Chương 3: Tạo và hiệu chỉnh dữ liệu không gian

Các định dạng dữ liệu không gian có thể sử dụng trong Arcview. Tạo bản đồ mới trong Arcview. Tạo dữ liệu không gian dạng điểm, đường, vùng. Hiệu chỉnh dữ liệu không gian dạng điểm,đường, vùng.

ppt28 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1880 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 3: Tạo và hiệu chỉnh dữ liệu không gian, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 3: TẠO VÀ HIỆU CHỈNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tổng quan TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Các định dạng dữ liệu không gian có thể sử dụng trong Arcview. Tạo bản đồ mới trong Arcview. Tạo dữ liệu không gian dạng điểm, đường, vùng. Hiệu chỉnh dữ liệu không gian dạng điểm,đường, vùng. Các định dạng dữ liệu không gian có thể sử dụïng trong Arcview 1. Arcview shapefile 2. Dữ liệu được tạo ra từ phần mềm ARC/INFO 3. MAP/INFO Interchange Format (MIF) 4. Dữ liệu CAD (Computer Aided Design) 5. Dữ liệu hình ảnh TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tạo bản đồ mới trong Arcview Tạo các lớp bản đồ Chọn tỉ lệ bản đồ Chọn lưới chiếu bản đồ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tạo các lớp bản đồ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tỉ lệ bản đồ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Arcview và tỉ lệ bản đồ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Lưới chiếu bản đồ Phép chiếu bản đồ chuyển đổi bề mặt không gian 3 chiều của trái đất thành mặt phẳng TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Arcview và lưới chiếu bản đồ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Không có lưới chiếu Lưới chiếu Hemisphere Lưới chiếu Robinson Lưới chiếu Sinusoidal Tạo những lớp dữ liệu không gian dạng điểm, đường và vùng TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tạo lớp dữ liệu không gian dạng điểm TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Công cụ vẽ điểm Tạo lớp dữ liệu không gian dạng điểm (tt) TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Thêm các điểm được xác định bằng tọa độ x, y vào bản đồ Tạo lớp dữ liệu không gian dạng đường TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Đường thẳng Đường cong, gấp khúc Đường chia cắt Tạo lớp dữ liệu không gian dạng đường (tt) TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Hợp nhất các đường Chức năng Union Features Tạo lớp dữ liệu không gian dạng vùng Vùng hình dạng bất kỳ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Vùng hình tròn, elip Vùng hình vuông, chữ nhật Vùng có chung biên với các vùng khác Phân cắt các vùng Công cụ Polygon Split TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tạo lớp dữ liệu không gian dạng vùng (tt) TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Hợp nhất các vùng Chức năng Union Features Tạo lớp dữ liệu không gian dạng vùng (tt) TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tạo vùng trống nhỏ bên trong vùng lớn Chức năng Combine Features Tạo lớp dữ liệu không gian dạng vùng (tt) TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Huỷ phần giao giữa 2 vùng Chức năng Subtract Features Tạo lớp dữ liệu không gian dạng vùng (tt) TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Lấy phần giao giữa 2 vùng Chức năng Intersect Features Tạo lớp dữ liệu không gian dạng vùng (tt) Hiệu chỉnh dữ liệu không gian dạng điểm TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview - Thêm điểm mới - Xóa điểm cũ - Di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Hiệu chỉnh dữ liệu không gian dạng đường Thay đổi hình dạng một đối tượng TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Hiệu chỉnh dữ liệu không gian dạng đường (tt) Thay đổi hình dạng một đoạn chung của 2 đường TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Hiệu chỉnh dữ liệu không gian dạng đường (tt) Di chuyển một đỉnh chung của nhiều đường TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Hiệu chỉnh dữ liệu không gian dạng vùng Thay đổi hình dạng một đối tượng TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Hiệu chỉnh dữ liệu không gian dạng vùng (tt) Thay đổi hình dạng đường bao chung TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Hiệu chỉnh dữ liệu không gian dạng vùng (tt) Hiệu chỉnh một đỉnh chung của nhiều vùng Môi trường bắt dính tổng quát (Genaral) Môi trường bắt dính tương tác (Interactive) TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Đặt môi trường bắt dính Hết chương 3 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview
Tài liệu liên quan