Đề cương chi tiết học phần học phần Biến đổi khí hậu trong nông lâm nghiệp

1. Tên học phần: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NÔNG LÂM NGHIỆP - Mã số: CCF 621 - Số tín chỉ: 2 2. Giảng viên TS. Hồ Ngọc Sơn 3. Đánh giá học phần - Điểm chuyên cần: trọng số 0,2 - Điểm kiểm tra giữa kỳ: trọng số 0,3 - Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 0,5 4. Giới thiệu môn học Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang được toàn nhân loại quan tâm. BĐKH đã và đang trở thành thách thức với toàn nhân loại trong thế kỉ 21. BĐKH đã tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội và môi trường trong đó có tài nguyên thiên nhiên. Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do tác động của BĐKH. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nguyên nhân của BĐKH chủ yếu là do con người gây ra thông qua việc phát thải khí nhà kính trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và suy thoái tài nguyên thiên nhiên, môi trường. Do đó trong bối cảnh BĐKH được dự báo sẽ ngày càng trầm trọng hơn sẽ đòi hỏi những thay đổi trong quản lý và sử dụng tài nguyên nhiên nhiên nhằm thích ứng với điều kiện khí hậu biến đổi. Mặt khác việc quản lý sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý sẽ góp phần giảm thiểu BĐKH, ví dụ việc bảo vệ và phát triển rừng, hạn chế suy thoái đa dạng sinh học sẽ vừa góp phần giảm thiểu khí nhà kính vừa tăng hấp thụ khí nhà kính và do đó giảm thiểu BĐKH. Môn học BĐKH sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về BĐKH, nguyên nhân, tác động của BĐKH đến các lĩnh vực trong đó có tài nguyên thiên nhiên, các giải pháp ứng phó BĐKH, vai trò của quản lý tài nguyên thiên nhiên trong giảm thiểu và thích ứng BĐKH. Từ đó học viên có khả năng phân tích đánh giá những tác động của BĐKH và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch và giải pháp quản lý tài nguyên thiên nhiên thích ứng với BDKH.

doc4 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương chi tiết học phần học phần Biến đổi khí hậu trong nông lâm nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NÔNG LÂM NGHIỆP Số tín chỉ: 2 Mã số: CCF 621 GIẢNG VIÊN: TS. HỒ NGỌC SƠN THÁI NGUYÊN, 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA LÂM NGHIỆP ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NÔNG LÂM NGHIỆP - Mã số: CCF 621 - Số tín chỉ: 2 2. Giảng viên TS. Hồ Ngọc Sơn 3. Đánh giá học phần - Điểm chuyên cần: trọng số 0,2 - Điểm kiểm tra giữa kỳ: trọng số 0,3 - Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 0,5 4. Giới thiệu môn học Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang được toàn nhân loại quan tâm. BĐKH đã và đang trở thành thách thức với toàn nhân loại trong thế kỉ 21. BĐKH đã tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội và môi trường trong đó có tài nguyên thiên nhiên. Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do tác động của BĐKH. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nguyên nhân của BĐKH chủ yếu là do con người gây ra thông qua việc phát thải khí nhà kính trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và suy thoái tài nguyên thiên nhiên, môi trường. Do đó trong bối cảnh BĐKH được dự báo sẽ ngày càng trầm trọng hơn sẽ đòi hỏi những thay đổi trong quản lý và sử dụng tài nguyên nhiên nhiên nhằm thích ứng với điều kiện khí hậu biến đổi. Mặt khác việc quản lý sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý sẽ góp phần giảm thiểu BĐKH, ví dụ việc bảo vệ và phát triển rừng, hạn chế suy thoái đa dạng sinh học sẽ vừa góp phần giảm thiểu khí nhà kính vừa tăng hấp thụ khí nhà kính và do đó giảm thiểu BĐKH. Môn học BĐKH sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về BĐKH, nguyên nhân, tác động của BĐKH đến các lĩnh vực trong đó có tài nguyên thiên nhiên, các giải pháp ứng phó BĐKH, vai trò của quản lý tài nguyên thiên nhiên trong giảm thiểu và thích ứng BĐKH. Từ đó học viên có khả năng phân tích đánh giá những tác động của BĐKH và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch và giải pháp quản lý tài nguyên thiên nhiên thích ứng với BDKH. 5. Nội dung và thời lượng STT Nội dung kiến thức Tài liệu Số tiết Phần 1 Biến đổi khí hậu toàn cầu 18 1 Khái niệm và biểu hiện của BĐKH [1] [2][3] 4 1.1 Một số thuật ngữ về BĐKH 1 1.2 Khái niệm BĐKH 1 1.3 Biểu hiện của BĐKH 2 2 Nguyên nhân của BĐKH [1] [2][3] 6 2.1 Nguồn gốc khí nhà kính 3 2.2 Sự thay đổi khí hậu toàn cầu 3 3 Tác động của BĐKH [4][5][6] 4 3.1 Tác động của BĐKH trong nông nghiệp 2 3.2 Tác động của BĐKH trong lâm nghiệp 2 4 Các giải pháp ứng phó BBĐKH [4][5][6] 4 4.1 Giảm thiểu BĐKH 2 4.2 Thích ứng BĐKH 2 Phần 2 BĐKH và tác động ở Việt Nam 18 5 Biểu hiện và tác động của BĐKH ở Việt Nam [7] [2][3] 6 5.1 Biểu hiện, tác động 3 5.2 Cơ hội, thách thức do biến đổi khí hậu 3 6 Chính sách và hoạt động ứng phó BĐKH ở Việt Nam [4][5][7] 6 6.1 Chương trình, chính sách ứng phó BĐKH 3 6.2 Hoạt động ứng phó BĐKH 3 7 BĐKH và phát triển bền vững [4][5][7] 6 7.1 BĐKH, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững 3 7.2 Vai trò nông lâm nghiệp trong ứng phó với BĐKH 3 6. Tài liệu học tập 1. Hồ Ngọc Sơn, 2015. Bài giảng Biến đổi khí hậu trong nông lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. 7. Tài liệu tham khảo Tiếng Việt Nguyễn Văn Thắng và cộng sự, 2010. Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam. Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường, Hà Nội. Trần Thọ Đạt, Vũ Thị Hoài Thu, 2012. Biến đổi khí hậu và sinh kế ven biển. Nhà xuất bản Giao thông vận tải. Hà Nội. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009. Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2008. Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó BĐKH. Phan Minh Sang, Lưu Cảnh Trung, 2006. Hấp thụ các bon. Cẩm nang ngành Lâm nghiệp. Chương trình Hỗ trợ ngành lâm nghiệp và đối tác. Viện Khoa học khí tượng thủy văn và Môi trường, 2012. Đánh giá tác động BĐKH và xác định các giải pháp thích ứng. Nhà xuất bản Tài nguyên-môi trường và Bản đồ Việt nam. Hà Nội. Tiếng Anh IPCC, 2007. Climate change 2007. Synthesis report. IISD, 2002. Adapting to Climate Change: Natural Resource Management and Vulnerability Reduction. Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên