Chuyên đề Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý trong quản lý lưu vực tổng hợp

1) Mỗi bản đồ số có một hệ quy chiếu nhất định thường là hệ quy chiếu phẳng.Các thông tin không gian được tính toán và thể hiện trong một hệ quy chiếu đã chọn. 2) Mức độ đầy đủ các thông tin về nội dung và độ chính xác các yếu tố trong bản đồ số hoàn toàn đáp ứng yêu cầu các tiêu chuẩn bản đồ theo thiết kế ban đầu. 3) Bản đồ số thực chất là một tập hợp có tổ chức các dữ liệu trong một hệ quy chiếu nhất định. Tỷ lệ của bản đồ số không giống như tỷ lệ của bản đồ thông thường. 4) Hệ thống ký hiệu trong bản đồ số thực chất là các ký hiệu của bản đồ thông thường đã được số hoá. Nhờ vậy có thể thể hiện bản đồ dưới dạng hình ảnh trên màn hình hoặc in ra giấy.

ppt19 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2667 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý trong quản lý lưu vực tổng hợp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chµo c¸c b¹n Mêi c¸c b¹n cïng ®Õn víi Chuyªn ®Ò b¶n ®å Vµ hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý trong qu¶n lý l­u vùc tæng hîp Bé m«n tr¾c ®Þa – b¶n ®å Tr­êng §¹i häc L©m nghiÖp Giới thiệu một số kiến thức cơ bản trong XD bản đồ số phục vụ quản lý lưu vực tổng hợp 1. Một số ƯD KT_ VT và GIS trong NC tài nguyên MT phục vụ QH_PT bền vững. 2. Khái niệm về bản đồ – Tỷ lệ bản đồ - Độ chính xác của bản đồ. 3. Phân loại bản đồ. 4. Hiện chỉnh bổ sung bản đồ bằng ảnh vệ tinh 5. Khái niệm về bản đồ số – Hệ thống thông tin địa lý (GIS) 6. Sơ đồ tổng quan làm bản đồ bằng GIS 7. Đặc điểm của bản đồ số 8. Sơ đồ khái quát chung các mô đun phần mềm có trong GIS 9. Cơ sở dữ liệu bản đồ số 10. Giới thiệu các bước cơ bản trong xây dựng bản đồ số. 11. Giới thiệu khu vực nghiên cứu . 12. Đề mô trong chương trình Mapìno. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = b¶n ®å – tû lÖ b¶n ®å - ®é chÝnh x¸c cña b¶n ®å Phân loại bản đồ Bản đồ truyền thống (In trên giấy theo tỷ lệ) Bản đồ địa lý chung. Bản đồ địa hình. Bản đồ nền. Bản đồ ảnh. Bản đồ chuyên đề Bản đồ Số (lưu trong máy tính) Bản đồ địa lý chung. Bản đồ địa hình. Bản đồ nền. Bản đồ ảnh. Bản đồ chuyên đề =================================== KHÁI NIỆM VỀ BẢN ĐỒ SỐ VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ - GIS 1. ĐỊNH NGHĨA BẢN ĐỒ SỐ : Là một tập hợp có tổ chức các dữ liệu bản đồ được lưu trên thiết bị có khả năng đọc bằng máy tính và được thể hiện dưới dạng hình ảnh bản đồ 2. ĐỊNH NGHĨA VỀ GIS : Là một công cụ được sự trợ giúp của máy tính điện tử để xây dựng bản đồ số 3. C¸c thµnh phÇn cña GIS : Phần cứng: Máy tính và các thiết bị ngoại vi. Phần mềm: Các chương trình ƯD làm bản đồ. Các cơ sở dữ liệu: CSDL không gian và CSDL thuộc tính. Kiến thức chuyên ngành. ================================== GIỚI THIỆU 1) Mỗi bản đồ số có một hệ quy chiếu nhất định thường là hệ quy chiếu phẳng.Các thông tin không gian được tính toán và thể hiện trong một hệ quy chiếu đã chọn. 2) Mức độ đầy đủ các thông tin về nội dung và độ chính xác các yếu tố trong bản đồ số hoàn toàn đáp ứng yêu cầu các tiêu chuẩn bản đồ theo thiết kế ban đầu. 3) Bản đồ số thực chất là một tập hợp có tổ chức các dữ liệu trong một hệ quy chiếu nhất định. Tỷ lệ của bản đồ số không giống như tỷ lệ của bản đồ thông thường. 4) Hệ thống ký hiệu trong bản đồ số thực chất là các ký hiệu của bản đồ thông thường đã được số hoá. Nhờ vậy có thể thể hiện bản đồ dưới dạng hình ảnh trên màn hình hoặc in ra giấy. 5) Bản đồ số có tính linh hoạt hơn hẳn bản đồ truyền thống có thể dễ dàng thực hiện các công việc như: - Cập nhật và hiện chỉnh thông tin Chồng xếp hoặc tách lớp thông tin theo ý muốn Dễ dàng biên tập và tạo ra bản đồ mới theo ý muôn Dễ dàng in ra với số lượng và tỷ lệ tuỳ ý Có khả năng liên kết và sử dụng trong mạng máy tính. S¬ ®å PHÂN LOẠI CSDL BẢN ĐỒ CCDL không gian (Hình dạng, kích thước, vị trí..? ) CSDL thuộc tính (Đặc trưng, tính chất, cái gì?...) DỮ LIỆU BẢN ĐỒ CẤU TRÚC DL BẢN ĐỒ SỐ Dạng dữ liệu vecter Dạng dữ liệu raster RASTER HOÁ BẢN ĐỒ DẠNG VÙNG RASTER HOÁ BẢN ĐỒ DẠNG ĐƯỜNG MÔ HÌNH DỮ LIỆU ĐỊA LÝ Khi đầu vào là một tờ bản đồ thì cần phải thực hiện các bước nào? 1. Quét bản đồ 2. Định vị bản đồ về một hệ quy chiếu nào đó 3. Tách lớp thông tin và số hoá từng lớp thông tin riêng biệt. 4. Xây dựng CSDL cho các lớp thông tin chuyên đề. 5. Thiết kế bản đồ chuyên đề theo một ý tưởng đã được xác định trong phần xây dựng CSDL 6. Chồng xếp các lớp thông tin và thiết kê, biên tập trang in. 7. Xác định tỷ lệ và in ra. CÁC BƯỚC CƠ BẢN TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ SỐ TẠM BIỆT PHẦN LÝ THUYẾT – MỜI CÁC BẠN CÙNG ĐẾN VỚI KHU VỰC NGHIÊN CỨU TRONG CHƯƠNG TRÌNH MAPINFO M« h×nh sè ®écao khu vùc nghiªn cøu MÔ HÌNH SỐ ĐỘ CAO KHU VỰC NGHIÊN CỨU Ảnh Landsat.TM khu vực nghiêncứu Dựng 3D khu vực nghiên cứu trên ảnh Landsat.TM §Ò m« trong ch­¬ng tr×nh mapinfo §Þnh vÞ b¶n ®å Sè ho¸ b¶n ®å - Sè ho¸ vïng (region, Polygon) - Sè ho¸ ®­êng (line, Polyline). - Sè ho¸ ®iÓm (Point). - Sç ho¸ ch÷ (text) 3. T¹o c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å - T¹o tr­êng d÷ liÖu. - NhËp c¬ së d÷ liÖu. 4. ThiÕt kÕ b¶n ®å chuyªn ®Ò - ThiÕt kÕ ®Æc tÝnh ®èi t­îng. - ThiÕt kÕ b¶ng chó gi¶i cho ®èi t­îng 5. Chång xÕp c¸c líp th«ng tin, biªn tËp vµ in ra theo tû lÖ.
Tài liệu liên quan