Triết học Mac - Lê nin - Chương VIII: Cơ cấu xã hội - Giai cấp và liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và trí thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

Quan niệm vế cơ cấu xã hội – giai cấp Cơ cấu xã hội – giai cấp ở Việt Nam Liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và trí thức trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam

ppt11 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1380 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Triết học Mac - Lê nin - Chương VIII: Cơ cấu xã hội - Giai cấp và liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và trí thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG VIII CƠ CẤU XÃ HỘI - GIAI CẤP VÀ LIÊN MINH GIỮA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI NÔNG DÂN VÀ TRÍ THỨC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘINỘI DUNG TƯ HỌCQuan niệm vế cơ cấu xã hội – giai cấpCơ cấu xã hội – giai cấp ở Việt NamLiên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và trí thức trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam CÂU HỎI THẢO LUẬNCơ cấu xã hội – giai cấp, mối quan hệ của nó với cơ cấu kinh tế ? Việt Nam hiện nay có những thành phần kinh tế và những giai cấp nào ? Xây dưng khối công-nông- trí thức ở Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì trong quá trình cách mạng ?CƠ CẤU XÃ HỘI – GIAI CẤP TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CNXHQuan niệm vế cơ cấu xã hội – giai cấpXu hướng biến đổi cơ cấu xã hội –giai cấp trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội: a) Xu hướng biến đổi chủ yếu: Cơ cấu xã hội – giai cấp là hệ thống các giai cấp, tầng lớp xã hội và các mối quan hệ giữa chúng. ------------------------------------CNXH-XHCS ( Quá trình xây dựng ) Nông dân – Doanh nhân=Công nhân – Trí thức Xu hướng biến đổi – Xích lại gần nhau: - Mối quan hệ về tư liệu sản xuất. - Tính chất lao động = Cách mạng khoa học và công nghệ. - Mối quan hệ về phân phối tư liệu tiêu dùng. - Tiến bộ về đời sống tinh thần. b) Những vấn đề có tính quy luật của sự biến đổi + Sự biến đổi cơ cấu xã hội – giai cấp quy định bởi sự biến đổi của cơ cấu kinh tế. + Xu hướng phát triển cơ cấu xã hội – giai cấp ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ mang tính đa dạng và thống nhất. - Tính đa dạng thể hiện sự tồn tại các giai cấp, tầng lớp, các nhóm xã hội trong nền kinh tế nhiều thành phần; trong quá trình vận động, thay đổi và chuyển hóa. Tính thống nhất thể hiện:Giai cấp công nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, là lực lượng tiêu biểu cho phương thức sản xuất mới giữ vai trò chủ đạo trong quá trình cải biến xã hội. Khối liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và trí thức ngày càng giữ vị trí nền tảng chính trị – xã hội ở nước ta.LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CNXH 1) Tính tất yếu của liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và trí thức. ---1848---------1871----1917---------------CNXH C. Mác – Ph. Ăngghen: - Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn phong trào công nhân châu âu nửa cuối thế kỷ XIX. - Khái quát lý luận liên minh công nhân với nông dân “ người bạn đồng minh tự nhiên”. V.I. Lênin: Vận dụng và phát triển lý luận và tổ chức liên minh công, nông và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. “ Chuyên chính vô sản là một hình thức đặc biệt của liên minh giai cấp giữa giai cấp vô sản, đội tiền phong của những người lao động, với đông đảo những tầng lớp lao động không phải vô sản”. Trong một nước nông nghiệp đại đa số dân cư là nông dân thì vấn đề giai cấp công nhân liên minh với họ là một điều tất yếu: Tập hợp lực lượng đông đảo nhất trong xã hội vào mục tiêu chung là xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích của toàn thể dân tộc.Điều kiện để giai cấp công nhân giữ vai tró lãnh đạo.Liên minh công – nông – trí thức là nhu cầu giữ vững vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân, nhu cầu tự giải phóng của nông dân và nhu cầu phát triển của trí thức.2) Nội dung của liên minh công – nông – trí thức CCVS------------------------------------CNXH ( Quá trình xây dựng ) Sự hợp tác toàn diện trong tất cả các mặt khác nhau của đời sống xã hội KTTT - Chính trị - Văn hóa Cơ sở hạ tầng LLSX = QHSX + Nội dung kinh tế: Nhằm thỏa mãn các nhu cầu, lợi ích kinh tế của công nhân, nông dân và trí thức. + Nội dung chính trị: Khối liên minh công – nông – trí thức là cơ sở vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với toàn xã hội. + Nội dung văn hóa xã hội: Liên minh công – nông – trí thức nhằm đảm bảo xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, có khả năng tiếp thu các giá trị, tinh hoa văn hóa của loài người. Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, liên minh công, nông, trí thức dưới góc độ kinh tế giữ vai trò quyết định.
Tài liệu liên quan