Chương 6 Truyền nhận dữ liệu qua môi trường web

• Cơ chế truyền và nhận dữ liệu giữa các trang web • Truyền nhận dữ liệu qua POST và GET – Phương thức GET – Phương thức POST • Một số ví dụ

pdf32 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1818 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 6 Truyền nhận dữ liệu qua môi trường web, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lập trình web Chương 6 Truyền nhận dữ liệu qua môi trường web 1Lập trình web1 – lightmoon9 Nội dung • Cơ chế truyền và nhận dữ liệu giữa các trang web • Truyền nhận dữ liệu qua POST và GET – Phương thức GET – Phương thức POST • Một số ví dụ Lập trình web1 – lightmoon9 2 Cơ chế truyền nhận dữ liệu giữa các trang web Lập trình web1 – lightmoon9 3 Cơ chế truyền nhận dữ liệu giữa các trang web Lập trình web1 – lightmoon9 4 Cơ chế truyền nhận dữ liệu giữa các trang web Lập trình web1 – lightmoon9 5 Cơ chế truyền nhận dữ liệu giữa các trang web Lập trình web1 – lightmoon9 6 Nội dung • Cơ chế truyền và nhận dữ liệu giữa các trang web • Truyền nhận dữ liệu qua POST và GET – Phương thức GET – Phương thức POST • Một số ví dụ Lập trình web1 – lightmoon9 7 Truyền nhận dữ liệu bằng get Lập trình web1 – lightmoon9 8 Truyền nhận dữ liệu bằng get Lập trình web1 – lightmoon9 9 Truyền nhận dữ liệu bằng get Lập trình web1 – lightmoon9 10 Truyền nhận dữ liệu bằng get Lập trình web1 – lightmoon9 11 Truyền nhận dữ liệu bằng get Lập trình web1 – lightmoon9 12 Truyền nhận dữ liệu bằng get Lập trình web1 – lightmoon9 13 Truyền nhận dữ liệu bằng get Lập trình web1 – lightmoon9 14 Truyền nhận dữ liệu bằng get Lập trình web1 – lightmoon9 15 Truyền nhận dữ liệu bằng get Lập trình web1 – lightmoon9 16 Truyền nhận dữ liệu bằng get Lập trình web1 – lightmoon9 17 Nội dung • Cơ chế truyền và nhận dữ liệu giữa các trang web • Truyền nhận dữ liệu qua POST và GET – Phương thức GET – Phương thức POST • Một số ví dụ Lập trình web1 – lightmoon9 18 Truyền nhận dữ liệu bằng post Lập trình web1 – lightmoon9 19 Truyền nhận dữ liệu bằng post Lập trình web1 – lightmoon9 20 Truyền nhận dữ liệu bằng post Lập trình web1 – lightmoon9 21 Truyền nhận dữ liệu bằng post Lập trình web1 – lightmoon9 22 Truyền nhận dữ liệu bằng post Lập trình web1 – lightmoon9 23 Truyền nhận dữ liệu bằng post Lập trình web1 – lightmoon9 24 Nội dung • Cơ chế truyền và nhận dữ liệu giữa các trang web • Truyền nhận dữ liệu qua POST và GET – Phương thức GET – Phương thức POST • Một số ví dụ Lập trình web1 – lightmoon9 25 Một số ví dụ Lập trình web1 – lightmoon9 26 Một số ví dụ Lập trình web1 – lightmoon9 27 Một số ví dụ Lập trình web1 – lightmoon9 28 Một số ví dụ Lập trình web1 – lightmoon9 29 Một số ví dụ Lập trình web1 – lightmoon9 30 Một số ví dụ Lập trình web1 – lightmoon9 31  Hỏi – Đáp  Cám ơnHết chương 6 32Lập trình web1 – lightmoon9
Tài liệu liên quan