Chương 4: Tạo và hiệu chỉnh dữ liệu thuộc tính

Mô hình phân cấp (The Hierarchical Model) Mô hình mạng (The Network Model) Mô hình quan hệ (The Relational Model)

ppt17 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1535 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 4: Tạo và hiệu chỉnh dữ liệu thuộc tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 4: TẠO VÀ HIỆU CHỈNH DỮ LIỆU THUỘC TÍNH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tổng quan TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Khái niệm về cơ sở dữ liệu Cấu trúc bảng dữ liệu thuộc tính của Arcview Tạo dữ liệu thuộc tính cho các đối tượng không gian Tạo bảng dữ liệu mới trong Arcview Hiệu chỉnh bảng dữ liệu thuộc tính Tổng kết và thống kê dữ liệu thuộc tính Khái niệm về cơ sở dữ liệu TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Các mô hình cơ sở dữ liệu Mô hình phân cấp (The Hierarchical Model) Mô hình mạng (The Network Model) Mô hình quan hệ (The Relational Model) TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Mô hình phân cấp TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Trường Khoa Môn học Giảng viên Sinh viên Mô hình mạng TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Trường Khoa Môn học Giảng viên Sinh viên Bảng đăng ký Mô hình quan hệ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Mã vùng Diện tích (ha) Chu vi (m) Mã vị trí 11 15 500 P-15 12 10 350 P-55 13 17 500 P-30 14 25 650 P-50 Mã vị trí Chủ nhân Tuổi P-55 Nguyễn Văn Sơn 55 P-15 Trần Thị Thủy 30 P-50 Lê Văn Giàu 25 P-30 Phan Thị Kim 50 11 12 13 14 Cấu trúc bảng dữ liệu thuộc tính của Arcview TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Cột Dòng Giá trị thuộc tính Các kiểu dữ liệu thuộc tính trong Arcview TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Các kiểu dữ liệu khác nhau lưu trữ những loại giá trị khác nhau Tạo dữ liệu thuộc tính cho các đối tượng không gian TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tạo dữ liệu thuộc tính cho các đối tượng không gian (tt) TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tính toán giá trị tọa độ, độ dài, diện tích của các đối tượng không gian. Công cụ: Tạo dữ liệu thuộc tính cho các đối tượng không gian (tt) Tạo bảng dữ liệu mới TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview 1 2 Hiệu chỉnh bảng dữ liệu thuộc tính Hiệu chỉnh dữ liệu trong bảng Thêm, xóa, sửa các giá trị thuộc tính Thay đổi cách hiển thị của bảng Thay đổi vị trí các trường trong một bảng Tắt hiển thị và đổi tên trường Xóa dòng/cột trong bảng Start Editing > Edit > Delete Field Start Editing > Edit > Delete Records TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Hiệu chỉnh bảng dữ liệu thuộc tính (tt) TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tắt hiển thị Đổi tên trường Thống kê dữ liệu thuộc tính (Statistic) Tổng kết và thống kê dữ liệu thuộc tính TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tổng kết và thống kê dữ liệu thuộc tính (tt) TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tổng kết dữ liệu thuộc tính (Summarize) Trường thuộc tính muốn tổng kết Phương thức tổng kết Thêm vào một yêu cầu tổng kết Hủy bỏ một yêu cầu tổng kết Hết chương 4 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview
Tài liệu liên quan