Chương 3 Phương pháp xây dựng hệ thống thông tin

1.  Phương pháp thu thập thông tin 2.  Phương pháp tiếp cận thông tin 3.  Phương pháp phân tích hệ thống thông tin 4.  Các nguyên tắc của việc thiết kế hệ thông tin

ppt14 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1434 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 3 Phương pháp xây dựng hệ thống thông tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN Nội dung chính 1.  Phương pháp thu thập thông tin 2.  Phương pháp tiếp cận thông tin 3.  Phương pháp phân tích hệ thống thông tin 4.  Các nguyên tắc của việc thiết kế hệ thông tin 1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu về hệ thống Phương pháp quan sát hệ thống Phương pháp phỏng vấn Phương pháp điều tra 1. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN Phương pháp nghiên cứu tài liệu về hệ thống Mục đích: nhằm thu nhận các thông tin tổng quát về cấu trúc tổ chức, cơ chế hoạt động, qui trình vận hành thông tin trong hệ thống. Kết quả của nghiên cứu cho ta cái nhìn tổng thể ban đầu về đối tượng nghiên cứu. EX, thông tin về tình hình HĐKD, tài chính, tài sản, nguồn vốn, nhân sự, môi trường bên ngoài... 1. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN 2. Phương pháp quan sát hệ thống Theo dõi, nghe, nhìn; có thể đặt câu hỏi thăm dò một cách trung lập. * Ưu: duy trì được môi trường quan sát tự nhiên, nên dữ liệu có thể trung thức. * Hạn chế: Xem xét không đúng vấn đề. Những người bị quan sát sẽ cảm thấy khó chịu Việc quan sát cũng đòi hỏi khá nhiều thời gian * Qui trình Chọn mục tiêu, đối tượng, công việc QS Tiến hành QS, ghi chép Lập báo cáo QS 1. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN 3. Phương pháp phỏng vấn Những điều cần lưu ý khi phỏng vấn Câu hỏi mở Chuẩn bị các câu hỏi PV Chọn người được PV Chọn người thực hiện PV Chọn thời gian và địa điểm PV Tiến hành PV, ghi chép Chú ý lắng nghe, thái độ lịch sự khi phỏng vấn Lập báo cáo PV … 1. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN 4. Phương pháp sử dụng phiếu điều tra Gồm điều tra toàn bộ và điều tra chọn mẫu Quy trình: xây dựng bảng câu hỏi, chọn kích thước mẫu, chọn thời gian và địa điểm điều tra, tiến hành điều tra, xử lý số liệu điều tra, báo cáo. Phương pháp điều tra: điện thoại, cá nhân, thư tín 1. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN Lý do chọn mẫu: Chi phí Thời gian Tính chính xác PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU Giai đoạn 1: Xác định thông tin điều tra. Giai đoạn 2: Xác định tổng thể. Giai đoạn 3: Chọn kích thước mẫu. Giai đoạn 4: Phương pháp thu thập thông tin. Giai đoạn 5: Sử dụng thông tin từ mẫu để suy luận các đặc trưng của vấn đề. Giai đoạn 6: Đưa ra kết luận về tổng thể CÁC VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT KHI ĐIỀU TRA MẪU NGUỒN SAI SỐ TIỀM NĂNG Tổng sai số SS do chọn mẫu ngẫu nhiên SS không do chọn mẫu SS do sự trả lời SS không do sự trả lời SS do nhà nghiên cứu SS do người PV SS do người được PV Xác định tổng thể Đo lường …… Chọn người trả lời Đặt câu hỏi Ghi chép sai Hành động gian dối Không có khả năng để trả lời chính xác Không hài lòng …… 1. Phöông phaùp tieáp caän tổng quát (tổng thể) 2. Phöông phaùp tieáp caän cụ thể 3. Phöông phaùp tieáp caän toång hôïp 2. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN THÔNG TIN Phân tích TT theo môi trường tác động đến DN Môi trường bên ngoài Môi trường vi mô Môi trường vĩ mô + Môi trường kinh tế (lãi suất, lạm phát, chu kỳ kinh tế...) + Tỷ giá hối đối + Chính trị, pháp luật + Văn hóa – Xã hội + Khoa học kỹ thuật - công nghệ + Môi trường tự nhiên Môi trường bên trong (Môi trường nội bộ) 3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÔNG TIN Bảng kết quả nghiên cứu về nhãn hiệu kem đánh răng theo từng thuộc tính Thang điểm: 1 rất kém; 2 hơi kém; 3 vừa phải; 4 khá tốt; 5 rất tốt 2. Phân tích HTTT theo chức năng thể hiện Hệ thống thông tin thừa hành Hệ thống quản lý 3. Phân tích HTTT theo các giai đoạn của quy trình sản xuất 4. Từ kết quả điều tra thực tế 3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÔNG TIN Moät laø: caàn söû duïng caùc khaùi nieäm cuûa lyù thuyeát heä thoáng. Hai laø: choïn löïa caùch tieáp caän ñôn theå Ba laø: höôùng heä thoâng tin theo nhu caàu quaûn trò. Boán laø: döïa treân quan ñieåm ñieàu khieån hoïc. Naêm laø: xaùc ñònh roõ raøng caùc moái lieân heä trong heä thoáng Sáu laø: söû duïng söùc maïnh taäp theå trong toå chöùc heä thoáng thoâng tin quaûn trò. 4. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA VIỆC THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Tài liệu liên quan