Chương 5 Mô hình hóa yêu cầu logic hệ thống (Structuring System Logical Requirements)

Sử dụng Tiếng Anh có cấu trúc (structured English) như là công cụ để trình bày các bước trong các tiến trình luận lý (logical processes) trong DFD. Sử dụng Bảng Quyết Định & Cây Quyết Định (decision tables & decision trees) để trình bày các lựa chọn trong các phát biểu có điều kiện. Việc lựa chọn giữa Tiếng Anh có Cấu trúc, Bảng Quyết Định & Cây Quyết Định.

ppt22 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1928 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 5 Mô hình hóa yêu cầu logic hệ thống (Structuring System Logical Requirements), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 5 Mô hình hóa yêu cầu logic hệ thống (Structuring System Logical Requirements) Faculty of MIS GV: LÊ THỊ QUỲNH NGA Nội Dung Sử dụng Tiếng Anh có cấu trúc (structured English) như là công cụ để trình bày các bước trong các tiến trình luận lý (logical processes) trong DFD. Sử dụng Bảng Quyết Định & Cây Quyết Định (decision tables & decision trees) để trình bày các lựa chọn trong các phát biểu có điều kiện. Việc lựa chọn giữa Tiếng Anh có Cấu trúc, Bảng Quyết Định & Cây Quyết Định. Mô hình Luận lý DFD không cho thấy logic bên trong các tiến trình. Mô hình logic trình bày cấu trúc & chức năng của các tiến trình nêu trong DFD. Mô hình logic cũng được dùng để cho thấy khi nào thì các tiến trình trong DFD xảy ra. Các Loại Mô Hình Logic Tiếng Anh có cấu trúc (Structured English) Bảng Quyết Định (Decision Tables) Cây Quyết Định (Decision Trees) Sơ đồ chuyển trạng thái (State-transition diagrams) Sợ đồ tuần tự (Sequence diagrams) Sơ đồ hoạt động (Activity diagrams) Mô hình Logic với Tiếng Anh Có Cấu Trúc Dạng thức hiệu chỉnh của tiếng Anh dùng để chỉ ra logic của các tiến trình xử lý thông tin Sử dụng 1 tập con của tiếng Anh Các động từ hành động Các cụm danh từ Không Tính từ & trạng từ Không có chuẩn cụ thể Tiếng Anh cấu trúc được dùng để mô tả input & output. Tiếng Anh cấu trúc được dùng để mô tả các toán tử Tiếng Anh cấu trúc được dùng để mô tả sự lặp lại Tiếng Anh cấu trúc được dùng để mô tả các quyết định Tiếng Anh cấu trúc được dùng để mô tả việc gọi thực hiện các tiến trình khác Mô hình Logic với Bảng Quyết Định Ma trận trình bày logic của quyết định Xác định các điều kiện có thể xảy ra và các hành động kết quả Sử dụng tốt nhất cho các quyết định logic phức tạp. 3 Thành Phần của Bảng Quyết Định Điều kiện Danh sách các điều kiện tương ứng với quyết định Hành động Hành động thực hiện theo tập các điều kiện cho trước Luật Chỉ ra hành động nào được thực hiện theo tập các điều kiện cho trước Điều kiện không khác biệt (Indifferent Condition) điều kiện có giá trị không ảnh hưởng lên hành động cho 2 luật hay nhiều hơn Qui trình tạo Bảng Quyết Định Đặt tên các điều kiện & các giá trị mà mỗi ĐK có thể có Đặt tên tất cả các hành động có thể xảy ra Danh sách tất cả các luật Xác định các hành động cho mỗi luật Đơn giản hoá bảng quyết định Decision Table Note: for salaried employees the action stub chosen will always be the same…therefore hours worked is an indifferent condition Reduced Decision Table Because of indifferent condition, the complete decision table can be reduced to one with fewer rules Mô hình Logic với Cây Quyết Định Biểu diễn bằng hình ảnh tình huống quyết định Các điểm tình huống quyết định được kết nối với nhau bởi các đường cung & hình oval Các thành phần chính Các điểm quyết định biểu diễn bởi các node Các hành động biểu diễn bằng hình oval Các lựa chọn cụ thể từ 1 điểm quyết định biểu diển bởi các đường cung Mô hình Logic với Cây Quyết Định Đọc từ trái sang phải Mỗi node tương ứng với 1 lựa chọn Tất cả các hành động được liệt kê trên tận cùng phía phải Ví Dụ: Cây Quyết Định Ví Dụ: Cây Quyết Định Quyết Định giữa Tiếng Anh cấu Trúc, Bảng Quyết Định & Cây Quyết Định Quyết Định giữa Tiếng Anh cấu Trúc, Bảng Quyết Định & Cây Quyết Định