Đề cương chi tiết học phần Đăng ký thống kê đất đai

1. Thông tin về học phần - Mã số môn học: - Số tín chỉ: 01TC lí thuyết - Học kỳ: 1 đến 2 - Bộ môn phụ trách: Luật và chính sách tài nguyên 2. Thông tin về giảng viên Giảng viên 1: - Họ và tên: Nguyễn Thị Lợi - Chức danh khoa học: Tiến sĩ - Địa chỉ: Email: nguyenloidc@yahoo.com.vn Điện thoại: 0915212958 Giảng viên 2: - Họ và tên: Nguyễn Thế Đặng - Chức danh khoa học: GS.TS - Địa chỉ: Email: 3. Mục tiêu học phần - Về kiến thức: Học phần nhằm cung cấp cho học viên cao học Ngành Quản lí đất đai một số kiến thức trong công tác điều tra, đánh giá để phát hiện các vấn đề bất cập trong công tác quản lý đất đai. Cụ thể trong một số lĩnh vực như: Công tác Lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương; Công tác Bồi thường, giải phóng mặt bằng; Công tác cấp Giấy chứng nhận QSD đất; Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phục vụ công tác quản lý đất đai tại các cấp cơ sở được tốt hơn. - Về kĩ năng cần đạt được: Học viên cần nắm vững các vấn đề sau: + Quy định về mặt pháp luật các Quy trình, quy phạm do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hiện hành; + Phương pháp điều tra, thu thập thông tin, số liệu; + Phương pháp xử lý thông tin, số liệu và tổng hợp, so sánh đánh giá;

doc4 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 624 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương chi tiết học phần Đăng ký thống kê đất đai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI 1. Thông tin về học phần - Mã số môn học: - Số tín chỉ: 01TC lí thuyết - Học kỳ: 1 đến 2 - Bộ môn phụ trách: Luật và chính sách tài nguyên 2. Thông tin về giảng viên Giảng viên 1: - Họ và tên: Nguyễn Thị Lợi - Chức danh khoa học: Tiến sĩ - Địa chỉ: Email: nguyenloidc@yahoo.com.vn Điện thoại: 0915212958 Giảng viên 2: - Họ và tên: Nguyễn Thế Đặng - Chức danh khoa học: GS.TS - Địa chỉ: Email: 3. Mục tiêu học phần - Về kiến thức: Học phần nhằm cung cấp cho học viên cao học Ngành Quản lí đất đai một số kiến thức trong công tác điều tra, đánh giá để phát hiện các vấn đề bất cập trong công tác quản lý đất đai. Cụ thể trong một số lĩnh vực như: Công tác Lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương; Công tác Bồi thường, giải phóng mặt bằng; Công tác cấp Giấy chứng nhận QSD đất; Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai....Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phục vụ công tác quản lý đất đai tại các cấp cơ sở được tốt hơn. - Về kĩ năng cần đạt được: Học viên cần nắm vững các vấn đề sau: + Quy định về mặt pháp luật các Quy trình, quy phạm do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hiện hành; + Phương pháp điều tra, thu thập thông tin, số liệu; + Phương pháp xử lý thông tin, số liệu và tổng hợp, so sánh đánh giá; 4. Mô tả tóm tắt nội dung học phần Học phần: Điều tra đánh giá phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp xử lý bất cập trong quản lý đất đai gồm các chuyên đề sau: 1. Chuyên đề 1: Tổng quan về công tác Quản lý nhà nước về đất đai theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành; 2. Chuyên đề 2: Phương pháp điều tra, đánh giá phát hiện các vấn đề trong công tác Lập và Điều chỉnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai tại cấp cơ sở; Công tác cấp GCNQSD đất theo quy định hiện hành; 3. Chuyên đề 3: Phương pháp tổng hợp đánh giá, đề xuất các giải pháp 5. Nhiệm vụ của học viên - Dự lớp học: ít nhất 80% thời gian theo quy định - Thực hành, bài tập: làm đầy đủ các bài tiểu luận - Dụng cụ học tập: cần vở ghi, bút, tài liệu 6. Tài liệu học tập ........................ 7. Tiêu chí đánh giá học tập của học viên - Dự lớp: ít nhất 80% thời gian theo quy định - Thảo luận: ít nhất 80% thời gian theo quy định - Tiểu luận, bài tập: đầy đủ - Kiểm tra giữa học kì: tham gia - Thi cuối học kì: tham gia 8. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10,0 (lấy một chữ số thập phân) Trọng số điểm tổng kết môn học: - Điểm 1: Kiểm tra giữa kì, báo cáo thực hành, thực tập, tiểu luận: 0,2 - Điểm 2: Kiểm tra giữa kì, báo cáo thực hành, thực tập, tiểu luận: 0,2 - Điểm 3: Thi cuối kì: 0,6 9. Nội dung chi tiết học phần TT Nội dung Tài liệu đọc bắt buộc/ tham khảo Ghi chú 1 Chuyên đề 1: Tổng quan về công tác Quản lý nhà nước về đất đai theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành (2 tiết) 1.1. Khái niệm: - Khái niệm về Quản lý nhà nước về đất đai; 1.2. Khái quát về các nội dung quản lý nhà nước về đất đai theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành; Bài giảng: .. 2. Luật đất đai năm 2014; 3. Các văn bản dưới Luật về đất đai; 2 Chuyên đề 2. Phương pháp điều tra, đánh giá phát hiện các vấn đề trong công tác Lập và Điều chỉnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai tại cấp cơ sở; Công tác cấp GCNQSD đất (10 tiết) 2.1. Một số khái niệm - Khái niệm về Lập và điệu chỉnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Khái niệm về Công tác Bồi thường, giải phóng mặt bằng; - Khái niệm về Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai; - Khái niệm về Cấp GCNQSD đất. 2.2. Các quy trình quy phạm tiến hành - Quy trình Lập và Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp cơ sở; - Quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng; - Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai cấp cơ sở; - Quy trình cấp GCNQSD đất 1. Bài giảng ; 2. Luật đất đai năm 2014; 3. Các văn bản dưới Luật về đất đai; 3 Chuyên đề 3. Phương pháp tổng hợp đánh giá, đề xuất các giải pháp (3 tiết) 1. Bài giảng ; 2. Luật đất đai năm 2014; 3. Các văn bản dưới Luật về đất đai; Thái Nguyên, tháng ... năm 2016 NGƯỜI VIẾT ĐỀ CƯƠNG TS. Nguyễn Thị Lợi
Tài liệu liên quan