Đề cương chi tiết học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam

1. Tên học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam - Mã số học phần: - Số tín chỉ: 02 - Tính chất của học phần: Bắt buộc - Học phần thay thế, tương đương: - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Quản lý tài nguyên nông lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên thiên nhiên và Du lịch sinh thái 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 30 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: 0 tiết - Số tiết sinh viên tự học: 15 tiết 3. Đánh giá học phần - Điểm chuyên cần: trọng số 0,2 - Điểm kiểm tra giữa kỳ: trọng số 0,3 - Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 0,5 4. Điều kiện học - Học phần học trước: Địa lý kinh tế Việt Nam, Du lịch sinh thái - Học phần song hành: 5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần 5.1. Kiến thức Sau khi kết thúc học phần Quản lý môi trường, sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về văn hóa, cấu trức, các thiết chế và chức năng của văn hóa, diễn trình lịch sử và không gian văn hóa Việt Nam. 5.2. Kỹ năng Thông qua học tập, phân tích, hiểu biết về giá trị của văn hóa dân tộc và di sản văn hóa, nâng cao lòng tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ văn hóa Việt Nam.

pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương chi tiết học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN PGS.TS. NGUYỄN NGỌC NÔNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam Số tín chỉ: 02 Mã số: Thái Nguyên, 2016 2 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam - Mã số học phần: - Số tín chỉ: 02 - Tính chất của học phần: Bắt buộc - Học phần thay thế, tương đương: - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Quản lý tài nguyên nông lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên thiên nhiên và Du lịch sinh thái 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 30 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: 0 tiết - Số tiết sinh viên tự học: 15 tiết 3. Đánh giá học phần - Điểm chuyên cần: trọng số 0,2 - Điểm kiểm tra giữa kỳ: trọng số 0,3 - Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 0,5 4. Điều kiện học - Học phần học trước: Địa lý kinh tế Việt Nam, Du lịch sinh thái - Học phần song hành: 5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần 5.1. Kiến thức Sau khi kết thúc học phần Quản lý môi trường, sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về văn hóa, cấu trức, các thiết chế và chức năng của văn hóa, diễn trình lịch sử và không gian văn hóa Việt Nam. 5.2. Kỹ năng Thông qua học tập, phân tích, hiểu biết về giá trị của văn hóa dân tộc và di sản văn hóa, nâng cao lòng tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ văn hóa Việt Nam. 6. Nội dung kiến thức và phương thức giảng dạy TT Nội dung kiến thức Số tiết Phương pháp giảng dạy CHƯƠNG 1. Các khái niệm cơ bản 8 Thuyết trình, chất vấn có minh họa bằng powerpoint 1.1 Văn hóa và văn hóa học Phát vấn, thảo luận 3 1.1.1 Con người, chủ thể và khách thể của văn hóa 1 Phát vấn, thuyết trình 1.1.2 Con người, chủ thể và khách thể của văn hóa Việt Nam 1.1.3 Khái niệm văn hóa và các khái niệm khác 1.1.4 Định nghĩa văn hóa của UNESCO 1.2 Văn hóa và môi trường tự nhiên 2 Phát vấn, thuyết trình 1.2.1 Tự nhiên là cái có trước 1.2.2 Tự nhiên ngoài ta: Môi trường 1.2.3 Cái tự nhiên trong ta: Bản năng 1.2.4 Thích nghi và biến đổi tự nhiên 1.2.5 Đặc điểm môi trường tự nhiên, hệ sinh thái Việt Nam và vấn đề bản sắc dân tộc, bản sắc văn hóa 1.3 Văn hóa và môi trường xã hội 1 Thảo luận, phát vấn 1.3.1 Xã hội: Tổ chứ các quần thể người – Người 1.3.2 Cá nhân và xã hội 1.3.3 Xã hội hóa cá nhân và sự nhập thân văn hóa 1.3.4 Phổ hệ xã hội Việt Nam 1.4 Tiếp xúc và giao lưu văn hóa 1 Phát vấn, thuyết trình 1.4.1 Khái niệm 1.4.2 Giao lưu và tiếp biến trong văn hóa Việt Nam 1 CHƯƠNG 2. Cấu trúc, các thiết chế và chức năng của văn hóa 4 2.1 Hình thái và mô hình văn hóa 2 Phát vấn, thuyết trình 2.2 Những thành tố của văn hóa 1 2.2.1 Sơ đồ các thành tố văn hóa 2.2.2 Một số thành tố văn hóa cơ bản 2.3 Chức năng và cấu trúc của văn hóa Phát vấn, thuyết trình 2.3.1 Chức năng của văn hóa 2.3.2 Cấu trúc của văn hóa CHƯƠNG 3. Diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam 18 3.1 Văn hóa Việt Nam thời tiền sử 1 Phát vấn, thuyết trình 3.1.1 Thời tiền sử 3.1.2 Thời sơ sử 3.2 Văn hóa Việt Nam thiên niên kỷ đầu công nguyên 1 Phát vấn, thảo luận 4 3.2.1 Văn hóa châu thổ Bắc bộ 3.2.2 Văn hóa Chăm pa 3.2.3 Văn hóa ÓC-EO 1 Phát vấn, thuyết trình 3.3 Văn hóa Việt Nam thời tự chủ 3.3.1 Bối cảnh văn hóa lịch sử 3.3.2 Đặc trưng văn hóa Lý-Trần 3.3.3 Đặc trưng văn hóa thời Minh thuộc hậu Lê 3.3.4 Đặc trưng văn hóa từ thế kỷ XVI đến 1858 3.4 Văn hóa Việt Nam từ 1858 đến 1945 3.4.1 Bối cảnh lịch sử văn hóa 3.4.2 Đặc trưng văn hóa giai đoạn từ 1858-1945 1 Phát vấn, thảo luận 3.5 Văn hóa Việt Nam từ 1945 đến nay 3.5.1 Bối cảnh lịch sử- văn hóa 1 Phát vấn, thảo luận 3.5.2 Đặc điểm văn hóa giai đoạn từ 1945 đến nay 1 Phát vấn, thảo luận CHƯƠNG 4. Không gian văn hóa Việt Nam 1 4.1 Đại cương về không gian văn hóa Việt Nam Thuyết trình, Thảo luận nhóm, phát vấn 4.2 Vùng văn hóa Tây Bắc Thuyết trình, Thảo luận nhóm, phát vấn 4.2.1 Đặc điểm tự nhiên và xã hội 4.2.2 Đặc điểm vùng văn hóa Tây Bắc 4.3 Vùng văn hóa Việt Bắc Thuyết trình, Thảo luận nhóm, phát vấn 4.3.1 Đặc điểm tự nhiên và xã hội 4.3.2 Đặc điểm vùng văn hóa Việt Bắc 4.4 Vùng văn hóa Châu thổ Bắc bộ 4.4.1 Đặc điểm tự nhiên và xã hội 4.4.2 Đặc điểm vùng văn hóa Vùng văn hóa Châu thổ Bắc bộ 4.5 Vùng văn hóa Trung bộ Thuyết trình, Thảo luận nhóm, phát vấn 4.5.1 Đặc điểm tự nhiên và xã hội 4.5.2 Đặc điểm vùng văn hóa Vùng văn hóa Trung bộ 4.6 Vùng văn hóa Tây nguyên Thuyết trình, Thảo luận nhóm, phát vấn 5 4.6.1 Đặc điểm tự nhiên và xã hội 4.6.2 Đặc điểm vùng văn hóa Vùng văn hóa Tây nguyên 4.7 Vùng văn hóa Nam bộ Thuyết trình, Thảo luận nhóm, phát vấn 4.7.1 Đặc điểm tự nhiên và xã hội 4.7.2 Đặc điểm vùng văn hóa Vùng văn Nam bộ 7. Tài liệu học tập : - Trần Quốc Vượng, Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền, Trần Thùy Anh, 2006. Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam. NXB Giáo dục HN, 2006. 8. Tài liệu tham khảo: 1. Trần Ngọc Thêm, 2012. Cơ sở Văn hóa Việt Nam. NXB Giáo dục HN, 2012. 2. Ngô Đức Thịnh, 1993. Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam. NXB KHXH HN, 1993. 3. Trần Quốc Vượng, 1996. Văn hóa học đại cương và cơ sở văn hóa Việt Nam. NXH KHXH HN, 1996. 4. Lê Trung Vũ, 1992. Lễ hội cổ truyền. NXB KHXH Hn, 1992. 9. Cán bộ giảng dạy: STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1 Nguyễn Ngọc Nông Khoa QLTN PGS.TS 2 Nguyễn Đức Nhuận Khoa QLTN TS Thái Nguyên, ngày 01 tháng 6 năm 2016 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn TS. Vũ Thị Thanh Thủy TS. Nguyễn Đức Nhuận Giảng viên PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông
Tài liệu liên quan