hai lo¹i tÕ bµo ®· t¹o ra chóng. PEG Hybridoma PEG: polyethylenglycol 1 tế bào ung thư B 27 Quy tr×nh s¶n xuÊt kh¸ng thÓ ®¬n dßng: B-íc 1: Chon tÕ bµo ®Ó lai TÕ bµo lymph« B mÉn c¶m: Dïng kh¸ng nguyªn g©y mÉn c¶m cho chuét nh¾t. Bèn ngµy sau lÊy l¸ch ®Ó ph©n lËp lymph« bµo ( ®a phÇn lµ lymph« bµo B) a b c A B C C A B B B B B B B A A A A AA A C C C C C C C A BC CC B B B A A A C A B B A A C C C C §Æc ®iÓm TB B mÉn c¶m: TiÕt KT Kh«ng nh©n lªn ( v× lµ giai ®o¹n cuèi cña qu¸ tr×nh biÖt ho¸) Kh¸ng nguyªn TÕ bµo myeloma ( U tuû) : do c¸c lab« chuyªn s©u ph©n lËp tõ u tuû x-¬ng chuét nh¾t, sau nhiÒu lÇn chuyÓn nu«i, ®· cã vµi dßng tÕ bµo nµy d-ãi d¹ng th-¬ng phÈm víi c¸c ®Æc ®iÓm sau: Kh«ng tiÕt kh¸ng thÓ HPRT (gen kháng thuốc) ©m tÝnh Cã kh¶ n¨ng nh©n lªn bÊt tËn ( v× lµ tÕ bµo ung th-). 28 55 B-íc 2: TiÕn hµnh lai hai lo¹i tÕ bµo Khi trén hai lo¹i tÕ bµo ( lymph« B mÉn c¶m vµ Myeloma) víi sù cã mÆt cña P.E.G. sÏ x¶y ra lai hai tÕ bµo vµ cã 5 lo¹i tÕ bµo trong hçn dÞch víi c¸c ®Æc ®iÓm sau: TÕ bµo Kh¶ n¨ng nh©n lªn HPRT TiÕt KT M-B +++ +++ +++ M-M +++ - - M c« ®¬n +++ - - B-B --- +++ +++ B c« d¬n --- +++ +++ 29 • B-íc 3: Duy tr× vµ ph¸t triÓn tÕ bµo M-B vµ lo¹i trõ c¸c tÕ bµo kh¸c: Duy tr× tÕ bµo M-B v× tÕ bµo nµy võa cã ®Æc tÝnh nh©n lªn võa tiÕt kh¸ng thÓ B»ng c¸ch bæ xung vµo m«i tr-êng dinh d-ìng c¸c chÊt Hypoxanthin, Aminopterin vµ Thymin( m«i tr-êng HAT). Trong m«i tr-êng HAT chØ tÕ bµo M-B míi sèng ®-îc vµ ph¸t triÓn v× cã HPRT vµ cã kh¶ n¨ng nh©n lªn . C¸c tÕ bµo M-M vµ M c« ®¬n chÕt v× kh«ng cã HPRT. C¸c tÕ bµo B-B vµ B c« ®¬n còng chÕt v× kh«ng cã thÓ tù nh©n lªn. B B B B B B M M M B B BM M MM M M M M M M M B B B B B Hypoxanthin Aminopterin Thymin B-íc 4: T¹o ®¬n dßng tÕ bµo lai M-B b»ng ph-¬ng ph¸p pha lo·ng tíi h¹n.Trong m«i tr-êng HAT, chØ cã tÕ bµo lai M-B ph¸t triÓn. Muèn t¹o ®¬n dßng tÕ bµo M-B ta ph¶i ph¶i pha lo·ng mét thÓ tÝch ban ®Çu thµnh mét thÓ tÝch lín nhiÒu lÇn, sau ®ã l¹i ph©n thµnh c¸c thÓ tÝch nhá. Cø lÆp l¹i mét sè lÇn ®Ó cã 1 tÕ bµo lai M-B trong mét giÕng nu«i .Tõ b-íc nµy kh«ng cÇn nu«i trong m«i tr-êng HAT 30 Pha lo·ng ®Ó t¸ch riªng dßng tÕ bµo 31 B-íc 5: Chän nh÷ng giÕng chøa dßng s¶n xuÊt ra kh¸ng thÓ mong muèn b»ng c¸ch dïng kh¸ng nguyªn ®Æc hiÖu cho ph¶n øng víi dÞch næi trong tõng giÕng . Sau ®ã ph¸t triÓn tõng dßng s¶n xuÊt ra kh¸ng thÓ mong muèn trong thÓ tÝch lín. A C B X Kh¸ng thÓ ®¬n dßng kh¸ng x ¦u ®iÓm cña ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt kh¸ng thÓ ®¬n dßng  Kh«ng cÇn mét l-îng lín sinh vật lớn ®Ó g©y mÉn c¶m, chØ cÇn mét Ýt chuét nh¾t ®Ó g©y mÉn c¶m råi thu lÊy lymph« bµo B mÉn c¶m tõ l¸ch.  Kh«ng cÇn ph¶i cã Q§KN tinh khiÕt ®Ó g©y mÉn c¶m mµ vÉn cã ®-îc kh¸ng thÓ ®Æc hiÖu  TÝnh ®Æc hiÖu rÊt cao nªn kh¸ng thÓ d¬n dßng lµm t¨ng tÝnh ®Æc hiÖu cña c¸c test miÔn dÞch  Cã thÓ dïng ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt KT§D ®Ó t×m ra sù tån t¹i cña Q§KN ®Æc hiÖu trong mét hçn hîp c¸c Q§KN trong nghiªn cøu phÉu tÝch c¸c dÊu Ên bÒ mÆt tÕ bµo (tÕ bµo ung th-) 32 VÝ dô : TÕ bµo ung th- cã c¸c dÊu Ên g× kh¸c v¬Ý tÕ bµo b×nh th-êng? B»ng ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt KT§C cã thÓ tr¶ lêi ®-îc c©u hái nµy Ph¶n øng víi TB SXKT§D chèng TB K B1 B2 B3 B4 + ++++ MMMM KT§D 1 KT§D 2 KT§D 3 KT§D 4 +++ KÕt qu¶ ph¶n øng D-¬ng D-¬ng D-¬ng¢m Mét sè øng dông cña KT§D  ChÈn ®o¸n bÖnh b»ng c¸ch ph¸t hiÖn c¸c dÊu Ên ®Æc tr-ng cho c¸c vi sinh vËt g©y bÖnh hoÆc c¸c dÊu Ên ®Æc tr-ng xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh sinh bÖnh  X¸c ®Þnh c¸c lo¹i tÕ bµo cã c¸c dÊu Ên ®Æc tr-ng. VÝ dô CD4,CD8, CD3 cña tÕ bµo T, CD19 cña tÕ bµo B, CD 16 vµ CD56 cña tÕ bµo NK…  §iÒu trÞ mét sè bÖnh ung th- m¸u v× c¸c tÕ bµo ung th- cã c¸c dÊu Ên míi ®Æc tr-ng mµ tÕ bµo m¸u b×nh th-êng kh«ng cã. C¸c KT§C ®Æc hiÖu víi c¸c dÊu Ên riªng cña mét lo¹i tÕ bµo ung th- chØ kÕt hîp ®Æc hiÖu víi tÕ bµo ung th- ®ã mµ kh«ng kÕt hîp víi tÕ bµo b×nh th-êng ch-a ung th- ho¸.  G¾n víi ®ång vÞ phãng x¹ hoÆc ho¸ chÊt g©y ®éc tÕ bµo ®Ó khi ®-a vµo c¬ thÓ kh¸ng thÓ ®¬n dßng sÏ ®-a ®ång vÞ phãng x¹ hoÆc ho¸ chÊt tËp trung t¹i vÞ trÝ khèi u. 33 H¹t tr¬ Protein cÇn t¸ch Protein kh¸c KT§D Hçn hîp protein ChiÕt t¸ch protein tinh khiÕt tõ mét hçn hîp gåm nhiÒu protein kh¸c nhau: g¾n KT§D víi c¸c h¹t tr¬, dån vµo cét s¾c ký, cho hçn hîp nhiÒu lo¹i protein ch¶y qua cét, protein ®Æc hiÖu sÏ g¾n víi KT§D vµ bÞ gi÷ l¹i trong cét, c¸c protein kh¸c tr«i qua. Sau ®ã t¸ch protein ra khái KT§D ®Ó thu ®-îc protein tinh khiÕt. VÝ dô: insulin, interferon tõ c¸c s¶n phÈm cña c«ng nghÖ gen. 66
Tài liệu liên quan