Công tác vận động phụ nữ.tổ chức và hoạt động của hội phụ nữ

Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị -hành chính – Nhàxuất bản Chính trị -HC Quốc gia (2009). Văn kiện Đại hội Đảng VI XI. Nghị quyết 04/ NQ-BCT Tạp chíPhụNữ–Tài liệu của Hội LHPN Việt Nam .

pdf9 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 2378 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác vận động phụ nữ.tổ chức và hoạt động của hội phụ nữ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ.TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI PHỤ NỮ YÊU CẦU Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị -hành chính – Nhà xuất bản Chính trị - HC Quốc gia (2009). Văn kiện Đại hội Đảng VI  XI. Nghị quyết 04/ NQ-BCT Tạp chí Phụ Nữ – Tài liệu của Hội LHPN Việt Nam . TÀI LIỆU THAM KHẢO NỘI DUNG I. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ. II. TỔ CHỨC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ. III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CƠ SỞ. 1. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ 1.1 Tầm quan trọng của công tác vận động Phụ nữ * XUẤT PHÁT TỪ VỊ TRÍ, VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA PN * XUẤT PHÁT TỪ PN LÀ LỰC LƯỢNG ĐÔNG ĐẢO TRONG XH * XUẤT PHÁT TỪ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PN HiỆN NAY TỪ VỊ TRÍ, VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA PHỤ NỮ - Quan điểm của CNMLN - Tư tưởng Hồ Chí Minh: “ Non sông gấm vóc nước Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ” PHỤ NỮ LÀ LỰC LƯỢNG ĐÔNG ĐẢO TRONG XÃ HỘI * Dân số: 85.847.000 người , trong trong đó : Nữ: 50,5% (Nguồn :Tổng cục thống kê, điều tra dân số 4/2009) * Lực lượng lao động: 43,9 triệu người, trong đó: Nam: 53,4%, Nữ: 46,6% Lao động nông nghiệp : Nam: 47%; Nữ: 56,29 (Nguồn: Bộ KHĐT, 2006). Tuổi thọ bình quân: Nam: 71,7t; Nữ: 75t (Nguồn: Báo * Địa vị xã hội: Giữ vị trí quan trọng trên các lĩnh vực * Từ thực trạng công tác Phụ nữ hiện nay - Tỷ lệ cán bộ nữ so với nam - Trình độ học vấn, thu nhập, việc làm - Bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, mua bán phụ nữ, trẻ em. - Lấy chồng nước ngoài vì mục đích vụ lợi - Về Giáo dục đào tạo: • Tỷ lệ biết chữ: Nam 94%; Nữ: 87% (Nguồn : Báo cáo chỉ số khoảng cách giới , 2007-2008, LHQ) • Lao động chưa qua đào tạo: Nam: 59,9%; Nữ: 70,79% (Nguồn: Viện khoa học lao động, Bộ Lao động thương binh và xã hội, 2007) Phụ nữ thất học, thất nghiệp Tệ nạn xã hội Phuïï nöõ õ - naïïn nhaân cuâ ûûa boïïn buoân ngâ öôøøi Theo Bộ Tư pháp, TS công dân VN kết hôn với người nước ngoài đến cuối năm 2008 là hơn 248. 000. ( 87%-93% là PN) Phụ nữ, trẻ em : nạn nhân của bạo lực gia đình 30% CAËP VÔÏ CHOÀNG COÙ HIEÄN TÖÔÏNG EÙP BUOÄC QUAN HEÄ TÌNH DUÏC. Thöïïc traïïng baïïo löïïc gia ñình ôûû Vieäät Nam: 1.2. QUAN ĐiỂM CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC PHỤ NỮ Phaùt huy vai troø, tieàm naêng to lôùn cuûa PN trong söï nghieäp CNH – HÑH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Naâng cao ñòa vò PN, thöïc hieän bình đẳng giới treân moïi lónh vöïc là một trong những mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam Quan điểm thứ nhất Quan điểm thứ hai: Coâng taùc PN phaûi saùt hôïp töøng ñoái töôïng, vuøng, mieàn, phaùt huy ñöôïc tinh thaàn laøm chuû, tieàm naêng, söùc saùng taïo vaø khaû naêng ñoùng goùp cao nhaát cuûa caùc taàng lôùp PN. Phaûi chaêm lo cho PN tieán boä veà moïi maët, quan taâm ñaày ñuû quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp, chính ñaùng của PN. Xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng. Quan điểm thứ ba Quan điểm thứ tư Công tác PN là trách nhiệm của cả HTCT, của toàn XH và từng gia đình. Trong đó, hạt nhân lãnh đạo là các cấp uỷ Đảng, trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu là cơ quan quản lý nhà nước các cấp, vai trò chủ thể là PN mà nòng cốt là các cấp Hội LHPNVN. 1.1.3. Nhiệm vụ và giải pháp: * Thứ nhất : Nâng cao nhận thức về công tác PN và bình đẳng giới. * Thứ hai : Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt hệ thống luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của PN. * Thứ ba: Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Xây dựng người PNVN có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu. * Thứ tư : Xây dựng đội ngũ CB khoa học nữ có trình độ cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp CNH,HĐH. * Thứ năm: Xây dựng, củng cố Hội LHPNVN thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động PN. 2. TỔ CHỨC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ 2.1 VỊ TRÍ HỘI LHPN ViỆT NAM CẤP CƠ SỞ NỀN TẢNG, CẦU NỐI GiỮA TC HỘI VỚI HỘI VIÊN TỔ CHỨC, VẬN ĐỘNG HỘI VIÊN THỰC HiỆN CT, ĐL, CS ĐẢNG, LP CỦA NN. TẬP HỌP Ý KiẾN ĐÓNG GÓP CHO ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN. PHẢN TÂM TƯ, TÌNH CẢM HVPN 2.2 Cơ cấu tổ chức, bộ máy Hội cơ sở 3. HOẠT ĐỘNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ Cơ cấu tổ chức, bộ máy Hội cơ sở 3.1. Nội dung hoạt động: * Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của PN. - Chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và NQ của Hội. - Nâng cao trình độ, học vấn chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. - Giáo dục truyền thống, tinh thần tự tôn dân tộc, lối sống văn hóa, lòng nhân hậu, kỹ năng .. * Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về BĐG - Nắm tâm tư, nguyên vọng, những vấn đề bức xúc của HV trong thực hiên luật pháp chính sách về BĐG. - Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện CT,NQ Đảng, CS, LP của nhà nước về BĐG ở cơ sở. * Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập. * Vận động phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. * Xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh. * Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế vì bình đẳng, phát triển và hòa bình. 3.2 Phương thức hoạt động CÁC MÔ HÌNH TẬP HỌP PHỤ NỮ * Moâ hình hoaït ñoäng kinh teá: daïy ngheà, laøm dòch vuï, SX gia coâng haøng xuaát khaåu, thaønh laäp nhoùm PNTDTK . * Moâ hình hoaït ñoäng xaõ hoäi: nhoùm töø thieän, nhoùm ñoàng ñaúng, nhoùm nöõ thanh. * Moâ hình taäp hoïp theo chuyeân ñeà: tham quan du lòch, chuyeân ñeà veà hoân nhaân gia ñình, nuoâi daïy con, phoøng choáng ma tuùy trong thanh thieáu nieân. * Moâ hình CLB : CLBXDGÑHP, CLB nhieáp aûnh, CLB haùt ru, CLB nöõ ngheä só, CLB nöõ doanh nghieäp, CLB nöõ laøm coâng taùc phaùp luaät, CLB nöõ HTND KẾT LUẬN Giải phóng PN và phát triển toàn diện phụ nữ là một trong những mục tiêu của cách mạng Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động phụ nữ là yêu cầu quan trọng của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế • Hội phụ nữ cơ sở có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng trong công tác vận động phụ nữ. do đó đội ngũ cán bộ hội cơ sở cần nắm chắc cơ cấu tổ chức, chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, phối kết hợp với các ngành, đổi mới phương thức hoạt động, thu hút ngày càng nhiều phụ nữ đến với hội, góp phần thực hiện mục tiêu “ đến năm 2020, nước ta là một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất của khu vực” 1. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ • Tóm lại, giaûi phoùng phuï nöõ và phát triển toàn diện phụ nữ laø moät trong những mục tiêu của cách mạng Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động phụ nữ là yêu cầu quan trọng của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế 1. 1. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ
Tài liệu liên quan