Chương IV Dịch vụ Web, Web - DNS

HTTP là một giao thức cho phép Web browsers và Web Servers có thể giao tiếp với nhau. Nó chuẩn hoá các thao tác cơ bản mà một Web Server phải làm được. HTTP là giao thức đơn giản giống như với các giao thức chuẩn khác của Internet, thông tin điều khiển được truyền dưới dạng văn bản thô thông qua kết nối TCP.

ppt10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1519 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương IV Dịch vụ Web, Web - DNS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIẢNG VIÊN: PHẠM MẠNH CƯƠNG NỘI DUNG Giới thiệu dịch vụ Web Thực hành bài Lab dịch vụ Web, Web DNS 1. GIỚI THIỆU VỀ WEB SERVER Giao thức HTTP (HyperText Transfer Protocol). HTTP là một giao thức cho phép Web browsers và Web Servers có thể giao tiếp với nhau. Nó chuẩn hoá các thao tác cơ bản mà một Web Server phải làm được. HTTP là giao thức đơn giản giống như với các giao thức chuẩn khác của Internet, thông tin điều khiển được truyền dưới dạng văn bản thô thông qua kết nối TCP. 1. GIỚI THIỆU VỀ WEB SERVER (TT) Web Server và cách hoạt động Web Server coù theå phục vụ các tài liệu HTML döôùi daïng sieâu vaên baûn goàm: vaên baûn, hình aûnh, aâm thanh, phim,… Đầu tiên xét Web server ở mức độ cơ bản thì nó phục vụ các nội dung tĩnh. Nghĩa là khi Web server nhận 1 yêu cầu lấy trang Web sau từ Web browser: thì nó sẽ ánh xạ (map) Uniform Resource Locator (URL) trên vào một file cục bộ trên máy server. 1. GIỚI THIỆU VỀ WEB SERVER (TT) a) Moâ hình hoaït ñoäng cuûa Web Server. Chấp nhận kết nối. Sinh ra các nội dung tĩnh hoặc động cho Web browser. Đóng kết nối. Chấp nhận kết nối. Lặp lại quá trình trên ... Mặc dù mô hình này hoạt ñoäng, nó vẫn cần phải thiết kế lại để phục vụ được nhiều người trong cùng 1 lúc. Web servers có xu hướng tận dụng ưu điểm của 2 phương pháp khác nhau để giải quyết vấn đề này: đa tiểu trình (multi-threading) hoặc đa tiến trình (multi-processing) hoặc các hệ lai giữa multi-processing và multi-threading. 1. GIỚI THIỆU VỀ WEB SERVER (TT) b) Ñòa chæ URL (Uniform Resource Locator). Đöôïc duøng ñeå truy xuaát moïi dòch vuï thoâng tin cuûa Web server töø Web Browser. Ta caàn phaûi chæ roõ loaïi nghi thöùc, ñòa chæ hay teân vaø soá port cuûa loaïi dòch vuï ñoù. Treân caùc trình duyeät web, thoâng tin naøy ñöôïc xaùc ñònh baèng ñòa chæ URL vôùi daïng toång quaùt sau: Method://Host.Subdomain.Domain/ + Method: cho bieát loaïi dòch vuï ñöôïc söû duïng. Ví duï nhö http ñeå truy xuaát WWW, ftp ñeå truy xuaát FTP, .... + Host.subdoamin.domain: cho bieát teân hay ñòa chæ IP cuûa maùy chuû caàn truy xuaát. Ví duï www-math.hcmuns.edu.vn hay 172.29.2.20 Löu yù : Ñoái vôùi dòch vuï WWW ta coù theå boû qua thaønh phaàn Method:// chæ caàn nhaäp vaøo thaønh phaàn Host.Subdomain.Domain. Coøn ñoái vôùi dòch vụ FPT thì phaûi nhaäp ñaày ñuû caùc thaønh phaàn treân. 1. GIỚI THIỆU VỀ WEB SERVER (TT) c) Caùc file taøi lieäu HTML laø moät vaên baûn thoâ (raw text). WWW Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM 1. GIỚI THIỆU VỀ WEB SERVER (TT) Web Client:Laø nhöõng chöông trình duyeät Web ôû phía ngöôøi duøng, nhö Internet Explorer, Netscape Communicator.., ñeå hieån thò nhöõng thoâng tin trang Web cho ngöôøi duøng. Web client seõ göûi yeâu caàu ñeán Web Server. Sau ñoù, ñôïi Web Server xöû lyù traû keát quaû veà cho Web client hieån thò cho ngöôøi duøng. Taát caû moïi yeâu caàu ñeàu ñöôïc xöû lyù bôûi Web Server. 1. GIỚI THIỆU VỀ WEB SERVER (TT) Web ñoäng. - Một trong caùc nội dung động (thường gọi tắt laø Web động) cơ bản laø caùc trang Web được tạo ra để đaùp ứng caùc dữ liệu nhập vaøo của người dùng trực tiếp hay giaùn tiếp. - Caùch cổ điển nhất vaø được duøng phổ biến nhất cho việc tạo nội dung động laø sử dụng Common Gateway Interface (CGI). Cụ thể laø CGI định nghĩa một caùch thức Web server chạy một chương trình một caùch cục bộ vaø trả kết quả thoâng qua Web server đến Web browser của người duøng đaõ yeâu cầu nội dung động. - CGI về cơ bản laø một giao thức mở rộng của Web Server. 1. GIỚI THIỆU VỀ WEB SERVER (TT) Hình vẽ sau minh hoạ khi Web browser yêu cầu một trang Web động phát sinh từ một chương trình CGI. THỰC HÀNH BÀI LAB DỊCH VỤ WEB, WEB DNS