Chương IX Giáo dục bảo vệ môi trường

Đưa giáo dục bảo vệ môí trường vào hệ thống giáo dục quốc dân là nhiệm vụ hết sức cấp thiết đảm bảo cho sự thành công của công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước

ppt45 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1434 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương IX Giáo dục bảo vệ môi trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SINH THÁI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG . KHÔNG GIAN SỐNG NƠI CHỨA ĐỰNG TNTN NƠI LƯU TRỮ CUNG CẤP TT NƠI CHỨA ĐỰNG PHẾ THẢI MT CHƯƠNG IX GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHÚNG TA KHÔNG THỪA KẾ TRÁI ĐẤT TỪ TỔ TIÊN, CHÚNG TA MƯỢN NÓ TỪ TƯƠNG LAI (NGẠN NGỮ MỸ) CHÚNG TA XỬ TỆ VỚI TRÁI ĐẤT BỞI CHÚNG TA COI NÓ LÀ MỘT TÀI SẢN THUỘC VỀ MÌNH KHI NÀO CHÚNG TA COI MÌNH THUỘC VỀ TRÁI ĐẤT, CHÚNG TA CÓ THỂ SẼ BẮT ĐẦU CƯ XỬ LẠI VỚI TÌNH YÊU VÀ SỰ KÍNH TRỌNG ALDO LEOPOLD ‘Đưa giáo dục bảo vệ môí trường vào hệ thống giáo dục quốc dân là nhiệm vụ hết sức cấp thiết đảm bảo cho sự thành công của công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước…’. Mục tiêu: Nêu và phân tích nguyên nhân thực trang môi trường ở VN , tư tưởng và các quan điểm chỉ đạo công tác BVMT. Phân tích các định hướng, nhiệm vụ và nội dung giáo dục BVMT ở Việt Nam. Phân tích tầm quan trọng của luật BVMT ở Viêt Nam I - THỰC TRANG MÔI TRƯỜNG, NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BVMT Ở VIỆT NAM II – GIÁO DỤC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MÔI TRƯỜNG III - LUẬT MÔI TRƯỜNG CỦA VIỆT NAM I- Thực trạng, nguyên nhân và những quan điểm chỉ đạo Công tác BVMT ở Việt Nam Hãy xem phim và liệt kê các vấn đề MT Việt Nam cần quan tâm 1- Thực trạng môi trường Việt Nam: I- Thực trạng, nguyên nhân và những quan điểm chỉ đạo Công tác BVMT ở Việt Nam -Rừng bị tàn phá -Đất bị thoái hóa suy thoái về số lượng và chất lượng -Nguồn nước bị ô nhiễm và cạn kiệt -Khoáng sản bị khai thác quá mức -Biển bị suy thoái và ô nhiễm nghiêm trọng -ĐDSH bị suy giảm, đe dọa tuyệt chủng -Vệ sinh môi trường lâm vào tình trạng báo động 1- Thực trạng môi trường Việt Nam: NGUYÊN NHÂN CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG: Hãy phân tích nguyên nhân của các vấn đề MT Việt Nam - Nguyên nhân cơ bản nhất là do cấp ủy, chính quyền các cấp chưa nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác BVMT,chưa biến nhận thức, trách nhiệm thành hành động cụ thể của từng cấp,từng ngành và từng người cho việc BVMT - Khuôn khổ pháp lý thiếu đồng bộ,Năng lực quản lý chưa đáp ứng yêu cầu, mức đầu tư BVMT còn thấp. I- Thực trạng, nguyên nhân và những quan điểm chỉ đạo Công tác BVMT ở Việt Nam 2- Những quan điểm chỉ đạo công tác BVMT ở VN: -MT là nền tảng cho sự sống còn và phát triển -MT luôn ở trong tình trạng ô nhiễm suy thoái BVMT vừa là mục tiêu vừa là đơn vị cấu thành cơ bản của sự phát triển bền vững -BVMT vừa là nghĩa vụ của mỗi tổ chức, ca nhân -BVMT phải theo phương châm phòng ngừa là chính -BVMT vừa phải tính đến QL tự nhiên và truyền thống văn hóa II.Giáo dục bảo vệ và phát triển bền vững môi trường: 1-GD bảo vệ môi trường Gi¸o dôc m«i tr­êng lµ g×? GDMT lµ qu¸ tr×nh nhËn biÕt vµ lµm s¸ng tá c¸c gi¸ trÞ, c¸c kh¸i niÖm, nh»m lµm h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kü n¨ng vµ th¸i ®é cÇn thiÕt ®Ó thÊu hiÓu vµ tr©n träng mèi liªn hÖ h÷u c¬ gi÷a con ng­êi, v¨n ho¸ loµi ng­êi vµ m«i tr­êng xung quanh. GDMT bao gåm c¶ viÖc thùc hµnh ra quyÕt ®Þnh vµ tù h×nh thµnh hµnh vi øng xö ®èi víi c¸c vÊn ®Ò m«i tr­êng. IUCN, 1987 Kh¸i niÖm M«i tr­êng CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA GDMT kỹ thuật §Þa lý Sinh học V¨n-TV GDCD II.Giáo dục bảo vệ và phát triển bền vững môi trường: 2- Ba định hướng cơ bản về GD bảo vệ môi trường Tri Thøc VÒ M«i Tr­êng Kü n¨ng hµnh ®éng Trong m«i tr­êng theo c¸c chuÈn mùc §§MT ®¹o ®øc m«i tr­êng Th¸i ®é V× M«i Tr­êng II.Giáo dục bảo vệ và phát triển bền vững môi trường: 3- Nhiệm vụ và nội dung GD bảo vệ môi trường C¸c chñ ®Ò gi¸o dôc M«i tr­êng . YÙ thøc v× MT HÖ sinh th¸i QuÇn thÓ - d©n sè QuyÕt ®Þnh m«i tr­êng Gi¸ trÞ m«i tr­êng Kinh tÕ - c«ng nghÖ t¸c ®éng Gi¸o dôc m«i tr­êng Dùa trªn tri thøc vÒ m«i tr­êng ý thøc, th¸i ®é, hµnh vi, tr¸ch nhiÖm kü n¨ng hµnh ®éng b¶o vÖ m«i tr­êng b»ng nh÷ng gi¶i ph¸p tr­íc m¾t vµ l©u dµi. Gi¸o dôc m«i tr­êng: T¹o ra mét ý thøc v× m«i tr­êng cã nÒn mãng tõ 3 kh¸i niÖm Ph¸t triÓn bÒn v÷ng Gi¸ trÞ m«i tr­êng §¹o ®øc m«i tr­êng II.Giáo dục bảo vệ và phát triển bền vững môi trường: 4- PP GD bảo vệ môi trường ` M« h×nh d¹y häc H×nh thµnh kh¸i niÖm §ãng vai Èn dô Ghi nhí M« pháng §iÒu tra theo nhãm Vai trß c¸c viÖc lµm trong häc tËp Ph­¬ng thøc Lµm theo mÉu X X X X (Modelling) Ho¹t ®éng X X X (X) (Activity) Trao ®æi X X (X) (Engagement) Nghe gi¶ng X (X) KÕt qu¶ mong muèn (Lecture) N K T Kn TØ lÖ l­u gi÷ ®­îc theo c¸c c¸ch häc Nghe gi¶ng (Lecture) 5% §äc s¸ch (Reading) 10% Xem video, nghe b¨ng (Audio-visual) 20% Xem tr×nh diÔn, gi¶ng gi¶i (Demonstration) 30% Th¶o luËn nhãm (Discussion group) 50% LuyÖn tËp th«ng qua viÖc lµm (Practice by doing) 75% D¹y ng­êi kh¸c/¸p dông ngay kiÕn thøc (Teach others / Immediate use of learning) 90% II.Giáo dục bảo vệ và phát triển bền vững môi trường: 5- Những hoạt động GD bảo vệ môi trường -Tạo dựng một xã hội XANH –SẠCH- ĐẸP -Tìm hiểu và hành động vì MT địa phương -Xây dựng các mô hình BVMT -Những hoạt động thi về môi trường với các chủ đề khác nhau III-:Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam 1- Luật bảo vệ môi trường năm 1993 2- Luật bảo vệ môi trường năm 2005 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG 82 Trång cµ phª ë T©y Nguyªn 40 72 74 86 N­íc ngät khan kiÕm 88 C¶ b¶n Phæ C¶o, §ång V¨n chØ cßn l¹i vòng n­íc nµy dïng cho ¨n uèng vµ mäi sinh ho¹t 87 ChÊt l­îng ®Êt vµ diÖn tÝch ®Êt trång trät/®Çu ng­êi gi¶m sót nghiªm träng Trong sè 32.924.061 ha ®Êt t­ nhiªn: §Êt n«ng nghiÖp 9.345.346 ha 28,4% §Êt l©m nghiÖp 11.575.346 ha 35,1% §Êt chuyªn dïng 1.532.843 ha 4,6% §Êt ë 443.178 ha 1,8% §Êt ch­a dïng 10.027.265 ha 30,5% trong ®ã 7.505.562 ha lµ ®åi nói, ®Êt kh« c»n, chua, nghÌo dinh d­ìng (70,36%) §Êt n«ng nghiÖp cã nhiÒu nguy c¬ bÞ tho¸i ho¸, röa tr«i, nhÊt lµ vïng ®åi nói, n¬i c©n b»ng sinh th¸i ®· bÞ ph¸ vì nghiªm träng do bÞ mÊt rõng che phñ. Cã kho¶ng 60% diÖn tÝch ®ang bÞ suy tho¸i. Trung b×nh tõ 1960 ®Õn nay hµng n¨m mÊt 1,5 cm ®Êt mÆt. Suy tho¸i ®Êt kÐo theo suy tho¸i hÖ thùc vËt, ®éng vËt, m«i tr­êng; diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp/®Çu ng­êi gi¶m. Khai thác hủy diệt Đánh cá bằng chất nổ Sử dụng chất gây mê và thương mại cá rạn sống Các kiểu lưới hủy diệt (te, xúc, rà điện...) trong các thuỷ vực nửa kín SUY THOÁI HỆ SINH THÁI VÀ GIẢM SỐ LƯỢNG LOÀI NHẠY CẢM DOTAI BIẾN THIÊN NHIÊN BÃO TĂNG CAO NHIỆT ĐỘ NƯỚC BIỂN Khai thác quá mức dẫn đến giảm số lượng quần thể các loài kinh tế (Tôm hùm, bào ngư, hải sâm, cá mú, trai ngọc...) - giảm thu nhập từ nguồn lợi và suy giảm đa dạng sinh học - §a d¹ng sinh häc ®ang gi¶m sót nhanh chãng - ViÖt Nam ®­îc c«ng nhËn lµ mét trong 10 n­íc cã §DSH cao trªn ThÕ giíi Sao La Thá v»n Mang Tr­êng s¬n Bß sõng xo¾n Mang lín ?
Tài liệu liên quan