Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ -Tám nguyên tắc trong quản lý chất lượng

8 nguyên lý: „ Hướng vào khách hàng, „ Sựlãnh đạo, „ Sựtham gia của mọi người, „ Cách tiếp cận theo quá trình, „ Cách tiếp cận theo hệthống đối với quản lý, „ Cải tiến liên tục, „ Quyết định dựa trên sựkiện, và „ Quan hệhợp tác cựng có lợi với người cung ứng

pdf20 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 1674 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ -Tám nguyên tắc trong quản lý chất lượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO ISO 9001:2008 Phần 3 TÁM NGUYÊN TẮC TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG P & Q Solutions Co., Ltd. Leading Solutions, Leading people! 2REV20/02/09 P & Q SOLUTIONS CO., LTD. – LEADING SOLUTIONS, LEADING PEOPLE! Tám nguyên tắc quản lý chất lượng 8 nguyên lý: „ Hướng vào khách hàng, „ Sự lãnh đạo, „ Sự tham gia của mọi người, „ Cách tiếp cận theo quá trình, „ Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý, „ Cải tiến liên tục, „ Quyết định dựa trên sự kiện, và „ Quan hệ hợp tác cựng có lợi với người cung ứng 3REV20/02/09 P & Q SOLUTIONS CO., LTD. – LEADING SOLUTIONS, LEADING PEOPLE! Vai trò của tám nguyên tắc quản lý chất lượng ISO 9001:2008 N g u y ê n t ắ c 1 N g u y ê n t ắ c 2 N g u y ê n t ắ c 3 N g u y ê n t ắ c 4 N g u y ê n t ắ c 5 N g u y ê n t ắ c 6 N g u y ê n t ắ c 7 N g u y ê n t ắ c 8 4REV20/02/09 P & Q SOLUTIONS CO., LTD. – LEADING SOLUTIONS, LEADING PEOPLE! Hướng vào khách hàng “Mọi tổ chức đều phụ thuộc vào khách hàng của mình và vì thế cần hiểu các nhu cầu hiện tại và tương laicủa khách hàng, cần đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và cố gắng vượt cao hơn sự mong đợi của họ”. Có nghĩa là: „ Nghiên cứu và thấu hiểu các nhu cầu của khách hàng „ Đảm bảo các mục tiêu của tổ chức gắn với nhu cầu và mong đợi của khách hàng „ Truyền đạt các nhu cầu và mong đợi của khách hàng trong toàn tổ chức „ Đo lường sự thoả mãn khách hàng và hành động trên kết quả „ Quản lý mối quan hệ khách hàng một cách có hệ thống „ Cân bằng giữa thoả mãn khách hàng và các bên quan tâm. 5REV20/02/09 P & Q SOLUTIONS CO., LTD. – LEADING SOLUTIONS, LEADING PEOPLE! Hướng vào khách hàng Hướng vào khách hàng mang lại: „ Tăng doanh thu và thị phần nhờ các phản ứng nhanh nhạy và uyển chuyển với các cơ hội thị trường „ Tăng hiệu lực của việc sử dụng các nguồn lực của tổ chức vào việc nâng cao thoả mãn khách hàng „ Cải thiện sự trung thành của khách hàng dẫn đến các mối kinh doanh lặp lại. 6REV20/02/09 P & Q SOLUTIONS CO., LTD. – LEADING SOLUTIONS, LEADING PEOPLE! Sự lãnh đạo “Lãnh đạo thiết lập sự thống nhất về mục đích và phương hướng của tổ chức. Lãnh đạo cần tạo ra và duy trì môi trường nội bộ để có thể lôi cuốn sự tham gia đầy đủ của mọi người vào việc đạt được các mục tiêu của tổ chức” Có nghĩa là: „ Xem xét đến nhu cầu của các bên quan tâm „ Thiết lập một viễn cảnh rõ ràng về tương lai của tổ chức „ Thiết lập các mục tiêu và chỉ tiêu mang tính thách thức „ Tạo ra và duy trì các giá trị chia sẻ chung, sự công bằng và các chuẩn mực đạo đức tại tất cả các cấp của tổ chức „ Xây dựng niềm tin và loại trừ sự lo sợ „ Cung cấp cho mọi người những nguồn lực, đào tạo cần thiết và sự tự chủ trong công việc với trách nhiệm và có trách nhiệm „ Khuyến khích, động viên và ghi nhận sự đóng góp của mọi người. 7P & Q SOLUTIONS CO., LTD. – LEADING SOLUTIONS, LEADING PEOPLE! Sự lãnh đạo Sự lãnh đạo mang lại: „ Mọi người hiểu và được động viên hướng đến các mục đích và mục tiêu của tổ chức. „ Các hoạt động được đánh giá, định hướng và áp dụng một cách thống nhất. „ Sự nhầm lẫn trong trao đổi thông tin giữa các cấp của tổ chức được giảm thiểu. 8REV 20/2/2009 P & Q SOLUTIONS CO., LTD. – LEADING SOLUTIONS, LEADING PEOPLE! Sự tham gia của mọi người “Mọi người ở tất cả các cấp là trung tâm của một tổ chức và việc huy động họ tham gia đầy đủ sẽ giúp cho việc sử dụng được năng lực của họ vì lợi ích của tổ chức” Có nghĩa là: „ Mọi người hiểu được tầm quan trọng, vai trò và đóng góp của họ trong tổ chức „ Mọi người xác định được các hạn chế trong hoạt động của mình „ Mọi người nhận trách nhiệm với các vấn đề và trách nhiệm giải quyết chúng „ Mọi người đánh giá hoạt động của mình so với các mục tiêu và chỉ tiêu cá nhân „ Mọi người chủ động tìm các cơ hội để nâng cao năng lực, hiểu biết và kinh nghiệm „ Mọi người chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm một cách rộng rãi „ Mọi người thảo luận cởi mở về các vấn đề và vướng mắc. 9P & Q SOLUTIONS CO., LTD. – LEADING SOLUTIONS, LEADING PEOPLE! Sự tham gia của mọi người Sự tham gia của mọi người mang lại: „ Tạo ra những nhân viên được động viên, cam kết và tham gia trong tổ chức „ Tạo ra sự đổi mới và sáng tạo trong việc nâng cao hơn các mục tiêu của tổ chức „ Mọi người nhận trách nhiệm về hiệu quả các hoạt động của mình „ Mọi người sẵn sàng tham gia và đóng góp vào sự cải tiến liên tục. 10P & Q SOLUTIONS CO., LTD. – LEADING SOLUTIONS, LEADING PEOPLE! Cách tiếp cận theo quá trình “Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách hiệu quả khi các nguồn lực và các hoạt động có liên quan được quản lý như một quá trình” Có nghĩa là: „ Xác định một cách có hệ thống các hoạt động cần thiết để đạt được kết quả mong đợi „ Thiết lập rõ ràng các trách nhiệm và nhiệm vụ với quản lý các hoạt động chủ yếu „ Phân tích và đo lường năng lực của các hoạt động chủ yếu „ Nhận diện các giao diện của các hoạt động chủ yếu trong và giữa các chức năng của tổ chức „ Tập trung vào các yếu tố như nguồn lực, phương pháp, nguyên liệu mac có thể cải tiến các hoạt động chủ yếu của tổ chức „ Đánh giá các rủi ro, hậu quả và tác động của các hoạt động đối với khách hàng, nhà cung ứng và các bên quan tâm. 11P & Q SOLUTIONS CO., LTD. – LEADING SOLUTIONS, LEADING PEOPLE! Cách tiếp cận theo quá trình Các tiếp cận theo quá trình mang lại: „ Chi phí thấp hơn, thời gian quan vong ngắn hơn nhờ dử dụng một cách hiệu quả các nguồn lực „ Các kết quả được cải tiến, ổn định và có thể dự đoán trước được „ Tập trung vào và xếp ưu tiên với các cơ hội cải tiến. 12P & Q SOLUTIONS CO., LTD. – LEADING SOLUTIONS, LEADING PEOPLE! Cách tiếp cận theo quá trình Nhân lực Thiết bị Nguyên liệu Phương pháp Môi trường Đo lường Thông tin phản hồi của quá trình Sản phẩm Dịch vụ Thông tin phản hồi Từ khách hàng Đầu vào Đầu raQuá trình/hệ thống 13P & Q SOLUTIONS CO., LTD. – LEADING SOLUTIONS, LEADING PEOPLE! Tiếp cận theo hệ thống với quản lý “Nhận dạng, thấu hiểu và quản lý các quá trình có tương tác lẫn nhau như một hệ thống đóng góp vào sự hiệu lực và hiệu quả của tổ chức trong việc đạt được các mục tiêu của mình” Có nghĩa là: „ Cơ cấu một hệ thống để đạt được các mục tiêu của tổ chức theo cách hiệu lực và hiệu quả nhất „ Thấu hiểu sự phụ thuộc lẫn nhau của các quá trình trong hệ thống „ Tiếp cận có tổ chức nhằm làm gắn kết và hài hoà các quá trình „ Tạo ra sự thấu hiểu tốt hơn đối với các vai trò và trách nhiệm cần thiết để đạt được các mục tiêu chung và nhờ đó giảm được các rào cản giữa các bộ phận chức năng „ Thấu hiểu năng lực của tổ chức và thiết lập các khống chế về nguồn lực trước khi thực hiện công việc „ Đặt mục tiêu và quy định cách thức tiến hành các công việc cụ thể trong hệ thống „ Liên tục cải tiến hệ thống thông qua việc đo lường và đánh giá. 14P & Q SOLUTIONS CO., LTD. – LEADING SOLUTIONS, LEADING PEOPLE! Tiếp cận theo hệ thống với quản lý Tiếp cận theo hệ thống mang lại: „ Tích hợp và định hướng các quá trình để đạt được các kết quả mong muốn một cách tốt nhất „ Khả năng tập trung các nỗ lực vào các quá trình chủ yếu „ Cung cấp sự tin tưởng với các bên quan tâm đối với sự ổn định, hiệu lực và hiệu quả của tổ chức 15P & Q SOLUTIONS CO., LTD. – LEADING SOLUTIONS, LEADING PEOPLE! Cải tiến liên tục “Cải tiến liên tục các kết quả thực hiện phải là mục tiêu thường trực của tổ chức” Có nghĩa là: „ Sử dụng một tiếp cập nhất quán trong toàn tổ chức đối với việc cải tiến liên tục kết quả thực hiện của tổ chức „ Cung cấp cho nhân viên những đào tạo về phương pháp và các công cụ cho cải tiến liên tục „ Làm cho việc cải tiến liên tục sản phẩm, quá trình và hệ thống là một muc tiêu của mỗi cá nhân trong tổ chức „ Thiết lập các mục đích để định hướng và đo lường để kiểm tra việc cải tiến liên tục „ Ghi nhận các cải tiến. 16P & Q SOLUTIONS CO., LTD. – LEADING SOLUTIONS, LEADING PEOPLE! Cải tiến liên tục Cải tiến liêntục mang lại: „ Lợi thế về hiệu quản hoạt động nhờ vào việc cải thiện được năng lực của tổ chức „ Định hướng các hoạt động cải tiến ở mọi cấp về mục đích chung của tổ chức „ Sự linh hoạt để phản ứng kịp thời với các thời cơ. 17P & Q SOLUTIONS CO., LTD. – LEADING SOLUTIONS, LEADING PEOPLE! Quyết định dựa trên sự kiện “Các quyết định có hiệu lựu được đưa ra trên cơ sở phân tích dữ liệu và thông tin” Có nghĩa là: „ Đảm bảo rằng các dữ liệu và thông tin có đủ độ chính xác và tin cậy „ Làm cho những người cần có thể tiếp cận với dữ liệu „ Phân tích dữ liệu và thông tin bằng các phương pháp có hiệu lực „ Đưa ra các quyết định và thực hiện các hoạt động dựa trên cơ sở phân tích thực tế, cùng với kinh nghiệm và trức giác. 18P & Q SOLUTIONS CO., LTD. – LEADING SOLUTIONS, LEADING PEOPLE! Quyết định dựa trên sự kiện Quyết định dựa trên sự kiện mang lại: „ Có được các quyết định với đầy đủ thông tin „ Tăng cường khả năng chứng tỏ sự hiệu quả và đúng đắn của các quyết định trong quán khứ thông qua việc tham khảo đến các hồ sơ thực tế „ Tăng cường khả năng xem xét, phản biện và thay đổi các ý kiến và quyết định. 19P & Q SOLUTIONS CO., LTD. – LEADING SOLUTIONS, LEADING PEOPLE! Quan hệ hai bên cùng có lợi với nhà cung ứng “Một tổ chức và các nhà cung ứng của mính phụ thuộc lẫn vào nhau và mối quan hệ hai bên cùng có lợi với nhà cung ứng nâng cao khả năng của cả hai bên để tạo giá trị” Có nghĩa là: „ Thiết lập mối quan hệ cân bằng được các lợi ích ngắn hạn và sự xem xét dài hạn „ Tạo lập nguồn chuyên môn và nguồn lực với các đối tác „ Nhận dạng và lựa chọn các nhà cung cấp chủ yếu „ Việc trao đổi thông tin rõ ràng và cởi mở „ Chia sẻ các thông tin và kế hoạch cho tương lai „ Thiết lập các hoạt động phát triển và cải tiến chung „ Thúc đẩy, khuyến khích và ghi nhận các cải tiến và thành tựu của các nhà cung ứng 20P & Q SOLUTIONS CO., LTD. – LEADING SOLUTIONS, LEADING PEOPLE! Quan hệ hai bên cùng có lợi với nhà cung ứng Quan hệ hai bên cùng có lợi với nhà cung ứng mang lại: „ Tăng khả năng tạo giá trị cho cả hai bên „ Sự linh hoạt và tốc độ của các phản ứng kếp hợp của cả hai bên với các thay đổi của thị trường hoặc nhu cầu và mong đợi của khách hàng. „ Tố ưu chi phí và nguồn lực của tổ chức
Tài liệu liên quan