Đảm bảo chất lượng phần mềm_Kiểm thử 2

Nội dung tài liệu" - Các loại kiểm thử - Thẩm định và xác minh

pdf65 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 1933 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đảm bảo chất lượng phần mềm_Kiểm thử 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ð Ả M B Ả O C H Ấ T L Ư Ợ N G P H Ầ N M Ề M V À K iỂ M T H Ử N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ E m a il: v yn v @ v n u .e d u .v n m o b ile : 0 9 1 2 .5 0 5 .2 9 1 B à i g iả n g C a o h ọ c – 2 0 0 5 /2 0 0 9 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 2 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ N gu yễ n Vă n Vỵ , N gu yễ n Vi ệt H à. G iá o tr ìn h kỹ ng hệ ph ần m ềm , N XB G iá o dụ c Vi ệt n am , 20 08 R og er S . Pr es sm an . So ft w ar e En gi ne er in g, a P ra ct iti on er ’s A pp ro ac h. 3 th E di tio n, M cG ra w -H ill , 19 92 , Bả n di ch c ủa N gô T ru ng v Iệ t, P hầ n 4, t ập 4 Ia n So m m er vi lle . So ft w ar e En gi ne er in g, S ix th E di tio n, A dd io n W es le y, 2 00 1, P 5, 6. N gu yễ n Vă n Vỵ . Ph ân t íc h th iế t kế H TT T qu ản lý ,N XB K H t ự nh iê n và CN , 20 07 N ộ i d u n g – T à i li ệu C ác lo ại k iể m t h ử T h ẩm ñ ịn h v à xá c m in h 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 3 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ T à i l iệ u t h a m k h ả o 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 4 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ Ch iế n lư ợc k iể m t hử là sự tíc h hợ p cá c kỹ th uậ t th iế t kế ca k iể m t hử tạ o th àn h m ột d ãy c ác b ư ớc nh ằm h ư ớn g dẫ n qu á tr ìn h ki ểm t hử ph ần m ềm th àn h cô ng . N ó ph ác t hả o lộ tr ìn h ñể : nh à ph át t riể n tổ ch ứ c vi ệc b ảo ñ ảm c hấ t lư ợn g, kh ác h hà ng : hi ểu ñ ư ợc c ôn g sứ c, t hờ i g ia n và ng uồ n lự c cầ n ch o ki ểm t hử . C h iế n lư ợ c ki ểm t h ử p h ần m ềm 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 5 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ C h iế n lư ợ c k iể m t h ử p h ả i: tíc h hợ p ñư ợc vi ệc lậ p kế ho ạc h, t hi ết k ế ca k iể m th ử , tiế n hà nh k iể m t hử , th u th ập v à ñá nh g iá cá c th ôn g tin k ết q uả . ñủ m ềm d ẻo ñ ể cổ vũ óc s án g tạ o, ñ áp ứ ng ñ ư ợc yê u cầ u kh ác h hà ng th íc h ứ ng vớ i m ứ c ki ểm t hử cụ th ể ñá p ứ ng cá c ñố i t ư ợn g qu an t âm k há c nh au Y ê u c ầ u c ủ a c h iế n lư ợ c ki ể m t h ử 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 6 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ C á c ñ ặ c tr ư n g c ó tí n h k h u ô n m ẫ u : Bắ t ñầ u ở m ứ c m ôñ un và tiế p tụ c ch o ñế n kh i tíc h hợ p ở m ứ c hệ th ốn g tr ọn v ẹn . C ác k ỹ th uậ t ki ểm t hử kh ác n ha u là th íc h hợ p ch o nh ữ ng t hờ i ñ iể m k há c nh au . ð ư ợc c ả ng ư ời p há t tr iể n và nh óm k iể m t hử ñ ộc lậ p cù ng t iế n hà nh . ki ểm t hử ñ i t rư ớc g ỡ lỗ i, so ng v iệ c gỡ lỗ ip hả i th íc h ứ ng v ới t ừ ng c hi ến lư ợc ki ểm t hử . C á c ñ ặ c tr ư n g c h iế n lư ợ c ki ể m t h ử 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 7 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ Ch iế n lư ợc c ần t hí ch ứ ng v ới t ừ ng m ức k iể m t hử : ki ểm t hử m ứ c th ấp : x á c m in h từ ng k hú c m ã ng uồ n có t ư ơn g ứ ng v à th ự c th i ñ ún g ñắ n kh ôn g? ki ểm t hử m ứ c ca o: x á c m in h v à th ẩ m ñ ịn h cá c ch ứ c nă ng h ệ th ốn g ch ủ yế u có ñú ng ñ ặc t ả và ñ áp ứ ng y êu c ầu củ a kh ác h hà ng k hô ng ? S ự th íc h ứ n g c ủ a c h iế n lư ợ c ki ể m t h ử 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 8 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ ■ M ỗi c hi ến lư ợc ñ áp ứ ng ñ ư ợc y êu c ầu n gư ời q ua n tâ m : Có cá c hư ớn g dẫ n ch o ng ư ời t hự c hi ện t iế n hà nh ki ểm t hử . Có cá c cộ t m ốc ch o cá c nh à qu ản lý k iể m s oá t ho ạt ñ ộn g ñả m b ảo c hấ t lư ợn g. Có t hư ớc ñ o ñể nh ận r a cá c vấ n ñề cà ng s ớm cà ng t ốt v à kh ác h hà ng n hậ n bi ết ñ ư ợc q uá tr ìn h ki ểm t hử S ự ñ á p ứ n g c ủ a c h iế n lư ợ c ki ể m t h ử 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 9 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ Ki ểm t hử ph ần m ềm là m ột p hầ n củ a ho ạt ñ ộn g “x ác m in h và th ẩm ñ ịn h” : X á c m in h là m ột t ập c ác h oạ t ñộ ng ñ ể bả o ñả m r ằn g: p hầ n m ềm t hự c hi ện ñ ún g ch ứ c nă ng ñ ã ñư ợc ñ ặc tả T h ẩ m ñ ịn h là m ột t ập h ợp c ác h oạ t ñộ ng ñ ể bả o ñả m r ằn g: p hầ n m ềm ñ ã ñá p ứ ng ñ ún g yê u cầ u củ a kh ác h hà ng . C â u h ỏ i: A i là m ? Là m c á i g ì? K h i n à o ? V à m ố i q u a n h ệ?T ổ ch ứ c ki ểm t h ử 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 1 0 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ C ác k ỹ sư p hầ n m ềm là m r a ph ần m ềm . M ột c ác h tự nh iê n họ cầ n tiế n hà nh c ác k iể m t hử b an ñ ầu . Về ng uy ên t ắc , ng ư ời là m s ản p hẩ m , ki ểm t ra s ản ph ẩm là kh ôn g hợ p lý . Có m ột s ố qu an n iệ m s ai lầ m : N gư ời p há t tr iể n kh ôn g th am g ia ki ểm t hử . Ch o ph ép n gư ời lạ ki ểm t hử m ột c ác h tà n nh ẫn . N gư ời k iể m t hử ch ỉq ua n tâ m k hi k iể m t hử bắ t ñầ u T rá ch n h iệ m k iể m t h ử p h ầ n m ề m 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 1 1 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ Từ th ự c tiễ n dẫ n ñế n sự ph ân c ôn g: N gư ời p há t tr iể n ch ịu t rá ch n hi ệm k iể m t hử ñ ơn vị do m ìn h ph át t riể n ñể bả o ñả m t hự c hi ện ñ ún g th eo t hi ết k ế (m ột y êu c ầu c ủa x ác m in h) . N gư ời p há t tr iể n có th ể th am g ia k iể m t hử tíc h hợ p. N hó m k iể m t hử ñ ộc lậ p bắ t ñầ u là m v iệ c kh i c ác kh oả n m ục c ấu t rú c ph ần m ềm ñ ã ñà y ñủ . P h â n c ô n g t rá ch n h iệ m k iể m t h ử 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 1 2 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ N hó m k iể m t hử ñ ộc lậ p gi úp g ỡ bỏ nh ữ ng t hà nh k iế n: “n gư ời x ây d ự ng k hô ng t hể ki ểm t hử tố t sả n ph ẩm ”: gỡ bỏ m âu t hu ẫn gi ữ a nh ữ ng n gư ời t ha m g ia . ñá nh g iá cô ng s ứ c ng ư ời p há t tr iể n bỏ ra t ìm lỗ i. N hó m k iể m t hử ñ ộc lậ p tạ o ra b áo c áo ñ ầy ñ ủ ch o tổ ch ứ c bả o ñả m c hấ t lư ợn g ph ần m ềm . N gư ời p há t tr iể n kh ôn g ñẩ y ch ư ơn g tr ìn h ch o ng ư ời k iể m t hử rồ i b ỏ ñi cù ng là m v iệ c vớ i n gư ời k iể m t hử xu yê n su ốt d ự án (b ảo ñ ảm v iệ c ki ểm t hử ñ ư ợc t iế n hà nh t riệ t ñể ). V a i t rò c ủ a n h ữ n g n g ư ờ i k iể m t h ử 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 1 3 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ Ti ến t rìn h th ự c hi ện k iể m t hử tư ơn g ứ ng v ới tiế n tr ìn h ph át t riể n (t he o từ ng m ô hì nh ). Ti ến t rìn h ki ểm t hử t hô ng t hư ờn g (t he o m ô hì nh ch ữ V) :T iế n t rì n h t h ự c h iệ n k iể m t h ử K iể m t h ử ñ ơ n v ị K iể m t h ử tí ch h ợ p K iể m t h ử h ệ th ố n g m ô ñ u n ñ ơ n v ị M ô ñ u n ch ứ c n ă n g , h ệ co n cả p h ầ n c ứ n g , p h ầ n m ề m K iể m t h ử th ẩ m ñ ịn h h ệ th ố n g th ự c 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 1 4 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ N ộ i d u n g k iể m th ử : g ia o d iệ n cấ u t rú c d ữ liệ u s ử d ụ n g c ụ c b ộ ñ ư ờ n g ñ iề u k h iể n C â u h ỏ i: 1 . ð ịn h lư ợ n g /d ạ n g g ì (b iế n , m ô ñ u n q u a g ia o d iệ n )? 2 . Y ế u t ố n à o c ầ n (v à o /r a d ữ liệ u )? 3 . S a i x ử lý , lô g íc ( p h é p t o á n , b iể u t h ứ c) ? 4 . S a i ñ iề u k h iể n ( vò n g lặ p , g iá tr ịb iê n )? 5 . S a i t iề m ẩ n ( g h i c h é p , m ô t ả )? K iể m t h ử ñ ơ n v ị ð iề u k iệ n lô g ic P h é p t o á n x ử lý 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 1 5 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ Ki ểm t hử dò ng d ữ liệ u qu a m ột g ia o di ện c ủa m ôñ un liê n qu an ñ ến ñ ịn h lư ợn g và ñ ịn h dạ ng củ a cá c bi ến và cá c m ôñ un s ử dụ ng t rê n gi ao d iệ n. ð ặc t rư ng c ụ th ể: Số lư ợn g? ð ịn h dạ ng ? K iể m t h ử d ữ liệ u q u a g ia o d iệ n C n g ñ , l o i t ia Á p l c, b  c só n g M ù i v! , n " n g ñ M ó n ă n , kí ch c ' , ñ m )m 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 1 6 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ C ác ñ ặc t rư ng q ua g ia o di ện là : S ố th a m số = số ñ ố i s ố ? T ín h c h ất củ a t h a m s ố ≡ tí n h ch ấ t ñ ố i s ố ? ð ơ n v ịc ủa t h a m s ố ≡ ñ ơ n v ị ñ ố i s ố ? S ố ñ ố i ñ ư ợ c tr u yề n g ọ i m ô ñ u n = số cá c th a m s ố ñ ầ u v à o củ a m ô ñ u n ? th u ộ c tí n h cá c ñ ố i ñ ư ợ c tr u yề n g ọ i m ô ñu n ≡ th u ộc tí n h củ a cá c th a m s ố ? ð ơ n v ịc ủa ñ ố i ñ ư ợ c tr u yề n ñể g ọ i m ô ñu n ≡ ñ ơ n vị cá c th am s ố m ô ñ u n ? C â u h ỏ i v ề ñ ặ c tr ư n g d ữ liệ u q u a g ia o d iệ n X 1 ,X 2 ,. ., X n Y 1 ,Y 2 ,. ., Y n 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 1 7 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ Th uộ c tín h và cá c cá i k há c củ a cá c ñố i s ố ñị nh sẵ n có ñ ún g ñắ n ha y kh ôn g? M ọi t ha m c hi ếu li ên q ua n tớ i c ác t ha m s ố hi ện kh ôn g kế t hợ p vớ i ñ ầu v ào c hứ ? C ác ñ ối s ố ch ỉ ñ ọc ñ ã ñư ợc ñ ổi c hư a? ð ịn h ng hĩ a bi ến t oà n cụ c có tr on g su ốt m ôñ un kh ôn g? C ác r àn g bu ộc lê n bi ến ñ ã ch uy ển q ua n hư th am s ố ch ư a? ð ặ c tr ư n g d ữ liệ u q u a g ia o d iệ n 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 1 8 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ K h i t h ự c h iệ n I/ O n g o ạ i l a ic ầ n t iế n h à n h th ê m : T ín h c h ấ t củ a c ác f ile có ñ ú n g ñ ắ n h a y kh ô n g ? C ác c â u lệ n h O P E N /C LO S E có ñ ú n g ñ ắ n kh ô n g ? ð ặc t ả h ìn h t h ứ c có ñ ú n g v ớ i c á c câ u lệ nh I /O ? C ỡ củ a b uf fe r có ñ ú n g v ớ ic ỡ củ a b ả n g h i k h ô n g ? C ác f ile c ó m ở t rư ớ c kh i s ử d ụn g k h ô n g ? C ác ñ iề u k iệ n e n d -o f- fil e có ñ ư ợ c xử lý ? C ác s a i l ầm I /O có ñ ư ợ c xử lý ? C ó sa i v ăn b ả n n à o t ro n g t h ô n g tin r a ? K iể m t h ử li ê n q u a n ñ ế n v à o /r a 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 1 9 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ C ấu t rú c d ữ li ệ u c ụ c b ộ c ho m ôñ un c ó th ể sa i. Vì th ế th iế t kế cá c ki ểm t hử cầ n là m lộ ra c ác lo ại lỗ i s au : ð á n h m á y kh ô n g ñ ú n g h o ặ c kh ô n g n hấ t q u á n ? G iá tr ịn gầ m ñ ịn h ho ặ c g iá tr ịk h ở i t h uỷ sa i? T ê n c á c bi ế n kh ô n g ñ ú n g (s a i c h ữ h o ặc m ấ t ch ữ )? K iể u d ữ liệ u kh ô n g n h ấ t q u á n? N g o ạ i b iệ t về ñ ịa c h ỉ, u n d e rf lo w , o ve rf lo w . K iể m t h ử cấ u t rú c d ữ liệ u c ụ c b ộ 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 2 0 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ Cá c sa i v ề tr ìn h tự , ñộ ch ín h xá c là : Th ứ tự ư u tiê n cá c ph ép t ín h số họ c? Sự nh ất q uá n củ a cá c ph ép t oá n tr ộn m od e? Kh ởi s ự /k ết t hú c kh ôn g ñú ng ñ ắn ? Sự ch ín h xá c củ a kế t qu ả? K iể m t h ử cá c xử lý 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 2 1 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ C ác s ai k iể u, t oá n tử , ng ữ ng hĩ a: So s án h cá c ki ểu d ữ liệ u kh ác n ha u. Ư u tiê n ho ặc t oá n tử lo gi c kh ôn g ñú ng ñ ắn . D ự ñ oá n m ột b iể u th ứ c so s án h, t ro ng k hi s ai s ố là m c ho ñ ẳn g th ứ c kh ôn g ch ắc có th ự c. C ác g iá tr ịs o sá nh kh ôn g ñú ng ñ ắn . (Α ΑΑΑ ∩ ∩∩∩ Β ΒΒΒ ) ∪ ∪∪∪ (Φ ΦΦΦ ≤ ≤≤≤ Ω ΩΩΩ ) K iể m t h ử cá c ñ iề u k iệ n lô g ic 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 2 2 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ C ác s ai b iế n lặ p, s ố vò ng lặ p: Vò ng lặ p kh ôn g kế t th úc h oặ c kế t th úc kh ôn g ch ín h xá c. Sự lặ p ph ân k ỳ kh ó th oá t ñư ợc Cá c bi ến lặ p bị cả i b iê n kh ôn g ch ín h xá c. Sa i ở cá c bi ên ki ểm t hử bi ên là nh iệ m v ụ cu ối c ùn g củ a bư ớc k iể m t hử ñơ n vị . Ph ần m ềm th ư ờn g th ất b ại t ại c ác b iê n củ a ch ún g. K iể m t h ử d ò n g ñ iề u k h iể n /b iê n ? 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 2 3 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ C á c sa i ti ề m ẩ n cầ n ñư ợc ñ án h gi á là : M ô tả sa i ( kh ó hi ểu ) D ữ liệ u gh i k hô ng t ư ơn g ứ ng v ới s ai ñ ã gặ p. ð iề u ki ện s ai c ó tr ư ớc k hi x ử lý s ai . Xử lý ñ iề u ki ện n go ại lệ là kh ôn g ñú ng ñ ắn . M ô tả sa i k hô ng c un g cấ p ñủ t hô ng t in ñ ể tr ợ gi úp ñ ịn h vị ng uy ên n hâ n củ a sa i. K iể m t h ử sa i t iề m ẩ n 2 0 0 5 -0 9 B ộ m ô n C N F M - ð ạ i h ọ c C ô n g n g h ệ 2 4 N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V N gu yÔ n V ¨¨¨¨n V þ n V þ n V þ n V þ Sa u kh i m ã ng uồ n ñư ợc p há t tr iể n, r à so át v à ki ểm tr a tín h ñú ng ñ ắn c ú ph áp ( th an h tr a) , th iế t kế ca ki ểm t hử ñ ơn v ịb ắt ñ ầu . ki ểm t hử