Chương trình kỹ năng bắt tay chuyên nghiệp

Để tránh tạo ra ấn tượng ban đầu không tốt, nguy cơ bị huỷ hợp đồng hay đơn giản chỉ đẩy bạn vào tình trạng bối rối, bạn nên tránh 10 cách bắt tay không hiệu quả dưới đây: 1. Bắt tay quá mạnh: Đây là kiểu siết tay mạnh tới mức có thể làm gãy xương người khác mà rất nhiều doanh nhân thường áp dụng. Đâu cần thiết bạn phải chứng tỏ sức mạnh cơ bắp của mình qua việc bắt tay người khác như thế chứ! 2. Bắt tay quá yếu ớt: Kiểu bắt tay này thường có ở những nam giới vốn e ngại “làm đau phái nữ”. Tuy nhiên, rất nhiều những phụ nữ hiện đại mong muốn các đối tác nam giới hãy tỏ ra tôn trọng nữ giới, theo cách họ vẫn thể hiện qua cái bắt tay với đồng nghiệp nam. 3. Bắt tay kiểu “cá chết”: Kiểu bắt tay này chẳng chuyển tải được chút thông điệp nào. Mặc dù không nhất thiết phải chuyển sang kiểu bắt quá chặt nhưng rõ ràng kiểu siết chặt một chút còn tỏ ra có chút hiệu quả hơn là kiểu chỉ đơn giản nắm vào tay đối tác. 4. Bắt tay kiểu “bốn ngón”: Đây là kiểu bắt tay khi tay người được bắt không bao giờ chạm hết vào bàn tay bạn.

ppt15 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 1716 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương trình kỹ năng bắt tay chuyên nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG BẮT TAY CHUYÊN NGHIỆP SHAKEHANDS SKILL PRO PROGRAM DESIGN BY: JOHN NGUYEN trong cuéc sèng hiÖn ®¹i, viÖc b¾t tay khi gÆp gì ®· trë thµnh th«ng lÖ kh«ng thÓ thiÕu, tuy nhiªn kh«ng chØ lµ mét hµnh ®éng ®¬n thuÇn, b¾t tay ®· gÇn nh­ trë thµnh mét tÝn hiÖu b¸o hiÖu cho ®èi t¸c biÕt vÒ con ng­êi, c¸ tÝnh vµ møc ®é tù tin cña b¹n tr­íc ®èi t¸c. B¹n biÕt g× vÒ mét “ shakehands pro”? Ch­¬ng tr×nh nµy sÏ gióp b¹n t×m ra c©u tr¶ lêi ®ã. Chóng ta hay ph¶I b¾t tay vµ th­êng lµm viÖc ®ã mét c¸ch v« thøc. Trong 1 tuÇn lµm viÖc b×nh th­êng, hay cuéc sèng hµng ngµy b¹n ph¶I b¾t tay bao nhiªu lÇn? B¹n cã ®Ó t©m chót nµo tíi c¸I b¾t tay ®ã kh«ng? tuy nhiªn c¸I b¾t tay ®ã l¹i thÓ hiÖn rÊt nhiÒu tÝn hiÖu v× thÕ b¹n ph¶I lµm cho nã thËt tù tin, thÓ hiÖn sù tin cËy vµ ch¾c ch¾n. Khi ai ®ã b¾t tay b¹n cÇn ®Ó l¹i cho hä c¶m gi¸c vÒ søc m¹nh, tù tin, quyÒn lùc vµ Ên t­îng vÒ mét con ng­êi hoµn toµn lµm chñ b¶n th©n. ®ã chÝnh lµ nhiÖm vô cña b¹n. CHAPTER 1 NH÷NG §éng t¸c c¬ b¶n: I. Nh÷ng tr­êng hîp kh«ng thÓ thiÕu cö chØ b¾t tay Khi b¹n ®­îc giíi thiÖu víi ai ®ã hay chµo t¹m biÖt ai. Khi kh¸ch hµng hay bÊt cø ®èi t¸c nµo b­íc vµo c«ng ty. Khi b¹n t×nh cê gÆp mét ng­êi b¹n l©u kh«ng gÆp. Khi b¹n b­íc vµo phßng häp vµ ®­îc giíi thiÖu víi c¸c thµnh viªn kh¸c. Khi b¹n ®Õn mét héi nghÞ mµ ë ®ã cã ®¹i biÓu ®· ®Õn tr­íc b¹n nªn b¾t tay chµo. Sau khi ký kÕt hîp ®ång. …… ii. 3 B­íc b¾t tay c¬ b¶n Khi b¹n tiÕn l¹i gÇn ai ®ã, tíi c¸ch hä kho¶ng 30cm. B¹n ch×a tay h¬I chÐo so víi ngùc, ngãn tay c¸i chÜa th¼ng. N¾m tay l¹i, ngãn c¸i cña b¹n khÝt víi ngãn c¸i cña ®èi t¸c, sau ®ã n¾m chÆt tay hä mµ kh«ng siÕt chÆt. L¾c tay ®èi t¸c 2,3 lÇn råi bá ra. iV. 10 kiÓu b¾t tay nªn tr¸nh Để tránh tạo ra ấn tượng ban đầu không tốt, nguy cơ bị huỷ hợp đồng hay đơn giản chỉ đẩy bạn vào tình trạng bối rối, bạn nên tránh 10 cách bắt tay không hiệu quả dưới đây: 1. Bắt tay quá mạnh: Đây là kiểu siết tay mạnh tới mức có thể làm gãy xương người khác mà rất nhiều doanh nhân thường áp dụng. Đâu cần thiết bạn phải chứng tỏ sức mạnh cơ bắp của mình qua việc bắt tay người khác như thế chứ! 2. Bắt tay quá yếu ớt: Kiểu bắt tay này thường có ở những nam giới vốn e ngại “làm đau phái nữ”. Tuy nhiên, rất nhiều những phụ nữ hiện đại mong muốn các đối tác nam giới hãy tỏ ra tôn trọng nữ giới, theo cách họ vẫn thể hiện qua cái bắt tay với đồng nghiệp nam. 3. Bắt tay kiểu “cá chết”: Kiểu bắt tay này chẳng chuyển tải được chút thông điệp nào. Mặc dù không nhất thiết phải chuyển sang kiểu bắt quá chặt nhưng rõ ràng kiểu siết chặt một chút còn tỏ ra có chút hiệu quả hơn là kiểu chỉ đơn giản nắm vào tay đối tác. 4. Bắt tay kiểu “bốn ngón”: Đây là kiểu bắt tay khi tay người được bắt không bao giờ chạm hết vào bàn tay bạn. 5. Để tay lạnh và ẩm ướt khi bắt tay: Kiểu bắt tay này khiến bạn có cảm giác như đang bắt tay với một con rắn vậy. Hãy ủ ấm tay mình trước khi bắt tay với ai đó. 6. Lòng bàn tay dấp dính mồ hôi: Bạn nên dùng các loại bột khô mịn để giải quyết tình trạng này. 7. Dùng tay trái phủ lên bàn tay vừa bắt: Cách bắt tay này khiến người khác có cảm giác như việc bắt tay của bạn có gì đó cần phải giấu giếm vậy. 8. Kiểu “tôi chẳng muốn rời xa”: Bắt tay xong rồi mà đối tác vẫn chưa chịu bỏ tay xuống. Sau hai đến ba lần lắc tay, bạn nên gỡ tay ra. Việc bắt tay cũng giống như khi đặt một nụ hôn vậy, bạn phải biết khi nào cần chấm dứt. 9. Kiểu “thuận tay trái”: Kiểu này thường xảy ra khi đối tác dùng tay trái để bắt vì tay phải đang “bận” cầm thức ăn hay đồ uống. Do vậy bạn nên luôn luôn mang đồ uống hay thức ăn bên tay trái để tay phải được “tự do” gặp gỡ và chào hỏi mọi người. 10. Kiểu “tra tấn bằng nhẫn”: Kiểu này xảy ra khi chiếc nhẫn trên tay người bắt làm đau tay bạn. Nên hạn chế số nhẫn đeo bên tay phải ở mức một hoặc hai chiếc và rất cẩn thận với những loại nhẫn có mặt to. CHAPTER 2 1 . CHñ §éng b¾t tay tr­íc. Trong giao tiÕp thanh niªn hiÖn nay th­êng th­êng gÆp nh÷ng t×nh huèng nh­ thÕ nµy : chñ ®éng ch×a tay ra víi ng­êi m×nh gÆp. Trªn thùc tÕ, cã thÓ nhËn thÊy ®Êy kh«ng chØ lµ ng­êi cã kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc giao tiÕp phong phó, chuyªn nghiÖp mµ cßn thÓ hiÖn lßng tù tin rÊt m¹nh mÏ. ” nh÷ng ng­êi ®­a tay chñ ®éng ra tr­íc lµ ng­êi m¹nh mÏ, tù tin. ë mü ng­êi ®­a tay ra tr­íc thÓ hiÖn sù cëi më t­ tin vµ thó vÞ” (Nancy B.Irwin b¸c sÜ t©m lý, nhµ t©m thÇn häc næi tiÕng cña mü nãi) h×nh 1 2. ®Æt lßng bµn tay vµo lßng bµn tay ®èi t¸c «ng dale webb vµ «ng pauline winichk, s¸ng lÆp viªn ®ång thêi vµ gi¸m ®èc trung t©m chuyªn vÒ nghi thøc giao tiÕp ë mü l¹i nhÊn m¹nh ®Õn tÇm quan träng cña qui t¾c b¨t tay. Theo hä, khi b¾t tay, b¹n nªn ®­a tay ra víi bµn tay duçi th¼ng vµ ngãn c¸I h­íng th¼ng vÒ phÝa tr­íc. Nh÷ng c¸i b¾t tay uÓ o¶i thÓ hiÖn sù nhót nh¸t, rôt rÌ, mÊt chñ ®éng. ThËm chÝ tr«ng rÊt thiÕu thiÖn c¶m ®èi víi ng­êi kh¸c, ch¼ng kh¸c g× mét th¸I ®é giao tiÕp miÔn c­ìng vµ tÊt nhiªn ®èi t¸c cña b¹n c¶m thÊy ch¸n ngay tõ lÇn gÆp ®Çu tiªn. Dã ®ã b¹n nªn t¹o Ên t­îng tèt ®Ñp cho ®èi t¸c b»ng c¸I b¾t tay víi th¸I ®é thiÖn chÝ m¹nh mÏ. ®iÒu nµy ®óng c¶ víi phô n÷, nh÷ng ng­êi ®­îc coi lµ ph¸i yÕu. Khi b¾t tay víi ng­êi lín tuæi h¬n, b¹n nªn cÈn thËn kh«ng nªn siÕt tay chÆt khiÕn hä ®au, ngay c¶ viÖc b¾t tay nhanh vµ qu¸ nhanh còng g©y nªn tæn th­¬ng t­¬ng tô. Nªn nhí cã rÊt nhiÒu lµn da nh¹y c¶m vµ dÞ øng, thËm chÝ x­¬ng yÕu do v©y khi b¾t tay nªn l¾c nhÑ . 3. n¾m chÆt tay ®èi ph­¬ng 4. nhÑ nhµng víi tõng ®èi t­îng 5. §¦A C¶ 2 TAY Theo lêi khuyªn cña c¸c chuyªn gia b¹n nªn ®­a c¶ hai tay, bëi khi b¾t tay vµ dïng c¶ hai tay b¾t b¹n n¾m chËt tay ®èi t¸c, biÓu lé b¹n ®ang chia sÎ niÒm vui, sù Êm cïng vµ niÒm tù hµo ®èi víi hä. Tuy nhiªn còng kh«ng nªn l¹m dông khiÕn hä cã c¶m gi¸c bÞ chÕ ngô vµ ®e do¹. c¸ch tèt nhÊt l¸ sö dông víi ng­êi th©n. 6. kH¤NG PH¢N BIÖT PH¸I M¹NH PH¸I YÕU trong moi tr­ìng x· héi hiÖn ®¹i ngµy nay, phô n÷ cµng ngµy cµng muèn thÓ hiÖn m×nh, v× vËy viÖc nam n÷ b¾t tay lµ chuyÖn rÊt b×nh th­êng. Do vËy t­ t­ëng ®µn «ng ph¶I chê phô n÷ ®­a tay ra lµ lçi thêi do vËy kh«ng nhÊt thiÕt tr­íc sau, nam n÷. NÕu b¹n muèn chñ ®éng b¹n nªn ®­a tay ra tr­íc. I. Nh÷ng tiÓu tiÕt cÇn tr¸nh khi b¾t tay MiÖng kh«ng ®­îc ngËm thuèc l¸. Võa nhai kÑo võa b¾t tay. Võ g·i ®Çu võa b¾t tay. Kh«ng ®­îc ®eo g¨ng vµ ®ót tay tói quÇn. Khi ë cÇu thang, ng­êi bËc trªn d­íi kh«ng nªn b¾t tay dï ë c­¬ng vÞ nµo. Kh«ng ®­îc phÐp b¾t tay khi kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh. Kh«ng ®­îc nh×n ®i chç kh¸c khi ®ang b¾t tay. NÕu m×nh lµ cÊp d­íi tèt h¬n hÕt lµ h·y chê cÊp trªn ®­a tay ra b¾t. CHAPTER 1 NH÷NG §éng t¸c chuÈn: §øng dËy. B­íc tíi hoÆc nghiªng ng­êi vÒ phÝa tr­íc mét chót Ch¨m chó nh×n ®èi t¸c G­¬ng mÆt tá vÎ phÊn khëi vµ t­¬i t¾n B¾t tay Chµo hái vµ nh¾c l¹i tªn ii.6 ®éng t¸c chuÈn cho mµn chµo hái Ên t­îng
Tài liệu liên quan