Đề cương chi tiết học phần học phần Công nghệ thành lập bản đồ địa chính

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Công nghệ thành lập bản đồ địa chính Tiếng Anh: Technology cadastral mapping I. Thông tin về học phần - Mã số môn học: - Số tín chỉ: 02 - Học phần tiên quyết: Hệ thống thông tin địa lý, khoa học đất nâng cao - Học kỳ: 01 - Bộ môn phụ trách: Trắc địa – GIS – Viễn thám II. Thông tin về giảng viên 2.1 Giảng viên Giảng viên 1: - Họ và tên: Lê Văn Thơ - Chức danh khoa học: Tiến sĩ: Chuyên ngành Quản lý đất đai - Địa chỉ: Email: levantho.tuaf@gmail.com Điện thoại: 0912 003 756 Giảng viên 2: - Họ và tên: Trịnh Hữu Liên - Chức danh khoa học: Tiến sĩ - Địa chỉ: Email: . Điện thoại: 0912 972 264 III. Mục tiêu học phần Môn học nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức nâng cao về bản đồ địa chính và cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính nhằm giúp cho công tác quản lý đất đai và công tác chuyên môn được tốt hơn. IV. Mô tả tóm tắt nội dung học phần Bao gồm các nội dung cơ bản: Phần 1: Bản đồ địa chính Phần 2: Công nghệ thành lập bản đồ địa chính Phần 3: Cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính V. Nhiệm vụ của học viên - Dự học trên lớp - Viết tiểu luận - Thảo luận nhóm - Bài tập thực hành.

pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 529 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương chi tiết học phần học phần Công nghệ thành lập bản đồ địa chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ---------------------- TS. LÊ VĂN THƠ ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: CÔNG NGHỆ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH Số tín chỉ: 02 (Dành cho Cao học ngành Quản lý đất đai) Thái Nguyên, năm 2016 2 ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Công nghệ thành lập bản đồ địa chính Tiếng Anh: Technology cadastral mapping I. Thông tin về học phần - Mã số môn học: - Số tín chỉ: 02 - Học phần tiên quyết: Hệ thống thông tin địa lý, khoa học đất nâng cao - Học kỳ: 01 - Bộ môn phụ trách: Trắc địa – GIS – Viễn thám II. Thông tin về giảng viên 2.1 Giảng viên Giảng viên 1: - Họ và tên: Lê Văn Thơ - Chức danh khoa học: Tiến sĩ: Chuyên ngành Quản lý đất đai - Địa chỉ: Email: levantho.tuaf@gmail.com Điện thoại: 0912 003 756 Giảng viên 2: - Họ và tên: Trịnh Hữu Liên - Chức danh khoa học: Tiến sĩ - Địa chỉ: Email: .................................... Điện thoại: 0912 972 264 III. Mục tiêu học phần Môn học nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức nâng cao về bản đồ địa chính và cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính nhằm giúp cho công tác quản lý đất đai và công tác chuyên môn được tốt hơn. IV. Mô tả tóm tắt nội dung học phần Bao gồm các nội dung cơ bản: Phần 1: Bản đồ địa chính Phần 2: Công nghệ thành lập bản đồ địa chính Phần 3: Cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính V. Nhiệm vụ của học viên - Dự học trên lớp - Viết tiểu luận - Thảo luận nhóm - Bài tập thực hành. VI. Tài liệu học tập 6.1 Giáo trình: Giáo trình nội bộ: Công nghệ xây dựng bản đồ địa chính 3 6.2 Tài liệu tham khảo: 1. Trắc địa cao cấp : Dùng cho sinh viên ngành bản đồ / Đỗ Ngọc Đường, Đặng Nam Chính. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2000. 2. Trắc địa công trình / Phan Văn Hiến. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2001. 3. Trắc địa nâng cao : Giáo trình dùng cho đào tạo sau đại học / Trịnh Hữu Liên. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2013. 4. Trắc địa địa chính : Giáo trình Đại học Lâm nghiệp / Chu Thị Bình, Vũ Xuân Định. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2011. 5. Trắc địa ảnh phần cơ sở đo ảnh / Trương Anh Kiệt. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2001. 6. Trắc địa ảnh phần phương pháp đo ảnh lập thể / Phan Văn Lộc. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2000. 7. Trắc địa ảnh phần phương pháp đo ảnh đơn / Trương Anh Kiệt. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2000. VII. Tiêu chí đánh giá học tập của học viên - Dự lớp - Thực hành/ Thực tập - Thảo luận - Tiểu luận/ bài tập - Kiểm tra giữa học kỳ - Thi cuối học kỳ VIII. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10,0 (lấy 1 chữ số thập phân) Trọng số điểm tổng kết môn học: - Điểm 1: bài tiểu luận 1: trọng số: 0,2 - Điểm 2: bài tiểu luận 2: trọng số: 0,2 - Điểm 3: Bài thi cuối kỳ, trọng số: 0,6 4 IX. Nội dung chi tiết học phần TT Nội dung Tài liệu đọc bắt buộc/ TK 1. Phần 1. Bản đồ địa chính 1.1. Khái niệm bản đồ địa chính 1.2. Cơ sở toán học của bản đồ địa chính 1.3. Nội dung bản đồ địa chính 1.4. Các phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính 1.5. Biên tập và thành lập bản đồ địa chính 1.6. Chỉnh lý biến động BĐ địa chính 1. Trắc địa cao cấp : Dùng cho sinh viên ngành bản đồ / Đỗ Ngọc Đường, Đặng Nam Chính. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2000. 2. Trắc địa địa chính : Giáo trình Đại học Lâm nghiệp / Chu Thị Bình, Vũ Xuân Định. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2011. 2. Phần 2: Quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính 2.1. Các giai đoạn nghiên cứu và phát triển bản đồ số 2.2.Ứng dụng bản đồ số địa chính trên thế giới 2.3. Công nghệ thành lập và ứng dụng bản đồ số địa chính ở Việt Nam 2.3.1. Công nghệ thành lập bản đồ địa chính ở Việt Nam 2.3.2.Ứng dụng bản đồ số địa chính ở Việt Nam 2.3.3. Đánh giá công nghệ thành lập và ứng dụng bản đồ số địa chính 2.3.4. Những vấn đề tồn tại trong thành lập bản đồ địa chính 2.4. Quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính tại Việt Nam 2.4.1. Khái quát quy trình 2.4.2. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính 2.4.2.1. Lựa chọn phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính 2.4.2.2. Phương pháp đo vẽ trực tiếp 2.4.2.3. Phương pháp sử dụng công nghệ GNSS 2.4.2.4. Phương pháp không ảnh 1. Trắc địa ảnh phần cơ sở đo ảnh / Trương Anh Kiệt. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2001. 2. Trắc địa ảnh phần cơ sở đo ảnh / Trương Anh Kiệt. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2001. 3. Trắc địa ảnh phần phương pháp đo ảnh lập thể / Phan Văn Lộc. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2000. 4. Trắc địa ảnh phần phương pháp đo ảnh đơn / Trương Anh Kiệt. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2000. 5 3. Phần 3: Cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính 3.1. Mô hình chung của hệ thống thông tin địa lý và đất đai 3.2. Phương thức sử dụng cơ sở dữ liệu địa lý, tài nguyên và khối lượng thông tin 3.3. Xử lý thông tin bản đồ trong cơ sở dữ liệu không gian 3.4. Cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính 1. Trắc địa ảnh phần cơ sở đo ảnh / Trương Anh Kiệt. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2001. 2. Trắc địa ảnh phần cơ sở đo ảnh / Trương Anh Kiệt. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2001. 3. Trắc địa ảnh phần phương pháp đo ảnh lập thể / Phan Văn Lộc. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2000. 4. Thi hết môn học NGƢỜI VIẾT ĐỀ CƢƠNG TS. Lê Văn Thơ