Đề cương chi tiết học phần GIS và viễn thám

1. Tên học phần: GIS và Viễn thám - Mã số học phần: . - Số tín chỉ: 02 - Tính chất: Bắt buộc - Trình độ: cho sinh viên năm thứ 2. - Học phần thay thế, tƣơng đƣơng: . - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Quản lý tài nguyên nông lâm nghiệp 2. Phân bổ thời gian trong học kỳ: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 30 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 0 tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: 0 tiết - Số tiết sinh viên tự học: 60 tiết 3. Đánh giá - Điểm thứ 1: 20% (0,2) điểm chuyên cần - Điểm thứ 2: 30% (0,3) điểm kiểm tra giữa kỳ - Điểm thứ 3: 50% (0,5) điểm thi kết thúc học phần 4. Điều kiện học - Học phần học trƣớc: Trắc địa, bản đồ - Học phần song hành: 5. Mục tiêu của học phần: Nhằm trang bị cho sinh viên c c kiến thức về viễn th m và GIS. T đ , giúp sinh viên c thể vận d ng c c k thuật này vào nghiên cứu một số vấn đề về môi trƣ ng.

pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương chi tiết học phần GIS và viễn thám, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: GIS và VIỄN THÁM Số tín chỉ : 02 Mã số : Thái Nguyên, 2016 2 TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN BỘ MÔN: TRẮC ĐỊA - GIS - VT ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: GIS và Viễn thám - Mã số học phần: . - Số tín chỉ: 02 - Tính chất: Bắt buộc - Trình độ: cho sinh viên năm thứ 2. - Học phần thay thế, tƣơng đƣơng: ..................................................... - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Quản lý tài nguyên nông lâm nghiệp 2. Phân bổ thời gian trong học kỳ: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 30 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 0 tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: 0 tiết - Số tiết sinh viên tự học: 60 tiết 3. Đánh giá - Điểm thứ 1: 20% (0,2) điểm chuyên cần - Điểm thứ 2: 30% (0,3) điểm kiểm tra giữa kỳ - Điểm thứ 3: 50% (0,5) điểm thi kết thúc học phần 4. Điều kiện học - Học phần học trƣớc: Trắc địa, bản đồ - Học phần song hành: 5. Mục tiêu của học phần: Nhằm trang bị cho sinh viên c c kiến thức về viễn th m và GIS. T đ , giúp sinh viên c thể vận d ng c c k thuật này vào nghiên cứu một số vấn đề về môi trƣ ng. 6. Nội dung kiến thức của học phần Mục Nội dung Số tiết PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÁM CHƢƠNG 1 CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA VIỄN THÁM 1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA VIỄN THÁM 2 3 1.1.1. Viễn th m là gì? 1.1.2. Lịch sử ph t triển của k thuật viễn th m 1.1.3. Phân loại viễn th m 1.1.4. C c thành phần của viễn th m 1.1.5. Bức xạ điện t 1.1.6. Đặc tính của s ng điện t 1.1.7. Nguồn năng lƣợng và nguyên tắc bức xạ 1.1.8. Đặc trƣng phản xạ phổ của c c đối tƣợng tự nhiên 1.2. KHÁI NIỆM ẢNH SỐ TRONG VIỄN THÁM 2 1.2.1. Kh i niệm về ảnh số 1.2.2. C c đặc trƣng cơ bản của ảnh số trong viễn th m 1.3. XỬ LÝ ẢNH SỐ 2 1.3.1. Kh i niệm 1.3.2. Các hệ nhập số liệu 1.3.3. Hiệu chỉnh ảnh 1.3.4. Biến đổi ảnh 1.3.5. Phân loại đa phổ CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ THÔNG TIN VIỄN THÁM 2.1. PHƢƠNG PHÁP GIẢI ĐOÁN ẢNH BẰNG MẮT 2 2.1.1. C c chuẩn giải đo n ảnh vệ tinh 2.1.2. Ảnh tổng hợp màu 2.2. PHƢƠNG PHÁP GIẢI ĐOÁN ẢNH BẲNG XỬ LÝ SỐ 2 2.2.1. Thuật to n phân loại 2.2.2. Phƣơng ph p phân loại bằng xử lý số PHẦN II: HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ 1.1. Sơ lƣợc về hệ thống thông tin địa lý 2 1.1.1. Giới thiệu 1.1.2. Lịch sử ph t triển của GIS 1.2. Định nghĩa 1.2.1. C c kh i niệm chung 1.2.2. Định nghĩa GIS 1.3. Y Yêu cầu với một hệ GIS 1.4. Mối liên hệ của GIS với c c ngành khoa học kh c 1.5. C c thành phần của GIS 2 1.5.1. Phần cứng (hardware) 1.5.2. Phần mềm (software) 1.5.3. Dữ liệu GIS 1.5.4. Phƣơng ph p 1.5.5. Con ngƣ i 1.6. Chức năng của GIS 1.7. Phân tích chi phí/lợi nhuận trong GIS 1.8. Một số ứng d ng của GIS 1 CHƢƠNG 2 CÁC MÔ HÌNH DỮ LIỆU 2.1. C c kh i niệm cơ sở 1 2.1.1. Bản đồ và c c hệ tham chiếu không gian 2.1.2. Giới thiệu về dữ liệu 4 2.1.3. Dữ liệu trong GIS 2.2. Cấu trúc cơ sở dữ liệu 2 2.2.1. Cấu trúc CSDL không gian 2.2.1.1 Cấu trúc dữ liệu Raster 2.2.1.2 Cấu trúc dữ liệu Vector 2.2.2. Cấu trúc CSDL phi không gian 1 2.2.3. Kết nối CSDL không gian và CSDL thuộc tính 2.2.4. Mô hình số h a độ cao CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH, XỬ LÝ DỮ LIỆU 3.1. Nhập dữ liệu 2 3.1.1. Khái quát 3.1.2. Nhập dữ liệu không gian 3.1.3. Nhập dữ liệu phi không gian 3.1.4. Kết nối dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính 3.2. Quản lý dữ liệu 1 3.2.1. Khái quát 3.2.2. Quản lý dữ liệu không gian 3.2.3. Quản lý dữ liệu thuộc tính 3.3. Phân tích dữ liệu 3 3.3.1. Kh i qu t chức năng phân tích dữ liệu trong GIS 3.3.2. C c chức năng phân tích dữ liệu cơ bản của GIS 3.3.3. Quy trình phân tích địa lý 3.4. Hiện thị và xuất dữ liệu 1 3.4.1. Giới thiệu 3.4.2. Hiển thị dữ liệu 3.4.3. Xuất dữ liệu 3.5. Chuẩn dữ liệu và chất lƣợng dữ liệu 3.5.1. Vấn đề chuẩn dữ liệu 3.5.2. C c yếu tố chất lƣợng dữ liệu 3.5.3. C c nguồn sai s t 3.5.4. Kiểm tra và sử d ng dữ liệu CHƢƠNG 4 NHỮNG PHÁT TRIỂN MỚI TRONG GIS 4.1. Hệ thống định vị toàn cầu - GPS 1 4.2. Tích hợp công nghệ viễn th m – Remote sensing 1 4.2.1. Khái quát 4.2.2. Khả năng ứng d ng công nghệ tích hợp tƣ liệu viễn th m và GIS 1 4.3. GIS và internet 1 4.3.1. C c giải ph p 4.3.2. C c loại ứng d ng thông tin địa lý trực tuyến 4.3.3. Công nghệ điện to n đ m mây GIS 4.3.4. Lựa chọn giải ph p 7. Tài liệu học tập: Đàm Xuân Vận, Phan Đình Binh và nnk (2016), Giáo trình nội bộ ”GIS và Viễn thám”, trƣ ng Đại học Nông lâm Th i Nguyên. 5 8. Tài liệu tham khảo: 1. Chu Thị Bình, Vũ Xuân Định (2011), Hệ thống thông tin địa lý. Nxb Nông nghiệp. 2. Đặng Văn Đức (2001), Hệ thống thông tin địa lý GIS, Nxb Khoa học k thuật 3. Phạm Hữu Đức (2006), Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin địa lý GIS, Nxb Xây dựng 4. Nguyễn Ngọc Thạch, Dƣơng Văn Khảm (2012), Địa thông tin - Nguyên lý cơ bản và ứng dụng: Các ứng dụng của viễn thám hệ thống thông tin địa lý và GPS, Nxb Khoa học k thuật. 9. Cán bộ giảng dạy: Stt Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1 Đàm Xuân Vận Khoa QLTN PGS.TS 2 Phan Đình Binh Khoa QLTN PGS.TS 3 Nguyễn Văn Hiểu Khoa QLTN THS 4 Nguyễn Huy Trung Khoa QLTN THS 5 Ngô Thị Hồng Gấm Khoa QLTN THS Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Trƣởng khoa Trƣởng Bộ môn PGS.TS. Phan Đình Binh Giảng viên PGS.TS. Đàm Xuân Vận