Chương 6 PHP và Cơ sở dữ liệu

• Ví dụ mở đầu • Giới thiệu MySQL • Các bước kết nối với CSDL MySQL • Một số vấn đề thường gặp • Các bài toán liên quan CSDL – Tìm kiếm và sắp xếp – Bài toán thêm, xóa, sửa – Phân trang dữ liệu • Thao tác với hệ quản trị CSDL khác

pdf47 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1767 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 6 PHP và Cơ sở dữ liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lập trình web Chương 6 PHP và CSDL 1Lập trình web1 – lightmoon9 Nội dung • Ví dụ mở đầu • Giới thiệu MySQL • Các bước kết nối với CSDL MySQL • Một số vấn đề thường gặp • Các bài toán liên quan CSDL – Tìm kiếm và sắp xếp – Bài toán thêm, xóa, sửa – Phân trang dữ liệu • Thao tác với hệ quản trị CSDL khác Lập trình web1 – lightmoon9 2 Ví dụ mở đầu Lập trình web1 – lightmoon9 3 Ví dụ mở đầu Lập trình web1 – lightmoon9 4 Ví dụ mở đầu Lập trình web1 – lightmoon9 5 Ví dụ mở đầu Lập trình web1 – lightmoon9 6 Nội dung • Ví dụ mở đầu • Giới thiệu MySQL • Các bước kết nối với CSDL MySQL • Một số vấn đề thường gặp • Các bài toán liên quan CSDL – Tìm kiếm và sắp xếp – Bài toán thêm, xóa, sửa – Phân trang dữ liệu • Thao tác với hệ quản trị CSDL khác Lập trình web1 – lightmoon9 7 Giới thiệu MySQL Lập trình web1 – lightmoon9 8 Giới thiệu MySQL Lập trình web1 – lightmoon9 9 Giới thiệu MySQL Lập trình web1 – lightmoon9 10 Nội dung • Ví dụ mở đầu • Giới thiệu MySQL • Các bước kết nối với CSDL MySQL • Một số vấn đề thường gặp • Các bài toán liên quan CSDL – Tìm kiếm và sắp xếp – Bài toán thêm, xóa, sửa – Phân trang dữ liệu • Thao tác với hệ quản trị CSDL khác Lập trình web1 – lightmoon9 11 Các bước kết nối CSDL MySQL Lập trình web1 – lightmoon9 12 Các bước kết nối CSDL MySQL Lập trình web1 – lightmoon9 13 Các bước kết nối CSDL MySQL Lập trình web1 – lightmoon9 14 Các bước kết nối CSDL MySQL Lập trình web1 – lightmoon9 15 Các bước kết nối CSDL MySQL Lập trình web1 – lightmoon9 16 Các bước kết nối CSDL MySQL Lập trình web1 – lightmoon9 17 Các bước kết nối CSDL MySQL Lập trình web1 – lightmoon9 18 Các bước kết nối CSDL MySQL Lập trình web1 – lightmoon9 19 Các bước kết nối CSDL MySQL Lập trình web1 – lightmoon9 20 Các bước kết nối CSDL MySQL Lập trình web1 – lightmoon9 21 Các bước kết nối CSDL MySQL Lập trình web1 – lightmoon9 22 Các bước kết nối CSDL MySQL Lập trình web1 – lightmoon9 23 Các bước kết nối CSDL MySQL Lập trình web1 – lightmoon9 24 Các bước kết nối CSDL MySQL Lập trình web1 – lightmoon9 25 Nội dung • Ví dụ mở đầu • Giới thiệu MySQL • Các bước kết nối với CSDL MySQL • Một số vấn đề thường gặp • Các bài toán liên quan CSDL – Tìm kiếm và sắp xếp – Bài toán thêm, xóa, sửa – Phân trang dữ liệu • Thao tác với hệ quản trị CSDL khác Lập trình web1 – lightmoon9 26 Một số vấn đề khi thao tác CSDL Lập trình web1 – lightmoon9 27 Một số vấn đề khi thao tác CSDL Lập trình web1 – lightmoon9 28 Một số vấn đề khi thao tác CSDL Lập trình web1 – lightmoon9 29 Một số vấn đề khi thao tác CSDL Lập trình web1 – lightmoon9 30 Một số vấn đề khi thao tác CSDL Lập trình web1 – lightmoon9 31 Nội dung • Ví dụ mở đầu • Giới thiệu MySQL • Các bước kết nối với CSDL MySQL • Một số vấn đề thường gặp • Các bài toán liên quan CSDL – Tìm kiếm và sắp xếp – Bài toán thêm, xóa, sửa – Phân trang dữ liệu • Thao tác với hệ quản trị CSDL khác Lập trình web1 – lightmoon9 32 Các bài toán liên quan CSDL Lập trình web1 – lightmoon9 33 Các bài toán liên quan CSDL Lập trình web1 – lightmoon9 34 Các bài toán liên quan CSDL Lập trình web1 – lightmoon9 35 Các bài toán liên quan CSDL Lập trình web1 – lightmoon9 36 Các bài toán liên quan CSDL Lập trình web1 – lightmoon9 37 Các bài toán liên quan CSDL Lập trình web1 – lightmoon9 38 Các bài toán liên quan CSDL Lập trình web1 – lightmoon9 39 Các bài toán liên quan CSDL Lập trình web1 – lightmoon9 40 Các bài toán liên quan CSDL Lập trình web1 – lightmoon9 41 Các bài toán liên quan CSDL Lập trình web1 – lightmoon9 42 Nội dung • Ví dụ mở đầu • Giới thiệu MySQL • Các bước kết nối với CSDL MySQL • Một số vấn đề thường gặp • Các bài toán liên quan CSDL – Tìm kiếm và sắp xếp – Bài toán thêm, xóa, sửa – Phân trang dữ liệu • Thao tác với hệ quản trị CSDL khác Lập trình web1 – lightmoon9 43 Thao tác với các HQT CSDL khác Lập trình web1 – lightmoon9 44 Thao tác với các HQT CSDL khác Lập trình web1 – lightmoon9 45 Thao tác với các HQT CSDL khác Lập trình web1 – lightmoon9 46  Hỏi – Đáp  Cám ơnHết chương 6 47Lập trình web1 – lightmoon9
Tài liệu liên quan