Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (Phần 3)

Cho sơ đồ ER biểu diễn một phần cơ sở dữ liệu của thư viện như sau Xây dựng lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ từ sơ đồ ER trên. Xác định khóa chính và khóa ngoại cho từng lược đồ quan hệ.

pdf3 trang | Chia sẻ: longpd | Lượt xem: 30732 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (Phần 3), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 ĐÁN ÁN MỘT SỐ BÀI TẬP MẪU MÔN CSDL Câu 1: Cho sơ đồ ER biểu diễn một phần cơ sở dữ liệu của thư viện như sau Xây dựng lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ từ sơ đồ ER trên. Xác định khóa chính và khóa ngoại cho từng lược đồ quan hệ. Giải: Các quan hệ phát sinh sau khi chuyển từ sơ đồ E/R là: SACH(ISBN, TuaSach, TacGia, NgonNgu, TomTat, NamXuatBan) Khóa chính: ISBN Khóa ngoại: không có CUONSACH(MaCuonSach, TinhTrang, ISBN) Khóa chính: MaCuonSach Khóa ngoại: ISBN tham chiếu tới SACH(ISBN) DOCGIA(MaTheDocGia, Ho, Ten, NgayLapThe,NgayHetHan) Khóa chính: MaTheDocGia Khóa ngoại: không có MUON(MaCuonSach, MaTheDocGia, NgayMuon, NgayTra) Khóa chính: MaCuonSach, MaTheDocGia Khóa ngoại: MaCuonSach tham chiếu tới SACH(MaCuonSach) MaTheDocGia tham chiếu tới DOCGIA(MaTheDocGia) 2 Câu 2 : Từ lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ ở câu 1 sử dụng ngôn ngữ đại số quan hệ, truy vấn các thông tin sau: a. Cho biết danh sách các tựa sách có ngôn ngữ là ‘tiếng Việt’ và xuất bản sau năm 2000. b. Cho biết danh sách độc giả chưa mượn bất kỳ cuốn sách nào. Giải: a) p TuaSach (s NgonNgu = ‘tiếng Việt’ Ù NamXuatBan >= 2000 SACH) b) p Ho, Ten DOCGIA |><| (p MaTheDocGia DOCGIA - p MaTheDocGia MUON) Câu 3 : Từ lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ ở câu 1 sử dụng ngôn ngữ SQL, truy vấn các thông tin sau a. Cho biết với mỗi sách có bao nhiêu cuốn sách. b. Cho biết độc giả có mã thẻ độc giả = ‘DG0001’ đã mượn những cuốn sách có tựa là gì. c. Cho biết trong năm 2007 mỗi độc giả đã mượn bao nhiêu cuốn sách. Giải: a) select ISBN, COUNT(MaCuonSach) from CUONSACH group by ISBN b) select DISTINCT TuaSach from SACH s, CUONSACH cs, MUON m where m.MaDocGia = ‘DG0001’ AND m.MaCuonSach = cs.MaCuonSach AND cs.ISBN = s.ISBN c) select Ho, Ten, COUNT(MaCuonSach) from DOCGIA dg, MUON m where dg.MaTheDocGia = m.MaTheDocGia AND YEAR(NgayMuon) = 2007 group by dg.MaTheDocGia, Ho, Ten Câu 4 : Cho quan hệ R(A,B,C,D,E) và tập phụ thuộc hàm F= {AB ->C, CD ->A, C->E, C->B} Tìm bao đóng (CD) Tìm tất cả các khóa của quan hệ trên Giải: Bao đóng {CD}+ = {CDAEB} = R+ TN = {D} TG = {A, B, C} 3 Xi TN U Xi {TN U Xi}+ Siêu khóa Khóa Æ D D A A,D A,D B B,D B,D C C,D R+ C,D C,D A,B A,B,D R+ A,B,D A,B,D A,C A,C,D R+ A,C,D B,C B,C,D R+ B,C,D A,B,C A,B,C,D R+ A,B,C,D Khóa quan hệ này là : K1 = {C,D} và K2 = {A,B,D} Câu 5 : a) Cho biết quan hệ R ở câu 4 có đạt dạng chuẩn 3 không. Tại sao? Giải: Ta có: tập thuộc tính không khóa là {E} Xét khóa K1, ta có {C,D} É C, và C -> E. Nhận thấy thuộc tính không khóa không phụ thuộc đầy đủ vào khóa. Vậy R không đạt dạng chuẩn 2, nên cũng không đạt dạng chuẩn 3. --- Hết ---
Tài liệu liên quan