Chương VII: Thiết kế tổng quan

‰Phân tích các thành phần của website ‰Thiết kế cấu trúc website Xây dựng các phần dùng chung: – Namespace –Class – User Control – JavaScript Function – Masterpage – Masterpage ‰Xây dựng các trang đơn lẻ ‰Quản lý và bảo hành web ý

pdf23 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1429 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương VII: Thiết kế tổng quan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương VII: THIẾT KẾ TỔNG QUAN ‰ Phân tích các thành phần của website ‰ Thiết kế cấu trúc website ‰ Xâ d á hầ dù hy ựng c c p n ng c ung: – Namespace – Class – User Control – JavaScript Function – Masterpage ‰ Xây dựng các trang đơn lẻ ‰ Quản lý và bảo hành web TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 1 Phân tích các phần của website 1. Phân tích ý tưởng, mục tiêu => Hoạch định cấu trúc website 2 Thiết kế CSDL. 3. Xây dựng các phần chung của website: • lớp xử lý (namespace, class), • Các đối tượng thể hiện giao diện (user control) • Các định dạng css dùng chung • Các hàm xử lý phía client (Javascript) • Các mẫu trang masterpage 4. Xây dựng các trang đơn lẻ TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 2 Ví dụ cấu trúc website TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 3 Nhận xét cho một website ‰ Đối với mỗi trang web hầu như đều cần: – Có giao diện giống nhau, – Có chuỗi kết nối đến CSDL , – Thực hiện đọc bảng dữ liệu, – Các xử lý liên kết dữ liệu, Cá ử lý khá– c x c… ‰ Số lượng xử lý các thao tác tăng =>số lượng dòng lệnh càng nhiều Khi để các đoạn code rải rác trong website gây khó khăn: - Xây dựng ứng dụng web Phát triển ứng dụng web- - Bảo trì ứng dụng => Cần có các lớp xử lý và đối tượng thể hiện dữ liệu chung TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 4 Không gian tên miền, các lớp chung ‰ Định dạng chung namespase TênNameSpase { #region “--- Tên phân vùng 1 ---” // Các lớp biến thuộc tính hàm , , , #endregion #region “--- Tên phân vùng 2---” // Các lớp, biến, thuộc tính, hàm #endregion using System; …… } using System.Data; using System.Data.SqlClient; using TenNameSpace; TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 5 Ví dụ không gian tên miền TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 6 Ví dụ Class chứa các hàm dùng chung TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 7 Ví dụ một số hàm dùng chung t ti bli St i G tU lI ()s a c pu c r ng e r mages { try { return ApplicationPath + "\\Themes\\Images\\"; } catch { return ""; } } static public string ApplicationPath { get { string applicationPath = HttpContext.Current.Request.ApplicationPath; if (applicationPath == "/") { return string.Empty; } else { return applicationPath; } } } TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 8 Cách sử dụng biến global và hàm chung ‰ Link đến một trang web nằm ở ngoài cùng của thư mục chứa website <a id="menuleft" href="/Default.aspx"> Trang Chủ ‰ Đường dẫn đến file hình ảnh i lt ""< mg a = src="SmallDot.gif" /> TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 9 Các đối tượng thể hiện giao diện (user control) <table style="border-color:#6699cc" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" class="borderbanner" align="center" border="0"> <img alt="Banner khoa CE" src="bannerkhoa.gif" > TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 10 Sử dụng User control ‰ <%@ Register Src="default/Skins/Banner.ascx" TagName="Banner" TagPrefix="uc1" %> td / TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 11 Sử dụng User control TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 12 Các hàm xử lý phía client (Javascript) 9 Cá hà P Uc m op p 9 Các hàm xử lý kiểm tra phía Client 9 Các hàm xử lý gõ tiếng Việt 9….. TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 13 Ví dụ xây dựng lớp xử lý dữ liệu chung TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 14 Khai báo biến thành viên TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 15 Danh sách các thuộc tính TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 16 Nhóm hàm khởi tạo đối tượng TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 17 Nhóm hàm cung cấp thông tin TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 18 Một số hàm xử lý TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 19 Sử dụng hàm dùng chung ¾File default.aspx TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 20 Sử dụng hàm dùng chung ¾File default.aspx.cs TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 21 Xây dựng các lớp khác ‰ Các lớp xử lý nghiệp vụ cho từng bảng riêng được kế thừa từ lớp xử lý dữ liệu chung namespase Class DataProccesing Class 2 Class n Class Class Xử lý bảng A Xử lý bảng B TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 22 THI ‰ Hình thức: Thi trắc nghiệm ‰ Thời gian : 60’ ‰ Số â 60 c u ‰ Thi trực tiếp trên máy TS. Vũ Đức Lung Lập trình web với ASP.NET 23
Tài liệu liên quan