Dây dẫn chuyển động cắt đường sức từ của từ trường đều

Trong dây dẫn xuất hiện sức điện động cảm ứng, chiều được xác định theo quy tắc bàn tay phải. - Về trị số: E = B.v.l * Trường hợp chuyển động không vuông góc với đường sức từ: E = B.v.l.Sin

pdf12 trang | Chia sẻ: hoang10 | Lượt xem: 726 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dây dẫn chuyển động cắt đường sức từ của từ trường đều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DÂY DẪN CHUYỂN ĐỘNG CẮT ĐƯỜNG SỨC TỪ CỦA TỪ TRƯỜNG ĐỀU   E   E vn    v    vt B  v B - Trong dây dẫn xuất hiện sức điện động cảm ứng, chiều được xác định theo quy tắc bàn tay phải. - Về trị số: E = B.v.l * Trường hợp chuyển động không vuông góc với đường sức từ: E = B.v.l.Sin 1 e +Em 3 0  2 t t t  2 1 2 -Em T T 2 CÊu t¹o m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha Cùc tõ phÇn c¶m N Khung d©y phÇn øng S Vµnh ®ång Chæi than (l¸ ®ång) Trôc quay Lâi thÐp 3 CÊu t¹o m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha N Cùc tõ phÇn c¶m S D©y quÊn phÇn øng Vµnh ®ång Chæi than Trôc quay Lâi thÐp 4 CÊu t¹o m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha Chæi than D©y quÊn kÝch tõ Cùc tõ phÇn c¶m Vµnh ®ång D©y quÊn Lâi thÐp phÇn øng 5 Nguyªn lý lµm viÖc e n +Em b c 3 0  2 t a  d 2 2 -E m 6 Nguyªn lý lµm viÖc Trôc cùc tõ e N +Em 3 MÆt ph¼ng n 0  2 t a d trung hoµ da ad  2 2 -E m S 7 Nguyªn lý lµm viÖc Trôc cùc tõ e N +Em 3 MÆt ph¼ng n 0  2 t trung hoµ  2 2 -E m S 8 øng Dông nguyªn lý t¹o ra søc ®iÖn ®éng xoay chiÒu h×nh sin 9 phiÕu kiÓm tra nhËn thøc Hä vµ tªn häc sinh: §¸nh dÊu vµo « trèng cña c¸c c©u ®óng 1. Søc ®iÖn ®éng xoay chiÒu h×nh sin cã trÞ sè vµ chiÒu: a. BiÕn ®æi theo thêi gian b. BiÕn ®æi theo thêi gian theo quy luËt h×nh sin c. Kh«ng biÕn ®æi theo thêi gian theo quy luËt h×nh sin 2. CÊu t¹o m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha gåm c¸c phÇn chÝnh: a. PhÇn c¶m, phÇn øng, phÇn ®æi chiÒu b. PhÇn c¶m, phÇn øng c. PhÇn c¶m, phÇn øng, phÇn kÝch tõ 3. Cêng ®é tõ c¶m ph©n bè däc theo chu vi phÇn øng: a. Kh«ng biÕn thiªn b. BiÕn thiªn c. BiÕn thiªn theo quy luËt h×nh sin 10 C©u hái «n tËp 1. Nªu kh¸i niÖm vµ c¸c ®¹i lîng ®Æc trng cña søc ®iÖn ®éng xoay chiÒu h×nh sin! 2. Tr×nh bµy nguyªn t¾c cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha! 11 Tõ trêng phÇn c¶m ph©n bè trªn chu vi phÇn øng Trôc cùc tõ Trôc cùc tõ N B = B Sin m  =  t MÆt ph¼ng B = 0 MÆt ph¼ng trung hßa trung hoµ S B = Bm 12