Đánh giá công tác của nhà trường năm học 2008-2009

1, Kết quả hội giảng trường 2, Kết quả xếp loại giáo viên 3, Kết quả khảo sát, kiểm tra 4, Kết quả bồi dưỡng HSG 5, Kết quả công tác phụ đạo học sinh yêu, kém

doc24 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 1871 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đánh giá công tác của nhà trường năm học 2008-2009, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A/- KẾ HOẠCH: I/- ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2008-2009 1/- Kết quả TN THCS: 2/- Danh hiệu thi đua của tổ trong năm học 2008-2009: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/- Kết quả Hoạt động của GV năm học 2008-2009: 4/- Kết quả HSG của tổ trong năm học 2008-2009: (chỉ ghi từ cấp huyện trở lên) Tổng số HSG Huyện: . . . . . . . . . . . . . . . , Môn, lớp?: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tổng số HSG Tỉnh: . . . . . . . . . . . . . . . , Môn, lớp?: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tổng số HSG Quốc gia: . . . . . . . . . . . . . . . , Môn, lớp?: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II/- KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2009-2010: 1/- Đăng ký thi đua của tổ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/- Thực hiện quy chế chuyên môn: - Chuẩn bị bài dạy : (Giáo án, ĐDDH, hướng dẫn HS chuẩn bị, . . . ) .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. - Giảng dạy trên lớp : (Thực hiện giờ giấc, chương trình, nội dung, phương pháp, tác phong SP, . . .) .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. - Đánh giá xếp loại HS : (Ra đề, số lần kiểm tra, chấm bài, trả bài, tính điểm, xếp loại HS) .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. 3/- Kế hoạch tổ chức chuyên đề: 4/- Kế hoạch, chỉ tiêu sử dụng ĐDDH: .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. 5/- Kế hoạch kiểm tra GV của Tổ trưởng: .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. 6/- Chỉ tiêu về HSG: 7/- Kế hoạch dạy và học: a/- Kế hoạch phụ đạo HS yếu, kém: Môn/khối lớp Số HS yếu, kém (Theo KSCLĐN) Số tiết dạy Họ tên GV phụ đạo Thời gian bắt đầu thực hiện b/- Kế hoạch bồi dưỡng HSG: Đội tuyển/khối Số HS Số tiết dạy Họ tên GV bồi dưỡng Thời gian bắt đầu thực hiện c/- Kế hoạch dạy môn tự chọn: .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. d/- Kế hoạch dạy tin học, dạy nghề: .............................................................................................................................................................................................................................................................. ................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSo_KH_To_truong_CM.DOC
  • docBia_KH_To_truong.DOC
Tài liệu liên quan