Chương 7: Tổng quan về xử lý nước thải

Xử lý nước ngầm dùng cho cấp nước người ta thường theo trình tự sau:  Khử sắt, lắng, lọc, khử trùng  Làm trong, khử sắt, khưmàu, khử trùng  Làm trong bằng lắng lọc và khử trùng  Khử màu, khử sắt, khử trùng, làm trong

pdf3 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1282 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 7: Tổng quan về xử lý nước thải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
111/23/2010 1 TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng - BM KTTNN Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr Web: Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 11/23/2010 2 NỘI DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG 1: Tổng quan về cấp nước CHƯƠNG 2: Nguồn nước & Công trình thu nước. CHƯƠNG 3: Mạng lưới cấp nước khu vực. CHƯƠNG 4: Mạng lưới cấp nước bên trong. CHƯƠNG 5: Mạng lưới thoát nước bên trong. CHƯƠNG 6: Mạng lưới thoát nước khu vực. CHƯƠNG 7: Tổng quan về xử lý nước thải. CHƯƠNG 8: Phần mềm EPANET và SWMM CẤP THOÁT NƯỚC 11/23/2010 3 TOÅÅNG QUAN VEÀÀ XÖÛÛ LYÙÙ NÖÔÙÙC THAÛÛI CẤP THOÁT NƯỚC 11/23/2010 4 GIÔÙI THIEÄU Thaønh phaàn, tính chaát vaø caùc daïng nöôùc thaûi: Nöôùc thaûi ñoâ thò : hoån hôïp phöùc taïp, voâ cô + höûu cô - daïng hoaø tan, keo, khoâng hoøa tan. Möùc ñoä oâ nhieãm nöôùc thaûi daân duïng ñöôïc quy öôùc laø khoâng ñoåi. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 7: Tổng quan về xử lý nước thải. PGS. Dr. Nguyễn Thống 11/23/2010 5 GIÔÙI THIEÄU Nöôùc thaûi coâng nghieäp: Do quaù trình saûn xuaát, möùc ñoä oâ nhieåm thay ñoåi theo coâng ngheä (xöû lyù taïi NM). Tp. phaùt trieån nöôùc thaûi CN chieám 30-35% toång löôïng nöôùc thaûi. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 7: Tổng quan về xử lý nước thải. PGS. Dr. Nguyễn Thống 11/23/2010 6 ÑAÙNH GIAÙ ÑOÄ BAÅN * Löôïng oxy caàn ñeå oxy hoaù caùc chaát höûu cô nhôø vi sinh hieáu khí (BOD) < 3 6 mg/lit. * Löôïng oxy caàn ñeå oxy hoaù caùc chaát höûu cô nhôø phaûn öùng hoaù hoïc (COD). * Nhieät ñoä. * pH : 6.5 8.5 CẤP THOÁT NƯỚC Chương 7: Tổng quan về xử lý nước thải. PGS. Dr. Nguyễn Thống 211/23/2010 7 ÑAÙNH GIAÙ ÑOÄ BAÅN * Caùc ñoäc toá. * Haøm löôïng oxy hoaø tan (> 4mg/l). * Vi truøng (khoâng coù), vi sinh vaät (khoâng). * Vaät lô löûng < 0.25 1.5 mg/l * Muøi vaø vòï (khoâng). CẤP THOÁT NƯỚC Chương 7: Tổng quan về xử lý nước thải. PGS. Dr. Nguyễn Thống 11/23/2010 8 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI 1. Phöông phaùp cô hoïc. 2. Phöông phaùp hoaù, lyù hoïc. 3. Phöông phaùp sinh hoïc. (Nöôùc thaûi sinh hoaït ñoâ thò: p/p 1& 3, nöôùc thaûi coù nguoàn goác saûn xuaát: p/p 2). CẤP THOÁT NƯỚC Chương 7: Tổng quan về xử lý nước thải. PGS. Dr. Nguyễn Thống 11/23/2010 9 PHÖÔNG PHAÙP CÔ HOÏC * Song chaén raùc. * Beå laéng caùt. * Beå loïc. * Caùc thieát bò loïc theo nguyeân taéc thaåm thaáu qua moâi tröôøng xoáp hoaëc vaûi loïc. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 7: Tổng quan về xử lý nước thải. PGS. Dr. Nguyễn Thống 11/23/2010 10 P/p naøy coù theå loaïi ñeán 60% chaát khoâng hoaø tan, giaûm BOD ñeán 20%. P/p söû duïng ñaàu tieân (neáu coù) trong daây chuyeàn xöû lyù nöôùc thaûi. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 7: Tổng quan về xử lý nước thải. PGS. Dr. Nguyễn Thống 11/23/2010 11 PHÖÔNG PHAÙP HOAÙ, LYÙ * Hoaù : trung hoøa, oxy hoaù. * Lyù: Keo tuï, haáp thu, bay hôi, trao ñoåi ion. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 7: Tổng quan về xử lý nước thải. PGS. Dr. Nguyễn Thống 11/23/2010 12 PHÖÔNG PHAÙP KEO TỤ • Keo tuï vôùi pheøn nhoâm Al2(SO4)3 • Keo tuï vôùi pheøn saét FeSO4 , FeCl3 CẤP THOÁT NƯỚC Chương 7: Tổng quan về xử lý nước thải. PGS. Dr. Nguyễn Thống 311/23/2010 13 Phaûn öùng taïo boâng keát tuûa • Pheøn nhoâm: • Pheøn saét: CẤP THOÁT NƯỚC Chương 7: Tổng quan về xử lý nước thải. PGS. Dr. Nguyễn Thống ( )2 4 2 3 2 43Al SO 6H O 2Al(OH) 3H SO+ = + BOÂNG KEÁT TUÛA 2 2 2 2 2 2 3 Fe 2H O Fe(OH) 2H 4Fe(OH) O 2H O 4Fe(OH) + ++ = + + + = BOÂNG KEÁT TUÛA Daøn phun möa 11/23/2010 14 PHÖÔNG PHAÙP SINH HOÏC Döïa vaøo söï soáng vaø hoaït ñoäng cuûa caùc vi sinh vaät ñeå oxy hoaù vaø khoaùng hoaù caùc chaát höûu cô (daïng keo, hoaø tan) trong nöôùc baån. * Töï nhieân (baõi loïc, hoà sinh hoïc). * Nhaân taïo. CẤP THOÁT NƯỚC Chương 7: Tổng quan về xử lý nước thải. PGS. Dr. Nguyễn Thống 11/23/2010 15 Sô ñoà nguyeân lyù: CẤP THOÁT NƯỚC Chương 7: Tổng quan về xử lý nước thải. PGS. Dr. Nguyễn Thống Song chaén raùc Beå laéng caùt Beå laéng laàn 1 Laøm saïch sinh hoïc Beå laéng laàn 2 Maùy troän Beå tieáp xuùc Xöû lyù caën laéng Laøm khoâ caën SÔ ÑOÀ NGUYEÂN TAÉC DAÂY CHUYEÀN LAØM SAÏCH NÖÔÙC THAÛI CAËN 11/23/2010 16 CÂU HỎI ÔN Xử lý nước mặt dùng cho cấp nước người ta thường theo trình tự sau: Khử sắt, lắng, lọc, khử trùng Làm trong, khử màu, khử trùng Làm trong bằng lắng lọc và khử trùng Khử màu, khử trùng, làm trong CẤP THOÁT NƯỚC Chương 7: Tổng quan về xử lý nước thải. PGS. Dr. Nguyễn Thống 11/23/2010 17 CÂU HỎI ÔN Xử lý nước ngầm dùng cho cấp nước người ta thường theo trình tự sau: Khử sắt, lắng, lọc, khử trùng Làm trong, khử sắt, khư màu, khử trùng Làm trong bằng lắng lọc và khử trùng Khử màu, khử sắt, khử trùng, làm trong CẤP THOÁT NƯỚC Chương 7: Tổng quan về xử lý nước thải. PGS. Dr. Nguyễn Thống 11/23/2010 18 CẤP THOÁT NƯỚC Chương 7: Tổng quan về xử lý nước thải. PGS. Dr. Nguyễn Thống